Monthly Archives: September 2012

ΣτΕ Αριθμός 1906/2012 Φορολογία Εισοδήματος. Εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχ

ΣτΕ Αριθμός 1906/2012
Φορολογία Εισοδήματος. Εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν είναι, κατ’ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες αποβλέπουν στην παραγωγή ωφελείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για χρονικό διάστημα αντίστοιχο προς την διαχειριστική περίοδο, ενώ οι δαπάνες που συμβάλλουν στην παραγωγή ωφελείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις είναι αποσβεστέες τμηματικώς σε περισσότερες χρήσεις. Στην τελευταία αυτή κατηγορία δαπανών ανήκουν τα ποσά που καταβάλλονται ως τίμημα για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν στην επιχείρηση επί σειρά ετών και, συνεπώς, εξυπηρετούν περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα άϋλα αγαθά (ασώματες ακινητοποιήσεις), ήτοι περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση, των οποίων η εκμετάλλευση προς δημιουργία εισοδήματος εκτείνεται σε περισσότερα έτη, κατά την διάρκεια των οποίων πρέπει να γίνει η απόσβεσή τους.

Φορολογία Εισοδήματος. Εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν είναι, κατ’ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες αποβλέπουν στην παραγωγή ωφελείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για χρονικό διάστημα αντίστοιχο προς την διαχειριστική περίοδο, ενώ οι δαπάνες που συμβάλλουν στην παραγωγή ωφελείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις είναι αποσβεστέες τμηματικώς σε περισσότερες χρήσεις. Στην τελευταία αυτή κατηγορία δαπανών ανήκουν τα ποσά που καταβάλλονται ως τίμημα για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν στην επιχείρηση επί σειρά ετών και, συνεπώς, εξυπηρετούν περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα άϋλα αγαθά (ασώματες ακινητοποιήσεις), ήτοι περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση, των οποίων η εκμετάλλευση προς δημιουργία εισοδήματος εκτείνεται σε περισσότερα έτη, κατά την διάρκεια των οποίων πρέπει να γίνει η απόσβεσή τους.

Αριθμός 1906/2012

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Νοεμβρίου 2011 με την εξής σύνθεση: Ε. Γαλανού, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Σύμβουλοι, Α. Σδράκα, Ο.- Μ. Βασιλάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Κ. Κεχρολόγου.

Για να δικάσει την από 18 Ιουνίου 2003 αίτηση:

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “… .. …….”, που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής (οδός …… αρ. ..), η οποία παρέστη με το δικηγόρο Ιωάννη Δρυλλεράκη (Α.Μ. 2279), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Βάϊα Παπακωνσταντίνου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα εταιρεία επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 4566/2002 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου

κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ. 241110-2/2003 ειδικά έντυπα παραβόλου).

2. Eπειδή, με την αίτηση αυτή, όπως συμπληρώθηκε παραδεκτώς με το από 10.10.2011 δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητείται η αναίρεση της υπ’ αριθμ. 4566/2002 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που απέρριψε έφεση της αναιρεσείουσας εταιρίας κατά της υπ’ αριθμ. 5000/2000 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε γίνει εν μέρει μόνον δεκτή προσφυγή της αναιρεσείουσας κατά του υπ’ αριθμ. 45/1998 φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …….. Ειδικότερα ζητείται η αναίρεση της ως άνω εφετειακής αποφάσεως κατά το κεφάλαιο αυτής που αφορά την άρνηση της φορολογικής αρχής να αναγνωρίσει την έκπτωση δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα της αναιρεσείουσας εταιρίας ποσού 308.000.000 δραχμών με την αιτιολογία ότι το εν λόγω ποσό υπέκειτο σε τμηματική απόσβεση ως διατεθέν για την απόκτηση αΰλου παγίου στοιχείου.

3. Επειδή, η διάταξη του άρθρ. 31 παράγραφος 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 τ.Α΄) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η οποία, κατ’ άρθρο 105 παρ.2 του ιδίου Κώδικα, εφαρμόζεται και στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, όριζε, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ότι: «Το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, …εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, ….. των ακόλουθων εξόδων: α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, … στ) Των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση.

… ι) Των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων. … ιβ) Των ποσών των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων αποσβέννυνται, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία». Εξ άλλου, στο άρθρο 42ε του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιριών», που προστέθηκε με το άρθρο 33 του π.δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191 Α΄) ορίζεται ότι «1. Έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) είναι οι υποκείμενες σε τμηματική απόσβεση δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται για την ίδρυση και οργάνωση της εταιρείας, την απόκτηση των διαρκών μέσων εκμετάλλευσης και την επέκταση ή την αναδιοργάνωσή της…3. Ασώματες ακινητοποιήσεις (άυλα πάγια στοιχεία) είναι τα ασώματα οικονομικά αγαθά, που αποκτούνται από την εταιρία με σκοπό να χρησιμοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστημα οπωσδήποτε μεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασμούς της κατηγορίας των ασωμάτων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από την εταιρία για τη δημιουργία των αγαθών αυτών. 4. Ενσώματα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτούνται από την εταιρία για να τα χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση του σκοπού της, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερη από ένα έτος. 5. …» Περαιτέρω, στο άρθρο 43 του ιδίου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του π.δ. 409/1986, ορίζεται ότι «1. …

3. α. Τα ποσά των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) των κατηγοριών «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» … «έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεως», «έξοδα αναδιοργανώσεως» και «λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως» της κατηγορίας «λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία β. … 4. α. … δ. Τα ποσά της κατηγορίας «λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις» των λογαριασμών «δικαιώματα χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων» και «λοιπά δικαιώματα» αποσβένονται με ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις μέσα στο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά για τη χρησιμοποίηση κάθε άϋλου πάγιου στοιχείου». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν είναι, κατ’ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες αποβλέπουν στην παραγωγή ωφελείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για χρονικό διάστημα αντίστοιχο προς την διαχειριστική περίοδο, ενώ οι δαπάνες που συμβάλλουν στην παραγωγή ωφελείας ή εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις είναι αποσβεστέες τμηματικώς σε περισσότερες χρήσεις. Στην τελευταία αυτή κατηγορία δαπανών ανήκουν τα ποσά που καταβάλλονται ως τίμημα για την αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραμένουν στην επιχείρηση επί σειρά ετών και, συνεπώς, εξυπηρετούν περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις. Στα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα άϋλα αγαθά (ασώματες ακινητοποιήσεις), ήτοι περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση, των οποίων η εκμετάλλευση προς δημιουργία εισοδήματος εκτείνεται σε περισσότερα έτη, κατά την διάρκεια των οποίων πρέπει να γίνει η απόσβεσή τους. Συνεπώς, δεν μπορεί να εκπεσθεί ολόκληρη η αξία των αποκτηθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων εντός της χρήσεως, κατά την οποία αυτά αγοράσθηκαν, αλλά η αξία τους κατανέμεται σε βάθος χρόνου και υπάγεται στην διαδικασία των ετησίων αποσβέσεων. Ετσι, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 ερμηνευομένη εν συνδυασμώ με το άρθρο 43 παρ.4 περιπτ.δ΄ του ν. 2190/1920, οι δαπάνες που αφορούν απόκτηση αΰλων παγίων περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση. Εξ άλλου, στα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως περιλαμβάνονται δαπάνες με τις οποίες καλύπτονται έξοδα ειδικού χαρακτήρα, τα οποία γίνονται κατά την έναρξη λειτουργίας μιας επιχειρήσεως (πρβλ. άρθρο 10 παρ.2 του Κ.Β.Σ.) και από τα οποία ωφελούνται μεν επόμενες χρήσεις, όμως, δεν αντιπροσωπεύουν αξία στοιχείων ενεργητικού (π.χ. συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκδόσεως τίτλων, έξοδα δημοσιεύσεων, έξοδα διαφημίσεως και προβολής κ.ά.). Για τις δαπάνες που αποτελούν έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως παρέχεται από τη νομοθεσία (άρθρο 31 παρ.1 περ. ιβ΄του ν. 2238/1994 και άρθρο 43 παρ.3 περιπτ. α του κ.ν. 2190/1920) η δυνατότητα αποσβέσεως είτε εφάπαξ κατά την χρήση πραγματοποιήσεώς τους είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία.

4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση σε συνδυασμό με την επικυρωθείσα από αυτήν πρωτόδικη απόφαση, η αναιρεσείουσα εταιρία, η οποία εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής και έχει ως αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή και εμπορία μονωτικών και δομικών υλικών, τήρησε κατά την κρινομένη διαχειριστική περίοδο (1996) βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από τα οποία προέκυψαν καθαρά κέρδη 90.401.668 δραχμών.

Μετά από έλεγχο, κατά τον οποίο κρίθηκαν επαρκή και ακριβή τα βιβλία και στοιχεία που είχαν τηρηθεί, το οικονομικό αυτό αποτέλεσμα αναμορφώθηκε με την προσθήκη, ως λογιστικής διαφοράς, μεταξύ άλλων, ποσού 308.000.000 δραχμών από τον λογαριασμό «Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης» (ΚΑ 85.05.019). Για το ποσό αυτό είχε εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 1/30.12.1996 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρίας «…….. . ….», η οποία είχε υπογράψει με την αναιρεσείουσα το υποβληθέν και στην ΔΟΥ …. …….. από 30.12.1996 ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο είχε πωληθεί και μεταβιβασθεί στην αναιρεσείουσα (για 20 έτη και μετά την απάλειψη του όρου αυτού με το μεταγενέστερο από 23.1.1997 διορθωτικό συμφωνητικό, διαρκώς) το δικαίωμα της ανωτέρω πωλήτριας εταιρίας στην εισαγωγή, παραγωγή και διανομή στην ελληνική αγορά συγκεκριμένων προϊόντων οίκων του εξωτερικού (τα προϊόντα αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Β΄ και το άρθρο 4 εδ. δ΄ του εν λόγω συμφωνητικού). Το ανωτέρω ποσό η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση με την αιτιολογία ότι υπέκειτο σε τμηματική απόσβεση ως δαπάνη για την απόκτηση αΰλου παγίου περιουσιακού στοιχείου. Με την προσβαλλομένη απόφαση το δικάσαν διοικητικό εφετείο δέχθηκε ότι με το επίμαχο ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβιβάστηκε στην αναιρεσείουσα, υπό τους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτό, το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων οίκων του εξωτερικού και όχι συγκροτημένη οικονομική μονάδα (αυτοτελής κλάδος) της επιχειρήσεως «………..» και, ως εκ τούτου, η εν λόγω αγορά δεν συνιστούσε για την αναιρεσείουσα επέκταση ή αναδιοργάνωση της επιχειρήσεώς της, κατά την έννοια του άρθρου 31 παρ. 1 περ. ιβ του ν. 2238/1994 ή του άρθρου 42ε παρ. 1 του ν. 2190/1920, αλλά απόκτηση αΰλου παγίου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο επρόκειτο να εξυπηρετήσει την επιχείρησή της για περισσότερες χρήσεις. Περαιτέρω, σύμφωνα με την προσβαλλομένη απόφαση, εφ’ όσον με την προαναφερομένη συμφωνία δεν εξαγοράστηκε από την αναιρεσείουσα επιχείρηση ή κλάδος αυτής, δεν ετίθετο θέμα δημιουργίας υπεραξίας εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως, της οποίας (υπεραξίας) η απόσβεση, ως εξόδου πρώτης εγκαταστάσεως (ή και ως γενικού εξόδου διαχειρίσεως), προϋποθέτει ότι, κατά την εξαγορά, έχει συμφωνηθεί η καταβολή ποσού μεγαλυτέρου της καθαρής περιουσίας της εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως, όπως αυτή προκύπτει από την διαφορά της αξίας των μεταβιβαζομένων πραγματικών ενεργητικών και παθητικών στοιχείων. Κατά συνέπεια, έκρινε το δικάσαν εφετείο, ορθά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε ότι η προαναφερομένη δαπάνη δεν μπορούσε να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε, ως έξοδο πρώτης εγκαταστάσεως (επεκτάσεως της επιχειρήσεως της αναιρεσείουσας ή υπεραξίας εξαγοραζόμενης επιχειρήσεως), αλλά υπέκειτο σε τμηματική απόσβεση, σύμφωνα με την ειδική πρόβλεψη του άρθρου 43 παρ. 4 δ του ν. 2190/1920, αρχής γενομένης μάλιστα από την πρώτη διαχειριστική περίοδο χρησιμοποιήσεως του ως άνω παγίου στοιχείου (1.1.-31.12.1997), απορρίπτοντας τους περί του αντιθέτου προβληθέντες λόγους εφέσεως.

5. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση και το δικόγραφο των προσθέτων λόγων αμφισβητείται η ως άνω κρίση του δικάσαντος διοικητικού εφετείου ότι με την προαναφερθείσα σύμβαση εχώρησε απόκτηση εκ μέρους της αναιρεσείουσας αΰλου παγίου στοιχείου. Ειδικότερα η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι κανένα πάγιο στοιχείο δεν απέκτησε δυνάμει του συμφωνητικού με την εταιρία ………….. , διότι η μεταβίβαση οποιουδήποτε στοιχείου προϋποθέτει απαραιτήτως την δυνατότητα διαθέσεως του στοιχείου αυτού, την οποία η αντισυμβαλλομένη της αναιρεσείουσας δεν διέθετε, εκείνο δε που απέκτησε η αναιρεσείουσα με την επίδικη συμφωνία ήταν μόνον η δυνατότητα προσβάσεως σε μια αγορά προϊόντων, στην οποία μέχρι τότε δεν είχε πρόσβαση, και όχι το δικαίωμα διανομής-αντιπροσώπευσης των προϊόντων αυτών, το οποίο απέκτησε μετά την επίδικη συμφωνία με απευθείας συμφωνίες με τους αλλοδαπούς οίκους παραγωγής των εν λόγω προϊόντων, το δε τίμημα που κατεβλήθη για την εν λόγω σύμβαση απετέλει αντάλλαγμα για την παραίτηση της αντισυμβαλλομένης της αναιρεσείουσας από την συμβατική της σχέση και την αποχή της από μελλοντικές δραστηριότητες. Ο λόγος, όμως, αυτός προβαλλόμενος το πρώτον κατ’ αναίρεση είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι συνδέεται με επίκληση πραγματικού που δεν προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφαση, ούτε προβάλλει η αναιρεσείουσα ότι το είχε θέσει υπ’ όψη των δικαστηρίων της ουσίας (πρβλ. ΣτΕ 956/2009, 850, 2922, 3042, 3888/2008) και, ειδικότερα, συνδέεται με την ερμηνεία όρων της συναφθείσης μεταξύ της αναιρεσείουσας και της εταιρίας «……………..» συμβάσεως, που δεν αποτελεί διαδικαστικό έγγραφο, ώστε να μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη κατ’ αναίρεση (πρβλ. ΣτΕ 1845/2009, 2938/2008, 1175-1177/2007).

Συνεπώς, εφ’ όσον το δικάσαν διοικητικό εφετείο έκρινε, ανελέγκτως αναιρετικά, ότι η επίδικη δαπάνη απετέλει δαπάνη κτήσεως παγίου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο επρόκειτο να εξυπηρετήσει την επιχείρηση της αναιρεσείουσας για περισσότερες χρήσεις, απορριπτέος αποβαίνει, εν πάση περιπτώσει, και ο λόγος, με τον οποίο προβάλλεται αντιθέτως ότι η επίδικη δαπάνη απετέλει γενικό έξοδο διαχειρίσεως εκπεστέο, κατ’ άρθρο 31 παρ. 1 περ. α’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά την χρήση πραγματοποιήσεώς του.

6. Επειδή, περαιτέρω, με την κρινομένη αίτηση, όπως συμπληρώθηκε με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων, προβάλλεται ότι με μη νόμιμη αιτιολογία απορρίφθηκε ο ισχυρισμός, που προτάθηκε τόσο με την προσφυγή όσο και με την έφεση της αναιρεσείουσας εταιρίας, ότι η καταβληθείσα αποζημίωση απετέλει έξοδο πρώτης εγκαταστάσεως, άλλως αναδιοργανώσεως της αναιρεσείουσας εταιρίας, κατ’ άρθρο 43 παρ.3 περιπτ. α΄ του ν. 2190/1920 και ότι, συνεπώς, η εν λόγω δαπάνη ήταν εκπεστέα κατ’ άρθρο 31 περ. ιβ΄ του ν. 2238/1994 είτε εφ’ άπαξ είτε ισοπόσως σε μία πενταετία. Ομως, όπως εξετέθη ανωτέρω, στην έννοια των εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως, αλλά και επεκτάσεως ή αναδιοργανώσεως (αν και βλ. ΣτΕ 673/2012 7μ.,) εμπίπτουν ειδικές κατηγορίες εξόδων που διακρίνονται από τις δαπάνες που αντιστοιχούν στην αξία αποκτήσεως αυτών τούτων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσωμάτων και ασωμάτων), τα οποία περιουσιακά στοιχεία καθίστανται μέρος του ενεργητικού της επιχειρήσεως και υπόκεινται, ως εξυπηρετούντα την επιχείρηση για πλείονες χρήσεις, σε τμηματική απόσβεση κατά τα οριζόμενα στο νόμο. Συνεπώς, εφ’ όσον το δικάσαν διοικητικό εφετείο εδέχθη, κατ’ εκτίμηση της συναφθείσης σχετικώς συμβάσεως μεταξύ της αναιρεσείουσας και τα εταιρίας ………. , ότι η επίδικη δαπάνη των 308.000.000 δραχμών κατεβλήθη για την μεταβίβαση στην αναιρεσείουσα εταιρία του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων οίκων του εξωτερικού, το οποίο επρόκειτο να εξυπηρετήσει την επιχείρησή της για περισσότερες χρήσεις, νομίμως, κατά τα ανωτέρω, έκρινε περαιτέρω ότι η εν λόγω αγορά συνιστούσε απόκτηση αΰλου παγίου περιουσιακού στοιχείου και ότι το επίμαχο ποσό υπέκειτο σε τμηματική απόσβεση. Εν όψει των ανωτέρω, νομίμως απορρίφθηκε με την προσβαλλομένη απόφαση, ανεξαρτήτως των επί μέρους αιτιολογιών της, ο ισχυρισμός της αναιρείουσας ότι η επίδικη δαπάνη έπρεπε να εκπέσει ως έξοδο πρώτης εγκαταστάσεως, άλλως αναδιοργανώσεως, της επιχειρήσεώς της, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινομένη αίτηση είναι απορριπτέα ως αβάσιμα.

7. Επειδή, μετά ταύτα, ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι το δικάσαν διοικητικό εφετείο όφειλε αυτεπαγγέλτως να προχωρήσει στην ακύρωση της πράξεως της φορολογικής αρχής ως νομικώς πλημμελούς, καθ’ ό μέρος αυτή χαρακτήρισε την επίδικη δαπάνη ως δαπάνη αποκτήσεως αΰλου παγίου στοιχείου και όχι ως έξοδο πρώτης εγκαταστάσεως, άλλως αναδιοργανώσεως, της επιχειρηματικής δραστηριότητας της αναιρεσείουσας εταιρίας, είναι εν πάση περιπτώσει απορριπτέος, διότι στηρίζεται στην εσφαλμένη, κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω, εκδοχή ότι η επίδικη δαπάνη των 308.000.000 δραχμών αποτελεί έξοδο πρώτης εγκαταστάσεως, άλλως αναδιοργανώσεως της επιχειρήσεώς της.

8. Επειδή, μετά ταύτα, η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα την δικαστική δαπάνη του Δημοσίου που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Νοεμβρίου 2011 και στις 2 Απριλίου 2012

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος Η Γραμματέας

Ε. Γαλανού Κ. Κεχρολόγου

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 23ης Μαΐου 2012.

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος Η Γραμματέας

Ε. Γαλανού Α. Ζυγουρίτσα

Please follow and like us:

ΝΟΜΟΣ 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012) Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ε

ΝΟΜΟΣ 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.09.2012)
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184 27 Σεπτεμβρίου 2012

_________________________________________________________

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α΄ 210) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.)

1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.), η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) ως Πρόεδρο, τους Προϊσταμένους των τριών Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Ε., που έχουν συσταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 και το π.δ. 24/2008 (ΦΕΚ Α΄ 48) (Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Διεύθυνση Ελέγχου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Ι.Δ. και Λοιπών Φορέων, Διεύθυνση Υποστήριξης και Επικοινωνίας), τον Προϊστάμενο της 26ης Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής των Δημοσιονομικών Διατάξεων και δύο πρόσωπα από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα ελέγχου δαπανών και συστημάτων διαχείρισης.

Στην Ε.Σ.ΕΛ. συμμετέχει με συμβουλευτική γνώμη επί των θεμάτων αρμοδιότητάς της ο Νομικός Σύμβουλος, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο συστήνεται στη Γ.Δ.Δ.Ε..

2. Η Ε.Σ.ΕΛ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Διευθύνσεων της παρ. 1 του άρθρου 6 της Γ.Δ.Δ.Ε., του Κανονισμού Διενέργειας των Eλέγχων και Ερευνών και του Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών, οι οποίοι προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 στοιχείο α΄ του π.δ. 24/ 2008.

β) Εξετάζει τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται από τους ελεγχόμενους φορείς ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 κατά της έκθεσης ελέγχου.

γ) Επιλύει τις διαφωνίες του οργάνου της Γ.Δ.Δ.Ε. που εκδίδει σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 την απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ή την πράξη καταλογισμού με τα συμπεράσματα της έκθεσης ελέγχου.

δ) Παρακολουθεί την πρόοδο των ελέγχων.

ε) Αξιολογεί το ελεγκτικό έργο.

στ) Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ζ) Εγκρίνει την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 έκθεση.

η) Εισηγείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όταν δεν συμμορφώνονται οι φορείς στις συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση ελέγχου.

θ) Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό για τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

ι) Μεριμνά για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτικών οργάνων.

ια) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις έρευνες για την καταπολέμηση της απάτης και των λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων που είναι επιζήμιες για τα οικονομικά συμφέροντα των φορέων και εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματικότερη άσκηση αυτών.

ιβ) Αξιολογεί την αναγκαιότητα διενέργειας των έκτακτων ελέγχων της παρ.1 του άρθρου 13, εκτός από αυτούς που διενεργούνται μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα.

ιγ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τα σημαντικότερα ευρήματα των δημοσιονομικών ελέγχων, αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών οργάνων και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσής τους.

Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται το Μάϊο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και οι γραμματείς της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους και η διαδικασία αναπλήρωσης και ρυθμίζονται θέματα γραμματειακής υποστήριξης και λειτουργίας της. Ειδικώς, όταν η Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, της οποίας η έκθεση προσβάλλεται ή αμφισβητείται, αναπληρώνεται από τον κατά νόμο αναπληρωτή του Προϊσταμένου μίας από τις άλλες δύο Διευθύνσεις της Γ.Δ.Δ.Ε..

Η συμμετοχή στην Επιτροπή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων είναι υποχρεωτική και χωρίς αποζημίωση.

4. Η Επιτροπή μπορεί να καλεί πρόσωπα από την Ελλάδα ή την αλλοδαπή για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο της Γ.Δ.Δ.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης για τα ανωτέρω πρόσωπα κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπουν αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα.»

2. Όπου στο ν. 3492/2006 αναφέρεται η Επιτροπή Αντιρρήσεων (ΕΠ.ΑΝ.) και Επιτροπή Εποπτείας (ΕΠ. ΕΠ.), νοείται εφεξής η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.).

3. Το άρθρ. 12 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον οικείο Υπουργό ή τον οικείο προϊστάμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Κράτους, ρυθμίζεται η στελέχωσή τους από το υπηρετούν στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών ως προς τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρ. 4 παρ. 2.

2. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται μονάδες εσωτερικού ελέγχου στους φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από τα Υπουργεία ή τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας που εμπίπτουν στο περιγραφόμενο στο άρθρο 3 πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και έχουν προϋπολογισμό άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, ρυθμίζεται η στελέχωσή τους από το υπηρετούν στους αντίστοιχους φορείς προσωπικό και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες αυτών ως προς τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314), όπως ισχύει, για τον εσωτερικό έλεγχο. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Στους φορείς, που δεν συνιστάται μονάδα εσωτερικού ελέγχου, τις αρμοδιότητες αυτής ασκεί η μονάδα εσωτερικού ελέγχου του εποπτεύοντος φορέα.

4. Στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των φορέων περιέρχονται επιπλέον οι εξής αρμοδιότητες:

α) ο τακτικός έλεγχος των παγίων προκαταβολών που έχουν συσταθεί στον φορέα,

β) ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα,

γ) η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία,

δ) η έρευνα για την ύπαρξη αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).

5. Η Γ.Δ.Δ.Ε. διαμορφώνει πρότυπα και μεθοδολογίες συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπών φορέων. Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου οφείλουν να υλοποιούν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα ανωτέρω πρότυπα και να ενημερώνουν τη Γ.Δ.Δ.Ε. σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων τους. Οι Διευθύνσεις της παρ. 1 του άρθρου 6, εφόσον διαπιστώσουν ότι απαιτούνται βελτιώσεις των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων της αρμοδιότητάς τους, προτείνουν στην Ε.Σ.ΕΛ. τη λήψη σχετικών μέτρων.»

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3492/2006 προστίθενται τα ακόλουθα:

«με την επιφύλαξη της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10. Οι υποθέσεις που αφορούν τους εν λόγω έκτακτους ελέγχους μπορούν να τίθενται στο αρχείο με απόφαση της Ε.Σ.ΕΛ. και να επανεξετάζονται μετά από εντολή του Υπουργού Οικονομικών.»

5. Ο τίτλος του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «Αντιρρήσεις φορέων».

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του ν. 3492/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε. υποθέσεις διενέργειας ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, που περιέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου στην αρμοδιότητα της Γ.Δ.Δ.Ε. και για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική εντολή ελέγχου και έχει αρχίσει ο έλεγχος από Οικονομικό Επιθεωρητή, παραμένουν και ολοκληρώνονται από την Οικονομική Επιθεώρηση.

Υποθέσεις για τις οποίες, μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, εκδοθούν σχετικές εντολές ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ελεγκτική ενέργεια έως την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Δ.Δ.Ε., αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της Γ.Δ.Δ.Ε., προς την οποία και αποστέλλονται αρμοδίως για έλεγχο.

Εκδοθείσες, από τη δημοσίευση του παρόντος, εντολές ελέγχου της Οικονομικής Επιθεώρησης και υποβληθείσες πορισματικές εκθέσεις Οικονομικών Επιθεωρητών επί υποθέσεων διενέργειας ελέγχου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν έναντι πάντων και επιφέρουν έννομα αποτελέσματα.»

7. Στο π.δ. 24/2008 προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:

«Στη Γ.Δ.Δ.Ε. συνιστάται αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το οποίο αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες γι’ αυτό διατάξεις. Το γραφείο στελεχώνεται από Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Γ.Λ.Κ., με παράλληλα καθήκοντα, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων αυτού και έχει τις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3086/2002.»

Άρθρο 2

1. Τα μισθώματα, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου καταβάλλουν το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141) και συμπληρώθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 50 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), για τη μίσθωση ακινήτων, στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους, όπως τα μισθώματα αυτά αναπροσαρμόσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180), μειώνονται, από 1.10.2012, σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική κλίμακα:

α) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος έως τα χίλια (1.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

β) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα χίλια και 0,01 (1.000,01) ευρώ έως τα δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

γ) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος από τα δύο χιλιάδες και 0,01 (2.000,01) ευρώ έως τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

δ) Για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος, που υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

2. Η μείωση του μισθώματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν εφαρμόζεται στις μισθώσεις, στις οποίες οι εκμισθωτές, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4002/2011, έχουν συμφωνήσει με το Ελληνικό Δημόσιο ή τους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτοί καθορίζονται ανωτέρω, στη μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος τουλάχιστον κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω παράγραφο ποσοστά. Αν έχει συμφωνηθεί μείωση κατώτερη από αυτή που αναλογεί με βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, τότε το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα μειώνεται, από 1.10.2012, στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών αυτών.

3. Όταν το ετήσιο μίσθωμα, το οποίο προκύπτει μετά την εφαρμογή των προβλεπομένων στην πρώτη παράγραφο, είναι κατώτερο του μισθώματος, το οποίο διαμορφώνεται από την εφαρμογή συντελεστή απόδοσης τέσσερα και ογδόντα εκατοστά τοις εκατό (4,80%) επί της αξίας, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), δικαιούται ο εκμισθωτής, με αίτησή του που υποβάλλεται στην αρμόδια για την καταβολή του μισθώματος υπηρεσία και στην οποία επισυνάπτεται φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του μισθίου ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του εκμισθωτή Δ.Ο.Υ., να ζητήσει τον περιορισμό της μείωσης του μισθώματος, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω, ή τη μηδενική του μείωση, όταν το μίσθωμα, πριν από οποιαδήποτε μείωση, είναι ίσο ή κατώτερο αυτού. Η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την καταβολή του μισθώματος ενημερώνει εγγράφως σχετικά την αρχή που είναι αρμόδια για τη σύναψη της μισθωτικής συμβάσεως.

4. Τα αναπροσαρμοσμένα ως άνω μισθώματα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2015.

5. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν υπάγονταν στην υποχρεωτική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4002/2011, η προοδευτική μείωση της παρ. 1 υπολογίζεται επί τη βάσει του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μισθώματος, μειωμένου κατά ποσοστό 20%.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα είχαν προβεί σε μείωση μισθώματος κατόπιν διαπραγμάτευσης με τον εκμισθωτή, η ως άνω προοδευτική μείωση υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μισθώματος, μειωμένου κατά το ποσοστό που υπολείπεται έως το 20%.

Άρθρο 3

Τα έξοδα παράστασης, που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 70025/1929/5.6.1979 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α΄ 43), καταργούνται από 1.9.2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4

Ίδρυση Πλωτού Μουσείου

1. Ιδρύεται αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Πλωτό Μουσείο Νεράιδα» (εφεξής «Μουσείο») με έδρα την Κηφισιά Αττικής (Δηλιγιάννη αρ. 59), το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου και από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

2. Ο σκοπός του Μουσείου είναι κοινωφελής και συνίσταται:

α. στην ανάδειξη της ιστορίας του πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ» από τη ναυπήγησή του το έτος 1939, τη δραστηριότητά του ως διασωστικού πλοίου κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δρομολόγησή του από τον Ιωάννη Σ. Λάτση ως επιβατηγού πλοίου στη γραμμή Αργοσαρωνικού και ακολούθως τη μετατροπή του σε πλωτό μουσείο,

β. στη συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος για την ακτοπλοϊκή και ποντοπόρο ναυτιλία και τη ναυτιλιακή και γενικότερη ιστορία του Ιωάννη Σ. Λάτση,

γ. στην έκθεση σε μόνιμη βάση των κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος στο πλωτό Μουσείο και στην οργάνωση περιοδικών εκθέσεων και παρουσίαση των εκθέσεων σε λιμένες της Ελλάδας ή του εξωτερικού,

δ. στη χρηματοδότηση και διοργάνωση, στους χώρους του Μουσείου ή και αλλού, διαλέξεων, ξεναγήσεων, οργανωμένων επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, προβολών, συνεδρίων, ταξιδίων επιστημονικού, ερευνητικού, πολιτιστικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, καθώς και άλλων επιστημονικών, πολιτιστικών και φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων και ειδικότερα εκείνων που αναφέρονται στην ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

3. Μέσα προς επίτευξη του σκοπού του Μουσείου είναι ιδίως:

α. η απόκτηση κατά κυριότητα, με αγορά ή δωρεά, του ιστορικού πλοίου «ΝΕΡΑΪΔΑ», το οποίο θα νηολογηθεί στο όνομά του με ελληνική σημαία και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς του πλωτού Μουσείου,

β. η ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων παντός είδους με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την προαγωγή και επίτευξη των στόχων και σκοπών του Μουσείου,

γ. η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε συναφούς και νόμιμου μέσου που συνάδει με τους σκοπούς του Μουσείου κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Περιουσία του Μουσείου αποτελούν:

α. τα εκθέματα, τα οποία θα αποκτά κατά κυριότητα με αγορά, δωρεά ή με άλλο νόμιμο τρόπο,

β. το πλοίο που θα αποκτήσει κατά κυριότητα.

5. Πόροι του Μουσείου, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του, είναι:

α. δωρεές και εν γένει παροχές από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation»), που εδρεύει στο Vaduz του Liechtenstein,

β. δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομίες και κληροδοσίες από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

γ. έσοδα από τη δραστηριότητα που τυχόν αναπτύσσει το Μουσείο στα πλαίσια των σκοπών του.

6. Στο Μουσείο μπορούν να παραχωρούνται εκθέματα κατά χρήση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ιδίως για τη συντήρηση, φύλαξη, έκθεση και ανάδειξη στους χώρους του Μουσείου στο πλαίσιο της μόνιμης εκθέσεώς του ή των περιοδικών εκθέσεών του.

Για το πλοίο που θα αποκτήσει το Μουσείο εφαρμόζονται τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 2 του άρθρου 11Ε του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α΄ 6).

7. α. Το Μουσείο διοικείται και εκπροσωπείται από Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζονται από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation»), με θητεία που θα ορίζεται από το τελευταίο, θα είναι ελευθέρως ανακλητά και ο αριθμός τους μπορεί να αυξάνεται από πέντε (5) έως επτά (7) από το ανωτέρω Ίδρυμα. Το πρώτο Δ.Σ. είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/Ταμία και τον Γραμματέα και δύο μέλη.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, ακόμη και αν τα μέλη του περιορισθούν, για οποιονδήποτε λόγο, σε τρία (3). Στην περίπτωση αυτή, προς ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία των τριών (3) μελών.

γ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού και τη λειτουργία του Μουσείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένες από τις ανωτέρω εξουσίες σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ενεργούντα από κοινού ή μεμονωμένα.

δ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο/Ταμία και τον Γραμματέα του.

ε. O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει σε κάθε περίπτωση ο Αντιπρόεδρος.

στ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του και συνεδριάζει νόμιμα, στην έδρα του Μουσείου ή στο πλωτό Μουσείο ή σε άλλον τόπο, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του. Στην πρόσκληση ορίζονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία φορά το τρίμηνο και εκτάκτως όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Η έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική εφόσον τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ. Oι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

η. O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες, προεδρεύει των συνεδριάσεων, φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

θ. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στις συνεδριάσεις.

8. Το «ΝΕΡΑΪΔΑ» θα μπορεί να εκτελεί πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων και από και προς λιμένες εξωτερικού με στελέχωση και κανόνες ασφαλείας σύμφωνους με τις κείμενες διατάξεις. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου μπορεί με απόφασή του, μετά από αίτηση του Μουσείου, να καθορίζει ειδικούς κανόνες στελέχωσης, ασφάλειας, κατάταξης και νηολόγησης του πλοίου που να συνάδουν με το χαρακτήρα του ως πλωτού Μουσείου στο πλαίσιο των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων.

9. Το Μουσείο μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

10. Το Μουσείο διαλύεται με ομόφωνη απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση λύσεως για οποιονδήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται στο «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση» («John S. Latsis Public Benefit Foundation») ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που θα υποδείξει ή θα συστήσει το τελευταίο ειδικά για το σκοπό αυτόν.

11. Κατά τα λοιπά το Μουσείο διέπεται από τα άρθρα 61 έως 77 του Αστικού Κώδικα. Ο α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α΄ 455) δεν έχει εφαρμογή στο νομικό πρόσωπο που συνιστάται με τις διατάξεις του παρόντος.

12. Η εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συνίσταται στον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας του πλοίου το οποίο χρησιμοποιεί το Μουσείο για την εκπλήρωση του σκοπού του σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σε έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αφορούν πράξεις διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Μουσείου. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναφέρεται στα εκθέματα του Μουσείου και ασκείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5

Νομιμοποίηση κτιρίων Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μακεδονίας

1. Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μακεδονίας ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης 49.935,30 τ.μ. όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:500 από τον Απρίλιο του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα της «ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε., Α. Τσερανίδης και Συνεργάτες Ε.Ε.», το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα 1) και περικλείονται υπό τα στοιχεία (Α − Β − Γ − Δ − Ε − Ζ − Η − Θ − Ι − Κ − Λ 1 − 2 − 3 − 4 − 5 −6 − 7 − 8 − 9 − 10 − 11 − 12 − 13 − 14 − 15 − 16 − 17 − 18 − 19 −20 − 21 − 22 − 23 − 24 − 25 − 26 − 27 − Ω − Α΄ − Β΄ − Γ΄ − Δ΄ −Ε΄ − Ζ΄ − Η΄ − Θ΄ − Ι΄ − Α) με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 11.260,67 τ.μ. και συνολική δόμηση 17.788,70 τ.μ..

2. Νομιμοποιούνται ως έχουν επί της ανωτέρω συνολικής έκτασης, οι προσχώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και οι λιμενικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί και περικλείονται υπό τα στοιχεία (1 − 2 − 3 −4 − 5 − 6 − 7 − 8 − 9 − 10 − 11 − 12 − 13 − 14 − 15 − 16 − 17 −18 − 19 − 20 − 21 − 22 − 23 − 24 − 25 − 26 − 27 − Ω − Ψ − Χ −Φ − Υ − Τ − Σ − Ρ − Π − Ο − Ξ − Ν − Μ − 1) συνολικής έκτασης 5.965,30 τ.μ., τα κτίρια και οι κατασκευές που βρίσκονται επ’ αυτών, και συγκεκριμένα, ο προσήνεμος μώλος (στοιχ. 6−13), το κρηπίδωμα (13, 14, 15, 18, 19, 20, 21) και ο μικρός προβλήτας (στοιχ. 15−18), όπως αυτά απεικονίζονται υπό τα αντίστοιχα στοιχεία στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

3. Η χρήση του λιμένος είναι αποκλειστικά εκπαιδευτική. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας και λειτουργεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της σχολής. Φορέας διαχείρισης ορίζεται η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας.

4. Επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεως, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας «Περί Δημοσίων Έργων» (ν. 3669/2008, Α ΄ 116), με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την επισκευή με ίδιες αυτών δαπάνες και μέσα, ενός ή περισσοτέρων κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η επίβλεψη των εργασιών θα διεξάγεται από διπλωματούχους μηχανικούς της επιλογής του αναδόχου σε συνεργασία με τους μηχανικούς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κατάρτιση, υπογραφή και εκτέλεση, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α΄ 1), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄115) και προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3996/2011 (Α΄170), τροποποιείται ως ακολούθως:

«στ. στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι την 31.12.2014.»

