Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 39433/14.09.2012 Τροποποίηση καθορισμού ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικώ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 39433/14.09.2012
Τροποποίηση καθορισμού ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.

Αριθμ. 39433

Τροποποίηση καθορισμού ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου β (εδάφιο 2) της παρ. 5 «Ενισχυόμενες δαπάνες» του άρθρου 3 «Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια» του Ν. 3299/2004 «κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα −Μεσίτες ακινήτων − Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθ. 30377/Δ106 722/5−7−2012 (ΦΕΚ 2094/ Β/2012) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη.

8. Την υπ’ αριθ. 26430 (ΦΕΚ 1915/Β/15−6−2012) «Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από τη δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του Ν. 3299/2004,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο

Τροποποιείται το άρθρο 1ο της υπ’ αριθ. 26430 (ΦΕΚ Β΄ 1915/15−6−2012) «Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως εξής:

Καθορίζεται ενιαίο ενισχυόμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωση τους, με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΒ/ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΒΑΣΕΙΣ €/Wp)

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΦΒ/Trackers (€/Wp)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Mono−Poly

Mono−Poly

Thin Film

Mono−Poly

Mono−Poly

Thin Film

Ευρωπαϊκά

Κινέζικα

Ευρωπαϊκά

Κινέζικα

2007

1ο Εξάμηνο

5,00

4,50

3,75

6,23

5,76

5,00

2ο Εξάμηνο

4,60

4,14

3,45

5,73

5,30

4,60

2008

1ο Εξάμηνο

3,81

3,43

2,86

4,74

4,39

3,80

2ο Εξάμηνο

3,41

3,07

2,56

4,25

3,93

3,40

2009

1ο Εξάμηνο

2,80

2,52

2,10

3,49

3,23

2,80

2ο Εξάμηνο

2,75

2,48

2,06

3,43

3,17

2,75

2010

1ο Εξάμηνο

2,70

2,43

2,03

3,36

3,11

2,70

2ο Εξάμηνο

2,50

2,25

1,88

3,U

2,88

2,50

2011

1ο Εξάμηνο

2,30

2,07

1,73

2,87

2,65

2,30

2ο Εξάμηνο

2,10

1,89

1,58

2,62

2,42

2,10

2012

1ο Εξάμηνο

1,90

1,71

1,43

2,37

2,19

1,90

Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος 0,45 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (σύνδεση ΔΕΗ, οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη κ.λπ.).

Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία μειώνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 500 KW λόγω οικονομιών κλίμακας. Αντίστοιχα το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία αυξάνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 20 KW.

Η περίοδος υλοποίησης καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ και αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, από την ημερομηνία ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.

Άρθρο 2ο

Τροποποιείται το άρθρο 2ο της υπ’ αριθ. 26430 (ΦΕΚ 1915/Β/15−6−2012) «Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια» απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως εξής:

Για τα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν συνδεθεί με τη ΔΕΗ μέχρι το πέρας του 1ου εξαμήνου του 2012 και εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 χωρίς τη συνδρομή των διατάξεων του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012, το ενισχυόμενο κόστος κατά την υπαγωγή και την ολοκλήρωση στο εξής, καθορίζεται με τις τιμές του 1ου εξαμήνου του 2012.

Άρθρο 3ο

Η ισχύς της παρούσης ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us: