Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ19/47/10487/01.08.2012 Προσκόμιση βεβαίωσης κατά τη μεταβολή ιδιοκτησιακού

Print Friendly, PDF & Email

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ19/47/10487/01.08.2012
Προσκόμιση βεβαίωσης κατά τη μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

ΤΗΛ.: 210 5285617

FAX: 210 5285599

ΑΘΗΝΑ, 1/8/2012

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ19/47/10487

ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ

10191 ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο σας».

ΣΧΕΤ:1.Το αριθ.πρ.Α60226/6182/19-7-2012 έγγραφο σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρ. 13 του ΠΔ 258/05:

«1. Κάθε έκδοση άδειας κυκλοφορία Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτου ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

2. Για την χορήγηση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 αδειών κυκλοφορίας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Αρχή βεβαίωσης του Οργανισμού, περί εξόφλησης όλων των απαιτητών υποχρεώσεων προς αυτόν από πάσης φύσεως οφειλές.

Κατ’ εξαίρεση δύνανται να χορηγούνται βεβαιώσεις και χωρίς προηγούμενη εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών, εφόσον αυτές βάσει κείμενων διατάξεων, έχουν κεφαλαιοποιηθεί και καταβάλλονται σε δόσεις υπό την προϋπόθεση της κανονικής εξόφλησης των δόσεων.»

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ΠΔ 258/05 :

«3. Κάθε ιδιοκτήτης Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζει κατόπιν οριστικού συμβολαίου την κυριότητα ή χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου σε άλλον, είτε εξ ολοκλήρου, είτε κατά ποσοστό, υτιοχρεούται να προσκομίζει στο συμβολαιογράφο ή στην αρμόδια Δημόσια Αρχή και βεβαίωση του ΟΑΕΕ περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων του από πάσης φύσεως οφειλές, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν κεφαλαιοποιηθεί και καταβάλλονται σε δόσεις.»

Γ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012, στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ΠΔ 258/05 προστέθηκε εδάφιο σύμφωνα με το οποίο παρέχεται πλέον στους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πώλησης Δ.Χ. αυτοκινήτου και στην περίπτωση που οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν το ποσό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 43 του Ν. 3996/2011, δηλαδή εφόσον αυτές προσαυξημένες με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν ξεπερνούν τις 20.000 €.

Με την παρ. 1β του ανωτέρω άρθρου αντικαταστάθηκε και η παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 258/05 και πλέον οι συμβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρμόδια κατά νόμο αρχή, υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου, ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της αδείας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τη βεβαίωση που προβλέπεται από την παρ. 3 του ΠΔ 258/05 όπως ισχύει.

Δ. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 11 της αριθ.Φ80000/7228/308/14-9-2006 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1γ του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012: «Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, πλην της βεβαίωσης για πώληση Δ.Χ. αυτοκινήτου, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 ΠΔ 258/05».

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων γίνεται σαφές ότι:

– σε κάθε περίπτωση αποχαρακτηρισμού Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,

– σε κάθε περίπτωση αποξένωσης του κατόχου Δ.Χ. αυτοκινήτου από το δικαίωμα ιδιοκτησίας του, ή οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης δικαιώματος άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται βεβαίωση ΟΑΕΕ περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου από πάσης φύσεως οφειλές,

– στους υποψήφιους, συνταξιούχους δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένες με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 €

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

I. ΚΟΥΛΙΟΥ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: