Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορί

Print Friendly, PDF & Email

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Αττικής

Αναμένεται

Η Προδημοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα ενισχυθούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα θα ενιχυθούν: 

 • υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
 • νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά καταρχήν  ενίσχυση σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις. Περαιτέρω εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης και μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι ενισχύσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς /θεματικές ενότητες:

 • Μεταποίηση: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Τουρισμός: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Εμπόριο: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
 • Υπηρεσίες: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

Τονίζονται τα εξής:

 • Η ημερομηνία προδημοσίευσης της προκήρυξης (30/04/2012) ΔΕΝ αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
 • Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.
 • Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στις θεματικές ενότητες Μεταποίηση-Τουρισμός-Εμπόριο-Υπηρεσίες σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3. υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Όροι και προϋποθέσεις

Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση ονομάζεται «Δυνητικός Δικαιούχος … alt

Τι χρηματοδοτείται

Ο  προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

 • Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
 • Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
 • Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
 • Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Τα ποσοστά επιχορήγησης για την Περιφέρεια Αττικής είναι για τις μεσαίες επιχειρήσεις 40% και για  μικρές επιχειρήσεις 50%.

Για τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, επιλεξιμότητα Κωδικών Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης.

Προϋπολογισμός

€ 130.500.000

Ο ανωτέρω προυπολογισμός αφορά μόνο στην Περιφέρεια Αττικής και θα κατανεμηθεί κατα 80% σε υφιστάμενες και κατά 20% σε νέες /υπό σύσταση επιχειρήσεις. Ο Συνολικός προυπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται στα 433.500.000 € 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.    

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
Τηλ
210 3332000
Φαξ
210 6969604

Ηλεκτρονικό Helpdesk espa.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω ΥΠΑΑΝ
E-mail διεύθυνση

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com