Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 49901/21.11.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 47718/08−11−2011απόφασης (Β΄ 2669)

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 49901/21.11.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 47718/08−11−2011απόφασης (Β΄ 2669) «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διαδικασίες του Ν. 3299/2004», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 46015/ 29−10−2012απόφαση (Β΄ 3003).

Αριθμ. 49901

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 47718/08−11−2011 απόφασης (Β΄ 2669) «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διαδικασίες του Ν. 3299/2004 », όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 46015/ 29−10−2012 απόφαση (Β΄ 3003).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και ιδίως της παραγράφου 3 αυτού, του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1, 2, 3 και 18 του Ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).

3. Την υπ’ αριθμ. 47718/8.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2669) «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διαδικασίες του Ν. 3299/2004», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 46015/ 29−10−2012 (Β΄ 3003) απόφαση.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141), όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄ 143).

8. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ10672/05−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ Β΄ 2094 ).

9. Το π.δ. 117/2012 «Σύσταση, Συγχώνευση και μετονομασία των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 202).

10. Τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την εξ αυτών παρατηρούμενη μείωση της απασχόλησης στις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 καθώς και την ανάγκη της κατά το δυνατόν ενιαίας και ορθολογικής αντιμετώπισης των ζητημάτων επιβολής κυρώσεων λόγω της μη τήρησης των όρων των εγκριτικών αποφάσεων υπαγωγής ως προς τις θέσεις εργασίας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ι. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 47718/8−11−2011 απόφασης, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Ολοκλήρωση και Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας Επένδυσης

1. Νέες θέσεις απασχόλησης

α. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται με την προϋπόθεση δημιουργίας τουλάχιστον του 50% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και με την πλήρωση των λοιπών όρων της εγκριτικής πράξης.

βi. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε αριθμό μικρότερο του 50% αυτών που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των υπολειπομένων μέχρι το 50% νέων θέσεων εργασίας με τον αριθμό των ετών (πέντε − 5) που η επιχείρηση οφείλει, σύμφωνα με το άρθρ. 10 παρ. 1Α του Ν. 3299/2004, να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζόμενου με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

βii. Το άθροισμα του πραγματικού αριθμού των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και του αριθμού που αντιστοιχεί στο 50% των νέων θέσεων εργασίας που είχαν ορισθεί στην απόφαση υπαγωγής αποτελεί νέο όρο στην απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

2. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας λιγότερες από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό που επέτρεψε την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, σύμφωνα με το κριτήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 8356/3−3−2005 Υπουργικής απόφασης για τα «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004», η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με ποσοστό 30% της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί.

3. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης

Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης εκδίδεται σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης που αποτελούν όρο στην απόφαση υπαγωγής και επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ή παρακράτησης ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης με το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ανά απασχολούμενο, επί 12 μήνες».

ΙΙ. Το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 47718/8−11−2011 απόφασης, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Πενταετής παραγωγική λειτουργία της επένδυσης

Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση, για πέντε (5) έτη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, των θέσεων απασχόλησης όπως ορίσθηκαν στην απόφαση υπαγωγής ή στην απόφαση ολοκλήρωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

1. Νέες θέσεις απασχόλησης

Η μείωση του αριθμού των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από την επένδυση επιφέρει την κύρωση της επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων νέων θέσεων απασχόλησης με τον αριθμό των ετών ή των μηνών που υπολείπονται μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε (5) ετών που η επιχείρηση οφείλει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1Α του άρθρου 10 του Ν. 3299/2004, να διατηρήσει τις θέσεις αυτές, πολλαπλασιαζόμενου με το μέσο ετήσιο κόστος απασχόλησης, που, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

2. Υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης

Σε περίπτωση διαπίστωσης μείωσης του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης επιβάλλεται η κύρωση της επιστροφής ποσού ενίσχυσης ίσου με το γινόμενο του αριθμού των μειούμενων υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης με το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά απασχολούμενο, επί δώδεκα (12) μήνες.»

ΙΙΙ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 47718/8−11−2011 απόφασης, που τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 46015/ 29−10−2012 απόφαση, τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Για τις επενδύσεις με ενισχυόμενο κόστος κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ τα επιστρεφόμενα ή παρακρατούμενα ποσά που αφορούν στις νέες θέσεις εργασίας μειώνονται κατά ποσοστό 30%.»

ΙV. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 47718/8−11−2011 απόφασης, που προστέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 46015/ 29−10−2012 απόφαση, καταργούνται.

V. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com