Αριθμ. Δ6Α 1137350 ΕΞ 2012/04.10.2012 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20−9−2012(Β΄ 2552) από

Print Friendly, PDF & Email

Αριθμ. Δ6Α 1137350 ΕΞ 2012/04.10.2012
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20−9−2012(Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

Πρωτότυπο έγγραφο

Αριθμ. Δ6Α 1137350 ΕΞ 2012

Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20−9−2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρ. 32 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ Α΄ 2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και της παρ. 12 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) Του εδ. β’ της παραγράφου 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Της παραγράφου 10 του άρθρου 16 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20−9−2012 (ΦΕΚ Β’ 2552) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

3. Την ανάγκη επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ6Α1130258ΕΞ2012/20−9−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2552) απόφασή μας, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ., παρατείνοντας την ημερομηνία των παραγράφων 1α και 1β, καθώς και κάθε ενέργειας που συνεπάγονται αυτές, από 8/10/2012 σε 22/10/2012, προκειμένου να λυθούν τεχνικά προβλήματα. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφασή μας.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Εκτύπωση σελίδας

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com