Monthly Archives: November 2012

Αριθμ. Δ.Π.Ε. 1157920 ΕΞ/16.11.2012 Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των

Αριθμ. Δ.Π.Ε. 1157920 ΕΞ/16.11.2012
Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών, για την επιλογή των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Αριθμ. Δ.Π.Ε. 1157920 ΕΞ

(ΦΕΚ Β΄ 3177/29.11.2012)

Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας αυτών, για την επιλογή των υποψηφίων Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του ν. 2873/2000 (Α΄ 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν και ειδικότερα την υπ’ αριθμ. 1/313Μ/2009 Προκήρυξη περί «πλήρωσης οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με σειρά προτεραιότητας».

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−09−2012 (Β’2574) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη»,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προϋποθέσεις μετάταξης

Οι υποψήφιοι, για τη μετάταξη τους στον κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μετάταξης μέσα στο χρόνο και τον τόπο που ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, συνοδευόμενη με βιογραφικό σημείωμα και να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και να έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στους κλάδους των Εφοριακών, Τελωνειακών, Δημοσιονομικών, Χημικών, Μηχανικών και Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα για τους κλάδους Εφοριακών, Τελωνειακών και Δημοσιονομικών απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, από τις ειδικότητες Οικονομικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής ή Τραπεζικής ή Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Στατιστικής ή Νομικής.

2. Να μην έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου της προκήρυξης έτους. Ως χρόνος γέννησης του υπαλλήλου θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης του. Το όριο ηλικίας προσαυξάνεται κατά τα έτη που ο υπάλληλος έχει ασκήσει καθήκοντα Οικονομικού Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου ή Βοηθού Επιθεωρητή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου. Χρόνος άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή, στα σώματα αυτά, μεγαλύτερος του εξαμήνου θεωρείται πλήρες έτος, ενώ μικρότερος του εξαμήνου δεν υπολογίζεται.

3. Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από επτά (7) στις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.

4. Κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά το χρόνο της μετάταξης, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Επιθεωρητές πρέπει:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα.

β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, ψευδή βεβαίωση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

γ) Να μην είναι υπόδικοι, λόγω παραπομπής, με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

δ) Να μην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει ο οριζόμενος χρόνος για τη στέρηση.

ε) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

στ) Να μην έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος τους για τα ανωτέρω αδικήματα και προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος να μην έχουν παραπεμφθεί στο ακροατήριο.

ζ) Να μην έχουν τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα με ποινή προσωρινής παύσης.

η) Να μην εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους.

θ) Να μην υπάρχουν σε βάρος τους σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή.

ι) Να μην έχουν μεταταγεί υποχρεωτικά από τον κλάδο Οικονομικών Επιθεωρητών σε άλλο κλάδο προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 2, παράγραφος 18 του ν. 2343/1995) ή κατόπιν αιτήσεώς τους.

ια) Να μην υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Γραφεία μελών της Κυβερνήσεως, Υφυπουργών, Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

Άρθρο 2

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων για τη μετάταξη τους στον κλάδο των Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών καταγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος και έχουν ως εξής:

1. Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου ή Τοπικού Γραφείου σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Υπηρεσία σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών ή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου.

3. Υπηρεσία σε αντικείμενα του κλάδου τους, σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους και σε διοικητικά θέματα.

4. Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.).

5. Κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου, πιστοποιημένη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7. Γνώση ξένης γλώσσας , αποδεικνυόμενη από σχετικούς τίτλους που αναγνωρίζονται και ισχύουν και για τις προσλήψεις από το Α.Σ.Ε.Π.

8. Συμμετοχή, ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος, σε επιτροπές και ομάδες εργασίας ή έργου, για την εκπόνηση μελετών, νόμων και αποφάσεων για θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον αυτά έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί αρμοδίως, καθώς και συμμετοχή σε Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά συμβούλια.

9. Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης ή σεμιναρίων, σε αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και σε θέματα διοίκησης, οργάνωσης και πληροφορικής που διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, τη Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή από άλλο φορέα του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Κατοχή των αναγκαίων θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και των απαραίτητων στοιχείων προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία διαπιστώνεται ύστερα από προσωπική συνέντευξη, που διενεργείται από ειδική Επιτροπή.

Άρθρο 3

Προσωπική συνέντευξη

Η προσωπική συνέντευξη διεξάγεται μεταξύ του υποψηφίου και της Επιτροπής του άρθρου 6 της παρούσας, με σκοπό τη διαμόρφωση γνώμης εκ μέρους της Επιτροπής για την επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία, καθώς και την προσωπικότητα του υποψηφίου.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση Κριτηρίων

Τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης αξιολογούνται με τους κατωτέρω Συντελεστές Βαρύτητας και λαμβάνουν, κατ’ αντιστοιχία, το έναντι αυτών ανώτατο όριο βαθμολογίας. Οι συντελεστές βαρύτητας και το ανώτατο όριο βαθμολογίας, έχουν ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Συντελεστές Βαρύτητας

Ανώτατο Όριο Βαθμολογίας

1

Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου, για κάθε μήνα, σε θέση οργανικής μονάδας επιπέδου:

1.1) Διεύθυνσης

1.2) Υποδιεύθυνσης

1.3) Τμήματος

1.4) Αυτοτελούς Γραφείου ή Τοπικού Γραφείου

— Χρόνος μικρότερος των τριάντα (30) ημερών δεν υπολογίζεται ως μήνας.

0,50

0,50

0,40

0,40

15

2

Υπηρεσία σε Οργανικές Μονάδες Επιθεώρησης, για κάθε έτος:

2.1) Άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών (με ανάθεση).

2.2) Άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου.

2.3) Άσκηση καθηκόντων βοηθού Επιθεωρητή στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ή σε Σώμα Επιθεωρητών άλλου Υπουργείου.

2.4) Άσκηση καθηκόντων διοικητικού υπαλλήλου στις Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Οικον. Επιθεώρησης (Κ.Υ. & Περιφερειακές) ή σε οποιοδήποτε Σώμα Επιθεωρητών.

− Χρόνος υπηρεσίας μικρότερος του εξαμήνου δεν λογίζεται ως έτος.

10

8

4

4

20

3

Υπηρεσία για κάθε έτος:

3.1) Σε ελέγχους για αντικείμενα του κλάδου τους.

3.2) Εκτός ελέγχων στα αντικείμενα του κλάδου τους.

3.3) Σε θέματα αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του Κράτους.

3.4) Σε διοικητικά θέματα.

− Χρόνος υπηρεσίας μικρότερος του εξαμήνου δεν λογίζεται ως έτος και χρόνος πέραν της δεκαετίας δεν αξιολογείται.

2

1,5

2

1,5

20

4

Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.).

5

5

5

Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος:

5.1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών.

Σε άλλο αντικείμενο.

5.2) Μεταπτυχιακός τίτλος σε αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών. Σε άλλο αντικείμενο.

5

2

3

2

5

6

Γνώση χειρισμού Η/Υ, ανά αντικείμενο.

1,3

4

7

Γνώση ξένων γλωσσών:

7.1) άριστη

7.2) πολύ καλή

7.3) καλή

4

3

2

4

8

Συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας ή έργου ή σε συλλογικά όργανα, ανά συμμετοχή για κάθε κατηγορία.

0,5

4

9

Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων: Για κάθε ημέρα παρακολούθησης την τελευταία δεκαετία.

0,1

3

10

Κατοχή των αναγκαίων θεωρητικών ή πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, καθώς και των απαραίτητων στοιχείων προσωπικότητας για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του Οικονομικού Επιθεωρητή, η οποία διαπιστώνεται ύστερα από προσωπική συνέντευξη, που διενεργείται από ειδική Επιτροπή.

1−20

20

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

100

Άρθρο 5

Διαδικασία αξιολόγησης

Η ακολουθούμενη διαδικασία της κατ’ άρθρο 4 αξιολόγησης των κριτηρίων, έχει ως εξής:

1. Κάθε Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού, στην οποία ανήκουν, ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση, οι υποψήφιοι, συντάσσει πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει σύμφωνα με τα κριτήρια «1» μέχρι και «9» του προηγούμενου άρθρου.

2. Η κατά τα ανωτέρω μοριοδότηση κάθε υποψηφίου αποτυπώνεται σε έντυπο σημείωμα, το οποίο κοινοποιείται με τη φροντίδα των υπηρεσιών Διοικητικού/Προσωπικού στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους προκειμένου να λάβουν γνώση, τάσσοντας προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ώστε αυτοί να υποβάλουν αίτημα για διόρθωση σε περίπτωση αμφισβήτησης της μοριοδότησής τους.

Στην περίπτωση που η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού κάνει δεκτό το αίτημα του υπαλλήλου, διορθώνει το αντίστοιχο έντυπο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα του υπαλλήλου επισυνάπτεται στο έντυπο σημείωμα μαζί με τις αντιρρήσεις της Υπηρεσίας και τίθεται υπόψη της Επιτροπής του άρθρου 6, η οποία και αποφαίνεται τελικά επ’ αυτού. Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια να επιληφθεί και να οριστικοποιήσει τη μοριοδότηση των υπαλλήλων είναι η Επιτροπή του άρθρου 6, στην οποία και διαβιβάζονται τα ανωτέρω έντυπα σημειώματα των υποψηφίων μαζί με το προσωπικό μητρώο τους.

Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τα στοιχεία των υποψηφίων που διαβιβάστηκαν από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού και αποφανθεί επί των ενστάσεων, αποστέλλει σε αυτούς πρόσκληση με την οποία καλούνται ενώπιον της για την, κατ’ άρθρο 3, προσωπική συνέντευξη.

3. Μετά τη διεξαγωγή της συνέντευξης, υπολογίζεται από την Επιτροπή ο συνολικός αριθμός των μορίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος και συντάσσεται ο οριστικός πίνακας μοριοδότησης αυτών, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που έλαβε κάθε υποψήφιος στα κριτήρια «1» μέχρι και «10».

4. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολικά στα κριτήρια «1» μέχρι και «10» πενήντα (50) τουλάχιστον μόρια, στη δε συνέντευξη έχουν βαθμολογηθεί με βαθμό 12 και άνω.

5. Η Επιτροπή μετά την σύνταξη του οριστικού πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων, συντάσσει τον τελικό πίνακα επιτυχόντων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τον οποίο και αποστέλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης, για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

6. Σε περίπτωση που προκύψει, μεταξύ υποψηφίων, ίσο συνολικό άθροισμα βαθμολογίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης, με την εξής σειρά προτεραιότητας:

1. Κριτήριο παραγράφου 3

2. Κριτήριο παραγράφου 10

3. Κριτήριο παραγράφου 2

4. Κριτήριο παραγράφου 1

5. Κριτήριο παραγράφου 4

6. Κριτήριο παραγράφου 5

7. Κριτήριο παραγράφου 6

8. Κριτήριο παραγράφου 7

9. Κριτήριο παραγράφου 8

10. Κριτήριο παραγράφου 9

Άρθρο 6

Συγκρότηση και ορισμός Μελών της Επιτροπής άρθρου 16 παρ. 9 ν. 2873/2000

Η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών της Επιτροπής θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 16 παρ. 9 ν. 2873/2000 (Απόφαση Υπουργού που θα ορίζει τη σύνθεση των μελών με τις ιδιότητες και τον κλάδο προέλευσης).

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ.Π.Ε.1108508 ΕΞ 2011/27−07−2011 (Β’2001) Α.Υ.Ο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Please follow and like us:

Aριθ. 010918/29.11.2012 Παράταση της ημερομηνίας δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων κα

Aριθ. 010918/29.11.2012
Παράταση της ημερομηνίας δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων και της ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων τρίτου τριμήνου των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Aριθ. 010918

Παράταση της ημερομηνίας δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων και της ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων τρίτου τριμήνου των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις:

α. της παρ. 1α του άρθρου 1 της από 29 Μαΐου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» (Α΄ 127) που κυρώθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4079/2012 (Α΄ 180), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2β του άρθρου τέταρτου του ίδιου νόμου,

β. της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91),

γ. του άρθρου 90 του πδ 63/2005 «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

2)την ανάγκη διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος,

3) την 24596/Β. 1019/30.5.2012 απόφασή μας «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίευσης ετήσιων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β΄ 1758, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 1771), όπως τροποποιήθηκε με τις 43/Β΄ 1547/25.9.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2621) και 46115/Β΄ 1923/30.10.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2911) αποφάσεις μας,

4) την ανάγκη να παρασχεθεί, για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο αναγκαίος χρόνος για τη δημοσίευση των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων για το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2012 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και των οικονομικών καταστάσεων τρίτου τριμήνου για το έτος 2012,

5) το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 για το διάστημα 1.1.2012−30.6.2012 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνεται μέχρι την 21.12.2012.

2. Η προθεσμία δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του τρίτου τριμήνου του έτους 2012 ως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνεται μέχρι την 21.12.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Please follow and like us:

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε10/19/30.11.2012 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγε

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Ε10/19/30.11.2012
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/11/2012.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Μ. Δημητρακοπούλου

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

Αθήνα 30/11/2012

Αριθμ. Πρωτ. Ε10/19

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Υπ/τα και Παρ/τα

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Γρ. Διοικητή

2. Γρ. κ.κ. Υποδιοικητών

3. Γρ. Γενικών Διευθυντών

4. Επιχειρησιακή Ομάδα

Ασφαλιστικών Εισφορών

5. Ανάδοχος ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

6. Γενική Δ/νση Πληροφορικής

Δ/νση Εκμετάλλευσης

7. Τμήμα Ποινικής Δίωξης

Μεγ. Αλεξάνδρου 3

Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/11/2012.»

Λόγω της πανελλαδικής στάσης εργασίας της ΑΔΕΔΥ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων, που λήγει στις 30/11/2012 για τους εργοδότες των Υποκ/των και Παρ/των του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων ), παρατείνεται μέχρι 3/12/2012.

Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες, καθώς και των αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Please follow and like us:

Στα 67 χρόνια το όριο συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Στα 67 χρόνια το όριο συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Ειδήσεις – Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Στα 67 χρόνια το όριο συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ

Στο 67ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή το 2015, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), που γεννήθηκαν το 1948, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανισμού.

Σύμφωνα με το νέο νόμο (4093/2012), τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ αυξάνονται από την 1/1/2013 κατά δύο έτη και κατά συνέπεια, η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ και η συνέχιση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών λήγει με τη συμπλήρωση του 66ου έτους της ηλικίας. Σημειώνεται ότι από την 1η του νέου έτους αυξάνεται στο 67ο έτος το όριο ηλικίας και για τους ανασφάλιστους υπερήλικους.

Στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ που γεννήθηκαν το 1948 και έχουν καταβάλει ή θα καταβάλουν την ασφαλιστική εισφορά του Β? εξαμήνου 2012, δεν θα τους αποσταλεί νέα ειδοποίηση καταβολής εισφοράς το μήνα Φεβρουάριο 2013.

Η διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνει ότι όλοι οι ασφαλισμένοι του οργανισμού, θα πρέπει να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέχρι τις 28-12-2012, διότι από τον Ιανουάριο 2013 τα βιβλιάρια υγείας όσων δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δεν θα ισχύουν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Please follow and like us:

Ο.Α.Ε.Δ. (Τετάρτη – 28/11/2012) Έναρξη υποβολής προτάσεων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών στα πλαί

Ο.Α.Ε.Δ. (Τετάρτη – 28/11/2012)
Έναρξη υποβολής προτάσεων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών στα πλαίσια του Προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2012, για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη υποβολής προτάσεων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών στα πλαίσια του Προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2012, για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-25 εργαζόμενους

O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2012, υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα.

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με τη με αριθμ. 1079/25/3-7-2012 απόφασή της, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 2120/32/17-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2330/τεύχος Β΄/16-08-2012, έκανε αποδεκτή την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν από 1 έως 25 άτομα.

Η κατανομή της χρηματοδότησης του προγράμματος ανά Νομό, οι δικαιούχοι φορείς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων, προσδιορίζονται στη με αριθμ. Πρωτ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι:

1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.

2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):

· των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή

· των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

· το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη

υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%).

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

· επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

· κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2012.

· απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

· το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

· δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού ανέρχεται σε ποσό ύψους 25.000.000 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Aπασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ).

Η υποβολή των αιτήσεων για τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 θα γίνει στο αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ από 30/11/2012 και ώρα 11.00 π.μ. έως και 31/12/2012.

Η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Οργανισμού στη διεύθυνση http://www.oaed.gr/, όπου υπάρχει επιλογή για τα Προγράμματα ΛΑΕΚ και οδηγεί σε επιλογή για τα Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25, ή κατ’ ευθείαν μέσω της διεύθυνσης http://laek125.oaed.gr/

Για την πρόσβαση των Φορέων που έχουν υλοποιήσει προγράμματα τα προηγούμενα χρόνια θα τους αποσταλούν με e-mail στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει νέος κωδικός χρήστη (user name) και κωδικός εισόδου (password).

Οι Φορείς που δεν έχουν υλοποιήσει προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 στο παρελθόν θα υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω του συστήματος και θα λάβουν μέσω e -mail τον κωδικό χρήστη (user name) που έχουν επιλέξει και νέο κωδικό εισόδου ( password ).

Σε ότι αφορά στους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργαζομένων και τις Ομοσπονδίες (Δευτεροβάθμια Όργανα) που θα συνεργασθούν με Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών για την υλοποίηση προγραμμάτων ή θα υλοποιήσουν αυτόνομα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική η δήλωση και εισαγωγή των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα από τους ίδιους. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω του συστήματος και θα λάβουν μέσω e -mail τον κωδικό χρήστη (user name) που έχουν επιλέξει και νέο κωδικό εισόδου ( password ).

Επιπλέον γίνεται έγκαιρα γνωστό σε όλους τους εμπλεκομένους με την υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ ότι καθίσταται επιβεβλημένη η επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν στους Εισηγητές ΛΑΕΚ που έχουν καταχωρηθεί στα Μητρώα Εισηγητών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Κατά συνέπεια όλοι οι υφιστάμενοι Εισηγητές πρέπει αφενός να επικαιροποιήσουν το email τους μέχρι την 20/12/2012 και στη συνέχεια με τους νέους κωδικούς που θα τους αποσταλούν μέσω e-mail την 21/12/2012 θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης ΛΑΕΚ και να επικαιροποιήσουν – συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους.

Στη συνέχεια θα αποστείλουν τα αποδεικτικά ή τις απαραίτητες βεβαιώσεις για έλεγχο στη Δνση Επαγγελματικής κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) του ΟΑΕΔ. Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αυτή της επικαιροποίησης των στοιχείων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την καταχώρηση του κωδικού του εισηγητή στα προγράμματα που θα υλοποιηθούν.

Στο αναβαθμισμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ υπάρχουν οι σχετικοί Οδηγοί Χρηστών και τα απαραίτητα Εγχειρίδια για την αποτελεσματική χρήση του συστήματος καθώς και έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης που οφείλει να συμπληρώσει η επιχείρηση στις Οδηγίες Χρήσης.

Please follow and like us:

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 48680/5032/12.11.2012 Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ,

Κ.Υ.Α. Αριθμ. 48680/5032/12.11.2012
Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

Αριθμ. 48680/5032

(ΦΕΚ Β΄ 3153/27.11.2012)

Καθορισμός των οργάνων ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που επιβάλλονται στους φορείς Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καθώς και των κριτηρίων επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν ελλείψεις οχημάτων ή παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, των οργάνων και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 268), όπως αυτό αντικαταστάθηκε τελευταία με την παράγραφο 12 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Nομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

δ. Των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. Υ43/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη» (ΦΕΚ Β΄ 2094).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α. Τα όργανα ελέγχου των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

β. Οι περιπτώσεις των παραβάσεων για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους φορείς Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) και στο ελεγκτικό προσωπικό τους, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων.

γ. Τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων ή και παραβάσεις που αφορούν διοικητικής ή οικονομικής φύσης υποχρεώσεις, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των προστίμων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και

δ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 2

Διοικητικές κυρώσεις

1. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς ΙΚΤΕΟ και στο ελεγκτικό προσωπικό τους, είναι οι ακόλουθες:

α. Πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ.

β. Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, διάρκειας από δέκα (10) ημέρες έως ένα (1) χρόνο.

γ. Προσωρινή αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, διάρκειας από δέκα (10) ημέρες έως τρεις (3) μήνες.

δ. Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ.

Οι κυρώσεις της προσωρινής και οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας, των περιπτώσεων (β) και (δ), επιβάλλονται στα ΙΚΤΕΟ για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας, ενώ οι αντίστοιχες κυρώσεις της προσωρινής και οριστικής απαγόρευσης λειτουργίας των περιπτώσεων (β) και (δ) επιβάλλονται στα ΙΚΤΕΟ για τα οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

2. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από διοικητικές, οικονομικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

3. Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΔΤΕΟ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ) και η κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, τηρούν ασφαλές μηχανογραφημένο μητρώο, ανά ΙΚΤΕΟ που λειτουργεί νόμιμα, όπου καταχωρίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στο φορέα και το ελεγκτικό προσωπικό του.

Άρθρο 3

Επιβολή προστίμων

1. Πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στα ΙΚΤΕΟ, επισύρουν:

α. Η παράλειψη ανάρτησης της άδειας λειτουργίας στον προβλεπόμενο χώρο ή η μη επίδειξη της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

β. Η παράλειψη ανάρτησης του ισχύοντος τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στον προβλεπόμενο χώρο.

γ. Η μη υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, αντιγράφου του παραστατικού καταβολής του προστίμου που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

δ. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου σε εκπρόθεσμο όχημα χωρίς να έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο παραστατικό καταβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους.

Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για κάθε όχημα που διαπιστώνεται η παράβαση.

ε. Η άνω των δέκα περιπτώσεων ετησίως ελλιπής συμπλήρωση των εντύπων παραβόλων του ανωτέρω τέλους.

στ. Η μη υποβολή εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, στην αρμόδια Υπηρεσία, αντιγράφου του σχετικού παραστατικού πληρωμής των πλέον του ΦΠΑ προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεων, υπέρ Δημοσίου, επί του καταβαλλόμενου από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων καθαρού ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

ζ. Η καταγραφή μίας (1) μη υφιστάμενης σοβαρής έλλειψης, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός οχήματος.

η. Η καταγραφή πέντε (5) μη υφιστάμενων δευτερευουσών ελλείψεων, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός ή περισσότερων οχημάτων.

θ. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας σε ισχύ.

ι. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου ενός οχήματος σε χρόνο μικρότερο του ελάχιστου καθοριζόμενου. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για κάθε όχημα που διαπιστώνεται η παράβαση.

ια. Η διενέργεια ημερησίως, ή σε μικρότερο χρόνο, από έναν ελεγκτή συνολικού αριθμού τεχνικών ελέγχων σε χρόνο μικρότερο από τον συνολικά απαιτούμενο, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των ελάχιστων καθοριζόμενων χρόνων, ανά κατηγορία οχήματος, για τα ελεγχθέντα από τον ελεγκτή οχήματα κατά το χρόνο απασχόλησής του στο ΙΚΤΕΟ τη συγκεκριμένη ημέρα.

ιβ. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου ενός οχήματος με την παράλειψη σημείων τεχνικού ελέγχου, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την κατηγορία του οχήματος. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται για κάθε όχημα που διαπιστώνεται η παράβαση.

2. Πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ στα ΙΚΤΕΟ, επισύρουν:

α. Η καταγραφή μίας (1) μη υφιστάμενης επικίνδυνης έλλειψης, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός οχήματος.

β. Η μη διαπίστωση μίας (1) υφιστάμενης σοβαρής έλλειψης, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός οχήματος.

γ. Η μη τήρηση στο αρχείο του ΙΚΤΕΟ των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικών και παραστατικών.

3. Πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στα ΙΚΤΕΟ, επισύρουν:

α. Η εφαρμογή νέου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών.

β. Η μη καταβολή, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, των πλέον του ΦΠΑ προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεων, υπέρ Δημοσίου, επί του καταβαλλόμενου από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων καθαρού ποσού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται ταυτόχρονα το πρόστιμο της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

γ. Η χρήση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) διαφορετικού από το εγκεκριμένο από την αρμόδια Υπηρεσία ή η μη υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία έκθεσης για τη σωστή προμήθεια και διάθεση των ΔΤΕ.

δ. Η μη ακύρωση και επανέκδοση ΔΤΕ το οποίο φέρει λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία, όπου αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ε. Η λειτουργία του ΙΚΤΕΟ με αριθμό προσωπικού μικρότερο του ελάχιστου απαιτούμενου από τις ισχύουσες διατάξεις, με την επιφύλαξη των οριζόμενων για την αναπλήρωση του προσωπικού.

στ. Η μη διάθεση ή η απόκρυψη στοιχείων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

ζ. Η διενέργεια ελέγχων ή/και η έκδοση ΔΤΕ από προσωπικό του οποίου η ισχύς του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ έχει λήξει.

η. Η μη διαπίστωση μίας (1) υφιστάμενης επικίνδυνης έλλειψης, κατά τον τεχνικό έλεγχο ενός οχήματος.

4. Σε περίπτωση βεβαίωσης περισσότερων της μιας παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

5. Στις περιπτώσεις ζ’ και η’ της παραγράφου 1, Α΄ και Β΄ της παραγράφου 2 και η’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην ακύρωση του ΔΤΕ το οποίο το ίδιο εξέδωσε. Στον κάτοχο του οχήματος ή τον εκπρόσωπό του επανεκτυπώνεται και χορηγείται από το ΙΚΤΕΟ ΔΤΕ με τα καινούργια ευρήματα. Η διαπίστωση των παραπάνω γίνεται από τα όργανα ελέγχου του άρθρου 7 της παρούσας, κατά τη διάρκεια δειγματοληπτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου ΙΚΤΕΟ. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται είτε κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου οχήματος από το ΙΚΤΕΟ είτε με επανάληψη του ελέγχου του οχήματος μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου και την έκδοση ΔΤΕ, από τον ίδιο ελεγκτή ή τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ. Η επιλογή του προσώπου επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των οργάνων ελέγχου ή ανάλογα με την εντολή που τους έχει δοθεί.

6. Τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής, ήτοι διαπίστωσης μέσα σε ένα έτος της ίδιας παράβασης συνεπεία της οποίας επιβλήθηκε πρόστιμο και σε νέα υποτροπή, εντός του έτους από την προηγούμενη παράβαση, τριπλασιάζονται.

Άρθρο 4

Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ

1. Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας δέκα (10) ημερών, επισύρουν:

α. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ χωρίς προσαρμογή του Μηχανογραφικού του Συστήματος σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία.

β. Η αναιτιολόγητη μη αυτόματη και άμεση (εντός ενός (1) λεπτού της ώρας από το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ ή την ολοκλήρωση των ελέγχων που γίνονται από την αυτόματη γραμμή ελέγχου) αποστολή προς το ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ:

i) των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις στοιχείων, δεδομένων και καταστάσεων από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΙΚΤΕΟ και

ii) των αποτελεσμάτων τεχνικού ελέγχου των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμμών του ΙΚΤΕΟ, τα οποία είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή από την κεντρική μονάδα των αυτόματων γραμμών.

γ. Η παράλειψη τήρησης των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις βάσεων δεδομένων και στοιχείων από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΙΚΤΕΟ.

δ. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ με μηχανήματα ελέγχου με προβληματική λειτουργία.

ε. Η είσπραξη από το ΙΚΤΕΟ του αντίτιμου του πρόσθετου τέλους διενέργειας εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων εντύπων παραβόλων.

στ. Η έκδοση ΔΤΕ από ελεγκτή μετά τη διενέργεια του ελέγχου από άλλο ελεγκτή, εξαιρουμένης της περίπτωσης διενέργειας ελέγχου καυσαερίων στην πύλη του ΙΚΤΕΟ.

ζ. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ χωρίς ή με μη ισχύον πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ή πιστοποιητικό διαπίστευσης, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 10 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Η κύρωση αυτή προσαυξάνεται κατά αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες που το ΙΚΤΕΟ λειτούργησε χωρίς πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας ή διαπίστευσης.

η. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ με δυσλειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος (υλικού ή λογισμικού).

2. Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας τριάντα (30) ημερών, επισύρουν:

α. Η άρνηση του υπευθύνου του ΙΚΤΕΟ να υποβληθεί σε έλεγχο από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο.

β. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ με έλλειψη μηχανημάτων ελέγχου ή με μηχανήματα ελέγχου μη διακριβωμένα ή μη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

3. Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας τριών (3) μηνών, επισύρουν:

α. Η παραποίηση ή η νόθευση ΔΤΕ που εκδόθηκε από το Μηχανογραφικό Σύστημα ή Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) ή Κάρτας Ελέγχου Θορύβου (ΚΕΘ), ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων, με σκοπό όχημα που δεν πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις να κριθεί κατάλληλο.

β. Η διενέργεια ελέγχων ή/και η έκδοση ΔΤΕ από πρόσωπα που δεν έχουν λάβει αρχική πιστοποίηση ως ελεγκτές ΙΚΤΕΟ.

4. Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας έξι (6) μηνών, επισύρει η λειτουργία ΙΚΤΕΟ συστεγασμένου με επιχειρήσεις συναφούς δραστηριότητας και ιδίως συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, εταιρίες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων και λοιπές εγκαταστάσεις αυτών, καθώς και με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας.

5. Την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ διάρκειας ενός (1) έτους, επισύρουν:

α. Η μη επιτρεπτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις παρέμβαση στα μηχανήματα και τις συσκευές, εντός και εκτός αυτομάτων γραμμών ελέγχου, ή στο Μηχανογραφικό Σύστημα του ΙΚΤΕΟ.

β. Η έκδοση ΔΤΕ χωρίς τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

γ. Η λειτουργία ΙΚΤΕΟ κατά το χρονικό διάστημα που η άδεια λειτουργίας του έχει αφαιρεθεί ή έχει απαγορευτεί η λειτουργία του προσωρινά.

6. Η άδεια λειτουργίας που αφαιρέθηκε προσωρινά, επαναχορηγείται μετά την παρέλευση του χρόνου αφαίρεσής της και εφόσον διαπιστωθεί αρμοδίως ότι ήρθησαν οι λόγοι που την επέβαλαν στις περιπτώσεις που απαιτείται να γίνουν διορθωτικές ενέργειες, τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν καταβληθεί τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Στην περίπτωση που επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου, εκδίδεται άρση της απαγόρευσης εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

7. Σε περίπτωση υποτροπής, ήτοι διαπίστωσης μέσα σε ένα έτος της ίδιας παράβασης συνεπεία της οποίας αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας ή απαγορεύτηκε η λειτουργία, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευσης λειτουργίας για το διπλάσιο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο και σε νέα υποτροπή, εντός του έτους από την προηγούμενη παράβαση, για το τριπλάσιο. Του τριπλασιασμού της ποινής εξαιρείται η νέα υποτροπή της παράβασης της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για την οποία εφαρμόζεται η κύρωση του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 5

Οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή οριστική απαγόρευση λειτουργίας Ιδιωτικού ΚΤΕΟ

1. Την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή την οριστική απαγόρευση λειτουργίας ΙΚΤΕΟ, επισύρει η νέα υποτροπή μέσα σε ένα έτος από την προηγούμενη παράβαση της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, για την οποία αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια λειτουργίας ή απαγορεύτηκε η λειτουργία για εξήντα (60) ημέρες, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 4.

2. Στην έννοια της οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή της οριστικής απαγόρευσης λειτουργίας περιλαμβάνεται και η στέρηση του δικαιώματος του φορέα ΙΚΤΕΟ (φυσικού ή νομικού προσώπου) για ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ στο σύνολο της Επικράτειας.

Προκειμένου περί νομικού προσώπου, η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μετέχουν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή εκπροσωπούν ή/και δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 6

Αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή Ιδιωτικού ΚΤΕΟ

1. Την κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, διάρκειας δέκα (10) ημερών, επισύρουν:

α. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου ενός οχήματος σε χρόνο μικρότερο του ελάχιστου καθοριζόμενου. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται για κάθε όχημα που διαπιστώνεται η παράβαση.

β. Η διενέργεια ημερησίως, ή σε μικρότερο χρόνο, συνολικού αριθμού τεχνικών ελέγχων σε χρόνο μικρότερο από τον συνολικά απαιτούμενο, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα των ελάχιστων καθοριζόμενων χρόνων, ανά κατηγορία οχήματος, για τα ελεγχθέντα από τον ελεγκτή οχήματα κατά το χρόνο απασχόλησής του στο ΙΚΤΕΟ τη συγκεκριμένη ημέρα.

γ. Η διενέργεια τεχνικού ελέγχου ενός οχήματος με την παράλειψη σημείων τεχνικού ελέγχου, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την κατηγορία του οχήματος. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται για κάθε όχημα που διαπιστώνεται η παράβαση.

2. Την κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, διάρκειας είκοσι (20) ημερών, επισύρει η διενέργεια ελέγχων ή/και η έκδοση ΔΤΕ όταν το πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ έχει λήξει.

3. Την κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, επισύρει η μη διαπίστωση, κατά τον τεχνικό έλεγχο, υφιστάμενων ελλείψεων ή, αντίστροφα, η καταγραφή μη υφιστάμενων ελλείψεων, ως εξής:

α. Διάρκειας δέκα (10) ημερών για άνω των πέντε (5) δευτερευουσών ελλείψεων, είτε αυτές αφορούν σε ένα ή σε περισσότερα οχήματα.

β. Διάρκειας είκοσι (20) ημερών για μία (1) σοβαρή έλλειψη.

γ. Διάρκειας ενός (1) μηνός για μία (1) επικίνδυνη έλλειψη.

4. Την κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, διάρκειας τριών (3) μηνών, επισύρουν:

α. Η συμμετοχή στην πράξη της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

β. Η έκδοση ΔΤΕ από ελεγκτή μετά τη διενέργεια ελέγχου από προσωπικό που δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ ή από άλλο ελεγκτή, εξαιρουμένης της περίπτωσης διενέργειας ελέγχου καυσαερίων στην πύλη του ΙΚΤΕΟ.

5. Σε περίπτωση υποτροπής, ήτοι διαπίστωσης μέσα σε ένα έτος της ίδιας παράβασης συνεπεία της οποίας αφαιρέθηκε προσωρινά το πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της προσωρινής αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ για το διπλάσιο χρονικό διάστημα από το προβλεπόμενο και σε νέα υποτροπή, εντός του έτους από την προηγούμενη παράβαση, για το τριπλάσιο.

6. Το πιστοποιητικό ελεγκτή ΙΚΤΕΟ που αφαιρέθηκε προσωρινά, επαναχορηγείται μετά την παρέλευση του χρόνου αφαίρεσής του.

Άρθρο 7

Όργανα ελέγχου των φορέων Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

1. Η διαπίστωση των αναφερόμενων στα προηγούμενα άρθρα παραβάσεων της παρούσας γίνεται εξ αποστάσεως και με επιτόπιους ελέγχους.

2. Ως όργανα των εξ αποστάσεως διενεργούμενων ελέγχων ορίζονται:

α. Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΔΤΕΟ) του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ, με βάση:

i) Τα αποστελλόμενα ή υποβαλλόμενα από τα ΙΚΤΕΟ στοιχεία

ii) Την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για τη λειτουργία των ΙΚΤΕΟ που της παρέχονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής (ΔΟΠ) του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ και

iii) Τα αποδεικτικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της Υπηρεσίας από Δημόσια Αρχή ή έπειτα από αξιολόγηση υποβληθείσας καταγγελίας και εφόσον από τα παρατιθέμενα στοιχεία τεκμηριώνεται παράβαση.

β. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ για παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία του Μηχανογραφικού Συστήματος και μπορούν να διαπιστωθούν εξ αποστάσεως, με μηχανογραφικά μέσα. Συνδρομή στο ανωτέρω έργο δύναται να παρασχεθεί από παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής εγγεγραμμένους στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία.

γ. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των κατά τόπους Περιφερειών, με βάση:

i) Τα στοιχεία που οι ίδιες διαθέτουν και

ii) Τα αποδεικτικά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση της Υπηρεσίας από Δημόσια Αρχή ή έπειτα από αξιολόγηση υποβληθείσας καταγγελίας και εφόσον από τα παρατιθέμενα στοιχεία τεκμηριώνεται παράβαση.

3. Ως όργανα των επιτόπιων διενεργούμενων ελέγχων ορίζονται:

α. Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές του ΣΕΕΥΜΕ. Η εντολή διενέργειας του ελέγχου δίδεται από το Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος.

β. Υπάλληλοι των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ή υπάλληλοι του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με ισχύον πιστοποιητικό ελεγκτή Δημοσίου ΚΤΕΟ, των Διευθύνσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων των κατά τόπους Περιφερειών και ειδικότερα:

i) Για τους ελέγχους των ΙΚΤΕΟ της Περιφέρειας, υπάλληλοι όλων των Διευθύνσεων, εκτός των υπαλλήλων των Δημοσίων ΚΤΕΟ

ii) Για τους ελέγχους των Δημόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας, υπάλληλοι όλων των Διευθύνσεων, εκτός τωv Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ.

Η εντολή διενέργειας του ελέγχου δίδεται από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας.

γ. Υπάλληλοι του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ:

i) Tων κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

ii) Tης ΔΟΠ για ελέγχους του Μηχανογραφικού Συστήματος των ΚΤΕΟ. Συνδρομή στο ανωτέρω έργο δύναται να παρασχεθεί από παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής εγγεγραμμένους στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που διαθέτουν τη σχετική τεχνογνωσία.

Η εντολή διενέργειας του ελέγχου δίδεται από το Γενικό Γραμματέα Μεταφορών του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ.

4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από διμελείς τουλάχιστον ομάδες, συγκροτούμενες από τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα ελεγκτικά όργανα. Εφόσον η ομάδα συγκροτείται από υπαλλήλους των Περιφερειών ή του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ, ένα τουλάχιστον μέλος της είναι των κλάδων ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.

5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται μετά από ενδείξεις μη ορθής λειτουργίας των ΙΚΤΕΟ ή μετά την υποβολή καταγγελίας κατόπιν αξιολόγησής της, από την οποία κρίνεται η αναγκαιότητα διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, ή σε τυχαία επιλογή ΙΚΤΕΟ προς έλεγχο στα πλαίσια της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στη χώρα μας.

Άρθρο 8

Διαδικασία επιβολής των κυρώσεων

1. Τα όργανα ελέγχου του παραπάνω άρθρου 7 συντάσσουν έκθεση με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν και την υποβάλουν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί το ΙΚΤΕΟ, στο ΣΕΕΥΜΕ, τη ΔΤΕΟ και, κατά περίπτωση, στη ΔΟΠ του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ.

2. Η ανωτέρω έκθεση αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στο νόμιμο εκπρόσωπο του ελεγχόμενου ΙΚΤΕΟ και, κατά περίπτωση, στον ελεγκτή του ΙΚΤΕΟ. Στο έγγραφο αυτό επισημαίνεται ότι ο παραβάτης δικαιούται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημέρας παραλαβής του εγγράφου, να εκθέσει εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις του στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

Αν οι αντιρρήσεις αυτές κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παράβαση και η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερώνει εγγράφως το ΣΕΕΥΜΕ, τη ΔΤΕΟ και, κατά περίπτωση, τη ΔΟΠ του ΥΠANANΥΜΕΔΙ. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 της παρούσας διοικητικές κυρώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και με βάση τη σχετική έκθεση του οργάνου ελέγχου. Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια ΔΟΥ στην περίπτωση που επιβάλλεται πρόστιμο και στην οικεία Αστυνομική Αρχή στην περίπτωση που επιβάλλεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ. Επίσης, κοινοποιείται στο ΣΕΕΥΜΕ, τη ΔΤΕΟ και τη ΔΟΠ του ΥΠANANΥΜΕΔΙ.

3. Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στο νόμιμο εκπρόσωπο του ΙΚΤΕΟ και, κατά περίπτωση, στον ελεγκτή ΙΚΤΕΟ.

i) Στην περίπτωση επιβολής προστίμου, με το έγγραφο αυτό καλείται ο εκπρόσωπος του ΙΚΤΕΟ να καταβάλει το πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

ii) Στην περίπτωση επιβολής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, με το έγγραφο αυτό καλείται ο εκπρόσωπος ή ο ελεγκτής εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, από την επόμενη της ημέρας παραλαβής του εγγράφου, να παραδώσει την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό ελεγκτή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, η άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό ελεγκτή παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν. Η ΔΟΠ διακόπτει τη διασύνδεση του ΙΚΤΕΟ με το δικτυακό τόπο του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ.

iii) Στην περίπτωση επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, με το έγγραφο αυτό κοινοποιείται στο ΙΚΤΕΟ απόφαση απαγόρευσης της λειτουργίας του. Η ΔΟΠ διακόπτει τη διασύνδεση του ΙΚΤΕΟ με το δικτυακό τόπο του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ.

4. Ως ημερομηνία επιβολής της κύρωσης της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή της αφαίρεσης του πιστοποιητικού ελεγκτή ΙΚΤΕΟ, λαμβάνεται η ημερομηνία παράδοσης της άδειας λειτουργίας ή του πιστοποιητικού ελεγκτή ή η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατά την προηγούμενη παράγραφο πενθήμερη προθεσμία.

Στην περίπτωση επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας του ΙΚΤΕΟ, ως ημερομηνία επιβολής της κύρωσης λαμβάνεται η έκτη εργάσιμη ημέρα από την επόμενη της ημέρας παραλαβής του ως άνω εγγράφου.

Άρθρο 9

Διαδικασία είσπραξης των προστίμων

1. Το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ.

2. Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται με διπλότυπο είσπραξης στον ΚΑΕ 3739 με την ονομασία «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές». Αντίγραφο του παραστατικού καταβολής του προστίμου υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή του.

Άρθρο 10

Έλεγχοι Δημοσίων ΚΤΕΟ

Τα όργανα ελέγχου του άρθρου 7 διενεργούν ελέγχους και στα Δημόσια ΚΤΕΟ για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας τους, όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 2963/2001, όπως αυτό αντικαταστάθηκε τελευταία με την παράγραφο 12 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012.

Τα όργανα ελέγχου συντάσσουν έκθεση με την οποία βεβαιώνουν τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνουν ως προς την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας του Δημοσίου ΚΤΕΟ και την υποβάλλουν στον οικείο Περιφερειάρχη ή αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη προς λήψη απόφασης αναστολής της λειτουργίας του Δημοσίου ΚΤΕΟ μέχρι την αποκατάσταση της παράβασης, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας του, επιφυλασσομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου για τους ελεγχόμενους υπαλλήλους του ΚΤΕΟ. Η ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία λειτουργεί το Δημόσιο ΚΤΕΟ, στο ΣΕΕΥΜΕ, τη ΔΤΕΟ και, κατά περίπτωση, στη ΔΟΠ του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ.

Άρθρο 11

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αριθμ. 59589/6166/2011 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3249).

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Please follow and like us:

Υπ. Εργασίας Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839/28.11.2012 Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ

Υπ. Εργασίας Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839/28.11.2012
Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40

Τ.Κ.: 101 82, Αθήνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για το Κεφάλαιο Α΄,

Τηλ. 2131516074/093

Για τα Κεφάλαια Β΄ & Γ΄

Τηλ. 2131516073/075

Για το Κεφάλαιo Δ΄ παράγραφο Β΄

Τηλ.2131516620/281

Για το Κεφάλαιο Δ΄ παράγραφοι Α΄, Δ΄ & Ε΄

Τηλ. 2131516395/036

Για το Κεφάλαιο Δ΄ παράγραφο Γ΄

Τηλ. 2131516442/447

Αθήνα: 28-11-2012

Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

1. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Ι. Ειδικές Επιδοτήσεις Ανεργίας

Στο άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση Ι του ν. 4093/2012 εισάγονται από 1.1.2013 ουσιαστικές μεταβολές στις ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας.

Με βάση τις διατάξεις αυτές από 1.1.2013 καταργούνται οι ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας. Συγκεκριμένα καταργούνται οι διατάξεις νόμων κατά το μέρος που αφορούν σε ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας, καθώς και οι κανονιστικές και οι διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους, ως ακολούθως: το άρθρ. 43 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), το άρθρο 7 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ Α΄ 201), οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210), τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ Α΄ 272), το άρθρο 13 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78),οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (ΦΕΚ Α΄ 24), οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1, καθώς και το άρθρο 2 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114) ,το άρθρο 3 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ Α΄ 239), το άρθρο 75 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27), το άρθρ. 32 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ Α΄ 75) .

Όσοι κατά την 31.12.2012 λαμβάνουν ειδική επιδότηση ανεργίας βάσει των καταργούμενων διατάξεων, από 1.1.2013 συνεχίζουν να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ Α΄ 197) όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που ανέρχεται το ανώτατο σε δώδεκα μήνες. Σε περίπτωση που η επιδότηση ανεργίας βάσει των καταργούμενων διατάξεων θα έληγε πριν την 31.12.2013, οι επιδοτούμενοι επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις αλλά μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της ειδικής επιδότησης που προβλεπόταν στις καταργούμενες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, καμία ειδική επιδότηση ανεργίας δεν καταβάλλεται μετά την 31.12.2012 και όσοι εντάσσονται στις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ως πρώην επιδοτούμενοι ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιδοτηθούν εξ’ αυτού του λόγου μετά την 31.12.2013.

ΙΙ. Επιδοτήσεις ανεργίας απολυμένων μισθωτών λόγω συγχώνευσης-μεταφοράς- συνένωσης επιχειρήσεων.

Στο άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση ΙΙ του ν. 4093/2012 εισάγονται από 1.1.2013 ουσιαστικές μεταβολές στην επιδότηση λόγω ανεργίας απολυμένων μισθωτών λόγω συγχώνευσης-μεταφοράς-συνένωσης επιχειρήσεων.

Από 1.1.2013 καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στην επιδότηση λόγω ανεργίας απολυμένων μισθωτών λόγω συγχώνευσης-μεταφοράς-συνένωσης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, καταργούνται το άρθρο 6 του ν. 435/1976 (ΦΕΚ Α΄ 251) και το άρθρο 4 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ Α΄ 267).

Όσοι κατά την 31.12.2012 λαμβάνουν ειδική επιδότηση ανεργίας βάσει των καταργούμενων διατάξεων, από 1.1.2013 συνεχίζουν να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαμβάνουν το βασικό μηνιαίο επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ. 2961/1954 (ΦΕΚ Α΄ 197) όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα που ανέρχεται το ανώτατο σε δώδεκα μήνες. Σε περίπτωση που η επιδότηση ανεργίας βάσει των καταργούμενων διατάξεων θα έληγε πριν την 31.12.2013, οι επιδοτούμενοι επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις αλλά μόνο μέχρι την ημερομηνία λήξης της ειδικής επιδότησης που προβλεπόταν στις καταργούμενες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, καμία ειδική επιδότηση ανεργίας δεν καταβάλλεται μετά την 31.12.2012 και όσοι εντάσσονται στις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ως πρώην επιδοτούμενοι ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιδοτηθούν εξ’ αυτού του λόγου μετά την 31.12.2013.

ΙΙΙ. Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων

Με το άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση ΙΙΙ, εισάγονται από 1.1.2014 μεταβολές στο επίδομα μακροχρονίως ανέργων. Η διάταξη προβλέπει ότι από 1.1.2014 Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας.

Με την ανωτέρω διάταξη διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων καθώς διευρύνονται τα όρια ηλικίας, τα οποία ορίζονται από 20 – 66 ετών (από 45-65 που είναι σήμερα).

Με την προβλεπόμενη στη διάταξη υπουργική απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών θα καθορισθούν και θα εξειδικευθούν η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της παροχής, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την παροχή.

Σύμφωνα με τη παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19-11- 2012 (Α΄ 229), το ύψος της συνολικής δαπάνης για το επίδομα των μακροχρονίως ανέργων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Μέχρι την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.3016/2002 και της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών με αριθμ. 31092/4-7- 2002 (ΦΕΚ Β΄ 859), όπως η τελευταία έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 31217/8-4-2003 (ΦΕΚ Β’ 448) και 14080/513/11-1-2012 (ΦΕΚ Β’ 657) όμοιες της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Νέες ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης

Α. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.8., του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012 και τις αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αριθμ. 23863/506/2012 «Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης» (ΦΕΚ Β΄ 2963) και με αριθμ. 25149/525/2012 «Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης» (Β΄ 3050), εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Γενικά

Με τις ανωτέρω διατάξεις επέρχονται αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας της Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.),ως εξής:

α. Καταργείται το ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση ΕΠΑ, ακολουθούνται δε ως προς το κεφάλαιο οι γενικές διατάξεις του εμπορικού κώδικα ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης,

β. Τροποποιείται το ύψος των δύο εγγυητικών επιστολών για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των προσωρινά απασχολούμενων, το ύψος των οποίων ανέρχεται πλέον σε 60.000 ευρώ και 30.000 ευρώ αντίστοιχα 1,

γ. Καταργείται ο ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων, η απαίτηση τεχνικού εξοπλισμού και ελάχιστου χώρου 150 τμ (κύρια εγκατάσταση) και 80τμ (για το κάθε υποκατάστημα) ως προς την κτιριακή υποδομή 2,

δ. Επεκτείνεται η δυνατότητα παροχής των παρεμφερών υπηρεσιών της κατάρτισης, της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού από τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης 3. Οι ως άνω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

_____

1 Υ.Α. με αριθμ. 23863/506 “Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης” (Β΄ 2963)

2 αριθμ. 25149/525 “Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης” (Β’ 3050)

3 Υποπαράγραφος ΙΑ.8.1.του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222)

_____

ε. Απλοποιείται η διαδικασία μεταβολής της έδρας της ΕΠΑ ή του υποκαταστήματός της καθώς στην περίπτωση αυτή πλέον απαιτείται μόνο η υποβολή των δικαιολογητικών που αφορούν τη μεταβολή και των προβλεπομένων δικαιολογητικών που είναι κατατεθειμένα στην αρμόδια υπηρεσία, αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους.

στ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 117 του ν. 4052/2012 ορίζει ότι η διάρκεια της τοποθέτησης του μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) μηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων η υπάρχουσα σύμβαση μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

Με την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.8 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται η παράγραφος 4 α) του άρθρου 117 του ν. 4052/2012 και προβλέπεται ότι σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης του μισθωτού από έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και τυχόν νόμιμων ανανεώσεων της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη.

Διαδικασία άσκησης της δραστηριότητας-επαγγέλματος Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης

Μετά την εισαγωγή των ανωτέρω ρυθμίσεων η διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος-δραστηριότητας των ΕΠΑ έχει ως εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος για να ασκήσει τη δραστηριότητα της προσωρινής απασχόλησης υποβάλει αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος-δραστηριότητας της ΕΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 123 του ν. 4052/2012 στη Διεύθυνση Απασχόλησης, της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εφεξής «αρμόδια Διοικητική Αρχή». Η ανωτέρω αναγγελία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού και συνοδεύεται από φάκελο περιέχοντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επιδίδεται δε στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας, εφόσον ο υποβληθείς φάκελος είναι πλήρης. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης αποστέλλεται έγγραφο από τη Διεύθυνση Απασχόλησης για την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος-δραστηριότητας ΕΠΑ προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 25149/525/2012 “Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4052/2012 που αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης” (Β΄3050) και είναι τα εξής: Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ για τη έναρξη επιτηδεύματος, τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ-ανάλογα με τη νομική μορφή-κλπ),Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για το φυσικό πρόσωπο, τους εταίρους των Ομόρρυθμων Εταιρειών (O.E.), των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), τον διαχειριστή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), και τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). Ως προς την κτιριακή υποδομή, α) αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου, β) πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή ισοδύναμο έγγραφο που διασφαλίζει την πυρασφάλεια του χώρου, γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από διπλωματούχο (πτυχιούχο) πολιτικό μηχανικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και πιστοποιεί ότι πληρούνται κατά περίπτωση: Οι απαιτήσεις της παρ. 2 του παραρτήματος Ι και II του Π.Δ., 16/1996 και οι απαιτήσεις της παρ. 22 του Παραρτήματος Ι ή της παρ. 21 του παραρτήματος II του Π.Δ. 16/1996, δ) δήλωση ότι έχει προβεί στη προβλεπόμενη από το Π.Δ. 105/1995 σήμανση ασφάλειας ή και υγείας στην εργασία.

2. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος- δραστηριότητας της ΕΠΑ. Συγκεκριμένα η Δ/νση Απασχόλησης ελέγχει την πληρότητα του φακέλου. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης προωθείται στη συνέχεια για επιτόπιο έλεγχο και αξιολόγηση. Ο επιτόπιος έλεγχος ανατίθεται σε τριμελείς Επιτροπές που απαρτίζονται από υπαλλήλους του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), εκ των οποίων οι δύο είναι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και ο ένας είναι Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Σκοπός του επιτόπιου ελέγχου είναι η επαλήθευση των στοιχείων του φακέλου και η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης, αφού προηγηθεί συνέντευξη των ελεγκτών με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Η Επιτροπή ελέγχου υποβάλλει στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης για την πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης αφού λάβει υπόψη την έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης και όλα τα σχετικά στοιχεία, εφόσον δε συντρέχει λόγος απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας, καλεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει εντός 10 ημερών τις εγγυητικές επιστολές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 23863/506/2012 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β΄ 2963). Η άσκηση της δραστηριότητας της Προσωρινής Απασχόλησης, τόσο για την κεντρική εγκατάσταση όσο και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου 147 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως δημόσιο έσοδο, και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η απαιτούμενη διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας ή της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόμενων νομίμων δικαιολογητικών. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της πιστοποίησης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμελλητί για τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας χωρίς να είναι αναγκαία η παρέλευση του τριμήνου. Το έγγραφο-βεβαίωση αντικαθιστά την άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος-δραστηριότητας της ΕΠΑ, το οποίο δίδεται από την αρμόδια Διοικητική Αρχή, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και προκειμένου αυτός να τις επιδεικνύει.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία ή μη εμπρόθεσμης προσκόμισης των εγγυητικών επιστολών ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απαγορεύει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, εντός του τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αναγγελίας συνοδευομένης από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης.

Η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως μετά την παρέλευση του τριμήνου εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση απαγόρευσης άσκησης της δραστηριότητας από την αρμόδια διοικητική αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.Α.9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.9, του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 23633/43/2012 «Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010» (Β΄ 3079), και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 23502/42/2012 «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010» (Β΄ 3064), εισάγονται νέες ρυθμίσεις για τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας.

Γενικά

Με τις ανωτέρω διατάξεις επέρχονται αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας της μεσολάβησης των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) ως εξής:

α. Διευρύνεται το αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας αφού επιτρέπεται πέρα των διαμεσολαβήσεων για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας να ασκούν και τις παρεμφερείς με το αντικείμενο τους δραστηριότητες της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ως άνω δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β. Μειώνεται ο χρόνος της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας για τον διευθυντή του ΙΓΕΕ από τα τέσσερα στα δύο χρόνια. Διευκολύνεται η άσκηση της δραστηριότητας των διαμεσολαβήσεων ούτως ώστε σε περίπτωση που και άλλοι εργαζόμενοι πέρα από τον διευθυντή του ΙΓΕΕ έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για το διευθυντή (είτε το απαιτούμενο πτυχίο, είτε εμπειρία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού), να μπορούν και αυτοί να διενεργούν διαμεσολαβήσεις.

γ. Καταργείται ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός και ο ελάχιστος χώρος των 75 τμ. που απαιτείτο για την κύρια εγκατάσταση και των 40 τμ που απαιτείτο για το υποκατάστημα του ΙΓΕΕ. Σε κάθε περίπτωση το ΙΓΕΕ πρέπει να διαθέτει έναν επαγγελματικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, αυτόνομο για τους σκοπούς του, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών.

δ. Διευκολύνεται η διαδικασία άσκησης της δραστηριότητας του ΙΓΕΕ σε υποκατάστημα, καθώς ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Δ/νση Απασχόλησης, από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μόνο αυτά που αναφέρονται αποκλειστικά στο υποκατάστημα και αυτά που έχει καταθέσει ήδη στην ανωτέρω αρχή για την κύρια εγκατάσταση ή για άλλο υποκατάστημα αλλά έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος τους. Το ίδιο ισχύει και στην μεταβολή της έδρας του ΙΓΕΕ ή του υποκαταστήματος.

ε. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής της αναγγελίας έναρξης της δραστηριότητας και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 4

στ. Προβλέπεται η δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ΙΓΕΕ 5 από ΙΓΕΕ εγκαταστημένα σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να αποκτήσουν απαραίτητα εγκατάσταση στην Ελλάδα, γνωστοποιώντας ή υποβάλλοντας σχετική δήλωση στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας είτε απευθείας, είτε μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

_____

4 Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 23502/42/2012 «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010» (ΦΕΚ Β΄63)

5 Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 23633/43/2012 «Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010» (Β΄ 3079)

_____

Διαδικασία άσκησης της δραστηριότητας-επαγγέλματος Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας

Μετά την εισαγωγή των ανωτέρω ρυθμίσεων η διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος-δραστηριότητας των ΙΓΕΕ έχει ως εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει τη δραστηριότητα της μεσολάβησης υποβάλει αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος-δραστηριότητας του ΙΓΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4052/2012 στην Διεύθυνση Απασχόλησης, της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εφεξής «αρμόδια Διοικητική Αρχή». Η ανωτέρω αναγγελία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού και συνοδεύεται από φάκελο περιέχοντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επιδίδεται δε στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας εφόσον ο υποβληθείς φάκελος είναι πλήρης. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης αποστέλλεται έγγραφο από τη Διεύθυνση Απασχόλησης για την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος-δραστηριότητας ΙΓΕΕ προβλέπονται στο άρθρο 101 του ν. 4052/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις περιπτώσεις 4, 5, 6, 7 και 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.9, και είναι τα εξής:

Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ για τη έναρξη επιτηδεύματος, σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να κατατίθεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού του με τις τυχόν τροποποιήσεις, Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για το φυσικό πρόσωπο, ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την αναγγελία έναρξης δραστηριότητας-επαγγέλματος ΙΓΕΕ. Ως προς την κτιριακή υποδομή: α) αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή μισθωτηρίου συμβολαίου, β) πιστοποιητικό πυρασφάλειας ή ισοδύναμο έγγραφο που διασφαλίζει την πυρασφάλεια του χώρου. Ως προς τον διευθυντή του ΙΓΕΕ, α) επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του ν. 4052/2012, β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) και της παραγράφου 3 του άρθρου 3, του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) του Διευθυντή του Ι.Γ.Ε.Ε. στην οποία θα αναφέρεται η επαγγελματική εμπειρία του, σε περίπτωση που αυτός διαθέτει πτυχίο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 100 του ν. 4052/2012 και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης της διετούς επαγγελματικής εμπειρίας, i) επικυρωμένα αποδεικτικά της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας για τον Διευθυντή (πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδοτών- επιχειρήσεων, βεβαίωση κύριου ασφαλιστικού φορέα ή επικυρωμένη φωτοτυπία των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών ή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις βεβαιώσεις των επιχειρήσεων, βεβαίωση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή απόσπασμα θεωρημένου Πίνακα Προσωπικού απ΄ αυτήν ή αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που χορήγησαν την βεβαίωση προϋπηρεσίας), ii) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή φωτοτυπία του ασφαλιστικού βιβλιάριου και έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ, στην περίπτωση που ο Διευθυντής του Ι.Γ.Ε.Ε. δεν απασχολήθηκε κατά το παρελθόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασία, iii) ή κάθε άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό από το κράτος εγκατάστασης του Ι.Γ.Ε.Ε., γ) αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ και πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, με την προσκόμιση των οποίων αποδεικνύεται η πρόσληψη του προσωπικού του Ι.Γ.Ε.Ε.

Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο πίνακας προσωπικού αναζητείται υπηρεσιακά από την Διεύθυνση Απασχόλησης από την Επιθεώρηση Εργασίας ενώ και το αντίγραφο ποινικού μητρώου και τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

2. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος- δραστηριότητας του ΙΓΕΕ.

Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας ή της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόμενων νομίμων δικαιολογητικών, μετά δε την ολοκλήρωση του ελέγχου και της πιστοποίησης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμελλητί για τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας. Το έγγραφο- βεβαίωση αντικαθιστά την άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος-δραστηριότητας του ΙΓΕΕ, το οποίο θα δίδεται από την Αρμόδια Διοικητική Αρχή, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και προκειμένου αυτός να τις επιδεικνύει.

Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απαγορεύει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, εντός τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αναγγελίας συνοδευομένης από φάκελο περιέχοντα τα πλήρη δικαιολογητικά, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης αυτής, χωρεί άσκηση από τον ενδιαφερόμενο ενδικοφανούς προσφυγής εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι τόσο για την κεντρική εγκατάσταση όσο και για τα υποκαταστήματα της επιχείρησης, τίθεται η προϋπόθεση καταβολής παραβόλου 147 ευρώ υπέρ του Δημοσίου, το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως δημόσιο έσοδο, και υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον δεν έχει εκδοθεί απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

( ΙΑ. 10 έως και ΙΑ. 14)

Α. Υποπαράγραφος ΙΑ. 10 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση της αγοράς εργασίας και προώθηση της απασχόλησης – Χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών

Α.1) Περίπτωση 1α της υποπαραγράφου ΙΑ.10 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Αποσύνδεση ωραρίου εργασίας εργαζομένων σε καταστήματα από το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων.

Με τη διάταξη της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΑ.10 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αποσυνδέεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων στα καταστήματα, από τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων . Ως εκ τούτου, αίρεται από την 12/11/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, η απαγόρευση της απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα. Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202). Κατά τα λοιπά η απασχόληση των εργαζομένων στα καταστήματα διέπεται από όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν τα χρονικά όρια εργασίας τους. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων αυτών, εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων από τις οικείες Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας.

Α.2) Περίπτωση 1β της υποπαραγράφου ΙΑ.10 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Μεσημβρινή ανάπαυση (διακεκομμένο ωράριο εργασίας) απασχολούμενων σε καταστήματα συνεχούς ημερήσιας λειτουργίας.

1. Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου ΙΑ.10 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 1037/1971 (ΦΕΚ Α’ 235) που είχε ως εξής: «2.Η επί 10λεπτον καθυστέρησις της λήξεως της λειτουργίας του καταστήματος προς εξυπηρέτησιν πελατών, ευρισκομένων εντός αυτού δεν αποτελεί παράβασιν των διατάξεων του παρόντος».

Επίσης, καταργείται η παρ.7α του ίδιου ν.δ/τος, που προστέθηκε με το άρθρο 244 του ν.4072/2012 (Α’ 86) και η οποία είχε ως εξής: «Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου, στα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης επιτρέπεται η μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου λειτουργίας τους απασχόληση επί τριάντα λεπτά της ώρας ενός εργαζόμενου υπεύθυνου ταμείων και μέχρι τριών εργαζόμενων ταμιών αποκλειστικά και μόνο για ταμειακή και λογιστική τακτοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι το κατάστημα είναι κλειστό και δεν εξυπηρετούνται πελάτες. Οι εργαζόμενοι αυτοί, κατά τις μέρες της ως άνω απασχόλησης τους, προσέρχονται στην εργασία τους τριάντα λεπτά της ώρας αργότερα από την τυπική έναρξη του ωραρίου τους. Στις καταστάσεις προσωπικού και στα προγράμματα ωρών εργασίας και απασχόλησης προσωπικού που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, αναγράφονται επακριβώς το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, η ειδικότητα με την οποία απασχολείται, καθώς και οι ημερομηνίες και ώρες της κατά τα παραπάνω απασχόλησης. Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, το ωράριο των εργαζόμενων και την υποβολή των καταστάσεων προσωπικού και των προγραμμάτων εργασίας, εφαρμόζονται και όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου».

Παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 6 του άρθρου 42 του ν.1892/1990 (Α’ 101), η οποία προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι των καταστημάτων που λειτουργούν με διακεκομμένο ωράριο, δικαιούνται μεσημβρινή ανάπαυση που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ωρών.

2. Περαιτέρω, με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.10 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «θεραπεύεται» το νομικό κενό που προέκυπτε από την υπ. αριθ. 2346/29-9-90 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης διακεκομμένου ωραρίου εργασίας απασχολουμένων σε καταστήματα που εφαρμόζουν συνεχές ωράριο ημερήσιας λειτουργίας . Από την 12/11/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, είναι δυνατόν στο πλαίσιο της οργάνωσης του ημερήσιου χρόνου εργασίας να καθορίζεται μεσημβρινή ανάπαυση τουλάχιστον τριών ωρών (παρ. 6 του αρ. 42 του ν. 1892/1990), και για τους εργαζομένους καταστημάτων των οποίων η ημερήσια λειτουργία ακολουθεί συνεχές ωράριο.

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπάρχει ρητός όρος στη σύμβαση εργασίας, για την εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου εργασίας, προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου για τον εργαζόμενο. Η οργάνωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, κατ’αυτόν τον τρόπο, από τον εργοδότη, υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

Η απασχόληση των εργαζομένων στα καταστήματα θα πρέπει να εντάσσεται εντός του πλαισίου των καθηκόντων που προβλέπονται από τις συμβάσεις εργασίας τους και τηρουμένων των σχετικών ρυθμίσεων για τα χρονικά όρια εργασίας. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να αφορούν τις εβδομαδιαίες αναπαύσεις, το ημερήσιο διάλειμμα, την ημερήσια ανάπαυση κ.λ.π.

Β. Υποπαράγραφος ΙΑ.11. του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 : Νέο Σύστημα Διαμόρφωσης Νόμιμου Κατώτατου Μισθού και Κατώτατου Ημερομισθίου για τους Εργαζόμενους όλης της Χώρας ( Διάταξη Πλαίσιο). Κατώτατος Νόμιμος Μισθός και Ημερομίσθιο για τους Εργαζόμενος Ιδιωτικού Δικαίου όλης της Χώρας.

Β. 1) Περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν ν. 4093/2012 θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, νομοθετικώς ορισμένου , το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1.4.2013.

Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία θα πρέπει να ορισθεί εντός του α΄ τριμήνου του 2013, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, θα ορίζεται η διαδικασία διαμόρφωσης του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης). Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προβλέπεται η διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς.

Κατά το α΄ τρίμηνο του 2014 το σύστημα θα πρέπει σύμφωνα με το ν. 4093/2012 να αξιολογηθεί ως προς την απλότητα και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του, τη συμβολή του στη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Β.2) Περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ορίζεται ότι, μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα μνημόνια που προσαρτώνται στο ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄28) και οι επακόλουθες τροποποιήσεις αυτών, ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών καθορίζονται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ηλικίας 25 ετών και άνω, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 586,08 ΕΥΡΩ και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας 25 ετών και άνω , το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα 26,18 ΕΥΡΩ.

Ο κατά τα ως άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων ηλικίας 25 ετών και άνω, προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ηλικίας 25 ετών και άνω, προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30%. για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παρούσας (Β2 παραγράφου).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

0- έως 3

586,08

0,00

586,08

3 συμπληρωμένα- έως 6

586,08

58,61

644,69

6 συμπληρωμένα- έως 9

586,08

117,22

703,30

9 συμπληρωμένα-ΑΝΩ

586,08

175,82

761,90

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

0- έως 3

26,18

0,00

26,18

3 συμπληρωμένα- έως 6

26,18

1,31

27,49

6 συμπληρωμένα- έως 9

26,18

2,62

28,80

9 συμπληρωμένα- έως 12

26,18

3,93

30,11

12 συμπληρωμένα- έως 15

26,18

5,24

31,42

15 συμπληρωμένα- έως 18

26,18

6,55

32,73

18 συμπληρωμένα-ΑΝΩ

26,18

7,85

34,03

β) Για τους υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95 ΕΥΡΩ, και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ΕΥΡΩ

Ο κατά τα ως άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων ηλικίας κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μια τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ηλικίας κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 ετών και άνω, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παρούσας (Β2 παραγράφου)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

0- έως 3

510,95

0,00

510,95

3 συμπληρωμένα -ΑΝΩ

510,95

51,10

562,05

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

0- έως 3

22,83

0,00

22,83

3 συμπληρωμένα– έως 6

22,83

1,14

23,97

6 συμπληρωμένα -ΑΝΩ

22,83

2,28

25,11

γ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθεί / αποκτηθεί μέχρι την 14.2 2012.

δ) Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

ε) Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4046/2012, όπως ορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου αυτού καθώς και το άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/2012 (Α΄38), το οποίο επακριβώς αναφέρει τα εξής: «Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» Με την ανωτέρω διάταξη αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά ορίζεται από την εν λόγω διάταξη το επίδομα τριετίας.

Β.3) Περιπτώσεις 2α, 2β και 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 .

I.i) Με την περ. 2α της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 1876/90 ως εξής :

« Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας , που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί , βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλόμενων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νομίμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου . »

I.ii) Με την περ. 2β της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 τροποποιήθηκε η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1876/90 η οποία διαμορφώνεται ως εξής :

«Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου.» και

I.iii) με την περ. 4 της υποπαραγράφου ΙΑ. 11 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, ορίζεται ότι :

«κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο.»

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και από 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, συνάγονται ότι ισχύουν τα εξής :

I.1.) Όροι και προϋποθέσεις δεσμευτικότητας των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σύμφωνα με το ν. 4093/2012.

1α) Εργοδότες – επιχειρήσεις που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και εν προκειμένω στο πλαίσιο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και συγκεκριμένα των εν προκειμένω εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν, ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., συνεχίζουν να δεσμεύονται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ (Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + τριετίες + επίδομα γάμου).

β) Εργοδότες – επιχειρήσεις, που δεν είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και εν προκειμένω της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, και συγκεκριμένα των εν προκειμένω εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν, ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, αλλά δε δεσμεύονται, από την 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) από τους μισθολογικούς όρους που η ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ορίζει.

Από την 12.11.2012 οι συγκεκριμένοι εργοδότες – επιχειρήσεις δεσμεύονται από το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο που ορίζεται από τις περ. 1 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. (Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + τριετίες).

I.2.) Έννομα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό των διατάξεων των περιπτώσεων 2α, 2β και 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 4024/11 (Κατώτερο όριο δεσμευτικότητας των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ως προς τους προβλεπόμενους από αυτές μη- μισθολογικούς και μισθολογικούς όρους.

Αποσαφήνιση του ορίου κάτω από το οποίο δεν πρέπει να είναι οι προβλεπόμενοι όροι τους δυσμενέστεροι για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση ).

Τα έννομα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό των θεσπιζομένων διατάξεων των περιπτώσεων 2α, 2β και 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011 είναι τα κάτωθι :

α) Για τις Επιχειρησιακές ΣΣΕ που θα συναφθούν μετά τη δημοσίευση του ν. 4093/2012, δηλαδή μετά τις 12-11-2012, θα πρέπει να εξετάζεται εάν ο εργοδότης – επιχείρηση που πρόκειται να συνάψει επιχειρησιακή ΣΣΕ είναι μέλος ή όχι εργοδοτικής οργάνωσης που συμβάλλεται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας και εν προκειμένω στο πλαίσιο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και συγκεκριμένα των εν προκειμένω εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.

ι) Εάν μεν ο εργοδότης – επιχείρηση που θα συνάψει επιχειρησιακή σσε μετά τις 12-11-2012, είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και εν προκειμένω στο πλαίσιο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και συγκεκριμένα των εν προκειμένω εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν, ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε, δεσμεύεται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους, όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ.

Συνεπώς δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη επιχειρησιακή σσε να περιέχει όρους δυσμενέστερους από εκείνους που προβλέπονται στην ισχύουσα ΕΓΣΣΕ ή από εκείνους που θα προβλέπονται από εκάστοτε ισχύουσα/ες Εθνική/ές Γενική/ές Συλλογική/ές Σύμβαση/εις Εργασίας .

ιι) Εάν ο εργοδότης – επιχείρηση που θα συνάψει επιχειρησιακή σσε μετά τις 12-11-2012, δεν είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και εν προκειμένω στο πλαίσιο της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και συγκεκριμένα των εν προκειμένω εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν, ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε, δεσμεύεται μόνο από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ και κάθε Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα συναφθεί στο μέλλον και θα προβλέπει τέτοιους όρους, αλλά δε δεσμεύεται από τους μισθολογικούς όρους αυτών.

Συνεπώς δεν επιτρέπεται η συγκεκριμένη επιχειρησιακή σσε να περιέχει όρους μισθολογικούς δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, από εκείνους που προβλέπονται από το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις 1 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

ιιι) Σε κάθε περίπτωση αν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν ρητά στο πλαίσιο μιας επιχειρησιακής ΣΣΕ μισθολογικούς όρους όμοιους με εκείνους της εκάστοτε ισχύουσας ΕΓΣΣΕ/ ή ισχύουσες Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ανεξάρτητα από το αν δεσμεύονται ή όχι από αυτή / ές (σύμφωνα με την προηγηθείσα ανάλυση υπό ι και ιι), ισχύουν γι’ αυτούς τα συμφωνημένα.

β) Για επιχειρησιακές ΣΣΕ που έχουν συναφθεί μέχρι την 12-11-2012, σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 και 5 του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011 και περιλαμβάνεται ως «όρος» η υπαγωγή των εργαζομένων στους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, ισχύουν τα εξής:

ι) Εάν ο εργοδότης – επιχείρηση που έχει συνάψει την επιχειρησιακή σσε μέχρι την 12-11-2012, είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.), δεσμεύεται τόσο από τους μη μισθολογικούς όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ. (Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + τριετίες + επίδομα γάμου). Άρα σε κάθε περίπτωση οι προβλεπόμενοι από τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή σσε όροι (μισθολογικοί ή μη) εξακολουθούν να μην πρέπει να είναι δυσμενέστεροι για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση από εκείνους που προβλέπονται στην ισχύουσα ΕΓΣΣΕ.

ιι) Για τις περιπτώσεις εργοδοτών – επιχειρήσεων που έχουν συνάψει επιχειρησιακή σσε από την 27.10.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4024/2011) και μέχρι την 12-11-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012) και δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.), και δεδομένων των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, εφόσον υφίσταται σχετική βούληση των συμβαλλομένων μερών, που έχουν συνάψει την συγκεκριμένη επιχειρησιακή σσε, να προσαρμόσουν άμεσα τους προβλεπόμενους μισθολογικούς όρους στα όρια του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου του ν. 4093/2012 (Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + τριετίες), μπορούν να προβούν σε σύναψη τροποποιητικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως αν αυτή η επιχειρησιακή σσε λήξει ή καταγγελθεί και παρέλθει το διάστημα των 3 μηνών παράτασης ισχύος της ( ν. 4046/2012 και 6/12 ΠΥΣ), και εξακολουθεί ο εργοδότης – επιχείρηση να μην είναι μέλος των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο ΕΓΣΣΕ, τότε ο εργοδότης – επιχείρηση δεσμεύεται από το νόμιμο, νομοθετημένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο (Βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + τριετίες).

I.3) Ειδικότερα ως προς την υποχρέωση καταβολής του επιδόματος γάμου

α) Οι εργοδότες – επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του Ν. 1876/1990, όπως ισχύει μετά τον ν. 4093/2012), που προβλέπουν επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του .

β) Από την 12.11.2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012) εργοδότες- επιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το ν. 4093/2012) ή δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ ήτοι των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012), δύνανται, χωρίς να υποχρεούνται, να συνεχίζουν κανονικά την καταβολή του επιδόματος γάμου.

γ) Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την παραγωγή δεσμευτικότητας /υποχρεωτικότητας καταβολής του επιδόματος γάμου, ως ανωτέρω αναλύεται , ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4046/2012 και 6/12 ΠΥΣ, και ειδικότερα, και εν προκειμένω, η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 της 6/12 ΠΥΣ, κατά την οποία το επίδομα γάμου, όταν είναι κανονιστικός όρος μιας οποιασδήποτε σσε δεν μετενεργεί και άρα δεν περιλαμβάνεται στους συμβατικούς πλέον όρους της ατομικής σύμβασης, όταν λήξει ή καταγγελθεί η σσε και παρέλθει και το τρίμηνο της παράτασης ισχύος της, με αποτέλεσμα μόνο με βούληση των μερών στο πλαίσιο σύναψης νέας σσε ή σύναψης ατομικής σύμβασης μπορεί εκ νέου να συμφωνείται.

II) Σε κάθε περίπτωση με Εθνικές Γενικές, Κλαδικές, Ομοιοεπαγγελματικές και Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μπορούν να συμφωνούνται ελευθέρως από τα συμβαλλόμενα μέρη μισθολογικοί όροι οποιουδήποτε είδους και ύψους (Βασικοί μισθοί, ημερομίσθια, προσαύξηση ωριμάνσεων, παντός είδους επιδόματα κλπ).

Οι μισθολογικοί αυτοί όροι σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν να είναι δυσμενέστεροι από τους προβλεπόμενους μισθολογικούς όρους του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις 1 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 .

Τέλος ακόμη και όροι ατομικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο (περίπτωση 3ζ της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 .)

Γ. Υποπαράγραφος ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

1. Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας με προειδοποίηση .

Με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 10 της από 19-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 229) αντικαθίστανται, η διάταξη του άρθρου 1 του ν.2112/1920 (Α΄ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το εδάφιο Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του ν.3863/2010 (Α΄ 115), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.3899/2010 (Α΄ 212).

Με τη νέα διάταξη καθορίζονται μικρότερα, σε σχέση με το προϊσχύον νομικό καθεστώς, χρονικά διαστήματα προειδοποίησης, σε περίπτωση καταγγελίας με προειδοποίηση, σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικών υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει δέκα πέντε (15) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και άνω.

Πιο συγκεκριμένα τα νέα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία ) διαμορφώνονται ως εξής:

● Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από δώδεκα (12) μήνες συμπληρωμένους έως δύο (2) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στον ένα (1) μήνα πριν την απόλυση.

● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι πέντε (5) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους δύο (2) μήνες πριν την απόλυση.

● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι δέκα (10) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τρεις (3) μήνες πριν την απόλυση.

● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και άνω, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τέσσερις (4) μήνες πριν την απόλυση.

Περαιτέρω, με τη διάταξη της ίδιας περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος έναρξης ισχύος της έγγραφης προειδοποίησης, που τοποθετείται από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο. Ως εκ τούτου: α. Η προσμέτρηση του χρόνου προειδοποίησης ξεκινά από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο και λήγει με τη λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης, οπότε και επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας, β. Η σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3198/55 (Α΄ 98), όπως ισχύει, προθεσμία των οκτώ (8) ημερών σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του εργοδότη να αναγγείλει την ενεργηθείσα καταγγελία στον Ο.Α.Ε.Δ., άρχεται από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης της έγγραφης προειδοποίησης προς τον εργαζόμενο (άρθρο 241 ΑΚ).

Εργοδότης που καταγγέλλει με προειδοποίηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου, κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, που επέρχεται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος προειδοποίησης που ορίζει η διάταξη, το ήμισυ της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και η οποία ορίζεται ρητώς στις περιπτώσεις 2 και 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

2. Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου σε περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση.

Η διάταξη της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2112/1920 (Α΄67), όπως ίσχυε, και αναδιαμορφώνεται το πλαίσιο υπολογισμού του ποσού της αποζημίωσης απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ως εκ τούτου το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου χωρίς προειδοποίηση, (εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης ή εθίμου), διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημίωσης

12 μήνες συμπληρωμένοι έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπληρωμένα έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

Για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Τέλος ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30.

3. Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, οι οποίοι στις 12 -11-2012 έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.

Ι. Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 10 του άρθρου 10 της από 19-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 229), αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.

Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε και αν απολυθούν, δικαιούται, επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς.

Ειδικότερα:

α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης, είναι εκείνος που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.

β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

Η επιπλέον αυτή αποζημίωση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (στις 12 -11-2012)

Ποσό αποζημίωσης

17 έτη συμπληρωμένα

1 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

2 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα

3 μηνών

20 έτη συμπληρωμένα

4 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

5 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

Άμεσα συνάγεται ότι την επιπλέον αποζημίωση της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του νόμου του ν. 4093/2012 , την δικαιούνται μόνο εργαζόμενοι οι οποίοι στις 12-11-2012 , ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012 , συμπλήρωσαν στον ίδιο εργοδότη υπηρεσία 17 ετών και άνω και ότι η υπηρεσία που θα διανύσουν στον ίδιο εργοδότη μετά την 12 -11-2012 δε θα συνεχίσει να προσμετράται για τον υπολογισμό της αποζημίωσής τους . Δηλαδή η επιπλέον αυτή αποζημίωση θα παγιωθεί στον αριθμό των μισθών στον οποίο έχει ανέλθει την 12-11-2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 17 ετών, μετά από αυτή την ημερομηνία, καθώς ο μεταγενέστερος χρόνος υπηρεσίας τους δε θα λαμβάνεται πλέον υπόψη .

ΙΙ. Υπολογισμός της επιπλέον αποζημίωσης ιδιωτικών υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος .

Ο νομοθέτης διατυπώνει ρητή εξαίρεση από το σύστημα υπολογισμού της ανωτέρω αποζημίωσης ως προς τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, κατά τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3198/1955 (Α΄ 98), όπως ισχύει,

Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό αυτής της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

H εξαίρεση, από το σύστημα υπολογισμού της ανωτέρω αποζημίωσης ιδιωτικών υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, αναφέρεται μόνο στο ποσό των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη, ενώ χρόνος υπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίωσης αυτής, είναι εκείνος που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν αποχωρήσει ή απομακρυνθεί λόγω συμπλήρωσης προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος.

Συνεχίζει να ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) στο οποίο αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα κατά το ποσό που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό 30.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο συγκεντρωτικός πίνακας αποζημίωσης απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση

καταγγελία με προειδοποίηση.

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

χρόνος προειδο­ποίησης

Ποσό αποζημιώσεως

Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως

1 έτος συμπλ. έως 2 έτη

2 μηνών

1 μήνας

1 μηνός

2 έτη συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

2 μήνες

1 μηνός

4 έτη συμπλ.έως 5 έτη

3 μηνών

2 μήνες

1 1/2 μηνός

5 έτη συμπλ.έως 6 έτη

3 μηνών

3 μήνες

1 1/2 μηνός

6 έτη συμπλ.έως 8 έτη

4 μηνών

3 μήνες

2 μηνών

8 έτη συμπλ έως 10 έτη

5 μηνών

3 μήνες

2 1/2 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

4 μήνες

3 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

4 μήνες

3 1/2 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

4 μήνες

4 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

4 μήνες

4 1/2 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

4 μήνες

5 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

4 μήνες

5 1/2 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο
εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11­- 2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 1 μηνός

4 μήνες

6 μηνών

+ 1/2 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 2 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 μηνός

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 3 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 1 1/2 μηνός

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 4 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 5 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 2 1/2 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 6 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 7 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 3 1/2 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 8 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 9 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 4 1/2 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 10 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

+ 11 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 5 1/2 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

+ 12 μηνών

4 μήνες

6 μηνών

+ 6 μηνών

Δ. Υποπαράγραφος ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Απλοποίηση Διαδικασιών και Μείωση Διοικητικών Βαρών που αφορούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Δ. 1) Περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012:

Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού.

Με τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του ν.3996/2011, επέρχεται αλλαγή στο χρονικό διάστημα εντός του οποίου οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν αλλαγές και τροποποιήσεις στο ωράριο και την οργάνωση του χρόνου εργασίας που αφορούν εργαζόμενους της επιχείρησής τους.

Το διάστημα αυτό δύναται να εκτείνεται το αργότερο έως 2 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα πραγματοποίησης των αλλαγών.

Οι εργοδότες σε κάθε περίπτωση μπορούν να γνωστοποιούν στην αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας με συμπληρωματικούς πίνακες, αλλαγές ή τροποποιήσεις ωραρίων ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πριν την ημέρα πραγματοποίησης των σχετικών αλλαγών ή τροποποιήσεων.

Σε ότι αφορά την υποχρέωση υποβολής συμπληρωματικών πινάκων, ως προς τις υπόλοιπες περιπτώσεις που προβλέπει η παρούσα διάταξη, ουσιαστικά επαναλαμβάνονται με την διάταξη αυτή τα όσα ήδη ισχύουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν.3996/2011 και συνεπώς εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην αρ. πρωτ. 17227/32/2012 (Β΄ 2346) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Δ.2) Περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012:

Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ.

Με τη διάταξη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, επιδιώκεται η, κατά ενιαίο τρόπο, υιοθέτηση της διαδικασίας υποχρεωτικής αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης εκ μέρους του εργοδότη, προς την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις.

Η υποχρεωτική αναγγελία, ως τρόπος νομιμοποίησης και γνωστοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ της υπερωριακής απασχόλησης προβλεπόταν, ρητά, για το προσωπικό των βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ή εργασιών εν γένει (αρ. 9 του Π.Δ. 27/6/4-7-1932 (Α΄212), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 515/70 (Α΄ 95).

Με την νομοθετική πρόβλεψη της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η παραπάνω διαδικασία επεκτείνεται και για το προσωπικό των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.Δ. 515/70 όπως αυτό τροποποίησε τις διατάξεις του Π.Δ. 27/6/4-7-32.

Ειδικότερα, από την 12/11/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, είναι επιτρεπτή η υπέρβαση του νομίμου ημερήσιου ωραρίου έως 2 ώρες ημερησίως και μέχρι 120 ώρες το έτος, ως υπερωριακής απασχόλησης, για το προσωπικό των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.Δ. 515/70, όπως αυτό τροποποίησε τις διατάξεις του Π.Δ. 27/6/4-7-32, μετά από υποχρεωτική αναγγελία των ωρών αυτών στην αρμόδια Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας. Η αναγγελία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης. Σε περιπτώσεις εξαιρετικού χαρακτήρα και εφόσον προκύπτουν επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης είναι επιτρεπτή η αναγγελία προς την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας των υπερωριών θα πρέπει να τηρείται στον τόπο εργασίας.

Η υπερωριακή απασχόληση, που αναγγέλλεται κατά τα παραπάνω, θα πρέπει να καταγράφεται υποχρεωτικά και στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών το οποίο προβλέπεται να τηρείται στην επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν.Δ. 515/70 καθώς και στο άρθρο 13 του ν. 3846/2010.

Επισημαίνεται ότι το ημερήσιο όριο των 2 ωρών και το ετήσιο των 120 ωρών αποτελούν το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας μέχρι του οποίου μπορούν να αναγγέλλουν οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό και το οποίο μπορούσε, σύμφωνα με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, να εργαστεί υπερωριακώς μόνον μετά από έγκριση της οικείας Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας (π.χ. προσωπικό γραφείων, επιχειρήσεων Α.Ε.).

Τέλος, ευνόητο είναι ότι για την αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης που αναγγέλλεται από τον εργοδότη, έως 2 ώρες ημερησίως και 120 ώρες ετησίως, ισχύ έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 74 του ν.3863/2010 (Α΄ 115), δεδομένου ότι η αλλαγή της διαδικασίας (αντί προέγκρισης, υποχρεωτική αναγγελία), ουδεμία μεταβολή προκαλεί στο καθεστώς υπολογισμού της αμοιβής για την νόμιμη και την παράνομη υπερωρία .

Ειδικότερα, για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης που αναγγέλλεται, κατά τα ανωτέρω, από τον εργοδότη προς την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας και μέχρι 120 ώρες ετησίως, ο μισθωτός δικαιούται αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%, είτε η υπερωριακή απασχόληση αναγγελθεί πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης, είτε αναγγελθεί κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης, σε περίπτωση κάλυψης επειγουσών αναγκών της επιχείρησης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγγελθεί η υπερωριακή απασχόληση από τον εργοδότη, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, η υπερωριακή απασχόληση είναι παράνομη και οφείλεται στο μισθωτό αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.

Δ.3) Περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012:

Κατάργηση Θεώρησης Βιβλίου Δρομολογίων

Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και υπό το πρίσμα της μείωσης των διοικητικών βαρών σε σχέση με διαδικασίες που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε., καταργείται από την 12/11/2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, η θεώρηση του Βιβλίου Δρομολογίων σε όσες περιπτώσεις αυτή προβλεπόταν από τις σχετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, καταργείται η θεώρηση του Βιβλίου Δρομολογίων για τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα τουριστικά λεωφορεία καθώς και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ , αλλά όμως για τις κατηγορίες αυτές οχημάτων παραμένει σε ισχύ η υποχρεωτική τήρηση του εν λόγω Βιβλίου υπό τις λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπουν, ανά κατηγορία οχημάτων, οι σχετικές ρυθμίσεις.

Δ.4) Περίπτωση 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων:

Στο πλαίσιο της μείωσης του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων και υπό το πρίσμα της μείωσης των διοικητικών βαρών σε σχέση με διαδικασίες που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε., καταργείται από την 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, η θεώρηση από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων, η τήρηση του οποίου προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου μόνου της Υ.Α. 1801/1989 (Β΄ 569), όπως ισχύει. Καταργείται λοιπόν η υποχρέωση θεώρησης του σχετικού Βιβλίου από την οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση τήρησής του υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν λόγω Υ.Α..

Ε. Υποπαράγραφος ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Χρονικά όρια εργασίας

Ε.1) Περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Οργάνωση εβδομαδιαίας 40ωρης εργασίας εργαζομένων σε καταστήματα, με τον ίδιο τρόπο που ακολουθείται και στους λοιπούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Με την διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του Ν. 1892/90 η οποία προέβλεπε την υποχρεωτική οργάνωση της εβδομαδιαίας 40ωρης εργασίας σε πενθήμερη βάση, για τους εργαζόμενους στα καταστήματα (η έννοια των οποίων καθορίζεται στο αρ.1 του Ν.Δ. 1037/71).

Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις – καταστήματα, να καθορίζουν μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτά. Οι ΣΣΕ αυτές δύναται να είναι οποιουδήποτε είδους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές ρυθμίσεις.

Περαιτέρω, με τη διαδικασία αυτή επεκτείνεται ουσιαστικά και στα καταστήματα η δυνατότητα που προβλέπεται για τους λοιπούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας να καθορίζουν με ΣΣΕ το σύστημα ημερών εβδομαδιαίας απασχόλησης σε πενθήμερο ή να το διατηρούν εξαήμερο.

Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στο νομικό υπόβαθρο της ΕΓΣΣΕ της 26-02-1975, η οποία κυρώθηκε με το ν.133/1975 (Α΄ 189), καθώς επίσης και της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξεως Νομ. Περιεχομένου της 29/12/1980, η οποία κυρώθηκε με το ν.1157/81 (Α’ 126), και προβλεπόταν ως δυνητικό το σύστημα οργάνωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, με πενθήμερο,.

Οι ΣΣΕ που συνάπτονται και ρυθμίζουν θέματα ημερών εβδομαδιαίας απασχόλησης θα πρέπει να τηρούν τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 88/99 (Α΄ 94), το οποίο ενσωμάτωσε την Οδηγία 93/104/ΕΚ και οι οποίες αποτελούν τις ελάχιστες προδιαγραφές της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και ειδικότερα στα θέματα της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και των ανωτάτων ορίων απασχόλησης. Το εν λόγω Π.Δ το οποίο έχει ως σκοπό την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί δίκαιο με υπερεθνική ισχύ, εφόσον ενσωμάτωσε κοινοτική Οδηγία.

Η δυνατότητα ρύθμισης θεμάτων ημερών εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζόμενους σε καταστήματα, με την διαδικασία των ΣΣΕ αφορά το συνολικό ανώτατο συμβατικό ωράριο 40 ωρών εβδομαδιαίως.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται ΣΣΕ, με την οποία καθορίζεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία για τους εργαζόμενους σε καταστήματα, των οποίων η έννοια καθορίζεται στο αρ.1 του Ν.Δ. 1037/71, εφαρμογή έχουν οι γενικές ρυθμίσεις για την εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα περί δυνητικού συστήματος οργάνωσης του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας, με πενθήμερο, όπως αυτό προβλεπόταν και ισχύει από την ΕΓΣΣΕ της 26-02-1975, η οποία κυρώθηκε με το ν.133/1975 (Α΄ 189), καθώς επίσης και τις οικείες διατάξεις για τις ημέρες επιτρεπτής λειτουργίας καταστημάτων.

Ε.2) Περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Ο εντός των ορίων της Κοινοτικής Οδηγίας 93/104/ΕΚ (νυν 2003/88/ΕΚ) χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης.

Με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999 (Α’ 94), καθιερώνεται για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση έντεκα (11) συνεχών ωρών αντί των δώδεκα (12) ωρών που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση. Η περίοδος αυτή των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών έχει ως έναρξη την 00.01′ και λήξη την 24.00′ ώρα.

Η ελάχιστη ημερήσια αυτή ανάπαυση, η οποία προβλέπεται ρητώς από την Οδηγία 93/104/ΕΚ (νυν 2003/88/ΕΚ) ισχύει και για τις περιπτώσεις των βαρδιών έτσι όπως αυτές προβλέπονται ως σύστημα εργασίας στο Π.Δ. 88/99. Ως εκ τούτου, σε εργαζόμενο που απασχολείται με σύστημα βαρδιών θα πρέπει από τη λήξη της μιας βάρδιας μέχρι την έναρξη της επόμενης, να μεσολαβεί ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών, χωρίς να περιορίζεται από την περίοδο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών που έχει ως έναρξη την 00.01′ και λήξη την 24.00′ ώρα.

Ε.3) Περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012: Διαδικασία χορήγησης αδείας .

Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 συμπληρώνει το άρθρο 8 του Ν.549/77 κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26-1-1977 ΕΓΣΣΕ και όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν.3846/10 και προβλέπει συνολικά πλέον τα εξής:

α) Είναι επιτρεπτή από τον εργοδότη η κατάτμηση του χρόνου αδείας εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η κατάτμηση μπορεί να γίνει σε δυο περιόδους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της άδειας που χορηγείται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο.

β) ι) Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δυο περιόδων. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπει έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη, θα πρέπει να περιλαμβάνει την χορήγηση ενιαίου τμήματος αδείας δέκα (10) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας ή δώδεκα (12) εργασίμων ημερών, εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο. Η παραπάνω διαδικασία υπάγεται στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια, οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση αδείας ή τμήματος αδείας από τον εργοδότη στον εργαζόμενο μετά από συνεννόηση των δυο μερών (άρ.4 του ΑΝ 539/45 όπως ισχύει).

β . ιι) Νέα διάταξη η οποία συμπληρώθηκε με το ν. 4093/2012

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που απασχολούν τακτικό προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και έκτακτο–εποχικό προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και παρουσιάζουν, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, μεγάλη σώρευση εργασίας εξαιτίας του είδους ή του αντικειμένου εργασιών τους, ο εργοδότης μπορεί, με απόφασή του, να χορηγεί στο τακτικό προσωπικό το ενιαίο τμήμα των 10 ή 12 εργάσιμων ημερών αδείας, επί πενθημέρου ή εξαημέρου αντίστοιχα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου πρέπει να χορηγηθεί η άδεια και ιδιαιτέρως σε σημείο κατά το οποίο έχει μειωθεί η ιδιαίτερη ένταση εργασίας. Η συγκεκριμένη απόφαση του εργοδότη για τη χορήγηση του τμήματος αδείας των δυο (2) εργάσιμων εβδομάδων, καθώς και η αίτηση του εργαζομένου για κατάτμηση αδείας δεν απαιτούν έγκριση από την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά διατηρούνται επί πέντε (5) έτη στην επιχείρηση και είναι στην διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις υπάγονται σε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την άδεια.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

Please follow and like us:

Άρειος Πάγος Απόφαση 897/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Η εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της συμβάσεως εργα

Άρειος Πάγος Απόφαση 897/2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
Η εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν γίνεται από λόγους που βρίσκονται καταφανώς έξω από τις γενικές ρήτρες του άρθρου 281 ΑΚ, όπως όταν ενέχουν εμπάθεια, έχθρα ή εκδικητικότητα συνεπεία προηγηθείσας, νόμιμης συμπεριφοράς του εργαζομένου, η οποία δεν ήταν αρεστή στον εργοδότη. Περαιτέρω, με δεδομένο το ότι η καταγγελία αποβλέπει μεν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργοδότη …

Η εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν γίνεται από λόγους που βρίσκονται καταφανώς έξω από τις γενικές ρήτρες του άρθρου 281 ΑΚ, όπως όταν ενέχουν εμπάθεια, έχθρα ή εκδικητικότητα συνεπεία προηγηθείσας, νόμιμης συμπεριφοράς του εργαζομένου, η οποία δεν ήταν αρεστή στον εργοδότη. Περαιτέρω, με δεδομένο το ότι η καταγγελία αποβλέπει μεν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργοδότη, επιφέρει, όμως, ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες στον εργαζόμενο, που χάνει τη θέση εργασίας, κατάχρηση υφίσταται και όταν με την άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της καλής πίστεως και απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος, έχει την έννοια ότι κατά την ενάσκηση δικαιώματος πρέπει να υπάρχει αναλογία μεταξύ τού, εκάστοτε, χρησιμοποιουμένου μέσου και του, αντιστοίχως, επιδιωκομένου σκοπού.

Απόφαση 897 / 2012 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β2 Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους δικαστές Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Δημήτριο Μουστάκα, Χριστόφορο Κοσμίδη και Νικόλαο Τρούσα, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 27η Μαρτίου 2012, με την παρουσία και του γραμματέως Γεωργίου Φιστούρη, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΟΝΤΟΣ: Σωτηρίου Μ. του Ι., κατοίκου …, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Ευτυχίου – Δημητρίου Καλαμίδα, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” μετονομασθείσας ήδη σε “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με το διακριτικό τίτλο “PROTON ΒΑΝΚ”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Αλέξιου Παπασταύρου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 19-4-2007 (ημερομηνία κατάθεσης) αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επί της αγωγής εκδόθηκε η 2878/2008 απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και, κατόπιν ασκήσεως εφέσεως, η 5469/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας ζητεί ο αναιρεσείων με την από 8-7-2011 αίτησή του.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης, που εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώθηκε. Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης, Χριστόφορος Κοσμίδης, ανέγνωσε την από 15-3-2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης για αναίρεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της και καθένας την καταδίκη του αντίδικου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 669 παρ.2 ΑΚ, 1 του ν. 2112/1920 και 1 και 5 του ν. 3198/1955 συνάγεται ότι η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη ή του εργαζόμενου και συνιστά μονομερή δικαιοπραξία, αναιτιώδη. Κατά συνέπεια, για το κύρος της καταγγελίας δεν είναι αναγκαία ούτε η επίκληση κάποιας αιτίας ούτε η απόδειξη της βασιμότητας της αιτίας, που τυχόν έχει προβληθεί από τον καταγγέλλοντα. Όπως, όμως, συμβαίνει με κάθε δικαίωμα, και η άσκηση της καταγγελίας υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 ΑΚ, δηλαδή της μη υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός αυτής. Η προφανής υπέρβαση των ορίων αυτών, σε συγκεκριμένη περίπτωση, καθιστά την καταγγελία απαγορευμένη και, ως εκ τούτου, άκυρη, σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 180 ΑΚ. Ειδικότερα, η εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν γίνεται από λόγους που βρίσκονται καταφανώς έξω από τις γενικές ρήτρες του άρθρου 281 ΑΚ, όπως όταν ενέχουν εμπάθεια, έχθρα ή εκδικητικότητα συνεπεία προηγηθείσας, νόμιμης συμπεριφοράς του εργαζομένου, η οποία δεν ήταν αρεστή στον εργοδότη. Περαιτέρω, με δεδομένο το ότι η καταγγελία αποβλέπει μεν στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εργοδότη, επιφέρει, όμως, ιδιαίτερα επαχθείς συνέπειες στον εργαζόμενο, που χάνει τη θέση εργασίας, κατάχρηση υφίσταται και όταν με την άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Η αρχή αυτή, η οποία αποτελεί εκδήλωση της καλής πίστεως και απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 του Συντάγματος, έχει την έννοια ότι κατά την ενάσκηση δικαιώματος πρέπει να υπάρχει αναλογία μεταξύ τού, εκάστοτε, χρησιμοποιουμένου μέσου και του, αντιστοίχως, επιδιωκομένου σκοπού. Ως εκ τούτου, σε συγκεκριμένη περίπτωση, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν άλλα μέτρα, ηπιότερα από την καταγγελία, αλλά εξ ίσου πρόσφορα με αυτήν, για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται από τον εργοδότη, η καταγγελία αποβαίνει μη αναγκαία και ελέγχεται ως καταχρηστική (ΑΠ 1751/2008, ΑΠ 555/2007). Τη συνδρομή των περιστάσεων αυτών οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο εργαζόμενος (ΑΠ 701/2010). Εξ άλλου, ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 εδ. α’ ΚΠολΔ προβλεπόμενος λόγος αναίρεσης ιδρύεται αν παραβιάστηκε κανόνας ουσιαστικού δικαίου. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν έπρεπε, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα (ΟλΑΠ 4/2005, 36/1988), η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή (ΑΠ 1848/2006). Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπ’ όψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπ’ όψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως “πράγματα”, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, θεωρούνται οι ισχυρισμοί, που έχουν αυτοτελή ύπαρξη και τείνουν σε θεμελίωση ή κατάργηση δικαιώματος, δικονομικού ή ουσιαστικού, που ασκήθηκε είτε ως επιθετικό είτε ως αμυντικό μέσο. Αντιθέτως, “πράγματα” δεν θεωρούνται οι ισχυρισμοί, που αποτελούν επιχειρήματα ή συμπεράσματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου, τα οποία συνάγονται από την εκτίμηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 11/1996, ΑΠ 632/2008). Τέλος, κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας δεν έχει νόμιμη βάση και, ιδίως, αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση όταν στις αιτιολογίες, που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήματος με ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και, έτσι, δεν μπορεί να ελεγχθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που εφαρμόστηκε ή δεν συνέτρεχαν οι όροι εκείνου που δεν εφαρμόστηκε. Αντιθέτως, η απόφαση δεν στερείται από νόμιμη βάση όταν οι ανωτέρω ελλείψεις αφορούν στα νομικά ή πραγματικά επιχειρήματα των διαδίκων ή του δικαστηρίου ή ανάγονται στην αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων (ΚΠολΔ 561 παρ.1) και ειδικότερα στην ανάλυση και αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, αρκεί τούτο να εκτίθεται στην απόφαση σαφώς (ΑΠ 1102/2003).

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση, το Εφετείο δέχτηκε τα εξής ουσιώδη: Ότι ο ενάγων (ήδη αναιρεσείων), την 1-6-2001, είχε προσληφθεί από την ανώνυμη εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου “ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ”, με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, ως γενικός διευθυντής. Ότι έκτοτε πρόσφερε με επιτυχία τις υπηρεσίες του από τη θέση αυτή, ενώ παράλληλα διετέλεσε αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και μέλος της επενδυτικής επιτροπής της εν λόγω εταιρίας. Ότι, την 30-12-2005, η “ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ” συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την εναγομένη (ήδη αναιρεσίβλητη) τραπεζική εταιρία. Ότι η τελευταία, την 1-1-2006, κατάρτισε νέα σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου με τον ενάγοντα, τον οποίο, τυπικά, προσέλαβε ως υπάλληλο γραφείο, αλλά, στην πραγματικότητα, χρησιμοποίησε ως υπεύθυνο των σχέσεων με τους μετόχους και επενδυτές αυτής, αντί τακτικών, μηνιαίων αποδοχών 5.000 ευρώ (μικτών) και πρόσθετης μηνιαίας παροχής 1.500 ευρώ. Ότι, την 29-9-2006, η εναγομένη συγχωνεύθηκε εκ νέου με τις εταιρίες “ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ” και “PROTON SECURITIES ΑΕ”, οπότε, υπό τη νέα επωνυμία της “PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ”, προέβη σε λειτουργική και οικονομική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της. Ότι στο νέο οργανόγραμμα της επιχείρησης δεν συμπεριλήφθηκε η θέση εργασίας του ενάγοντος, διότι θεωρήθηκε ασύμφορη λόγω κόστους. Ότι, κατόπιν αυτού, τον Ιανουάριο 2007, τέθηκε ζήτημα απομακρύνσεως του ενάγοντος από την ως άνω θέση εργασίας. Ότι αυτό ανακοινώθηκε στον ενάγοντα την 29-1-2007, από το διευθύνοντα σύμβουλο της εναγομένης, που τον κάλεσε στο γραφείο του και τού ζήτησε να αποχωρήσει οικειοθελώς. Ότι ο ενάγων δεν συνήνεσε στην οικειοθελή αποχώρηση, οπότε, στον ίδιο χρόνο και μεταξύ των αυτών προσώπων, συζητήθηκε το θέμα της τοποθέτησής του σε κάποια άλλη θέση εργασίας. Ότι στον ενάγοντα προτάθηκε να τοποθετηθεί στο τμήμα δημοσίων σχέσεων της εναγομένης, χωρίς, όμως, επί της προτάσεως αυτής να επέλθει συμφωνία. Ότι η ανεύρεση νέας θέσης, ανάλογης προς τα προσόντα και την προϋπηρεσία του ενάγοντος, ήταν δυσχερής, διότι αυτός ήταν υψηλόμισθος και, παρ’ ότι διέθετε μεγάλη εμπειρία στα χρηματιστηριακά ζητήματα, δεν ήταν εξοικειωμένος με τις τραπεζικές εργασίας, με τις οποίες κατά κύριο λόγο επρόκειτο να ασχολείται η εναγομένη στο μέλλον. Ότι, μετά το αδιέξοδο που προκλήθηκε, η συζήτηση της 29-1-2007 έληξε με ένταση, στο πλαίσιο της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος της εναγομένης εκφράσθηκε εξυβριστικά προς τον ενάγοντα. Ότι, την 8-2-2007, ο ενάγων διαμαρτυρήθηκε για τη συμπεριφορά του διευθύνοντος συμβούλου προς αυτόν με εξώδικη δήλωση, την οποία κοινοποίησε και προς τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εναγομένης. Ότι, την 16-2-2007, η εναγομένη κατήγγειλε εγγράφως τη σύμβαση εργασίας και παρακατέθεσε αρμοδίως τη νόμιμη αποζημίωση, λόγω άρνησης του ενάγοντος να την εισπράξει. Ότι η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας δεν συνδέεται αιτιωδώς με την εξώδικη διαμαρτυρία του ενάγοντος, διότι είχε προαποφασιστεί λόγω αφ’ ενός της κατάργησης της θέσεώς του στο οργανόγραμμα της εναγομένης και αφ’ ετέρου της αδυναμίας να τοποθετηθεί σε άλλη κατάλληλη θέση, ανάλογη προς τα προσόντα και τις συμφωνημένες αποδοχές του. Ότι πριν από την καταγγελία έγινε προσπάθεια για εξεύρεση ηπιότερης λύσης, ήτοι αυτής της τοποθέτησης του ενάγοντος στις δημόσιες σχέσεις, αλλά δεν τελεσφόρησε. Ότι η μετακίνηση του ενάγοντος σε θέση υποδεέστερη προς τα προσόντα και τις συμβατικές αποδοχές του δεν θα μπορούσε να αποτελέσει “ηπιότερη λύση”, διότι από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι ο ενάγων θα δεχόταν να καταλάβει μια τέτοια θέση. Ότι το γεγονός της πρόσληψης, κατά τον ίδιο χρόνο, νέων υπαλλήλων (κατονομάζονται) με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή και αορίστου χρόνου, έναντι μικτών αποδοχών που κυμαίνονται από 960 μέχρι 1.250 ευρώ μηνιαίως, δεν μεταβάλλει την ως άνω κρίση, δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί, από άποψη προσόντων, αποδοχών και θέσεων εργασίας, δεν ήσαν συγκρίσιμοι προς τον ενάγοντα. Ότι, τέλος, ζήτημα απόλυσης ετέρου υπαλλήλου, νεοτέρου σε σύγκριση με τον ενάγοντα, δεν μπορούσε να τεθεί, αφ’ ενός διότι η απόλυση του ενάγοντος συνδεόταν, ειδικά, με τη κατάργηση της δικής του θέσης και αφ’ ετέρου διότι ο ενάγων δεν είχε υποδείξει προς το σκοπό αυτό κανένα άλλο συνάδελφό του. Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές, το Εφετείο κατέληξε στην κρίση ότι η εκ μέρους της αναιρεσίβλητης καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του αναιρεσείοντος αφ’ ενός δεν είχε υποκινηθεί από εμπάθεια ή εκδικητικότητα λόγω προηγουμένης νομίμου, αλλά μη αρεστής στην αναιρεσείουσα συμπεριφοράς αυτού και αφ’ ετέρου δεν είχε γίνει κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, αφού, αν και αναζητήθηκε ηπιότερη λύση, δεν βρέθηκε. Με την κρίση αυτή, το δικαστήριο της ουσίας ερμήνευσε και εφάρμοσε ορθά τις ουσιαστικές διατάξεις, που αναφέρονται στην αρχή της σκέψεως αυτής, τις οποίες δεν παραβίασε ούτε εκ πλαγίου. Οι παραδοχές ότι η θέση διαχείρισης των σχέσεων με τους μετόχους και τους επενδυτές της εναγομένης έπρεπε να καταργηθεί και ότι η θέση διαχείρισης των εν γένει δημοσίων σχέσεων, προς την οποία προτάθηκε, πλην χωρίς να επέλθει συμφωνία, η μετακίνηση του ενάγοντος, μπορούσε να διατηρηθεί, δεν ενέχουν αντίφαση μεταξύ τους. Πέραν αυτών, το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπ’ όψη τον ισχυρισμό του αναιρεσείοντος περί του ότι θα δεχόταν να μετακινηθεί σε υποδεέστερη θέση, αλλά τον απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμο. Επομένως, οι λόγοι της αιτήσεως, με τους οποίους υποστηρίζεται το αντίθετο και προσάπτονται στην προσβαλλομένη απόφαση οι αναιρετικές πλημμέλειες του άρθρου 559 αρ.1, αρ.8 και αρ.19 ΚΠολΔ, είναι αβάσιμοι.

2. Σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, που κατέθεσε προτάσεις, κατά το νόμιμο και βάσιμο αίτημα αυτής (ΚΠολΔ 176, 183 και 191 παρ.2).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 8-7-2011 αίτηση περί αναιρέσεως της 5469/ 2010 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. -Και

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στην πληρωμή χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, για τα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 15η Μαΐου 2012. -Και

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 29η Μαΐου 2012.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Please follow and like us:

Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήση

Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012
Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13.11.2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π.: 15732

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Αμαλίας 12, Σύνταγμα

Ταχ. Κώδικας : 105 57 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτ. 4 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α’222)

2. Τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 118), όπως ισχύει.

3. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α 187), όπως ισχύει.

4. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α’)

5. Το άρθρο 9 του Ν. 3844 /2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α’)

6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 102), όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α).

8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 45).

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01-10-2002 (ΦΕΚ B 1276) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 A)».

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α./ 18613 (ΦΕΚ 1334 Β’ 30 – 8 – 2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α’ 63).

11. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/ Φ. 19. 7/ 14/ 380 /2010 (ΦΕΚ Β’ 1561) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ0ΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Ε’ 261).

12. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α’ 147)

13. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (Φ.Ε.Κ. Α’ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α’).

14. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (Φ.Ε.Κ. Α’ 141)

15. Το άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 98).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό κατά την περ. 1 της υποπαρ. Η2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012/Α), από τα τουριστικά γραφεία και τις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και από τις εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ως εξής:

1. Τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα που εκμισθώνονται με οδηγό σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της περ. 3 της υποπαρ. Η.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, και ειδικότερα:

α) Να είναι κυβισμού άνω των 1.500 κ.εκ.

β) Να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO νή μεταγενέστερη.

γ) Να έχουν μέγιστο χρόνο κυκλοφορίας επτά (7) χρόνια και προκειμένου περί οχημάτων ανοικτού τύπου εννέα (9) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους, εφ’ όσον αυτή δεν διαφέρει περισσότερο του ενός χρόνου από την ημερομηνία κατασκευής τους.

2. Τα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα της παραπάνω παραγράφου εκμισθώνονται με ολική μίσθωση μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας δώδεκα (12) ωρών απαγορευμένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο.

3. Οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις της παρούσας πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα της περ. 2 της υποπαρ. Η.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, και ειδικότερα:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. β) Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’ εν ισχύ, εκδοθείσας τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την έναρξη απασχόλησής τους ως οδηγών στις επιχειρήσεις της παρούσας.

γ) Να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α).

4. Οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, καθώς και οι εταιρείες και συνεταιρισμοί Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) που έχουν συσταθεί

σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν.4070/2012 (Α’ 82) που απασχολούν οδηγούς κατά τις διατάξεις της παρούσας υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, επικυρωμένο αντίγραφο άδειας οδήγησης και ιατρικό πιστοποιητικό για κάθε οδηγό.

5. Οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και οι επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων δύνανται να εκμισθώνουν επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό κατά τις διατάξεις της παρούσας, εφ’ όσον υποβάλουν στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ:

α) αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει.

β) πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για κάθε εκμισθούμενο όχημα. Εάν από τα δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας όπου ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.

γ) τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι η επιχείρηση διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6 τμ ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων αυτών υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης, δ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100,00€) πλέον χαρτοσήμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741.

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών, η οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. χορηγεί στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και ενοικιάσεως αυτοκινήτων βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της περ. 1 της υποπαρ. Η2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11- 2012/Α) σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

6. Οι εταιρείες και συνεταιρισμοί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν.4070/2012 (Α’ 82) δύνανται να εκμισθώνουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό, εφ’ όσον υποβάλουν στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση-δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας ή του συνεταιρισμού.

β) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή του συνεταιρισμού δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

γ) πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

δ) τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός διαθέτει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον για το 50% των οχημάτων, ελάχιστου εμβαδού 6τ.μ. ανά εκμισθούμενο όχημα, εφόσον ο συνολικός αριθμός των οχημάτων αυτών υπερβαίνει τα δέκα (10). Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των οχημάτων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10), δεν απαιτείται η ύπαρξη χώρου στάθμευσης.

ε) τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.

στ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού εκατό ευρώ (100,00€) πλέον χαρτοσήμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κατατίθεται σε οποιοδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741. ζ) πιστοποιητικό ταξινόμησης και φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που διαθέτει η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός. Εάν από τα δικαιολογητικά αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, προσκομίζεται και οποιοδήποτε έγγραφο της κρατικής αρχής της χώρας που ταξινομήθηκε το όχημα, επικυρωμένο από αρμόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του.

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του συνόλου των ανωτέρω δικαιολογητικών, η οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. χορηγεί στις ανωτέρω επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας της περ. 1 της υποπαρ. Η2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012/Α) σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 που προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή του συνολικού αριθμού των εκμισθούμενων οχημάτων δηλώνεται στην οικεία Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. και υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: α) για τα τουριστικά γραφεία και τις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 περιπτ. (β) της παρούσας και β) για τις εταιρείες και συνεταιρισμούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν.4070/2012 (Α’ 82), τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 περίπτωση (ζ) της παρούσας.

8. Για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 και το άρθρο 87 του ν.4070/2012 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρ. 6, 7 παρ. 3 , 9 παρ. 1 και 2, και 10 της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 16597/29.12.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2156 /Β). Στη σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 7 της ανωτέρω απόφασης αναγράφονται επιπλέον ο αριθμός άδειας οδήγησης και πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου του οδηγού.

9. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 της απόφασης αυτής, επιβάλλονται οι κυρώσεις της περ. 6 της υποπαρ. Η.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Σε περίπτωση παράβασης από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 και το άρθρο 87 του ν.4070/2012, όπου αναφέρεται προσωρινή ή οριστική αφαίρεση ΕΣΛ εννοείται η προσωρινή θέση σε αναστολή ή η απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας της περ. 1 της υποπαραγράφου Η. 2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 από τις επιχειρήσεις αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΠΥΤ του EOT.

10. Η διαδικασία για την εκμίσθωση IX αυτοκινήτων με οδηγό, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 5 για τις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και για τις επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων και στην παράγραφο 6 για τις εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 και το άρθρο 87 του ν.4070/2012, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr/).

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (.pdf)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Please follow and like us:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Θέμα
(Αλφαβητικά)

Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις

Α.Π.Δ., υποβολή – Προθεσμία καταβολής εισφορών

Με το Γ99/1/118/15.06.2012 ορίζονται τα ακόλουθα:
«Υποβολή Α.Π.Δ. – Προθεσμία καταβολής εισφορών
ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. πρωτ. Ε10/9/23-4-12 Γενικό Έγγραφο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α΄/2012) οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση φορέων ή κλάδων, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται από 1/7/2012 να υποβάλλουν Α.Π.Δ. κάθε μήνα
Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει βάσει του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, να καταβάλλονται μέχρι την πέμπτη (5η ) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τροποποίηση – προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων μισθοδοσίας, την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή τους, κρίνει αναγκαίο η ισχύς των εν λόγω διατάξεων να έχουν εφαρμογή από τον 10/2012 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2012).
Κατόπιν των προαναφερομένων, αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος.».
Επίσης με το από 06/06/2012 Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ορίζονται τα εξής:
«Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και εισφορών μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ κατ’ εφαρμογήν του Ν.4075/12
Η εφαρμογή από 1/6/2012 της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.4075/ 2012 (ΦΕΚ 89/ 11-1-2012 τ.Α΄) αναστέλλεται έως την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστεί η νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ταυτόχρονης καταβολής, αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.».

Ασφαλιστικές εισφορές, προθεσμίες καταβολής

Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Με το Γενικό Έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπ΄ αριθμ. Α20/251/115/01.11.2012 ορίζεται ότι:
«… με το υπ΄ αριθμ. Φ80000/25028/1685/31-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μισθολογικών περιόδων 1 ου /2013 και εφεξής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Ως εκ τούτου , για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2012 καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων 2012 θα ισχύσουν οι κείμενες διατάξεις, ήτοι οι κάτωθι προθεσμίες:
Οκτώβριος 2012 : από 1/11/2012 έως 30 /11/2012
Νοέμβριος 2012 : από 3/12/2012 έως 31 /12/2012
Δεκέμβριος 2012 : από 2/1/2013 έως 31/1 /2013
Δώρο Χριστουγέννων 2012 : από 2/1/2013 έως 28/2/2013»

Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. Κ1−1798 οικ./28.09.2012 απόφασης: «Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. Κ1−941 οικ./2012 «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» οι προθεσμίες διαμορφώνονται ως εξής:
(βλ. και το από 28/09/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Ανάπτυξης)
Για τις ΑΕ, τις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
• Μέχρι την 27η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
• Μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
• Μέχρι την 10η Νοεμβρίου 13 Νοεμβρίου 2012*για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
• Μέχρι την 17η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
• Μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
• Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
• Μέχρι την 8η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
• Μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
• Μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
• Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.
Για τους αστικούς συνεταιρισμούς και τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία εταιρειών της αλλοδαπής, η προθεσμία υποβολής είναι από 1η Νοεμβρίου 2012 έως τις 29 Δεκεμβρίου του 2012 και εξειδικεύεται ως εξής:
• Μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3.
• Μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5,6.
• Μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8,9,0.
Για τις Ατομικές επιχειρήσεις, τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορία, η προθεσμία παρατείνεται :
• Μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2,3,4.
• Μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5,6,7,8,9, 0.
Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων θεωρημένων από τις αρμόδιες αρχές ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ενώ διευκρινίζεται πως η διενέργεια της αυτοαπογραφής για λογαριασμό των νομίμων εκπροσώπων των υπόχρεων μπορεί να γίνει και από άλλα πρόσωπα πέραν των λογιστών.
Τέλος διευκρινίζεται πως η υποχρέωση ανάρτησης των στοιχείων των ισολογισμών του τελευταίου οικονομικού έτους δεν επιβάλλεται σαν επιπλέον υποχρέωση στο πλαίσιο της απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά αντίθετα προκύπτει παγίως από την ειδικότερη νομοθεσία περί Α.Ε και Ε.Π.Ε..

* Με το από 12/11/2012 Δελτίο Τύπου του Υπ. Ανάπτυξης ορίζεται ότι: «για τους υπόχρεους των οποίων η προθεσμία απογραφής έληξε την 10/11/2012, λόγω εργασιών αναβάθμισης του TAXIS το σύστημα αυτοαπογραφής δεν ήταν διαθέσιμο, αυτή παρατείνεται μέχρι και την 13/11/2012.»
Με το ίδιο δελτίο τύπου ορίζονται τα ακόλουθα:
«Για τους υπόχρεους των οποίων η προθεσμία απογραφής έχει λήξει (ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2), η απογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να γίνει πλέον ΜΟΝΟ από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. , σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Κ1-941/2012 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών όπως έχει τροποποιηθεί με την Κ1-1798/2012 Απόφαση.
Υπενθυμίζουμε ότι προβλέπεται πρόστιμο τουλάχιστον €600 για την παράλειψη εγγραφής εντός των προθεσμιών.
Τονίζεται επίσης ότι για τις εν λόγω εταιρίες έχει ήδη παύσει η αρμοδιότητα των προγενέστερων μητρώων (Πρωτοδικεία και Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά περίπτωση) για καταχώριση πράξεων και στοιχείων (τροποποιήσεις καταστατικών/εταιρικών συμβάσεων, καταχωρίσεις διοικητικών συμβουλίων κλπ.) ενώ νομιμοποιούνται να εκδίδουν βεβαιώσεις μόνο μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρία είτε απογράφηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε έληξε η σχετική προθεσμία.
Ενημερώνουμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία απογραφής των αστικών συνεταιρισμών και των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων εταιριών της αλλοδαπής.

Κάτοικοι εξωτερικού

1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι 31.12.2012.
2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.
(βλ. ΠΟΛ 1161/16.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2202/26.07.2012))

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Κωδικοί πρόσβασης χρηστών

Παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.
(βλ. ΠΟΛ 1079/26.03.2012 (παρ. 6))

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

[άρθρου 101 Ν. 2238/94]

1. Καταβάλλεται η όγδοη δόση του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., Συνεταιρισµούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς, δηµόσιες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 31.12.2011 (Άρθρο 110 § 1 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

2. Καταβάλλεται η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., συνεταιρισµούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς, δηµόσιες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 30.6.2011 (Άρθρο 110 § 1 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

3. Τα Νο­µι­κά Πρό­σω­πα κερ­δο­σκο­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα (­ΑΕ, ΕΠΕ, αλ­λο­δα­πές επι­χει­ρή­σεις Συ­νε­ται­ρι­σµοί, Δη­µό­σιες και Δη­µο­τι­κές επι­χει­ρή­σεις κερ­δο­σκο­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα), εφό­σον κλεί­νουν δια­χεί­ρι­ση σε άλ­λη ηµε­ρο­µη­νία, υπο­βάλ­λουν δή­λω­ση µέ­χρι την 10­η του πέ­µπτου µή­να από την λή­ξη της δια­χει­ρί­σε­ως. Ο φό­ρος κα­θώς και η προ­κα­τα­βο­λή φό­ρου απο­δί­δο­νται σε οκτώ µη­νιαί­ες δό­σεις. Η πρώ­τη δό­ση κα­τα­βάλ­λε­ται µε την υπο­βο­λή της εµπρό­θε­σµης δή­λω­σης (Άρ­θρο 107 § 2 Ν. 2238/94).

4. Νο­µι­κά πρό­σω­πα υπό εκ­κα­θά­ρι­ση ή δια­λυό­µε­να:

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και κα­τα­βάλ­λε­ται ο φό­ρος ει­σο­δή­µα­τος εφά­παξ για τα ει­σο­δή­µα­τα που απο­κτή­θη­καν κα­τά την πε­ρίο­δο της εκ­κα­θά­ρι­σης.

Μέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– ΄Οταν παρατείνεται η εκκαθάριση πέραν του έτους καταβάλλεται εφάπαξ ο φόρος εισοδήµατος και η προκαταβολή φόρου για τα εισοδήµατα εκάστου έτους µε υποβολή προσωρινής δήλωσης, επιφυλασσοµένης της υποβολής της οριστικής δήλωσης µε τη λήξη της εκκαθάρισης. (Άρθρο 107 § 2 γ΄, δ και άρθρο 111 § 2 Ν. 2238/94). Τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/94 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους υποχρεούνται να συντάξουν στη λήξη κάθε έτους απογραφή όλων των στοιχείων της επαγγελµατικής περιουσίας, προσωρινό ισολογισµό, λογ. αποτ/των χρήσης και κατάσταση λογ/σµού εκµετάλλευσης. [Στο άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 που διέπει τις Α.Ε., η § 6 καθορίζει το µέγιστο χρονικό διάστηµα που µπορεί να διαρκέσει η εκκαθάριση αυτών των εταιριών (5ετία ή 10ετία µετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εµπορίου). Αντίθετα ο ν. 3190/1955, που διέπει τις Ε.Π.Ε., δεν θέτει περιορισµούς όσον αφορά τη χρονική διάρκεια του διαστήµατος που µπορεί να διαρκέσει η εκκαθάριση των εν λόγω εταιριών].

Σε ένα µήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

– Τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόµο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθρο 107 παρ 2δ΄. Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα από τη διάλυση

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κα­τα­βάλ­λε­ται η δεύτερη δό­ση (2/8) του φό­ρου ει­σο­δή­µα­τος και της προ­κα­τα­βο­λής φό­ρων από τα µη κερ­δο­σκο­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα νο­µι­κά πρό­σω­πα που τη­ρούν βι­βλία Γ΄ κα­τη­γο­ρί­ας του Κ.Β.Σ. που έκλεισαν διαχείριση 30.6.2012.

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

­Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, (­Ο.Ε. Ε.Ε.) ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

1. Κα­τα­βάλ­λε­ται η τρίτη δό­ση (3/8) του φό­ρου και της προ­κα­τα­βο­λής του φό­ρου από επι­χει­ρή­σεις Ο.Ε. Ε.Ε., Κοι­νο­πρα­ξί­ες και κοι­νω­νί­ες αστι­κού δι­καίου που τή­ρη­σαν βι­βλία Γ΄ κα­τη­γο­ρί­ας του Κ.Β.Σ. και έκλει­σαν ισο­λο­γι­σµό 30.6.2012 (Άρ­θρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31­ Δεκεµβρίου

2. Εται­ρεί­ες, κοι­νω­νί­ες και κοι­νο­πρα­ξί­ες που δια­λύ­ο­νται, µε­τα­τρέ­πο­νται ή συγ­χω­νεύ­ο­νται

– Οι εται­ρί­ες, κοι­νω­νί­ες και κοι­νο­πρα­ξί­ες µε βι­βλία Α΄ ή Β΄ κα­τη­γο­ρί­ας του ΚΒΣ και λή­ξη της δια­χει­ρι­στι­κής πε­ριό­δου µέ­χρι 30.11 που µε­τα­τρέ­πο­νται, συγ­χω­νεύ­ο­νται ή δια­λύ­ο­νται, υπο­βάλ­λουν δή­λω­ση απο­τε­λε­σµά­των. (Άρ­θρο 64 § 1 περ. δ’. Ν. 2238/94 και άρ­θρο 76 Ν. 1041/80).

Μέσα σε 3 µήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή µετατροπή

– Πα­ρό­µοια δή­λω­ση υπο­βάλ­λουν οι εται­ρί­ες και κοι­νο­πρα­ξί­ες που τη­ρούν βι­βλία Γ΄ κα­τη­γο­ρί­ας του Κ.Β.Σ. (Άρ­θρο 64 § 1 περ. γ΄ Ν. 2238/94).

ΣΗ­ΜΕΙ­Ω­ΣΗ: Ως ηµε­ρο­µη­νία λύ­σης των επι­χει­ρή­σε­ων της παρ. 4 του άρ­θρου 2 του Κ.Φ.Ε. (­Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) λαµ­βά­νε­ται η ηµε­ρο­µη­νία δη­µο­σί­ευ­σης της πρά­ξης λύ­σης από τον αρ­µό­διο πρω­το­δι­κείο (­σχετ. 1004671/118/­Α0012/9.2.2000 έγ­γρα­φο).

