Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 50858/ΔΕ6152/27.11.2012 Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 50858/ΔΕ6152/27.11.2012
Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσμων οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αθήνα, 27/11/2012

ΥΠΟΔΟΜΏΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Πρ: 50858/ΔΕ6152

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος Προς : Πίνακα Αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας : 101 80 Αθήνα

Πληροφορίες: Αδαμαντία Κούτση

Τηλέφωνο: 210 3332992

Email: a.koutsi@mnec.gr

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσμων οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

ΣΧΕΤ.: Τα με αρ. πρωτ. 25388/ΔΕ-4694/7-6-2011, 40055/ΔΕ-6884/16-9-2011 και 2/31585/30.3.2012 έγγραφα μας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της διαδικασίας συλλογής στοιχείων για τις απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών εγγράφων μας, παραθέτουμε οδηγίες για την ορθή αποστολή των οικονομικών στοιχείων, ως ακολούθως:

1. Τα στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας εντός του πρώτου δεκαήμερου εκάστου μήνα με τη συμπλήρωση των επισυναπτόμενων πινάκων. Η μη αποστολή των στοιχείων των οφειλών θα λαμβάνεται υπόψη στη χρηματοδότηση του φορέα.

2. Η διαδικασία συλλογής των στοιχείων οφειλών αφορά όλα τα έργα του ΠΔΕ και επομένως και τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ (πίνακας V). Οι διαχειριστές οφειλών ανά Γενική Γραμματεία και Περιφέρεια πρέπει να καταχωρούν και αυτές τις οφειλές.

3. Στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 113/2010, η καταγραφή των απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών πρέπει να γίνεται αυστηρά όπως ορίζεται στο προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο. Ως εκτούτου, στη στήλη των απλήρωτων υποχρεώσεων καταχωρούνται οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής. Επίσης, στη στήλη των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταχωρείται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προκειμένου να καταχωρούνται με κοινό τρόπο κάποιες ιδιαίτερες κατηγορίες υποχρεώσεων, σας διαβιβάζουμε συνημμένα επικαιροποιημένα υποδείγματα πινάκων για τη συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων. Ειδικότερα,

► α) Πίνακας I: αφορά τις οφειλές των έργων του εθνικού σκέλους, β) πίνακας II: αφορά τα υπολειπόμενα έργα του Γ’ ΚΠΣ, τα οποία όμως συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις ολοκλήρωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, γ) Πίνακας III: συμπληρώνονται τα Υπόλοιπα Γ’ ΚΠΣ (τα έργα δεν συμπεριλαμβάνονται στις εκθέσεις ολοκλήρωσης των Ε.Π. και βαρύνουν Εθνικούς Πόρους), δ) Πίνακας IV: Λοιπά Συγχρηματοδοτούμενα. Αφορά τα έργα των καθέτων 2 και 4 και ε) Πίνακας ν: ΕΣΠΑ.

► Οι νέοι πίνακες περιλαμβάνουν την κατηγορία των υποχρεώσεων, για τις οποίες υπάρχει πιστοποίηση αλλά δεν έχει ακόμα εκδοθεί τιμολόγιο

(πιστοποιημένη εργασία). Η ανάγκη πρόσθεσης αυτής της νέας κατηγορίας προέκυψε από ερωτήματα των φορέων και αποσκοπεί στην αποτύπωση των οικονομικών υποχρεώσεων, οι οποίες δεν εντάσσονται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με τον ορισμό του αρθρ.7 του ΠΔ 113/2010.

► Όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, διαπιστώθηκε η ανάγκη διαχωρισμού τους σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν υπάρχει κατανομή πίστωσης από χρηματοδότηση του ΠΔΕ, δεδομένου ότι κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με υπαιτιότητα του αναδόχου ενώ είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι για την εξόφλησή τους.

► Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να γίνεται διάκριση των οφειλών που αποτελούν υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων του ΠΔΕ και των οφειλών που αποτελούν υποχρεώσεις των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους, με διαχωρισμό σε νομικά πρόσωπα εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης.

5. Η συμπλήρωση των στοιχείων ανά ΣΑ και έργο, σε όλες τις κατηγορίες (Πίνακες I, II, III, IV και V) πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα, σε πρόγραμμα excel. Για διευκόλυνση της διαδικασίας οι πίνακες σε επεξεργάσιμη μορφή έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, στην διεύθυνση: http://www.ggea.gr/ .

6. Τέλος τα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, εντύπως και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esubpde@mnec.gr .

Η υποχρέωση τήρησης των ανωτέρω στοχεύει στον αποτελεσματικό προγραμματισμό και την ορθή κατανομή των περιορισμένων πόρων του ΠΔΕ, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, με απόλυτη προτεραιότητα την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παράλληλα, τα στοιχεία οφειλών αποτελούν βασικό εργαλείο διαπραγμάτευσης με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας για την πορεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ως εκτούτου, η ορθότητα τους είναι κρίσιμη.

Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, θέτοντας ως αφετηρία εφαρμογής των παραπάνω την περίοδο αναφοράς των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31/11/2012.

ΠΙΝΑΚΕΣ (.pdf)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com