Άρθρο 7

Διατάξεις Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ) Ως προς το ακίνητο που βρίσκεται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά με τις επ’ αυτού κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τα εν γένει παραρτήματα και συστατικά του, συνολικής έκτασης 9.360,95 τ.μ., προσδιορίζεται κατά τα όριά του και εμφαίνεται με τα στοιχεία Α−Β−Γ−Δ…Χ−Ψ−Ω−Α (Παράρτημα 2) με χρονολογία Ιούνιος 2011 και κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και του οποίου αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να εξεύρει και παραχωρήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παραθαλάσσια έκταση ίση τουλάχιστον προς αυτήν που σήμερα κατέχει το Λιμενικό Σώμα με σκοπό τη μεταφορά σε αυτήν της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων αναλαμβάνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και η ολοκλήρωσή τους προηγείται της αποδέσμευσης του χώρου από το Λιμενικό Σώμα.»

2. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«9. Ως Προϊστάμενος Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται Υποναύαρχος ή Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.»

3.α. Αν μετά τη διενέργεια διαγωνισμού κατάταξης υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής συγκεκριμένου έτους και ενώ δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο να προκηρυχθεί διαγωνισμός κατά το αμέσως επόμενο έτος, εξακολουθούν να παραμένουν κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 του ν. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35), επιτρέπεται να καταταγούν κατά το έτος αυτό, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, επιλαχόντες από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων του διενεργηθέντος προηγούμενου διαγωνισμού, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται άπαξ για κάθε διαγωνισμό για τη συμπλήρωση όσων εκ των κενών οργανικών θέσεων υφίσταται επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη.

β. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των αρχικώς καταταχθέντων, τηρουμένης της αναλογίας των ποσοστών ανά κατηγορία, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική προκήρυξη, η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων που ενδεχομένως προκύψουν ανά κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ. Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης 2011−2012 της 40ής Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) και ΜΣΤ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ως έδρα των Σχολών Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα, ορίζεται το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Π.Ν. «ΠΟΡΟΣ» (Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ), που ευρίσκεται στον Πόρο Τροιζηνίας.

4. Προμήθειες πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε (15) εκατομμυρίων ευρώ και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις του ν. 3922/2011 (ΦΕΚ Α΄ 35) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του π.δ. 97/2012 (Α΄ 156), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δυνατότητα άμεσης, μετά την αποφοίτησή τους, συμμετοχής σε ειδικές εκπαιδεύσεις για στελέχωση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ) και της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετούνται δε αρχικά στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία τους και στη συνέχεια την παρακολούθηση των αντιστοίχων σχολείων, Π.Ν., Π.Α. και Λ.Σ.. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων αυτών, τοποθετούνται σε Μονάδες αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους και εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στις Μονάδες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση μη συνέχισης παραμονής τους στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ), τουλάχιστον για δέκα έτη από την τοποθέτησή τους, καθώς και στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχιστον για πέντε έτη από την τοποθέτησή τους, οι ανωτέρω μετατίθενται σε Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος με υποχρέωση τριετούς παραμονής σε αυτές.»

Άρθρο 8

Η πρώτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1198/1981 (ΦΕΚ Α΄ 238) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης ως Προέδρου, αναπληρουμένου από τον Αντιπρόεδρο, Διοικητή του Αγίου Όρους.»

Άρθρο 9

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης.

Άρθρο 10

1. Οι υφιστάμενες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) μεταφέρονται και υπάγονται εφεξής ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και θέσεων στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το δε προσωπικό που υπηρετεί στην εν λόγω Υπηρεσία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και διατηρεί την υπάρχουσα οργανική, μισθολογική και υπαλληλική του κατάσταση. Οι ως άνω Διευθύνσεις παύουν να συνιστούν ενιαίο διοικητικό τομέα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του π.δ. 63/ 2005 (Α΄ 98).

2. Όπου στο νόμο 3728/2008 περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς ως ενιαίου Διοικητικού Τομέα, νοούνται εφεξής οι ίδιες αρμοδιότητες για τις υφιστάμενες Διευθύνσεις, οι οποίες υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Ειδικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, νοείται εφεξής ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται τα κλιμάκια ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, νοούνται εφεξής τα Κλιμάκια Ελέγχου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, νοούνται εφεξής οι ίδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) τροποποιείται ως ακολούθως: «Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή». Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) η φράση «της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου» αντικαθίσταται με τη φράση «της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή». Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3728/2008 η φράση «τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» αντικαθίσταται με τη φράση «τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου».

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά τις οικείες διατάξεις Υπουργών, δύναται να τροποποιείται η διάρθρωση, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που μεταφέρονται με το παρόν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

Άρθρο 11

Καταργείται η αριθμ. Δ13/5115/29.2.2008 (Β΄ 383) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία συστάθηκε στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής (Ε.Γ.Δ.Ε.Π.) και μεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση α΄του π.δ. 189/5.11.2009 (Α΄ 221), καθώς και η θέση του Ειδικού Γραμματέα Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής.

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής μεταφέρονται στο σύνολό τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα του Ειδικού Γραμματέα Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 12

1. Καταργείται η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της «Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης», η οποία είχε συσταθεί με το άρθρο 5 παρ. 5α πρώτο εδάφιο του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267). Η ειδική Γραμματεία η οποία συγκροτήθηκε σε ενιαίο διοικητικό τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης» με την αριθ. οικ. 202 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 155/1.2.2008) επανασυνιστάται ως Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 − 2013». Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Ειδικού Γραμματέα της «Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης» μεταφέρεται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013». Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007− 2013» δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα.

2. Επανασυνιστάται, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, η οποία είχε καταργηθεί με τη διάταξη του άρθρου 62 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρ. 110 του ν. 4055/2012 παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα τριών (3) μηνών.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι τη σύσταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3492/2006, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 12 εξακολουθούν να ασκούνται από την Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών ή τη Γ.Δ.Δ.Ε., μετά τη μεταφορά των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε αυτή.

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 11 του ν. 3492/2006 καταργείται.

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3492/2006 καταργούνται.

3. Από το ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α΄ 258) περί σύστασης της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς καταργούνται τα κάτωθι:

α) το άρθρο 7, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 52 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και

β) το άρθρο 8.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 1 της κ.υ.α. 41637/ΔΙΟΕ769/8.12.2000 (Β΄ 1502) και το άρθρο 32 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210).

5. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3728/2008 καταργείται.

Άρθρο 15

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από το χρόνο της εκδόσεώς τους, οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), με τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/3.5.2012 Τ.Α.Α.Π., αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τον παρόντα νόμο. Οι ανωτέρω αποφάσεις μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ύστερα από πρόταση της επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

Άρθρο 16

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 565/1977 τροποποιείται ως ακολούθως: «Η προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρεχομένη μηνιαία χορηγία ορίζεται ίση προς το διπλάσιο των κατά το άρθρο 63 παρ. 1 του Συντάγματος απολαβών των Βουλευτών.»

2. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει από 1.9.2012.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 565/1977 καταργείται από 1.9.2012.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Συνημμένα (. pdf )

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

Please follow and like us:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/10/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/10/2012)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Θέμα
(Αλφαβητικά)

Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις

Α.Π.Δ., υποβολή – Προθεσμία καταβολής εισφορών

Με το Γ99/1/118/15.06.2012 ορίζονται τα ακόλουθα:
«Υποβολή Α.Π.Δ. – Προθεσμία καταβολής εισφορών
ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. πρωτ. Ε10/9/23-4-12 Γενικό Έγγραφο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α΄/2012) οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση φορέων ή κλάδων, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται από 1/7/2012 να υποβάλλουν Α.Π.Δ. κάθε μήνα
Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει βάσει του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, να καταβάλλονται μέχρι την πέμπτη (5η ) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τροποποίηση – προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων μισθοδοσίας, την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή τους, κρίνει αναγκαίο η ισχύς των εν λόγω διατάξεων να έχουν εφαρμογή από τον 10/2012 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2012).
Κατόπιν των προαναφερομένων, αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος.».
Επίσης με το από 06/06/2012 Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ορίζονται τα εξής:
«Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και εισφορών μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ κατ’ εφαρμογήν του Ν.4075/12
Η εφαρμογή από 1/6/2012 της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.4075/ 2012 (ΦΕΚ 89/ 11-1-2012 τ.Α΄) αναστέλλεται έως την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστεί η νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ταυτόχρονης καταβολής, αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.».

Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.
(Υπ. Αν. Αντ. & Ναυτ. Αριθμ. Κ1−941 οικ./27.04.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1468/03.05.2012))
Άρθρο 2 – Προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής (παρ. 1-3)
1. (α) Για τους υπόχρεους της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (β) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
α) Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 2/7/2012 έως και 30/09/2012.
β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.
γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης.
2. (α) Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση γ’ της προηγουμένης παραγράφου.
3. (α) Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 1, εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου.

Άρθρο 4 – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 2 Ιουλίου 2012. (γ)
_____________
(α) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 της Αριθμ. Κ1−941 οικ./27.04.2012 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 της Αριθμ. Κ1−1136/30.05.2012. Οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:
«1. Για τους υπόχρεους της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
α) Οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
β) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης.
2. Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ’ και η’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση β’ της προηγουμένης παραγράφου.
3. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 1, εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου.».
(β) Το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 έχει ως εξής:
«Άρθρο 1 – Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Υπόχρεοι καταχώρησης
1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής «οι υπόχρεοι»).
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ.53/1987 (ΦΕΚ Α’ 52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν.959/1979 (Α’ 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν.3182/2003 (ΦΕΚ Α’ 220).
γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (EEEK L.199, διορθωτικό L.247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (EEEK L.294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (EEEK L.207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (EEEK L.65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (EEEK L.221) και έχουν έδρα σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ’ και η’, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται προαιρετικά:
α. οι κοινοπραξίες,
β. οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ,
γ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποφασισθεί η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) όλων των βαθμίδων τους, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του ν.2810/2000 (ΦΕΚ 61 τ.Α’), μετά από αίτηση των Α.Σ.Ο. και γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι τεχνικές λεπτομέρειες της εγγραφής, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».
(γ) Το άρθρο 4 της υπ΄ αριθμ. Κ1−941/2012 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της Αριθμ. Κ1−1136/30.05.2012. Οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα μήνα μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Ε9

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2012 με ηλεκτρονικό τρόπο, φυσικών και νομικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2012.
(βλ. το από 12/07/2012 Δελτίο Τύπο του Υπ. Οικονομικών και την ΠΟΛ 1162/16.07.2012 ).

Μέχρι 30 Νοεμβρίου

Εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος

Με την παράγραφο 2 της ΠΟΛ 1178/31.08.2012 ορίζεται ότι: η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, μέσω του διαδικτύου TAXISNET, έχει παραμείνει ανοικτή και μετά το πέρας της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή τους και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 31.10.2012 και για λόγους άμεσης εκκαθάρισης των δηλώσεων, η υποβολή των αρχικών εκπρόθεσμων δηλώσεων γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

31 Οκτωβρίου

Καταστάσεις προσωπικού και προγράμματα ωρών εργασίας, υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταθέτουν µια φορά το χρόνο, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών και συγκεκριµένα από 15 Σεπτεµβρίου έως 15 Νοεµβρίου (διάστηµα κατά το οποίο έχει συνοµολογηθεί το σύνολο σχεδόν των Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. και το ποσό των αποδοχών έχει οριστικοποιηθεί), πίνακα προσωπικού, εις διπλούν.

Μέχρι 15 Νοεµβρίου

Κάτοικοι εξωτερικού

1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι 31.12.2012.
2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.
(βλ. ΠΟΛ 1161/16.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2202/26.07.2012))

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Κωδικοί πρόσβασης χρηστών

Παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.
(βλ. ΠΟΛ 1079/26.03.2012 (παρ. 6))

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Συγκεντρωτικές καταστάσεις και ισοζύγια για τις συναλλαγές του 2011

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων της παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ (π.δ.186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
(βλ. το από 20/09/2012 Δελτίο Τύπο του Υπ. Οικονομικών)

Μέχρι 30 Νοεμβρίου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Kαταβάλλεται η έκτη δόση (6/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., Συνεταιρισµούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς, δηµόσιες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 31.12.2011 (Άρθρο 110 § 1 α΄ Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

2. Τα Νοµικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, αλλοδαπές επιχειρήσεις Συνεταιρισµοί, Δηµόσιες και Δηµοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον κλείνουν διαχείριση σε άλλη ηµεροµηνία, υποβάλλουν δήλωση µέχρι την 10η του πέµπτου µήνα από την λήξη της διαχειρίσεως. Ο φόρος καθώς και η προκαταβολή φόρου αποδίδονται σε οκτώ µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης (Άρθρο 107 § 2α Ν. 2238/94).

3. Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόµενα:
– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήµατος εφάπαξ για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

Μέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– ­Όταν πα­ρα­τεί­νε­ται ­η εκ­κα­θά­ρι­ση πέ­ραν ­του ­έτους κα­τα­βάλ­λε­ται εφά­παξ ­ο φό­ρος ει­σο­δή­µα­τος ­και ­η προ­κα­τα­βο­λή φό­ρου ­για ­τα ει­σο­δή­µα­τα εκά­στου ­έτους ­µε υπο­βο­λή προ­σω­ρι­νής δή­λω­σης, επι­φυ­λασ­σο­µέ­νης ­της υπο­βο­λής ­της ορι­στι­κής δή­λω­σης ­µε ­τη λή­ξη ­της εκ­κα­θά­ρι­σης. (Άρ­θρο 107 § 2 ­γ’, ­δ ­και άρ­θρο 111 § 2 ­Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

Τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόµο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθρο 107 παρ. 2δ΄ Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα
από τη διάλυση

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Καταβάλλεται η έβδοµη δόση (7/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής φόρων από τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδηµα από την εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείµενο σε φορολογία.

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, (Ο.Ε. Ε.Ε.) ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

1. Καταβάλλεται η έβδοµη δόση (7/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από τις Ο.Ε., Κοινωνίες αστικού δικαίου και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31
Οκτωβρίου

2. Καταβάλλεται η έβδοµη δόση (7/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε. Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισµό το Νοέµβριο ή Δεκέµβριο του 2011. (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

3. Εταιρείες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που διαλύονται, µετατρέπονται ή συγχωνεύονται:

– Οι εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι 30.11 που µετατρέπονται, συγχωνεύονται ή διαλύονται, υποβάλλουν δήλωση αποτελεσµάτων.

Μέσα σε 3 µήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή µετατροπή

– Παρόµοια δήλωση υποβάλλουν οι εταιρίες και κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 1 περ. γ΄ Ν. 2238/94).

Μέσα σε 3,5 µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ – ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ – ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήµατα από οµολογίες και χρεώγραφα ηµεδαπών προσώπων καθώς και από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που η εξαργύρωση των τοκοµεριδίων ή η είσπραξη των µερισµάτων από τον δικαιούχο πραγµατοποιήθηκε µέσα στον µήνα Σεπτέµβριο. (Άρθρα 24§1, 54 § 4, και 60§2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

2. ΤΟΚΟΙ – ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τόκους δανείων που συνοµολογούνται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα µέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εµπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη τον µήνα Σεπτέµβριο. (Άρθρα 25 & 2, 54 & 4 και 60 & 2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

– Οµοίως αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τους τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στο τελευταίο εδάφιο άρθρ. 25 § 4 και στο άρθρο 48 § 4. (Άρθρο 24 § 1γ Ν. 2238/94).

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% (άρθρο 12 παρ. 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το µήνα. Το ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή και για δεδουλευµένους τόκους κατά τον χρόνο µεταβίβασης του οµολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκοµεριδίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3842/23.04.2010, καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων (άρθρα 39 παρ. 2 Ν. 3371/2005 και 33 παρ. 2 Ν. 3283/2004).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos:

Οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α., όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και µετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη
ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α. εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα (εν προκειµένω κατά το µήνα Σεπτέµβριο), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε.

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

Σηµείωση: Όσον αφορά εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί µέχρι και την 31 η Δεκεµβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται µε συντελεστή 7%.

γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και µετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκοµεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94). Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2α και 2β ν. 3842/2010 για µεταβιβάσεις τίτλων που πραγµατοποιούνται µετά την παρέλευση ενός µηνός από τη δηµοσίευση του διενεργείται παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη µεταβίβασή του.

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

δ) Παράγωγα χρηµατοοικ/κά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά τo µήνα Σεπτέµβριο φόρου 15% στο εισόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ. 3Ν 2238/94).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

4. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 3% (που παρακρατήθηκε από την αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος ενοικίασης δηµοσίων, δηµοτικών ή λιµενικών προσόδων που καταβλήθηκε κατά το µήνα Σεπτέµβριο. Στην παρακράτηση υπόχρεος είναι το Δηµόσιο καθώς και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει την εκκαθάριση ή την καταβολή. (Άρθρα 55 §1 περ. β΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΟΙΚΟΥΣ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 15% επί των αµοιβών ή προµηθειών των πρακτόρων, µεσιτών, αντιπροσώπων κλπ. που καταβλήθηκαν σ’ αυτούς κατά τον µήνα Σεπτέµβριο από αλλοδαπούς οίκους ή από αλλοδαπά εργοστάσια. (Άρθρο 55 §1 περ. γ΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ανωτέρω υπόχρεους και αποδίδεται ο φόρος εισοδήµατος που παρακρατήθηκε τον µήνα Σεπτέµβριο στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύτηκαν από επιχειρήσεις.
Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωµής και υπολογίζεται µε συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιµα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση: α) αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ και δεν απαιτείται σύµβαση, β) οι λαµβανόµενες υπηρεσίες ή προµήθειες ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεγραφήµατα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου για τα ίδια έσοδα και δ) αγαθά και υπηρεσίες από τις ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρθρα 55 § 1 περ. στ΄ και 60 § 3 ν. 2238/94 και άρθρο 4 § 19 Ν. 2873/2000).
Με το άρθρο 15 § 1 του ν. 2992/2002 οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι δηµόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) ή εκµεταλλεύσεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος για την αξία των πιο πάνω προϊόντων που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλες επιχειρήσεις για λόγους εξοµοίωσης προς τις λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση. (ΠΟΛ. 1228/20.9.2002).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

7. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε τον µήνα Σεπτέµβριο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί µέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρα 59 παρ. 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 14 του Ν. 2753/99).

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1 έως 22/10
2 έως 23/10
3 έως 24/10
4 έως 25/10
5 έως 26/10
6 έως 29/10
7 έως 30/10
8 έως 31/10
9 έως 1/11
10, 20, 30
40, 50 έως 2/11
60, 70, 80, 90
και 00 έως 5/11

8. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΄Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται από την επιχείρηση φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής (πλέον ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου) του αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού που αναλαµβάνει την σύνταξη της µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής. (Άρθρα 13 § 3, 4 Ν. 2238/94).

Πριν από την έκδοση της πολεοδοµικής
άδειας

9. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

– Υποβάλλεται δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% που αφορά αµοιβές δικηγόρου κατά το µήνα Σεπτέµβριο για εργατικές υποθέσεις από το Δηµόσιο, ΝΠΔΔ, Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Ι.Δ. (Άρθρο 51 § 5 δ΄ Ν. 2238/94). Για την παρακράτηση φόρου στις αµοιβές δικηγόρων βλέπε και ΠΟΛ. 1035/9.2.2001 και 1220/21.9.2001.

Μέχρι 10 Οκτωβρίου

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην ωφέλεια ή το κέρδος που προέρχεται από την µεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης µε τα άϋλα στοιχεία αυτής ή υποκαταστήµατος, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, σε κοινοπραξία. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [Με µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή µερίδων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου].
Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα. (Άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη µεταβίβαση

2. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης επί της αξίας της ωφέλειας ή του κέρδους που προέρχεται από την µεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος που είναι συναφές µε την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλµατος (όπως δικαιώµατος µίσθωσης, υποµίσθωσης, προνοµίου, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας κ.λπ., αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών ΔΧ, παραίτησης από µισθωτικά δικαιώµατα). Για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέρα από τα µισθώµατα προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου (αέρας), καταβάλλεται φόρος 20%. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. β΄ και γ΄ Ν. 2238/94 και άρθρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη µεταβίβαση

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 5% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. (Άρθρο 13 § 2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3 § 4 Ν. 2753/99).
Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% επίσης. (Άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη µεταβίβαση

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/20 ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

– Αποζηµίωση Ν. 2112/20 λόγω απολύσεως µισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως των µισθωτών που καταβλήθηκαν µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την εξής κλίµακα:

0 – 60.000

0%

60.001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωµή της αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα µε την πιο πάνω κλίµακα (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται ισοµερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το µήνα Σεπτέµβριο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αµειβόµενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυµες εταιρείες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994 (άρθρο 64 § 1, Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1054/2010).

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
(ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.)

– Καταβάλλεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 35% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τους εκπιπτόµενους από τα ακαθάριστα έσοδα
των ΑΕ τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων µετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους, καθώς και για τις αµοιβές µελών ΔΣ Ανων. Εταιριών που βαρύνουν την ίδια την ΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20, άρθρο 24 § 2. Επίσης αποδίδεται ο φόρος 35% επί των παροχών σε χρήµα ή σε είδος που διενεργούνται από ηµεδαπή ΑΕ χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του ΔΣ ή διευθύνοντες και γενικά νοµίµους εκπροσώπους και επί των ποσών που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, τα οποία καταβλήθηκαν ή µε τα οποία πιστώθηκαν οι λογαριασµοί των δικαιούχων κατά τον µήνα Σεπτέµβριο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όταν τα πιο πάνω εισοδήµατα προέρχονται από ΑΕ µε ανώνυµες µετοχές που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Για εισοδήµατα που προέρχονται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ο φόρος είναι επίσης 35%. (Άρθρα 54 § 4 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6 § 4 Ν. 2873/2000). [Το τέλος χαρτοσήµου 1,2% καταβάλλεται στο δηµόσιο εντός 5 ηµερών από την ηµέρα πίστωσης των µετόχων ή καταβολής των αµοιβών].

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά αποζηµιώσεων ή δικαιωµάτων για τη χρήση τηλεοπτικών ή κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών κ.λπ. που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν το µήνα Σεπτέµβριο σε αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94 και άρθρο 5§4 ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

8. ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε.

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 50 άτοµα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2), για τον µήνα Σεπτέµβριο.
Απόδοση φόρου (35%) προηγούµενου µήνα στους µισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα µέλη του Δ.Σ. και στους µισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικά Οργανισµό ή Ταµείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν. 2238/1994, άρθρο 28, παρ. 3στ΄ και Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9). Με το άρθρο 13, παρ. 5 του Ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» ο φόρος αυξήθηκε από 25% σε 35% στους µισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισµένοι, σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισµό ή Ταµείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1 έως 22/10
2 έως 23/10
3 έως 24/10
4 έως 25/10
5 έως 26/10
6 έως 29/10
7 έως 30/10
8 έως 31/10
9 έως 1/11
10, 20, 30
40, 50
έως 2/11
60, 70, 80, 90
και 00 έως 5/11

9. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά των λοιπών αποζηµιώσεων και δικαιωµάτων (για εκπαίδευση προσωπικού, εκµίσθωση µηχανηµάτων, οργάνωση επιχειρήσεων κ.λπ.) που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισµούς ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα κατά το µήνα Σεπτέµβριο, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 5 § 4 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τις πιστωθείσες ή καταβληθείσες κατά τον µήνα Σεπτέµβριο ακαθάριστες αµοιβές της αλλοδαπής εταιρίας για κατάρτιση µελετών, σχεδίων και διεξαγωγή ερευνών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 8 του Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 5 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

11. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 2‰ στις πωλήσεις µετοχών εισηγηµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτού και αφορούν το µήνα Σεπτέµβριο (Άρθρο 9 § 2 Ν. 2579/98 και άρθρο 22 Ν. 2742/99).
Την ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 2‰ επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν κατά το µήνα Ιανουάριο µετοχών τους εισηγµένων σε αλλοδαπά Χρηµατιστήρια ή διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς.

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

– Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 25% πάνω στα ποσά που κατεβλήθησαν µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο σε αλλοδαπά αθλητικά σωµατεία, καθώς και σε οποιοδήποτε τρίτο αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, για τη µεταβίβαση σε ηµεδαπά αθλητικά σωµατεία, χρησιµοποίησης του πιο πάνω δικαιώµατος (Άρθρα 13 § 6 Ν. 2238/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 § 4 του Ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

13. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Σεπτέµβριο στις πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης (Άρθρο 13 § 11 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

14. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Σεπτέµβριο στα χρηµατικά ποσά που χορηγούνται σε αθλητές εθνικών οµάδων από το Δηµόσιο ως επιβράβευση. (Άρθρα 13 § 13 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

15. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

–Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% στα εισοδήµατα µηνός Σεπτεµβρίου από τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια ή ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους) και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες. (Άρθρο 12 § 8 Ν. 2238/94). Με το άρθρο 3 § 2 του Ν. 3091/2002 η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

16. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% ή 20% κατά περίπτωση, από τον καταβάλλοντα τόκους σε Αµοιβαία Κεφάλαια. (Άρθρο 48 § 2 Ν. 1969/91).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

17. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων µε υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεµατικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10 § 4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους µε την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται µε συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. (Άρθρο 101 § 1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23 § 2 Ν. 2214/94).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

18. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α.Ε., ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

– Υποβάλλεται δήλωση του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά των πιο πάνω νοµικών προσώπων, εφ’ όσον η σχετική απόφαση ελήφθη από την επιχείρηση τον µήνα Αύγουστο. Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε (3) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε επόµενες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, µηνών, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρµογή: α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 καθώς και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει οι Ε.Π.Ε. µέχρι 30.6.1992 µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων. (Άρθρο 23 § 2 του Ν. 2214/94 και άρθρο 106 § 4 Ν. 2238/94).

Μέσα σ’ ένα µήνα από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

19. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– Καταβάλλεται φόρος 40%, µε υποβολή δηλώσεως, που παρακρατήθηκε στα εισοδήµατα από κινητές αξίες (δεν συµπεριλαµβάνονται µερίσµατα και τόκοι από µετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπών Α.Ε.), που αποκτήθηκαν µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο στην Ελλάδα, από εταιρείες αλλοδαπές και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, µη υποχρεωµένου του δικαιούχου να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση. (Άρθρα 114 § 2 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 10 § 4β΄ ν. 3842/2010).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

20. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογ/σµούς που εκδόθηκαν κατά το µήνα Σεπτέµβριο. (Άρθρο 12 Ν. 2579/1998).

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

ΙΙI. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

– Καταβάλλεται το χαρτόσηµο: α) Των δανείων µεταξύ των εµπόρων ή εµπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων, β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο. [Το χαρτόσηµο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια µεταξύ εµπόρων τα τέλη χαρτοσήµου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια µεταξύ εµπόρων και εµπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια µεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2% χαρτοσήµου καταβάλλονται προσαυξηµένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρίες σε 1%]. Όταν συνάπτεται γραπτή σύµβαση δανείου, το χαρτόσηµο αποδίδεται εντός 5 ηµερών.

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδοµές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συµφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3 § 1 Ν. 4045/60, 16 § 2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2 § 5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

– Οι εκµισθωτές που εκµισθώνουν ακίνητα, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης στην αρµόδια ΔΟΥ για θεώρηση. (Άρθρο 16 § 2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 22 § 1 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη σύνταξή τους

4. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβάλλονται στο Πολεοδοµικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37 § 2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.

Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συµβιβασµού µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 3842/23.04.2010, το οποίο ισχύει από την δηµοσίευση του εν λόγω νόµου, αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήµατος του οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζηµίωση ή η αµοιβή στον δικαιούχο.

Πριν από την καταβολή ή πίστωση

6. ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ – ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

– Υποβάλλεται αίτηση στην αρµόδια ΔΟΥ, που υπάγεται το κέντρο ή το ξενοδοχείο, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης ή η επιβάρυνση κατ’ άτοµο και ο αριθµός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Στην αίτηση επισυνάπτεται και το συµφωνητικό µε το κέντρο ή το ξενοδοχείο. Επίσης, στην εν λόγω ΔΟΥ υποβάλλεται φωτοτυπία του τιµολογίου του κέντρου ή του ξενοδοχείου που εκδόθηκε για την πραγµατοποιηθείσα εκδήλωση. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, επιβάλλεται πρόστιµο.

Μέσα σε 5 ηµέρες από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης

7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.