Μέσα σε 3,5 µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και απο­δί­δε­ται εφά­παξ ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 20% για ει­σο­δή­µα­τα από οµο­λο­γί­ες και χρε­ώ­γρα­φα ηµε­δα­πών προ­σώ­πων κα­θώς και από κι­νη­τές αξί­ες αλ­λο­δα­πής προ­έ­λευ­σης, που η εξαρ­γύ­ρω­ση των το­κο­µε­ρι­δί­ων ή η εί­σπρα­ξη των µε­ρι­σµά­των από τον δι­καιού­χο πραγ­µα­το­ποι­ή­θη­κε µέ­σα στον µή­να Νοέµβριο. (Άρ­θρα 24§1, 54 § 4, και 60§2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

2. ΤΟΚΟΙ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και απο­δί­δε­ται εφά­παξ ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 20% για τό­κους δα­νεί­ων που συ­νο­µο­λο­γού­νται µε­τα­ξύ ιδιω­τών ή πα­ρέ­χο­νται από εται­ρία προς τα µέ­λη της ή προς τρί­τους (εξαι­ρού­νται οι τό­κοι από εµπο­ρι­κές συ­ναλ­λα­γές) που κα­τα­βλή­θη­καν ή έγι­νε εγ­γρα­φή στα βι­βλία του οφει­λέ­τη τον µή­να Νοέµβριο. (Άρ­θρα 25 & 2, 54 & 4 και 60 & 2 Ν. 2238/94).

– Οµοί­ως απο­δί­δε­ται ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 20% για τους τό­κους που επι­δι­κά­ζο­νται µε δι­κα­στι­κή από­φα­ση µε εξαί­ρε­ση τα ανα­φε­ρό­µε­να στο τε­λευ­ταίο εδά­φιο άρθρ. 25 § 4 και στο άρ­θρο 48 § 4. (Άρ­θρο 24 § 1­γ Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

α) Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος Φόρου 10% (άρθρο 12 παρ 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το µήνα Νοέµβριο. To ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή, καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτ­λους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµο­λογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρ­τοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια υπό την προ­ϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύ­πτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων (άρθρο 39 παρ.2 Ν.3371/2005 και 33 παρ. 2 Ν.3283/2004).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos :

Οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α., όταν πιστώ­νουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρα­κράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που συ­νάπτονται από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και µε­τά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α. εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα ει­σοδήµατα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα (εν προκειµένω κατά το µήνα Νοέµβριο), καθώς και το φόρο που παρακρατή­θηκε.

Σηµείωση: Όσον αφορά εισοδήµατα που προ­κύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί µέ­χρι και την 31 η Δεκεµβρίου 2004, η ως άνω πα­ρακράτηση διενεργείται µε συντελεστή 7%.

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση πα­ρακρατούµενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδον­ται από 03/01/98 και µετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Ορ­γανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασια­τική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξό­φληση των τοκοµεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) µέσα στο µήνα Νοέµβριο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94)

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

δ) Παράγωγα χρηµατοοικ/κά προϊόντα: Υπο­βολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέν­τος κατά τo µήνα Νοέµβριο φόρου 15% στο ει­σόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευ­µατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ. 3Ν 2238/94).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και απο­δί­δε­ται ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 20% για ει­σο­δή­µα­τα που προ­έρ­χο­νται από αµοι­βές ή προ­µή­θει­ες λό­γω δια­µε­σο­λά­βη­σης για πώ­λη­ση µε­ρι­δί­ων αµοι­βαί­ων κε­φα­λαίων µη­νός Νοεµβρίου. Ο φό­ρος υπο­λο­γί­ζε­ται στο πο­σό της αµοι­βής ή προ­µή­θει­ας του δι­καιού­χου και η πα­ρα­κρά­τη­ση διε­νερ­γεί­ται κα­τά την κα­τα­βο­λή των προ­µη­θειών ή αµοι­βών. (Άρ­θρο 19 §8 πε­ρίπτ. ζ΄ Ν. 2214/11-5-94).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

5. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υπο­βο­λή δή­λω­σης και κα­τα­βο­λή του φό­ρου 3% που πα­ρα­κρα­τή­θη­κε από την αξία του κα­τα­σκευα­ζό­µε­νου έρ­γου ή του µι­σθώ­µα­τος ενοι­κί­α­σης δη­µο­σί­ων, δη­µο­τι­κών ή λι­µε­νι­κών προ­σό­δων που κα­τα­βλή­θη­κε κα­τά το µή­να Νοέµβριο. Στην πα­ρα­κρά­τη­ση υπό­χρε­ος εί­ναι το Δη­µό­σιο κα­θώς και κά­θε νο­µι­κό ή φυ­σι­κό πρό­σω­πο που κά­νει την εκ­κα­θά­ρι­ση ή την κα­τα­βο­λή. (Άρ­θρα 55 §1 περ. β΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρ­θρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΟΙΚΟΥΣ

– Κα­τα­βάλ­λε­ται µε υπο­βο­λή δή­λω­σης ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 15% επί των αµοι­βών ή προ­µη­θειών των πρα­κτό­ρων, µε­σι­τών, αντι­προσώ­πων κλπ. που κα­τα­βλή­θη­καν σ’ αυ­τούς κα­τά τον µή­να Νοέµβριο από αλ­λο­δα­πούς οί­κους ή από αλ­λο­δα­πά ερ­γο­στά­σια. (Άρ­θρο 55 §1 περ. γ΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρ­θρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση από τους ανω­τέ­ρω υπό­χρε­ους και απο­δί­δε­ται ο φό­ρος ει­σο­δή­µα­τος που πα­ρα­κρα­τή­θη­κε τον µή­να Νοέµβριο στην κα­θα­ρή αξία των αγα­θών και υπη­ρε­σιών που προ­µη­θεύ­τη­καν από επι­χει­ρή­σεις.

­Ο φό­ρος πα­ρα­κρα­τεί­ται κα­τά την κα­τα­βο­λή ή την έκ­δο­ση της εντο­λής πλη­ρω­µής και υπο­λο­γί­ζε­ται µε συ­ντε­λε­στή 1% για τα υγρά καύ­σι­µα και τα τσι­γά­ρα, 4% για τα λοι­πά αγα­θά και 8% για πα­ρο­χή υπη­ρε­σιών. Εξαι­ρού­νται από την πα­ρα­κρά­τη­ση: α) αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες που δεν υπερ­βαί­νουν τα 150 Ευ­ρώ και δεν απαι­τεί­ται σύµ­βα­ση, β) οι λαµ­βα­νό­µε­νες υπη­ρε­σί­ες ή προ­µή­θει­ες ηλε­κτρι­κού ρεύ­µα­τος, τη­λε­γρα­φή­µα­τα, τη­λε­φω­νι­κές συν­δια­λέ­ξεις, γραµ­µα­τό­ση­µα, φω­ταέ­ριο, νε­ρό και ει­σι­τή­ρια γε­νι­κά, γ) όπου προ­βλέ­πε­ται πα­ρα­κρά­τη­ση ή προ­κα­τα­βο­λή φό­ρου για τα ίδια έσο­δα και δ) αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες από τις Ε­ΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡ­ΚΑΛ, ΕΛ­ΒΟ, ΚΕ­ΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρ­θρα 55 § 1 περ. στ΄ και 60 § 3 ν. 2238/94 και άρ­θρο 4 § 19 Ν. 2873/2000).

­Με το άρ­θρο 15 § 1 του ν. 2992/2002 οι ορ­γα­νι­σµοί και οι επι­ χει­ ρή­ σεις κοι­νής ωφέ­λει­ας, κα­θώς και οι δη­ µό­ σιες επι­χει­ρή­σεις (­π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) ή εκ­µε­ταλ­λεύ­σεις εξαι­ρέ­θη­καν από την υπο­χρέ­ω­ση να πα­ρα­κρα­τούν φό­ρο ει­σο­δή­µα­τος για την αξία των πιο πά­νω προϊ­ό­ντων που αγο­ρά­ζουν ή τις υπη­ρε­σί­ες που τους πα­ρέ­χουν άλ­λες επι­χει­ρή­σεις για λό­γους εξο­µοί­ω­σης προς τις λοι­πές επι­χει­ρή­σεις, οι οποί­ες δεν προ­βαί­νουν σε πα­ρα­κρά­τη­ση. (­ΠΟΛ. 1228/20.9.2002).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

8. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – M ΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. Α.Ε., ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε.

– Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερο από 50 άτοµα (Ν. 2298/1994 άρθρ. 57 παρ. 1 και 5α παρ. 2 και Ν. 3943/2011 άρθρ. 20 παρ. 1), για τον µήνα Νοέµβριο: α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. προηγουµένου µήνα, β) απόδοση φόρου (35%) προηγουµένου µήνα στους µισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα µέλη του Δ.Σ. και στους µισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό οργανισµό ή ταµείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν. 2238/1994 άρθρ. 28 παρ. 3στ΄, Ν. 3697/2008 άρθρ. 18. παρ. 9 και Ν.3842/2010 άρθρ. 13 παρ. 5).

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 20/12

2 έως 21/12

3 έως 24/12

4 έως 27/12

5 έως 28/12

6 έως 31/12

7 έως 2/1

8 έως 3/1

9 έως 4/1

10, 20, 30, 40, 50 έως 7/1

60, 70, 80, 90 και 00 έως 8/1

9. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΄­Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και κα­τα­βάλ­λε­ται από την επι­χεί­ρη­ση φό­ρος 15% στο ακα­θά­ρι­στο πο­σό της νό­µι­µης αµοι­βής (πλέ­ον ΟΓΑ 15% στο πο­σό του φό­ρου) του αρ­χι­τέ­κτο­να ή πο­λι­τι­κού µη­χα­νι­κού που ανα­λαµ­βά­νει την σύ­ντα­ξη της µε­λέ­της ή την επί­βλε­ψη ανέ­γερ­σης οι­κο­δο­µής. (Άρ­θρα 13 § 3, 4 Ν. 2238/94).

Πριν από την έκδοση της πολεοδοµι­κής άδειας

10. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση για τον πα­ρα­κρα­τη­θέ­ντα φό­ρο 15% που αφο­ρά αµοι­βές δι­κη­γό­ρου κα­τά το µή­να Νοέµβριο για ερ­γα­τι­κές υπο­θέ­σεις από το Δη­µό­σιο, ΝΠΔΔ, Δη­µό­σιες Επι­χει­ρή­σεις, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Ι.Δ. (Άρ­θρο 51 § 5 δ΄ Ν. 2238/94). Για την πα­ρα­κρά­τη­ση φό­ρου στις αµοι­βές δι­κη­γό­ρων βλέ­πε και ΠΟΛ. 1035/9.2.2001 και 1220/21.9.2001.

Μέχρι 10 Δεκεµβρίου

­ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ­ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

1. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ.

Πριν από τη µεταβίβαση

– Κα­τα­βάλ­λε­ται ο ανα­λο­γών φό­ρος 20% µε υπο­βο­λή σχε­τι­κής δή­λω­σης πά­νω στην ωφέ­λεια ή το κέρ­δος που προέρ­χε­ται από την µε­τα­βί­βα­ση ολό­κλη­ρης της επι­χεί­ρη­σης µε τα άϋ­λα στοι­χεία αυ­τής ή υπο­κα­τα­στή­µα­τος, εται­ρι­κών µε­ρί­δων ή µε­ρι­δί­ων, πο­σο­στών συµ­µε­το­χής σε κοι­νω­νία αστι­κού δι­καίου, σε κοι­νο­πρα­ξία. (Άρ­θρο 13 § 1 πε­ρίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [­Με µε­τα­βί­βα­ση εται­ρι­κών µε­ρι­δί­ων ή µε­ρί­δων εξο­µοιώ­νε­ται και η µη συµ­µε­το­χή εταί­ρων στην αύ­ξη­ση του εται­ρι­κού κε­φα­λαίου].

Ση­µεί­ω­ση: Προ ­κει ­µέ ­νου για µε­τα­βι­βά­σεις από επα­χθή αι­τία σε συγ­γε­νείς που υπά­γο­νται στην Α΄ ή Β΄ κα­τη­γο­ρία του άρ­θρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγ­µα­τι­κή αξία πώ­λη­σης αυ­τών φο­ρο­λο­γεί­ται µε συ­ντε­λε­στή 5% και 10% αντί­στοι­χα (άρ­θρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύ­ει από 23.4.2010).

2. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

– Κα­τα­βάλ­λε­ται ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 20% µε υπο­βο­λή σχε­τι­κής δή­λω­σης επί της αξί­ας της ωφέ­λει­ας ή του κέρ­δους που προέρ­χε­ται από την µε­τα­βί­βα­ση ή εκ­χώ­ρη­ση αυ­το­τε­λώς κά­θε δι­καιώ­µα­τος που εί­ναι συ­να­φές µε την άσκη­ση επι­χεί­ρη­σης ή επαγ­γέλ­µα­τος (­όπως δι­καιώ­µα­τος µί­σθω­σης, υπο­µί­σθω­σης, προ­νο­µί­ου, δι­πλώ­µα­τος ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας κ.λπ., αδεί­ας κυ­κλο­φο­ρί­ας αυ­το­κι­νή­των και µο­το­συ­κλε­τών ΔΧ, πα­ραί­τη­σης από µι­σθω­τι­κά δι­καιώ­µα­τα). Για κά­θε πο­σό που κα­τα­βάλ­λε­ται πέ­ραν από τα µι­σθώ­µα­τα προς τον εκ­µι­σθω­τή, σε πε­ρί­πτω­ση µί­σθω­σης ακι­νή­του (αέ­ρας), κα­τα­βάλ­λε­ται φό­ρος 20%. (Άρ­θρο 13 § 1 πε­ρίπτ. β΄ και γ΄ Ν. 2238/94 και άρ­θρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη µεταβίβαση

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

– Κα­τα­βάλ­λε­ται ο ανα­λο­γών φό­ρος 5% µε υπο­βο­λή σχε­τι­κής δή­λω­σης πά­νω στην πραγ­µα­τι­κή αξία πώ­λη­σης µε­το­χών µη ει­σηγ­µέ­νων στο Χρη­µα­τι­στή­ριο Αθη­νών, που µε­τα­βι­βά­ζο­νται από ιδιώ­τες ή από φυ­σι­κά ή νο­µι­κά πρό­σω­πα, ηµε­δα­πά ή αλ­λο­δα­πά. (Άρ­θρο 13 § 2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3 § 4 Ν. 2753/99).

Πριν από τη µεταβίβαση

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/20 ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

– Αποζηµίωση Ν. 2112/20 λόγω απολύσεως µισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως των µισθωτών που καταβλήθηκαν µέσα στο µήνα Νοέµβριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την εξής κλίµακα:

0 – 60.000

0%

60.001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωµή της αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα µε την πιο πάνω κλίµακα (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται ισοµερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το µήνα Νοέµβριο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αµειβόµενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυµες εταιρείες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994.

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.)

– Καταβάλλεται εφάπαξ ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 35% µε υπο­βο­λή σχε­τι­κής δή­λω­σης για τους εκ­πι­πτό­µε­νους από τα ακα­θά­ρι­στα έσο­δα των ΑΕ τό­κους ιδρυ­τι­κών τί­τλων και προ­νο­µιού­χων µε­το­χών που δεν προ­έρ­χο­νται από τα κέρ­δη τους, κα­θώς και για τις αµοι­βές µε­λών ΔΣ Ανων. Εται­ριών που βα­ρύ­νουν την ίδια την ΑΕ σύµ­φω­να µε τις δι­α­τά­ξεις του Ν. 2190/20, άρ­θρο 24 § 2. Επί­σης απο­δί­δε­ται ο φό­ρος 35% επί των πα­ρο­χών σε χρή­µα ή σε εί­δος που διε­νερ­γού­νται από ηµε­δα­πή ΑΕ χω­ρίς νό­µι­µη ή συµ­βα­τι­κή υπο­χρέ­ω­ση προς διευ­θύ­νο­ντες ή εντε­ταλ­µέ­νους συµ­βού­λους ή προ­έ­δρους ή µέ­λη του ΔΣ ή διευ­θύ­νο­ντες και γε­νι­κά νο­µί­µους εκ­προ­σώ­πους και επί των πο­σών που λαµ­βά­νουν οι κά­το­χοι ιδρυ­τι­κών τί­τλων κα­τά την εξα­γο­ρά τους, τα οποία κα­τα­βλή­θη­καν ή µε τα οποία πι­στώ­θη­καν οι λο­γα­ρια­σµοί των δι­καιού­χων κα­τά τον µή­να Noέµβριο µε εξά­ντλη­ση της φο­ρο­λο­γι­κής υπο­χρέ­ω­σης, όταν τα πιο πά­νω ει­σο­δή­µα­τα προ­έρ­χο­νται από ΑΕ µε ανώ­νυ­µες µε­το­χές που δεν εί­ναι ει­σηγ­µέ­νες στο χρη­µα­τι­στή­ριο. Για ει­σο­δή­µα­τα που προ­έρ­χο­νται από ηµε­δα­πές ανώ­νυ­µες εται­ρί­ες των οποί­ων οι µε­το­χές κα­τά την έναρ­ξη της δια­χει­ρι­στι­κής πε­ριό­δου εί­ναι ει­σηγ­µέ­νες στο χρη­µα­τι­στή­ριο ο φό­ρος εί­ναι επί­σης 35%. (Άρ­θρα 54 § 4 και 60 § 2 Ν. 2238/94, άρ­θρο 6 § 4 Ν. 2873/2000, άρ­θρο 7 Ν. 3296/2004). [­Το τέ­λος χαρ­το­σή­µου 1,2% κα­τα­βάλ­λε­ται στο δη­µό­σιο εντός 5 ηµε­ρών από την ηµέ­ρα πί­στω­σης των µε­τό­χων ή κα­τα­βο­λής των αµοι­βών].

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ­ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κ.ΛΠ.

– Κα­τα­βάλ­λε­ται ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 10% µε υπο­βο­λή σχε­τι­κής δή­λω­σης για τα πο­σά απο­ζη­µιώ­σε­ων ή δι­καιω­µά­των για τη χρή­ση τη­λε­ο­πτι­κών ή κι­νη­µα­το­γρα­φι­κών ται­νιών, µα­γνη­το­ται­νιών για ρα­διο­φω­νι­κές εκ­πο­µπές και για ανα­πα­ρα­γω­γή βι­ντε­ο­κα­σε­τών κ.λπ. που πι­στώ­θη­καν ή κα­τα­βλή­θη­καν το µή­να Νοέµβριο σε αλ­λο­δα­πές εται­ρί­ες και ορ­γα­νι­σµούς µε εξά­ντλη­ση της φο­ρο­λο­γι­κής υπο­χρέ­ω­σης. (Άρ­θρο 13 § 6 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ­ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Κα­τα­βάλ­λε­ται ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 25% µε υπο­βο­λή σχε­τι­κής δή­λω­σης για τα πο­σά των λοι­πών απο­ζη­µιώ­σε­ων και δι­καιω­µά­των (­για εκ­παί­δευ­ση προ­σω­πι­κού, εκ­µί­σθω ση µη­χα­νη­µά­των, ορ­γά­νω­ση επι­χει­ρή­σε­ων κ.λπ.) που πι­στώ­θη­καν ή κα­τα­βλή­θη­καν σε αλ­λο­δα­πές εται­ρί­ες ή ορ­γα­νι­σµούς ή σε ξέ­να καλ­λι­τε­χνι­κά συ­γκρο­τή­µα­τα κα­τά το µή­να Noέµβριο, µε εξά­ντλη­ση της φο­ρο­λο­γι­κής υπο­χρέ­ω­σης. (Άρ­θρο 5 § 4 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

– Κα­τα­βάλ­λε­ται ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 25% µε υπο­βο­λή σχε­τι­κής δή­λω­σης για τις πι­στω­θεί­σες ή κα­τα­βλη­θεί­σες κα­τά τον µή­να Noέµβριο ακα­θά­ρι­στες αµοι­βές της αλ­λο­δα­πής εται­ρίας για κα­τάρ­τι­ση µε­λε­τών, σχε­δί­ων και δι­ε­ξα­γω­γή ερευ­νών µε εξά­ντλη­ση της φο­ρο­λο­γι­κής υπο­χρέ­ω­σης. (Άρ­θρο 13 § 7 του Ν. 2238/94 και άρ­θρο 5 § 5 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

10. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 1,5‰ στις πωλήσεις µετοχών εισηγηµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτού και αφορούν το µήνα Νοέµβριο (Άρθρο 9 § 2 Ν. 2579/98 και άρθρο 22 Ν. 2742/99).

Την ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 0,15% επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν κατά το µήνα Ιανουάριο µετοχών τους εισηγµένων σε αλλοδαπά Χρηµατιστήρια ή διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς.

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

11 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και κα­τα­βάλ­λε­ται ο φό­ρος 20% που πα­ρα­κρα­τή­θη­κε το µή­να Noέµβριο στα χρη­µα­τι­κά πο­σά που χο­ρη­γού­νται σε αθλη­τές εθνι­κών οµά­δων από το Δη­µό­σιο ως επι­βρά­βευ­ση. (Άρ­θρα 13 § 12 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

12 . ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

–Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και κα­τα­βάλ­λε­ται ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 10% στα ει­σο­δή­µα­τα µη­νός Noέµβριο από τό­κους, οι οποί­οι απο­κτώ­νται από φυ­σι­κά ή νο­µι­κά πρό­σω­πα ή ενώ­σεις προ­σώ­πων (χω­ρίς να εξε­τά­ζε­ται η ιθα­γέ­νεια ή ο τό­πος που δια­µέ­νουν ή κα­τοι­κούν ή έχουν την έδρα τους) και προ­κύ­πτουν από εθνι­κά δά­νεια που εκ­δί­δο­νται µε έντο­κα γραµ­µά­τια ή οµο­λο­γί­ες. (Άρ­θρο 12 § 8 Ν. 2238/94). Με το άρ­θρο 3 § 2 του Ν. 3091/2002 η φο­ρο­λο­γι­κή υπο­χρέ­ω­ση εξα­ντλεί­ται µό­νο για τα φυ­σι­κά πρό­σω­πα και τις προ­σω­πι­κές εται­ρεί­ες.

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

13. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και κα­τα­βάλ­λε­ται ο πα­ρα­κρα­τη­θείς φό­ρος 15% ή 20% κα­τά πε­ρί­πτω­ση, από τον κα­τα­βάλ­λο­ντα τό­κους σε Αµοι­βαία Κε­φά­λαια. (Άρ­θρο 48 § 2 Ν. 1969/91).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

14. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Ν. 1892/90

– Κα­τα­βάλ­λε­ται ο ανα­λο­γών φό­ρος για τα κε­φα­λαιο­ποιού­µε­να αφο­ρο­λό­γη­τα απο­θε­µα­τι­κά δια­φό­ρων ανα­πτυ­ξια­κών νό­µων µε υπο­βο­λή σχε­τι­κής δή­λω­σης. Εξαι­ρού­νται τα απο­θε­µα­τι­κά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρ­θρου 10 § 4 του Α.Ν. 148/67, κα­θώς και αυ­τών που ρη­τά προ­βλέ­πε­ται η απαλ­λα­γή τους µε την από­φα­ση Ε. 2665/88, το άρ­θρο 22 Ν. 1828/89 και το άρ­θρο 11 Ν. 1882/90. Τα κε­φα­λαιο­ποιού­µε­να απο­θε­µα­τι­κά φο­ρο­λο­γού­νται µε συ­ντε­λε­στή 5% για τις ΑΕ που έχουν µε­το­χές ει­σηγ­µέ­νες στο χρη­µα­τι­στή­ριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν µε­το­χές ει­σηγ­µέ­νες στο χρη­µα­τι­στή­ριο, κα­θώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φό­ρος κα­τα­βάλ­λε­ται σε (4) ισό­πο­σες τρι­µη­νιαί­ες δό­σεις, εκ των οποί­ων η πρώ­τη µε την υπο­βο­λή της εµπρό­θε­σµης δή­λω­σης. (Άρ­θρο 101 § 1 και 7 Ν. 1892/90 και άρ­θρο 23 § 2 Ν. 2214/94).

Μέσα σ’ ένα µήνα από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

15. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α.Ε., ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση του άρ­θρου 107 Ν. 2238/94 για τα δια­νε­µό­µε­να ή κε­φα­λαιο­ποιού­µε­να αφο­ρο­λό­γη­τα απο­θε­µα­τι­κά των πιο πά­νω νο­µι­κών προ­σώ­πων, εφ’ όσον η σχε­τι­κή από­φα­ση ελή­φθη από την επι­χεί­ρη­ση τον µή­να Noέµβριο. Ο φό­ρος που προ­κύ­πτει κα­τα­βάλ­λε­ται σε (3) ισό­πο­σες µη­νιαί­ες δό­σεις, εκ των οποί­ων η πρώ­τη µε την υπο­βο­λή της δή­λω­σης, οι δε επό­µε­νες δύο την τε­λευ­ταία ερ­γά­σι­µη ηµέ­ρα των δύο επό­µε­νων, από την υπο­βο­λή της δή­λω­σης, µη­νών, µε εξά­ντλη­ση της φο­ρο­λο­γι­κής υπο­χρέ­ω­σης. Τα πα­ρα­πά­νω δεν έχουν εφαρ­µο­γή: α) σε αφο­ρο­λό­γη­τα απο­θε­µα­τι­κά για την κε­φα­λαιο­ποί­η­ση των οποί­ων ισχύ­ουν οι δι­α­τά­ξεις του άρ­θρου 13 Ν. 1473/84 κα­θώς και του άρ­θρου 101 Ν. 1892/90 και β) όταν αφο­ρούν αφο­ρο­λό­γη­τα απο­θε­µα­τι­κά που έχουν σχη­µα­τί­σει οι Ε.Π.Ε. µέ­χρι 30.6.1992 µε εξαί­ρε­ση τα σχη­µα­τι­σθέ­ντα βά­σει ανα­πτυ­ξια­κών νό­µων. (Άρ­θρο 23 § 2 του Ν. 2214/94 και άρ­θρο 106 § 4 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

16. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– Κα­τα­βάλ­λε­ται ο φό­ρος, 40% µε υπο­βο­λή δη­λώ­σε­ως, που πα­ρα­κρα­τή­θη­κε στα ει­σο­δή­µα­τα από κι­νη­τές αξί­ες (­δεν συ­µπε­ρι­λαµ­βά­νο­νται µε­ρί­σµα­τα και τό­κοι από µε­το­χές και ιδρυ­τι­κούς τί­τλους που προ­έρ­χο­νται από δια­νε­µό­µε­να κέρ­δη ηµε­δα­πών Α.Ε.), που απο­κτή­θη­καν µέ­σα στο µή­να Νοέµβριο στην Ελ­λά­δα, από εται­ρεί­ες αλ­λο­δα­πές και ορ­γα­νι­σµούς που δεν έχουν µό­νι­µη εγκα­τά­στα­ση στην Ελ­λά­δα, µη υπο­χρε­ω­µέ­νου του δι­καιού­χου να υπο­βά­λει ετή­σια φο­ρο­λο­γι­κή δή­λω­ση. (Άρ­θρα 114 § 2 και 60 § 2 Ν. 2238/94, άρ­θρο 6 § 2 Ν. 2873/2000 και 10§4β΄ Ν. 3842/2010).

Σηµειώνεται πως στους τόκους που καταβάλλονται από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδε­µένη εταιρεία άλλου κράτους-µέλους ή σε µόνι­µη εγκατάσταση συνδεδεµένης εταιρείας κράτους-µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος-µέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµα­τος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 2238/1994.

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

17. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και κα­τα­βάλ­λε­ται το τέ­λος συν­δρο­µη­τών κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας για τους λογ/σµούς που εκ­δό­θη­καν κα­τά το µή­να Noέµβριο. (Άρ­θρο 12 Ν. 2579/1998).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ­ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ποντοπόρα πλοία και η διαχείριστική τους χρήση έληγε την 3.6.2012 πρέπει να κλείσουν τον ισολογισµό τους µέχρι 31.12.2012 (Άρθρο 17 § 8 του Π.Δ. 186/92).

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

­ IV . ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

– Κα­τα­βάλ­λε­ται το χαρ­τό­ση­µο: α) Των δα­νεί­ων µε­τα­ξύ των εµπό­ρων ή εµπο­ρι­κών επι­χει­ρή­σε­ων ή τρί­των, β) Των κα­τα­θέ­σε­ων ή ανα­λή­ψε­ων χρη­µά­των από εταί­ρους ή µε­τό­χους από ή προς επι­χει­ρή­σεις που κα­τα­χω­ρή­θη­καν στα βι­βλία των εται­ριών µέ­σα στο µή­να Noέµβριο. [­Το χαρ­τό­ση­µο υπο­λο­γί­ζε­ται ως εξής: (­α) για δά­νεια µε­τα­ξύ εµπό­ρων τα τέ­λη χαρ­το­σή­µου ανέρ­χο­νται σε 2%, (­β) για δά­νεια µε­τα­ξύ εµπό­ρων και εµπο­ρι­κών εται­ριών και τρί­των σε 3%, (­γ) για δά­νεια µε­τα­ξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρί­των σε 2%. (­Τα τέ­λη χαρ­το­σή­µου κα­τα­βάλ­λο­νται προ­σαυ­ξη­µέ­να κα­τά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (­δ) για κα­τα­θέ­σεις ή ανα­λή­ψεις χρη­µά­των από εταί­ρους ή µε­τό­χους προς εται­ρί­ες σε 1%]. Όταν συ­νά­πτε­ται γρα­πτή σύµ­βα­ση δα­νεί­ου, το χαρ­τό­ση­µο απο­δί­δε­ται εντός 5 ηµε­ρών.

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

­ V Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

– Υπο­χρε­ού­νται σε υπο­βο­λή αντι­γρά­φου της οι­κο­δο­µι­κής άδει­ας που εκ­δό­θη­κε, όσοι ανε­γεί­ρουν πο­λυώ­ρο­φες οι­κο­δο­µές. (Άρ­θρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

– Θα πρέ­πει να κα­τα­θέ­τουν αντί­γρα­φο του συµ­φω­νη­τι­κού και να γνω­στο­ποιούν τα στοι­χεία του ερ­γο­λά­βου, όσοι ανα­θέ­τουν ερ­γο­λα­βί­ες ή υπερ­γο­λα­βί­ες εκτέ­λε­σης τε­χνι­κών έρ­γων αξί­ας πά­νω από 6.000 ευ­ρώ (Άρ­θρο 19 Ν. 820/78, άρ­θρο 3 § 1 Ν. 4045/60, 16 § 2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οι­κον. 1055500/­ΠΟΛ. 1165/90 και άρ­θρο 2 § 5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

– Οι εκ­µι­σθω­τές που εκ­µι­σθώ­νουν ακί­νη­τα, θα πρέ­πει να προ­σκο­µί­ζουν τα ιδιω­τι­κά συµ­φω­νη­τι­κά µί­σθω­σης στην αρ­µό­δια ΔΟΥ για θε­ώ­ρη­ση. (Άρ­θρο 16 § 2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οι­κον. 1055500/­ΠΟΛ. 1165/90 και άρ­θρο 22 § 1 Ν. 2238/94). Τα έγ­γρα­φα αυ­τά προ­σκο­µί­ζο­ντια για θε­ώ­ρη­ση εφό­σον το µί­σθω­µα εί­ναι ανώ­τε­ρο των εκα­τό (100) ευ­ρώ κα­τά µή­να.

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη σύνταξή τους

4. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υπο­βάλ­λο­νται στο Πο­λε­ο­δο­µι­κό γρα­φείο πλη­ρο­φο­ρια­κά στοι­χεία για το έρ­γο που θα εκτε­λε­σθεί. (Άρ­θρο 37 § 2 του Ν. 2859/2000 και Από­φα­ση Υπ. Οι­κον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.

Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συµβιβασµού µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 3842/23.04.2010, το οποίο ισχύει από την δηµοσίευση του εν λόγω νόµου, αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήµατος του οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζηµίωση ή η αµοιβή στον δικαιούχο.

Πριν από την καταβολή ή πίστωση

6. ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -­ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

Ορ­γα­νώ­σεις, σύλ­λο­γοι, σω­µα­τεία, ιδρύ­µα­τα, ορ­γα­νι­σµοί κλπ όταν πραγ­µα­το­ποιούν χο­ρούς, συ­γκε­ντρώ­σεις, δε­ξιώ­σεις υπο­χρε­ού­νται να υπο­βάλ­λουν στην αρ­µό­δια Δ.Ο.Υ. που υπά­γε­ται το κέ­ντρο δια­σκέ­δα­σης ή το ξε­νο­δο­χείο αί­τη­ση στην οποία επι­συ­νά­πτε­ται το συµ­φω­νη­τι­κό µε το κέ­ντρο κ.λπ. και ανα­φέ­ρε­ται ο σκο­πός της εκ­δή­λω­σης, η επι­βά­ρυν­ση κα­τά άτο­µο και ο αριθ­µός των προ­σκλή­σε­ων που θα εκ­δο­θούν. Εντός πέ­ντε (5) ηµε­ρών από την πραγ­µα­το­ποί­η­ση του χο­ρού ή της συ­γκέ­ντρω­σης ή της δε­ξί­ω­σης οι πιο πά­νω φο­ρείς υπο­χρε­ού­νται να προ­σκο­µί­σουν στην πιο πά­νω. Δ.Ο.Υ. φω­το­τυ­πία του τι­µο­λο­γί­ου του κέ­ντρου δια­σκέ­δα­σης ή του ξε­νο­δο­χεί­ου (άρ­θρο 82 §4 Ν. 2238/94).

­Με την Εγκ. 1007025/28 ΠΟΛ. 1015/19-1-98 δό­θη­καν οι εξής οδη­γί­ες:

­Όταν κα­τα­τε­θούν τα συµ­φω­νη­τι­κά αυ­τά στη Δ.Ο.Υ. απο­στέλ­λο­νται άµε­σα µε FΑΧ στο αρ­µό­διο Σ.Δ.Ο.Ε. το οποίο συ­γκρο­τεί συ­νερ­γείο ελέγ­χου. Τα απο­τε­λέ­σµα­τα ελέγ­χου των Περ. Δ/νσε­ων του Σ.Δ.Ο.Ε. θα πρέ­πει να απο­στέλ­λο­νται στις Δ.Ο.Υ. και να τη­ρού­νται σ’ αυ­τές µα­ζί µε το σχε­τι­κό συµ­φω­νη­τι­κό, το τι­µο­λό­γιο του κέ­ντρου δια­σκέ­δα­σης ή του ξε­νο­δο­χεί­ου και τις τυ­χόν εκ­δο­θεί­σες κα­τα­λο­γι­στι­κές πρά­ξεις σε χω­ρι­στό φά­κε­λο, ώστε να εί­ναι δυ­να­τός, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, ο έλεγ­χος από τους αρ­µό­διο­υς Επι­θε­ω­ρη­τές.

Μέσα σε 5 ηµέρες από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης

Επι­ση­µαί­νε­ται ότι η υπο­χρέ­ω­ση υπο­βο­λής αυ­τών των συµ­φω­νη­τι­κών και κα­τά συ­νέ­πεια η υπο­χρέ­ω­ση γνω­στο­ποί­η­σης στις Δ.Ο.Υ. πριν από την πραγ­µα­το­ποί­η­ση του χο­ρού της συ­γκέ­ντρω­σης κ.λπ. εί­ναι απα­ραί­τη­τη προϋ­πό­θε­ση για την µη επι­βο­λή των σχε­τι­κών κυ­ρώ­σε­ων.

7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.

– Για κά­θε σύµ­βα­ση µί­σθω­σης ερ­γα­σί­ας ή έρ­γου µε­τα­ξύ τρα­γου­δι­στή των κέ­ντρων δια­σκέ­δα­σης, ανα­ψυ­κτη­ρί­ων ή συ­ναυ­λιών και οποιου­δή­πο­τε αντι­συµ­βαλ­λο­µέ­νου, για την άσκη­ση του επαγ­γέλ­µα­τος του, κα­ταρ­τί­ζε­ται συµ­φω­νη­τι­κό, το οποίο κα­τα­τί­θε­ται από τον αντι­συµ­βαλ­λό­µε­νο του τρα­γου­δι­στή µέ­σα σε δέ­κα (10) ηµέ­ρες από τη σύ­ντα­ξη του, στον προϊ­στά­µε­νο της δη­µό­σι­ας οι­κο­νο­µι­κής υπη­ρε­σί­ας, που εί­ναι αρ­µό­διος για τη φο­ρο­λο­γία του. Το συµ­φω­νη­τι­κό αυ­τό υπο­βάλ­λε­ται σε τρία (3) αντί­τυ­πα, από τα οποία το ένα επι­στρέ­φε­ται θε­ω­ρη­µέ­νο σε αυ­τόν που τα προ­σκό­µι­σε και το άλ­λο δια­βι­βά­ζε­ται στον προϊ­στά­µε­νο της αρ­µό­δι­ας για τη φο­ρο­λο­γία του τρα­γου­δι­στή, δη­µό­σι­ας οι­κο­νο­µι­κής υπη­ρε­σί­ας. Αν δεν τη­ρη­θεί η πα­ρα­πά­νω δια­δι­κα­σία ή τα στοι­χεία που δη­λώ­νο­νται εί­ναι ανα­κρι­βή, επι­βάλ­λε­ται µε πρά­ξη του προϊ­στα­µέ­νου της αρ­µό­δι­ας δη­µό­σι­ας οι­κο­νο­µι­κής υπη­ρε­σί­ας στον υπό­χρεο πρό­στι­µο, για κά­θε πα­ρά­βα­ση. Επί­σης, αν δεν κα­τα­τε­θεί το πα­ρα­πά­νω συµ­φω­νη­τι­κό στην αρ­µό­δια δη­µό­σια οι­κο­νο­µι­κή υπη­ρε­σία, η αµοι­βή που κα­τα­βλή­θη­κε στον τρα­γου­δι­στή δεν εκ­πί­πτει από τα ακα­θά­ρι­στα έσο­δα του αντι­συµ­βαλ­λο­µέ­νου. (Άρ­θρο 82 § 8 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 10 ηµέρες από την κατάρτιση

­ VΙI. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.Λ.Π. ΦΟΡΟΙ

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ (­ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ) ΥΔΑΤΩΝ

– Κα­τα­βάλ­λε­ται µε υπο­βο­λή δή­λω­σης στο δη­µο­τι­κό ή κοι­νο­τι­κό τα­µείο το δι­καίω­µα υδρο­λη­ψί­ας µη­νός Nοεµβρίου και απο­στέλ­λε­ται το γραµ­µά­τιο εί­σπρα­ξης στο δι­καιού­χο Δή­µο ή Κοι­νό­τη­τα. (Άρ­θρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρ­θρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 10 Δεκεµβρίου

2. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ CAMPINGS , ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.Λ.Π.

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης, στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Νοεµβρίου (Άρθρο 6 § 4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 10 Δεκεµβρίου

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Νοεµβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..

Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήµων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται –είτε για κατανάλωση µέσα στο κατάστηµα είτε σε πακέτο– φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και γλυκίσµατα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα επί των ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονοµασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωµένα τµήµατα των super market στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτό και θέαµα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα µε µουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23 § 2 ν. 3756/31.3.2009].

Στην προθεσµία που απο­δίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 10 Δεκεµβρίου

4. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (­MOTELS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, BUNGALOWS κ.λπ.).

– Κα­τα­βάλ­λε­ται, µε υπο­βο­λή δή­λω­σης το τέ­λος επί των ακα­θα­ρί­στων εσό­δων του µη­νός Nοεµβρίου. (Άρ­θρο 6 § 6 του Ν.1080/80, άρ­θρο 17 του Ν.2093/1992 και άρ­θρο 17 § 6 Ν.2130/93).

Το τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5% (Άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3756/31.3.2009

Μέσα στην προθεσµία που απο­δίδεται από τον υπόχρεο ΦΠΑ

5. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

­Με τον νό­µο 2880/2001 επα­να­δια­τυ­πώ­θη­κε το πε­ριε­χό­µε­νο των δι­α­τά­ξε­ων της Δ΄ κα­τη­γο­ρί­ας της πα­ραγρ. 1 του άρ­θρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (­ΦΕΚ 171­Α).

Σύµ­φω­να µε τις νέ­ες δι­α­τά­ξεις:

­α. Για δι­α­φη­µί­σεις που γί­νο­νται µε ηµε­ρο­λό­για, δώ­ρα, έντυ­πα, κά­θε εί­δους πα­ρα­στά­σεις ή λέ­ξεις σε αυ­το­κόλ­λη­τα ή εί­δη µε δι­α­φη­µι­στι­κές πα­ρα­στά­σεις ή λέ­ξεις ή µε άλ­λο πα­ρό­µοιο τρό­πο, κα­θώς και για δι­α­φη­µί­σεις που γί­νο­νται από τον α­έ­ρα µε οποιον­δή­πο­τε τρό­πο, το τέ­λος ορί­ζε­ται σε πο­σο­στό 2% επί της δα­πά­νης δι­α­φή­µι­σης.

­Τα έν­θε­τα δι­α­φη­µι­στι­κά φυλ­λά­δια, που δια­νέ­µο­νται µα­ζί µε τις εφη­µε­ρί­δες και τα πε­ριο­δι­κά, υπό­κει­νται στο ανω­τέ­ρω τέ­λος δι­α­φή­µι­σης.

β. Η προ­βο­λή προϊ­ό­ντων σε χώ­ρους κα­τα­στη­µά­των, που γί­νε­ται εί­τε µε την το­πο­θέ­τη­σή τους σε ει­δι­κά ση­µεία εντός του κα­τα­στή­µα­τος, εί­τε µε έντυ­πα δώ­ρα, επι­γρα­φές κά­θε εί­δους, εί­τε µε άλ­λο πα­ρό­µοιο τρό­πο, θε­ω­ρεί­ται δι­α­φή­µι­ση και υπό­κει­ται σε τέ­λος δι­α­φή­µι­σης, βά­σει των εκ­δι­δο­µέ­νων από τα κα­τα­στή­µα­τα τι­µο­λο­γί­ων πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών. Το τέ­λος υπο­λο­γί­ζε­ται µε συ­ντε­λε­στή 2% επί της δι­α­φη­µι­στι­κής δα­πά­νης που κα­τα­βάλ­λε­ται για τις πρά­ξεις αυ­τές.

Προ­βο­λή προϊ­ό­ντων, που εντάσ­σε­ται στην πα­ρα­πά­νω έν­νοια της δι­α­φή­µι­σης, συ­νι­στούν οι εξής ενέρ­γειες:

– η ενοι­κί­α­ση χώ­ρων σε ει­δι­κά ρά­φια,

– η το­πο­θέ­τη­ση προϊ­ό­ντων σε ει­δι­κές προ­θή­κες ή πε­ρί­πτε­ρα,

– η δια­νο­µή δο­κι­µα­στι­κών προϊ­ό­ντων,

– εκ­δη­λώ­σεις – εκ­πλή­ξεις (“Hap­pe­nings”) στους χώ­ρους του κα­τα­στή­µα­τος.

– Με από­φα­ση του Υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών, Δη­µό­σι­ας Διοί­κη­σης και Απο­κέ­ντρω­σης µπο­ρεί να κα­θο­ρί­ζο­νται και άλ­λες ενέρ­γειες που συ­νι­στούν δι­α­φή­µι­ση κα­τά τα ανω­τέ­ρω ορι­ζό­µε­να.

­γ. Η από­δο­ση του τέ­λους, για όλες τις ενέρ­γειες της κα­τη­γο­ρί­ας αυ­τής, γί­νε­ται πά­ντο­τε από τον δι­α­φη­µι­ζό­µε­νο, µέ ­χρι τη λή­ξη προ­θε­σµί­ας υπο­βο­λής της δή­λω­σης φο­ρο­λο­γί­ας ει­σο­δή­µα­τος. Η κα­τα­βο­λή πραγ­µα­το­ποιεί­ται σε οποιο­δή­πο­τε γρα­φείο του Τα­µεί­ου Πα­ρα­κα­τα­θη­κών και Δα­νεί­ων λει­τουρ­γεί σε Δη­µό­σια Οι­κο­νο­µι­κή Υπη­ρε­σία (­Δ.Ο.Υ) και απο­δει­κνύ­ε­ται µε την πα­ρο­χή ανά­λο­γου πα­ρα­στα­τι­κού στοι­χεί­ου (δι­πλό­τυ­που).

­δ. Ως δα­πά­νη δι­α­φή­µι­σης για τις δι­α­φη­µί­σεις της πα­ρού­σας κα­τη­γο­ρί­ας λο­γί­ζε­ται το πο­σό που κα­τα­βάλ­λε­ται από τον δι­α­φη­µι­ζό­µε­νο για τη διε­νέρ­γεια της δι­α­φή­µι­σης, βά­σει του εκ­δι­δό­µε­νου, για κά­θε πε­ρί­πτω­ση, φο­ρο­λο­γι­κού στοι­χεί­ου.

­Όταν τα οφει­λό­µε­να τέ­λη κα­τα­βάλ­λο­νται εκ­πρό­θε­σµα, οι σχε­τι­κές δα­πά­νες δι­α­φή­µι­σης δεν εκ­πί­πτουν από τα ακα­θά­ρι­στα έσο­δα.

Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

­ VIIΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

[ΠΟΛ. 1240/21.10.2002, ΠΟΛ. 1242/24.10.2002 και ΠΟΛ. 1019/2003 και ΠΟΛ. 1063/2004]

Α) Επι­χει­ρή­σεις που τη­ρούν βι­βλία Γ΄ κα­τη­γο­ρί­ας του ΚΒΣ για το φό­ρο του µη­νός Νοεµβρίου. (Ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή, ΠΟΛ. 1055/2001, ΠΟΛ. 1257/2001, ΠΟΛ. 1060/2006)

[­Η ίδια ηµέ­ρα θε­ω­ρεί­ται ως κα­τα­λη­κτι­κή για τις πλη­ρω­µές των οφει­λό­µε­νων πο­σών µέ­σω Τρα­πε­ζών].

­Με την ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 ορί­ζε­ται ότι η υπο­βο­λή των αρ­χι­κών εµπρό­θε­σµων πε­ριο­δι­κών δη­λώ­σε­ων µέ­σω του ει­δι­κού δι­κτύ­ου TA­XI­Snet πα­ρα­τεί­νε­ται µέ­χρι την 26­η ηµέ­ρα του επό­µε­νου µή­να που ακο­λου­θεί την λή­ξη της φο­ρο­λο­γι­κής πε­ριό­δου στην οποία αφο­ρά.

Μέχρι 27 Δεκεµβρίου [µέσω Internet υποχρεωτικά]

Β) Επί­σης επι­χει­ρή­σεις που τη­ρούν βι­βλία Γ΄ κα­τη­γο­ρί­ας του ΚΒΣ µπο­ρούν να υπο­βάλ­λουν στην αρ­µό­δια Δ.Ο.Υ. την αρ­χι­κή εκ­πρό­θε­σµη πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση Φ.Π.Α. του µη­νός Νοεµβρίου, ανά­λο­γα µε το τε­λευ­ταίο ψη­φίο του ΑΦΜ, εφό­σον:

– Έχουν τε­θεί σε εκ­κα­θά­ρι­ση, πτώ­χευ­ση ή αδρά­νεια, αφού προ­η­γου­µέ­νως έχει υπο­βλη­θεί σχε­τι­κή δή­λω­ση µε­τα­βο­λών,

– Πρό­κει­ται για επι­χει­ρή­σεις που µε­τα­σχη­µα­τί­ζο­νται, µε­τα­τρέ­πο­νται, συγ­χω­νεύ­ο­νται, απορ­ρο­φώ­νται ή δια­σπώ­νται,

– Πρό­κει­ται για υπο­βο­λή δη­λώ­σε­ων από το Δη­µό­σιο, τα Ν.Π.Π.Δ., τους Δή­µους, τις Κοι­νό­τη­τες, τους Συ­νε­ται­ρι­σµούς και γε­νι­κά Ν.Π. µη κερ­δο­σκο­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα & από την Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1, 2 έως 20/12

3, 4 έως 21/12

5, 6 έως 24/12

7, 8 έως 27/12

9, 0 έως 28/12

Γ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εφόσον είναι εγκεκριµένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση του µηνός Νοεµβρίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 27 Δεκεµβρίου

Δ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο του µηνός Νοεµβρίου ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. ( ΠΟΛ. 1060/2006)

• Οι υπο­κεί­µε­νοι στο ΦΠΑ που τη­ρούν βι­βλία Γ΄ κα­τη­γο­ρί­ας του Κ.Β.Σ., για πρά­ξεις που διε­νερ­γούν από την 1­η Ια­νουα­ρί­ου 2002, υπο­χρε­ού­νται πλέ­ον να υπο­βάλ­λουν τις αρ­χι­κές εµπρό­θε­σµες πε­ριο­δι­κές δη­λώ­σεις Φ.Π.Α., µε τη χρή­ση απο­κλει­στι­κά και µό­νο ηλε­κτρο­νι­κής µε­θό­δου επι­κοι­νω­νί­ας (Inter­net) µέ­σω του ει­δι­κού συ­στή­µα­τος Ta­xi­snet.

­Σε ει­δι­κές και µό­νο πε­ρι­πτώ­σεις τε­χνι­κής αδυ­να­µί­ας υπο­βο­λής των πα­ρα­πά­νω δη­λώ­σε­ων µέ­σω του συ­στή­µα­τος Ta­xi­snet ή πλη­ρω­µής αυ­τών µέ­σω των πι­στω­τι­κών ιδρυ­µά­των και του δια­τρα­πε­ζι­κού συ­στή­µα­τος ΔΙΑΣ, δύ­να­νται οι υπο­κεί­µε­νοι να υπο­βά­λουν αυ­τές στην αρ­µό­δια Δ.Ο.Υ. (­ΠΟΛ. 1257/14.11.2001). Επί­σης στην αρ­µό­δια Δ.Ο.Υ. υπο­βάλ­λο­νται οι εκ­πρό­θε­σµες και οι τρο­πο­ποι­η­τι­κές πε­ριο­δι­κές δη­λώ­σεις Φ.Π.Α.

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1019/4.2.2003)

­Οι υπο­κεί­µε­νοι στον φό­ρο που πραγ­µα­το­ποιούν πρά­ξεις χω­ρίς δι­καίω­µα έκ­πτω­σης του φό­ρου των εισ­ρο­ών τους, τα µη υπο­κεί­µε­να στον φό­ρο νο­µι­κά πρό­σω­πα, κα­θώς και οι αγρότες του ει­δι­κού κα­θε­στώ­τος, όταν πραγ­µα­το­ποιούν εν­δο­κοι­νο­τι­κές απο­κτή­σεις που δεν κα­λύ­πτο­νται από την πα­ρέκ­κλι­ση του άρ­θρου 11 παρ. 2 του Ν.2859/2000 (δη­λα­δή οι εν­δο­κοι­νοτι­κές τους απο­κτή­σεις φο­ρο­λο­γού­νται, υπο­χρε­ω­τι­κά η προ­αι­ρε­τι­κά, στην Ελ­λά­δα), υπο­βάλλουν πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση µό­νο για τις πε­ριό­δους κα­τά τις οποί­ες πραγ­µα­το­ποιούν εν­δο­κοι­νο­τι­κές απο­κτή­σεις ή πα­ρα­δό­σεις και ο φό­ρος που προ­κύ­πτει κα­τα­βάλ­λε­ται µε µία ενιαία έκτακτη πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση µέ­χρι τη 15­η ηµέ­ρα του επό­µε­νου µή­να που ακο­λου­θεί τον µή­να που κα­τέ­στη απαι­τη­τός ο φό­ρος, σύµ­φω­να µε τις δι­α­τά­ξεις των άρ­θρων 16 και 18 του Ν.2859/2000.

Τα πρό­σω­πα που ανα­φέ­ρο­νται στην προ­η­γού­µε­νη πα­ρά­γρα­φο, δεν έχουν υπο­χρέ­ω­ση να υπο­βά­λουν εκ­κα­θα­ρι­στι­κή δή­λω­ση. Αντί­θε­τα, υπο­χρε­ού­νται να υπο­βά­λουν δή­λω­ση Ιntra­stat, εφό­σον έχουν υπερ­βεί το κα­τώ­φλι εξο­µοί­ω­σης και ανα­κε­φα­λαι­ω­τι­κού πί­να­κα εν­δο­κοι­νο­τι­κών απο­κτή­σε­ων ή πα­ρα­δό­σε­ων, κα­τά πε­ρί­πτω­ση, µε τις προϋ­πο­θέ­σεις και µέ­σα στις προ­θε­σµί­ες που ορί­ζο­νται από τις οι­κεί­ες απο­φά­σεις.

