Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. οικ. 9534/1736/20.08.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3173/346/22−3−2012απόφασης

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. οικ. 9534/1736/20.08.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3173/346/22−3−2012απόφασης (ΦΕΚ 892/Β/22−3−2012) περί «Τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013». Παράταση χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων στα προγράμματα αυτά έργων και λοιπές ρυθμίσεις κατ΄εφαρμογήν του Ν 4038/2012(ΦΕΚ 14/Α/2012)».

Αριθμ. οικ. 9534/1736

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 3173/346/22−3−2012 απόφασης (ΦΕΚ 892/Β/22−3−2012) περί «Τροποποίησης των Οδηγών των Προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013». Παράταση χρόνου υλοποίησης των ενταγμένων στα προγράμματα αυτά έργων και λοιπές ρυθμίσεις κατ΄εφαρμογήν του Ν 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα και ιδίως το άρθρο 90 (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) και Π.Δ. 189/1995 «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 99/Α/1995), του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 «Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 261/Α/1995), και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.» (ΦΕΚ 147/ Β/12.3.1996).

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/ Α/2012).

4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/2012).

5. Την με ΑΠ 30376/Δ106 721/05.07.2012 (ΦΕΚ 2094/ Β΄/06.07.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

6. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

7. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).

8. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

9. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

10. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

11. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

12. Την υπ’ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ 1965/Β΄/24.09.2008) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007−2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

13. Την κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13−10−2008 όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και 2652/ Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/ Β/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/ Β/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/15−12−2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει.

16. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6 και 7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010).

17. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

18. Την με αριθμ. πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ.

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α/1996) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».

20. Την υπ’ αριθμ. 6259/678/Φ.0020Β/01.06.2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για κατηγορίες πράξεων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1086/Β/2009), όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση υπ’αριθ.5663/1052/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ 1200/Β/2010).

21. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8810/986/05.06.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1133/Β/2009).

22. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/05.06.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1133/Β/2009).

23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 13263/1515/9.9.2009 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/5.6.2009 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013»(ΦΕΚ 1974/Β/2009).

24. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 13264/1516/9.9.2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 8810/986/5.6.2009 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1974/Β/2009).

25. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 19121/4196/23.12.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών».

26. Τον ν. 2690/99 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).

27. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣ ΑΑΠ 3628 Υ.Α. «Καθορισμός στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης, της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους.» (ΦΕΚ 1856/Β΄/26−11−2010).

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3908/764/Α2/22−07−2011 απόφαση του Ειδ. Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την Υλοποίηση Δράσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με κωδικό MIS 352761 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», «Αττική»» με ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ−Β8Ε.

29. Τον ν. 3205/2003 άρθρο 16 και 17 (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) και το άρθρο 72 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

30. Τον ν. 4024/2011 « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−15» (ΦΕΚ 226/Α/27.102011), και ειδικότερα το άρθρο 21, όπως ισχύει.

31. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1057/200/0020Α/ 24−02−2012 (ΦΕΚ 671/Β/7−3−2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΝ «Αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Α.Π. 5662/1051/Φ0020/30.7.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1189/6.8.2010), Α.Π. 5663/1052/Φ0020/ 30.7.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1200/6.8.2010) και Α.Π. 3877/700/Φ 0020 Α1/3.6.2010 (ΦΕΚ Β΄ 932/25.6.2010) αποφάσεων Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για τις κατηγορίες πράξεων: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «ΈνδυσηΥπόδηση: Νέες Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007−2013».

32. Την με ΑΠ 3173/346/22−3−2012 (ΦΕΚ 892/Β/22−3−2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Τροποποίηση των Οδηγών των Προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013», παράταση του χρόνου υλοποίησης των εντεταγμένων στα προγράμματα αυτά έργων και λοιπές ρυθμίσεις κατ’ εφαρμογή του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012)».

33. Τον Ν. 4038/2012 και ειδικότερα το άρθρο 16 «Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.» και το άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 14/Α/2012).

34. Το από 21.05.2012 πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της ΓΓΒ που συστήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2181/227/29.02.2012 ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Σωκράτη Ξυνίδη με σκοπό την παραλαβή από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 4038/2012 και της ως άνω Υ.Α.

35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται νέα δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της ήδη προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η παράγραφος 2 του σημείου Γ΄ της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με ΑΠ 3173/346/22−3−2012 (ΦΕΚ 892/Β/22−3−2012), τροποποιείται ως ακολούθως:

«Για τις συμβάσεις εκχώρησης επιχορήγησης μεταξύ των δικαιούχων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Για όλες τις συμβάσεις εκχώρησης είτε υπογράφονται πριν την ημερομηνία υπογραφής των Πρωτοκόλλων Παράδοσης Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ−ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ και ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ –ΕΦΕΠΑΕ είτε μετά, η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται στα συμβαλλόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα από τον ΕΦΕΠΑΕ.

• Για τις εγγυητικές επιστολές και για τις συμβάσεις εκχώρησης υπογράφεται ειδικό Πρωτόκολλο Παράδοσης−Παραλαβής μεταξύ της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ−ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ και ΓΓΒ/ΥΠΑΝΥΠ –ΕΦΕΠΑΕ.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3173/346/22−3−2012 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

(Visited 14 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com