Έκτα­κτη πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση υπο­βάλ­λε­ται για µία αι­τία ή ενιαία για πε­ρισ­σό­τε­ρες αι­τί­ες µέ­χρι τη 15­η ηµέ­ρα του επό­µε­νου µή­να που ακο­λου­θεί τον µή­να:

­i. κα­τά τον οποίο έγι­νε η σχε­τι­κή πί­στω­ση του λο­γα­ρια­σµού του προ­µη­θευ­τή στα βι­βλία του υπό­χρε­ου εφό­σον τη­ρεί βι­βλία ή από τη λή­ψη του σχε­τι­κού πα­ρα­στα­τι­κού και το αρ­γότε­ρο µέ­χρι την έγκρι­ση του απαι­τού­µε­νου συ­ναλ­λάγ­µα­τος από τη µε­σο­λα­βού­σα τρά­πε­ζα ή την απο­στο­λή του σχε­τι­κού εµ­βά­σµα­τος ή την κα­τα­βο­λή της οφει­λής ή

­ii. έκ­δο­σης του φο­ρο­λο­γι­κού στοι­χεί­ου, στις ακό­λου­θες πε­ρι­πτώ­σεις:

­α) Υπο­κεί­µε­νοι στον φό­ρο µε δι­καίω­µα έκ­πτω­σης του φό­ρου εισ­ρο­ών τους οι οποί­οι καθί­στα­νται υπό­χρε­οι υπο­βο­λής έκτα­κτης δή­λω­σης σύµ­φω­να µε την υπ’ αριθ. 1105799/1797/8881/0014/­ΠΟΛ.1214/19.9.1994 από­φα­ση του Υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­µι­κών, όταν ο υπό­χρε­ος στον φό­ρο που εί­ναι εγκα­τε­στη­µέ­νος σε τρί­τη χώ­ρα, δεν όρι­σε ως όφει­λε φο­ρο­λο­γι­κό αντι­πρό­σω­πo υπο­βάλ­λουν έκτα­κτη πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση.

­β) Υπο­κεί­µε­νοι στον φό­ρο, των οποί­ων η επι­χεί­ρη­ση έχει τε­θεί σε αδρά­νεια ή ανα­στο­λή ερ­γα­σι­ών, στην πε­ρί­πτω­ση πώ­λη­σης πα­γίου απο­δί­δουν τον ΦΠΑ που ανα­λο­γεί στη συ­ναλλα­γή αυ­τή µε έκτα­κτη πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση.

­γ) Τα λοι­πά πρό­σω­πα (­π.χ. ιδιώ­τες; οι οποί­οι κα­θί­στα­νται υπό­χρε­οι στον φό­ρο (­Ν.2859/2000, άρ­θρο 35) και οι εκ­µε­ταλ­λευ­τές Ε.Δ.Χ. αυ­το­κί­νη­των (ΤΑ­ΞΙ), όταν βά­σει συµ­φωνίας ανα­λαµ­βά­νουν τη µε­τα­φο­ρά προ­σώ­πων για την οποία εκ­δί­δουν τι­µο­λό­για πα­ρο­χής υπηρε­σιών, απο­δί­δουν τον ΦΠΑ µε έκτα­κτη πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση µε το Έντυ­πο 050-­ΦΠΑ, Φ2 TA­XIS.

­δ) Σε οποια­δή­πο­τε άλ­λη πε­ρί­πτω­ση δη­µιουρ­γη­θεί υπο­χρέ­ω­ση από­δο­σης του φό­ρου και δεν ορί­ζε­ται άλ­λος χρό­νος για την υπο­βο­λή της έκτα­κτης πε­ριο­δι­κής δή­λω­σης (από­φα­ση 1003644/194/27/0014/­ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 του Υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­µι­κών).

3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– Οι υπο­κεί­µε­νοι στο φό­ρο που πραγ­µα­το­ποιούν πρά­ξεις χω­ρίς δι­καίω­µα έκ­πτω­σης του φό­ρου των εισ­ρο­ών τους, τα µη υπο­κεί­µε­να στο φό­ρο νο­µι­κά πρό­σω­πα, κα­θώς και οι αγρό­τες του ει­δι­κού κα­θε­στώ­τος, όταν πραγ­µα­το­ποιούν εν­δο­κοι­νο­τι­κές απο­κτή­σεις και δεν κα­λύ­πτο­νται από την πα­ρέκ­κλι­ση της πα­ρα­γρά­φου 2 του άρ­θρου 11 N. 2859/ 2000 (δη­λα­δή οι εν­δο­κοι­νο­τι­κές τους απο­κτή­σεις φο­ρο­λο­γού­νται, υπο­χρε­ω­τι­κά ή προ­αι­ρε­τι­κά στην Ελ­λά­δα), υπο­βάλ­λουν πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση µό­νο για τις φο­ρο­λο­γι­κές πε­ριό­δους, κα­τά τις οποί­ες πραγ­µα­το­ποιούν εν­δο­κοι­νο­τι­κές απο­κτή­σεις ή πα­ρα­δό­σεις και ο φό­ρος που προ­κύ­πτει, κα­τα­βάλ­λε­ται µε έκτα­κτη πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση στις δε­κα­πέ­ντε (15) του επό­µε­νου µή­να που ακο­λου­θεί το µή­να που κα­τέ­στη απαι­τη­τός ο φό­ρος, σύµ­φω­να µε τις δι­α­τά­ξεις των άρ­θρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.

­Τα πα­ρα­πά­νω πρό­σω­πα δεν έχουν υπο­χρέ­ω­ση υπο­βο­λής εκ­κα­θα­ρι­στι­κής δή­λω­σης. Αντί­θε­τα, υπο­χρε­ού­νται στην υπο­βο­λή δή­λω­σης Intra­stat και ανα­κε­φα­λαι­ω­τι­κού πί­να­κα εν­δο­κοι­νο­τι­κών απο­κτή­σε­ων ή πα­ρα­δό­σε­ων, κα­τά πε­ρί­πτω­ση, µε τις προϋ­πο­θέ­σεις και µέ­σα στις προ­θε­σµί­ες που ορί­ζο­νται από τις οι­κεί­ες απο­φά­σεις µας. (Άρ­θρο 3 § 1, ΠΟΛ. 1308/ 19.12.2000).

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Στην περίπτωση αυτή η προθεσµία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ορίζεται µέχρι την 20η του εποµένου µήνα ηµέρα που ακολουθεί την φορολογική περίοδο (µήνα ή τρίµηνο) στην οποία ανήκει το τελευταίο χρονικό διάστηµα λειτουργίας του υποκειµένου και όχι αργότερα από την ηµεροµηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ανεξαρτήτως της κατηγορίας των τηρουµένων βιβλίων καθώς και του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγόµενων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, µετά την 1/1/2010 ( Πολ. 1141/2009)

Ι. Μέχρι την 20ή ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή τnς οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγόµενων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

II. Μέχρι την 20ή ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγόµενων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορία του Κ.Β.Σ.

6. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση µε την αξία των απο­θε­µά­των κα­τά συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ και κα­τα­βάλ­λε­ται ο φό­ρος. (Άρ­θρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 µήνες από τη µετάταξη

7. ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση νέ­ων αγρο­τών για έντα­ξη στο κα­νο­νι­κό κα­θε­στώς του ΦΠΑ.

(Άρ­θρο 41 §13 του Ν. 2859/2000).

Μέσα σε 20 ηµέρες από την έναρξη των αγροτικών εργασιών

8. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση έναρ­ξης ερ­γα­σι­ών της ατο­µι­κής ή εται­ρι­κής δρα­στη­ριό­τη­τος.

­Σαν έναρ­ξη ερ­γα­σι­ών θε­ω­ρεί­ται ο χρό­νος που πραγ­µα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη συ­ναλ­λα­γή. Για τα νο­µι­κά πρό­σω­πα, σαν χρό­νος έναρ­ξης θε­ω­ρεί­ται ο χρό­νος της νό­µι­µης σύ­στα­σης αυ­τών και δεν θε­ω­ρεί­ται εκ­πρό­θε­σµη η πιο πά­νω δή­λω­σ­η, αν υπο­βλη­θεί σε τριά­ντα ηµέ­ρες από τη σύ­στα­ση του Ν.Π. (Άρ­θρο 36 § 1­α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 κα­ταρ­γού­νται τα τέ­λη χαρ­το­σή­µου που επι­βάλ­λο­νται στις βε­βαιώ­σεις που χο­ρη­γού­νται από τις Δ.Ο.Υ για την υπο­βο­λή δή­λω­σης έναρ­ξης ερ­γα­σι­ών. (­ΠΟΛ. 1281/7.12.2001).

9. ΑυτοψΙα

– Με την υπο­βο­λή της δή­λω­σης έναρ­ξης ή µε­τα­βο­λής ερ­γα­σι­ών και σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση αλ­λα­γής της επαγ­γελ­µα­τι­κής εγκα­τά­στα­σης, εκ­δί­δε­ται από τον προϊ­στά­µε­νο της αρ­µό­δι­ας Δ.Ο.Υ. εντο­λή ελέγ­χου για την δια­πί­στω­ση της ύπαρ­ξης ή µη της δη­λού­µε­νης επαγ­γελ­µα­τι­κής εγκα­τά­στα­σης. (Άρ­θρο 7, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, βλ. όµως και υπ’ αριθµ. 1220/4.9.2002 και 1051/2004 ΠΟΛ που πα­ρέ­χουν οδη­γί­ες ελέγ­χου).

Πριν από την έναρξη των εργασιών

10. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

– Για οποια­δή­πο­τε µε­τα­βο­λή όπως: αλ­λα­γή της επω­νυ­µί­ας, του αντι­κει­µέ­νου ερ­γα­σι­ών, του τό­που επαγ­γελ­µα­τι­κής εγκα­τά­στα­σης (υπο­κα­τα­στή­µα­τος – γρα­φεί­ου – απο­θή­κης), αλ­λα­γής µε­λών ή εταί­ρων, ίδρυ­σης ή κα­τάρ­γη­σης υπο­κα­τα­στή­µα­τος – γρα­φεί­ου – απο­θή­κης, κα­θώς και κά­θε άλ­λη αλ­λα­γή που δεν συ­νε­πά­γε­ται την ορι­στι­κή παύ­ση ερ­γα­σι­ών, υπο­βάλ­λε­ται η αντί­στοι­χη δή­λω­ση µε­τα­βο­λής ερ­γα­σι­ών στην αρ­µό­δια Δ.Ο.Υ.

­Η δή­λω­ση µε­τα­βο­λής υπο­βάλ­λε­ται από την ηµε­ρο­µη­νία µε­τα­βο­λής και πριν από την πραγ­µα­το­ποί­η­ση οποιασ­δή­πο­τε συ­ναλ­λα­γής, µε εξαί­ρε­ση την µί­σθω­ση ακι­νή­του για επαγ­γελ­µα­τι­κή στέ­γη. (Άρ­θρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρ­θρο 36 § 1 Ν. 2859/2000 και άρ­θρο 11 § 1 Ν. 3052/2002).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

– Από 1.1.93 οι εται­ρεί­ες εί­ναι υπο­χρε­ω­µέ­νες να δη­λώ­νουν έναρ­ξη ή παύ­ση πραγ­µα­το­ποί­η­σης εν­δο­κοι­νο­τι­κών απο­κτή­σε­ων αγα­θών κα­θώς και πα­ρα­δό­σε­ων αγα­θών προς άλ­λα κρά­τη-µέ­λη της Ε.Ε. µε την υπο­βο­λή της σχε­τι­κής δή­λω­σης µε­τα­βο­λών. (Άρ­θρο 29 § 5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οι­κον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

12. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση για την ορι­στι­κή παύ­ση των ερ­γα­σι­ών των φυ­σι­κών ή νο­µι­κών προ­σώ­πων. Χρό­νος εξα­φά­νι­σης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θε­ω­ρεί­ται εκεί­νος της δη­µο­σί­ευ­σης της πρά­ξης λύ­σης στο Πρω­το­δι­κείο, για τις ΕΠΕ η δη­µο­σί­ευ­ση πε­ρί­λη­ψης πρά­ξης λύ­σης στο ει­δι­κό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η κα­τα­χώ­ρη­ση πρά­ξης λύ­σης στο οι­κείο βι­βλίο Α.Ε. της Νο­µαρ­χί­ας. (Άρ­θρο 36 § 1­β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).

– Για τα φυ­σι­κά πρό­σω­πα που η αι­τία παύ­σης των ερ­γα­σι­ών εί­ναι ο θά­να­τος, η δή­λω­ση δια­κο­πής υπο­βάλ­λε­ται από τους κλη­ρο­νό­µους µέ­σα σε δέ­κα (10) ηµέ­ρες από τη λή­ξη της προ­θε­σµί­ας απο­ποί­η­σης που ορί­ζε­ται από το άρ­θρο 1847 του Αστι­κού Κώ­δι­κα. Σε πε­ρί­πτω­ση κλη­ρο­νο­µι­κής δια­δο­χής επι­χεί­ρη­σης ως συ­νό­λου, η δή­λω­ση δια­κο­πής ερ­γα­σι­ών υπο­βάλ­λε­ται από τους κλη­ρο­νό­µους µέ­σα στην πα­ρα­πά­νω προ­θε­σµία και πά­ντο­τε πριν από την ενερ­γό ανά­µι­ξή τους στην επι­χεί­ρη­ση που κλη­ρο­νο­µεί­ται.

– Με την δή­λω­ση δια­κο­πής ερ­γα­σι­ών υπο­βάλ­λε­ται και υπεύ­θυ­νη δή­λω­ση άρ­θρου 8, Ν. 1599/1986 µε την οποία δη­λώ­νε­ται ότι δεν υφί­στα­νται απο­θέ­µα­τα της επι­χεί­ρη­σης πά­για ή εµπο­ρεύ­µα­τα (Άρ­θρο 6 Πολ. 1169/9.6.98 και Πολ. 1068/19.3.2001).

Μέσα σε 10 ηµέρες από το χρόνο οριστικής παύσης των εργασιών προκειµένου για φυσικά πρόσωπα και µέσα σε 30 ηµέρες για τα νοµικά πρόσωπα

13. ΑΔΡΑΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Πε­ριο­δι­κή δή­λω­ση δεν υπο­βάλ­λουν οι επι­χει­ρή­σεις που δή­λω­σαν ότι βρί­σκο­νται σε αδρά­νεια ή ανα­στο­λή ερ­γα­σι­ών, για χρο­νι­κή πε­ρίο­δο πέ­ραν του έτους, εφό­σον έχουν υπο­βά­λει σχε­τι­κή δή­λω­ση µε­τα­βο­λών µε­τά­τα­ξης και έχουν ακυ­ρω­θεί τα στοι­χεία του ΚΒΣ (Άρ­θρο 11§37 Ν.2386/96).

14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

­α) Υπο ­βο ­λή δή­λω­σης INTRA­STAT για τις εν­δο­κοι­νο­τι­κές συ­ναλ­λα­γές που πραγ­µα­το­ποι­ή­θη­καν τον µή­να Νοέµβριο ταυ­τό­χρο­να µε την υπο­βο­λή της προ­σω­ρι­νής δή­λω­σης.

Υπο­χρέ­ω­ση υπο­βο­λής αυτής της δή­λω­σης έχουν µό­νον αυτοί που πραγ­µα­το­ποιούν εν­δο­κοι­νο­τι­κές συ­ναλ­λα­γές µε­γα­λύ­τε­ρες από ένα όριο (στατιστικό κα­τώ­φλι εξο­µοί­ω­σης) το οποίο, καθορίστηκε στο ύψος των 115.000 EURO για τις αφί­ξεις, και 90.000 EURO για τις απο­στο­λές. (Άρ­θρα 36§5 και 38§1 Ν. 2859/2000).

Μαζί µε την περιοδική δήλωση ΦΠΑ

­β) Ει ­δι ­κά για τους τη­ρού­ντες Β΄ κα­τη­γο­ρί­ας βι­βλία ΚΒΣ η δή­λω­ση INTRA ­ STAT απο­δε­σµεύ­ε­ται από τον χρό­νο υπο­βο­λής της πε­ριο­δι­κής δή­λω­σης ΦΠΑ και θα υπο­βάλ­λε­ται κά­θε µή­να :

• Για τις επι­χει­ρή­σεις που τη­ρούν βι­βλία Α΄ και Β΄ κα­τη­γο­ρί­ας Κ.Β.Σ. και όσον αφο­ρά τους δύο πρώ­τους µή­νες του ηµε­ρο­λο­για­κού τρί­µη­νου ανα­φο­ράς (κα­τά τους οποί­ους δεν υπο­βάλ­λο­νται αντί­στοι­χες δη­λώ­σεις Φ.Π.Α), οι δη­λώ­σεις INTRA­STAT θα συ­νε­χί­σουν να υπο­βάλ­λο­νται στις Δ.Ο.Υ µη­νιαία.

• Οι προ­θε­σµί­ες υπο­βο­λής των δη­λώ­σε­ων INTRA­STAT για το διά­στη­µα των δύο πρώ­των µη­νών του τρι­µή­νου ανα­φο­ράς, θα ακο­λου­θούν τις ηµε­ρο­µη­νίες του τρί­του µή­να (­του εν λό­γω ηµε­ρο­λο­για­κού τρι­µή­νου ανα­φο­ράς), που κα­θο­ρί­ζο­νται στις προ­α­να­φε­ρό­µε­νες Α.Υ.Ο, για την υπο­βο­λή των πε­ριο­δι­κών δη­λώ­σε­ων Φ.Π.Α, σε έντυ­πη µορ­φή στη Δ.Ο.Υ.

• Οι προ­θε­σµί­ες υπο­βο­λής των δη­λώ­σε­ων INTRA­STAT για τον τρί­το µή­να του τρί­µη­νου ανα­φο­ράς, θα ακο­λου­θούν τις ηµε­ρο­µη­νίες που κα­θο­ρί­ζο­νται στις προ­α­να­φε­ρό­µε­νες Α.Υ.Ο, για την υπο­βο­λή των πε­ριο­δι­κών δη­λώ­σε­ων Φ.Π.Α.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1,2 έως 20/12

3,4 έως 21/12

5,6 έως 24/12

7,8 έως 27/12

9,0 έως 28/12

• Εξυπακούεται ότι, και µόνο για τον τρίτο µήνα της τρίµηνης περιόδου αναφοράς, στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α υποβληθεί µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η δήλωση INTRASTAT θα υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ εµπρόθεσµα, εντός των προθεσµιών που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., βάσει των προαναφεροµένων Α.Υ.Ο.

­Η στα­τι­στι­κή δή­λω­ση (In­stra­stat) µπο­ρεί ­να υπο­βλη­θεί ηλε­κτρο­νι­κά ­στο on-li­ne σύ­στη­µα ­της ­Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. ­στην διεύ­θυν­ση: ­http://euro­stat.sta­ti­stics.gr/i­ntra­stat/

γ) Υποχρεωτική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ηλεκτρονικά µέσω TAXISnet για τις αποκτήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών, παρεχόµενων υπηρεσιών και λήψεων υπηρεσιών του µηνός Νοεµβρίου από τους τηρούντες Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ (Άρθρα 11,12,14 παρ. 2 περ. α’, 15 παρ. 2,19 παρ. 3, 28 παρ. α’ και γ’, 29, 36 παρ. 5 περ. α΄, β΄ και δ΄, 5α΄, 5β΄ 6 περ. ε΄, 9 περ. γ’ και 11 Ν. 2859/2000 και ΑΥΟ πολ. 1127/25.9.2009].

Εξαιρούνται:

– οι υποκείµενοι στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

– οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν µόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωµα έκπτωσης,

– το Ελληνικό Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δήµοι, οι κοινότητες, οι συνεταιρισµοί και γενικά τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

– οι υποκείµενοι που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση µεταβολών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα,

– οι επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

– οι υποκείµενοι που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ηµερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ηµεροµηνία επανέναρξης µέχρι το τέλος της οικείας ηµερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξει που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και·για την ίδια ηµερολογιακή περίοδο και

– η Τράπεζα της Ελλάδος

που υποβάλλουν τους αρχικούς εµπρόθεσµους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή σε (2) αντίγραφα.

Eπίσης οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαµβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναγράφονται σε «ευρώ». Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους-µέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα µετατρέπεται σε «ευρώ» λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος του κράτους-µέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και µόνο σε έντυπη µορφή στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

Μέχρι 27 Δεκεµβρίου [µέσω Internet υποχρεωτικά]

15. ΔΗ­ΛΩ­ΣΗ ΑΠΟ­ΔΟ­ΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ­ΚΤΗ­ΤΗ ΟΙ­ΚΟ­ΔΟ­ΜΗΣ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και κα­τα­βάλ­λε­ται ο ανα­λο­γών ΦΠΑ όταν το ελά­χι­στο κό­στος κα­τα­σκευής της οι­κο­δο­µής δεν κα­λύ­πτε­ται µε δι­καιο­λο­γη­τι­κά. Ο φό­ρος κα­τα­βάλ­λε­ται µέ­σα σε δυο µή­νες από την έγκρι­ση πα­ρο­χής του ηλε­κτρι­κού ρεύ­µα­τος. (Άρ­θρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.0.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

16. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Γί­νε­ται γνω­στο­ποί­η­ση στην αρ­µό­δια ΔΟΥ του πω­λη­τή ή του πα­ρέ­χο­ντα τις υπη­ρε­σί­ες του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις (4) µή­νες πριν από την πραγ­µα­το­ποί­η­σή τους για τα πο­σο­στά των εκ­πτώ­σε­ων που θα χο­ρη­γη­θούν λό­γω τζί­ρου. (Άρ­θρο 11 §1 Ν.2386/96).

17. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

– Απο­δί­δε­ται από τον δα­νειο­δο­τού­µε­νο η ει­σφο­ρά 0,6% επί των χο­ρη­γή­σε­ων σε συ­νάλ­λαγ­µα από πι­στω­τι­κά ή χρη­µα­το­δο­τι­κά ιδρύ­µα­τα του εξω­τε­ρι­κού, που ελή­φθη­σαν µέ­σα στο µή­να Νοέµβριο (­ΑΥΟ 1095776/1997, άρ­θρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

­ΙΧ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και απο­δί­δε­ται ο φό­ρος για το σύ­νο­λο των ει­σι­τη­ρί­ων που εκ­δό­θη­καν κα­τά το µή­να Νοέµβριο από επι­χει­ρή­σεις εκ­µε­τάλ­λευ­σης κι­νη­µα­το­γρά­φων (άρ­θρο 38 Ν. 3220/2004 και Πολ. 1009/2004).

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

Χ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση από­δο­σης τε­λών χαρ­το­σή­µου 1,2% εντός δύο µη­νών από την έγκρι­ση του ισο­λο­γι­σµού της Α.Ε. από την γε­νι­κή συ­νέ­λευ­ση των µε­το­χών.

­­­ΧΙ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση και απο­δί­δε­ται ο φό­ρος 10% από τους τη­λε­ο­πτι­κούς σταθ­µούς και άλ­λους φο­ρείς για τα τη­λε­ο­πτι­κά δι­καιώ­µα­τα των αθλη­τι­κών σω­µα­τεί­ων, των Τµη­µά­των Αµει­βο­µέ­νων Αθλη­τών, των Αθλη­τι­κών Α.Ε. και Αθλη­τι­κών Ορ­γα­νι­σµών µη­νός Νοεµβρίου (ΠΟΛ. 1008/2006).

ΧΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα Γ΄ τριµήνου 2012. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στα ασφάλιστρα πυρός, 4% για ασφάλιστρα ζωής και 10% για ασφάλιστρα λοιπών κλάδων. (Ν. 3492/2006).

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

ΧΙΙΙ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

– Υποβάλλεται αντίτυπο του ηµερολογίου διαφηµίσεων από τα ΜΜΕ (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, περιοδικά, εφηµερίδες) στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. και Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., των µηνών Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου 2012. (Άρθρο 12 του Ν. 2328/1995 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του Ν. 2429/96 και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της Κοινής Υπ. Αποφάσεως 1086567/40/1 και ΕΦ/29.7.1996, ΠΟΛ. 1217/1996, ΠΟΛ. 1238/1996 και 1077/2006).

Μέχρι 17 Δεκεµβρίου

ΙV . ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

– Υποβάλλεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. τιµοκατάλογος διαφηµίσεων, για το επόµενο έτος, µε βάση τον οποίο υπολογίζεται το αγγελιόσηµο και ο ειδικός φόρος επί των διαφηµίσεων. (Άρθρο 12 § 2 Ν. 2328/1995 όπως τροποποιηθέν µε το άρθρο 33 του Ν. 2429/1996 ισχύει σήµερα, ΠΟΛ. 1217/1996, 1181/1997).

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

V . ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010)

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας µηνός Νοεµβρίου.

2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ηµερολογιακός µήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται µέχρι την 26η του εποµένου µηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην αρµόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο µετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.

4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. Πολ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Μέχρι 27 Δεκεµβρίου

VΙ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1. Υποβολή δήλωσης από τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος κατά τον µήνα Νοέµβριο του 2012 ειδικού φόρου 20% επί των διαφηµίσεων (άρθρο 5§12 Ν. 3845/2010).

Μέχρι 20 Δεκεµβρίου

VII . ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων, αποδίδεται µε µηνιαίες δηλώσεις από εκµεταλλευτές θεαµάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός τους ΔΟΥ µέχρι το τέλος κάθε µήνα, και στις οποίες περιλαµβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η δήλωση περιλαµβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από 1.12.2012 από τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης των δηµοσίων θεαµάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, µε εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α΄/7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ. 1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β΄/17.9.2009)].

Μέχρι 31 Δεκεµβρίου

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com