– Για κάθε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή έργου µεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυµβαλλοµένου, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, καταρτίζεται συµφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυµβαλλόµενο του τραγουδιστή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του. Το συµφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται µε πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιµο, για κάθε παράβαση. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συµφωνητικό στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, η αµοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυµβαλλοµένου. (Άρθρο 82 § 7 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 10 ηµέρες από την κατάρτιση

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 1065606/7222/ΔΕ – Β/18-7-2000 από 1-7-2000 ισχύει νέος τρόπος υποβολής των συµφωνητικών:
α) Τα συµφωνητικά που καταρτίζονται µεταξύ επιτηδευµατιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευµατία για θεώρηση στην αρµόδια ΔΟΥ, µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συµπεριλαµβάνονται τα συµφωνητικά που κατάρτισαν το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.
β) Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συµφωνητικού (αριθµός – ηµεροµηνία – ονοµατεπώνυµο – επάγγελµα – διεύθυνση – ΑΦΜ κάθε συµβαλλόµενου στο συµφωνητικό – αντικείµενο συµφωνητικού – ποσό – διάρκεια συµφωνητικού – λοιπές παρατηρήσεις).
γ) Η κατάσταση, µε τα αναγραφόµενα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β’, υποβάλλεται µόνο από κάθε συµβαλλόµενο επιτηδευµατία στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος του ΔΟΥ προς θεώρηση.Για τον τόπο και χρόνο φύλαξης των συµφωνητικών και καταστάσεων της προηγούµενης παραγράφου, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 186/92 περί ΚΒΣ.
Εξαιρούνται οι χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής στην αρµόδια ΔΟΥ των συµφωνητικών που καταρτίζουν µε τους πελάτες τους, και αφορούν πράξεις σχετιζόµενες µε µετοχές που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.
– Με την εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1270/16.11.2000 δίνονται µεταξύ άλλων και οι εξής διευκρινίσεις:
«Συµφωνητικά, µε τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις, συµπληρώσεις µεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις, κ.τ.λ., επί των αρχικών συµφωνητικών, συµπεριλαµβάνονται στην υποβαλλόµενη αντίστοιχη τριµηνιαία κατάσταση και στην στήλη «Λοιπές παρατηρήσεις» γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευµατία, σχετική µνεία του αρχικού συµφωνητικού και της τριµηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στην ΔΟΥ».

Μέχρι 22 Οκτωβρίου

V. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ
1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ (ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ) ΥΔΑΤΩΝ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας µηνός Σεπτεµβρίου και αποστέλλεται το γραµµάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήµο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 10 Οκτωβρίου

2. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ CAMPINGS, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης, στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Σεπτεµβρίου. (Άρθρο 6 § 4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 10 Οκτωβρίου

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Σεπτεµβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..
Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήµων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται – είτε για κατανάλωση µέσα στο κατάστηµα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και γλυκίσµατα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα επί των ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονοµασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωµένα τµήµατα των super market στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτό και θέαµα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα µε µουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.
[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23 § 2 ν. 3756/31.3.2009]

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α.

4. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MOTELS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, BUNGALOWS κ.λπ.).

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Σεπτεµβρίου. (Άρθρο 6 § 6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17 § 6 Ν.2130/93).
Το τέλος διαµονής περεπιδηµούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3391/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5% (Άρθρο 23 § 1 ν. 3766/31.3.2009).

Μέσα στην προθεσµία που αποδίδεται από τον υπόχρεο Φ.Π.Α.

5. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Με τον νόµο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόµενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).
Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις:
α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης.
Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.

Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος, είτε µε έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.
Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:
– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,
– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
– η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων,
– εκδηλώσεις – εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήµατος.
– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήµιση κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.
γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).
δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, βάσει του εκδιδόµενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.
Όταν τα οφειλόµενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσµα, οι σχετικές δαπάνες διαφήµισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
[ΠΟΛ. 1240/21.10.2002, ΠΟΛ. 1242/24.10.2002, ΠΟΛ. 1019/2003 και ΠΟΛ. 1063/2004]

Α) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του τριµήνου Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 2012.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1, 2 έως 22/10
3, 4 έως 23/10
5, 6 έως 24/10
7, 8 έως 25/10
9, 0 έως 26/10

Β) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του µηνός Σεπτεµβρίου 2012.
[Η ίδια ηµέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωµές των οφειλόµενων ποσών µέσω Τραπεζών].
Με την ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 ορίζεται ότι η υποβολή των αρχικών εµπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.

Μέχρι 26
Οκτωβρίου, [µέσω Internet υποχρεωτικά]

Γ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εφόσον είναι εγκεκριµένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση του µηνός Σεπτεµβρίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 26
Οκτωβρίου

Δ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο του µηνός Σεπτεµβρίου ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. ( ΠΟΛ. 1060/2006).

Μέχρι 31
Οκτωβρίου

Ε) Οµοίως οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο µηνός Σεπτεµβρίου.
• Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για πράξεις που διενεργούν από την 1η Ιανουαρίου 2002, υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., µε τη χρήση αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας (Internet) µέσω του ειδικού συστήµατος Taxisnet.
Σε ειδικές και µόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων µέσω του συστήµατος Taxisnet ή πληρωµής αυτών µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων και του διατραπεζικού συστήµατος ΔΙΑΣ, δύνανται οι υποκείµενοι να υποβάλουν αυτές στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ. 1257/14.11.2001). Επίσης στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται οι εκπρόθεσµες και οι τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

2. ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α

Η “Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου”, υποβάλλεται ως “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” από τον υποκείµενο στο φόρο όταν:
(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξει της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.
(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι, για κάθε µεταβίβαση ορίζοντα ή κάθετα ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τροποποιητική “Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.” µπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση τα ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται µε τις εγκυκλίου ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ.1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσα στοιχείων των συµβαλλόµενων, περιγραφής του ακινήτου, κ.λπ.
Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση πριν την “παράδοση” του ακινήτου, (περ. γ, παρ. 4 άρθρου 36, Ν.2859/2000, ΠΟΛ.1054/2006, ΠΟΛ.1071/2006 και ΠΟΛ.1053/2006).

3. ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
(ΠΟΛ. 1019/4.2.2003)

Οι υποκείµενοι στον φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στον φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά η προαιρετικά, στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται µε µία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.2859/2000.
Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Ιntrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξοµοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.
Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για µία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα:
i. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασµού του προµηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο µέχρι την έγκριση του απαιτούµενου συναλλάγµατος από τη µεσολαβούσα τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εµβάσµατος ή την καταβολή της οφειλής ή
ii. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Υποκείµενοι στον φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών τους οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, όταν ο υπόχρεος στον φόρο που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπo υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση.
β) Υποκείµενοι στον φόρο, των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή µε έκτακτη περιοδική δήλωση.
γ) Τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες; οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στον φόρο (Ν.2859/2000, άρθρο 35) και οι εκµεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συµφωνίας αναλαµβάνουν τη µεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν τον ΦΠΑ µε έκτακτη περιοδική δήλωση µε το Έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2 TAXIS.
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δηµιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος για την υποβολή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης (απόφαση 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 του Υπουργείου Οικονοµικών).

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– Οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 N. 2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές περιόδους, κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει, καταβάλλεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόµενου µήνα που ακολουθεί το µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.

Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις µας. (Άρθρο 3 § 1, ΠΟΛ. 1308/ 19.12.2000).

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών του υπόχρεου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ηµεροµηνία της οριστικής παύσης εργασιών, η δε περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ, που τηρούσε ο υπόχρεος. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουν εφαρµογή οι πιο πάνω προθεσµίες, που είναι ανάλογες µε τον ΑΦΜ. (Άρθρο 36 § 1 γ΄ Ν. 2859/2000).

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγοµένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων µετά την 1.1.2012 ( ΠΟΛ 1141/2009).
1. Μέχρι την 20ή ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.
2. Μέχρι την 20ή ηµέρα του πέµπτου µήνα πό το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

7. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση µε την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 µήνες από τη µετάταξη

8. ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

– Υποβάλλεται δήλωση νέων αγροτών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. (Άρθρο 41 § 13 του Ν. 2859/2000).

Μέσα σε 20 ηµέρες από την έναρξη των αγροτικών
εργασιών

9. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών της ατοµικής ή εταιρικής δραστηριότητος. Σαν έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος που πραγµατοποιείται η πρώτη συναλλαγή. Για τα νοµικά πρόσωπα, σαν χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσµη η πιο πάνω δήλωση, αν υποβληθεί σε τριάντα ηµέρες από τη σύσταση του Ν.Π. (Άρθρο 36 § 1α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 καταργούνται τα τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών (ΠΟΛ. 1281/7.12.2001)

10. ΑΥΤΟΨΙΑ

– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης επαγγελµατικής εγκατάστασης. (Άρθρο 7, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, ΠΟΛ. 1220/4.9.2002. και ΠΟΛ. 1051/2004).

11. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

– Για οποιαδήποτε µεταβολή όπως: αλλαγή της επωνυµίας, του αντικειµένου εργασιών, του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης (υποκαταστήµατος – γραφείου – αποθήκης), αλλαγής µελών ή εταίρων, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστήµατος – γραφείου – αποθήκης, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση εργασιών, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση µεταβολής εργασιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.
Η δήλωση µεταβολής υποβάλλεται από την ηµεροµηνία µεταβολής και πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, µε εξαίρεση την µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη. (Άρθρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρθρο 36 § 1 Ν. 2859/2000 και άρθρο 11 § 1 Ν. 3052/2002). [Για τις δηλώσεις µεταβολών είτε ηλεκτρονικά είτε µέσω fax ή ταχυδροµικά βλ. ΠΟΛ. 1042/4.3.2002].

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

12. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγµατοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. µε την υποβολή της σχετικής δήλωσης µεταβολών. (Άρθρο 29 § 5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

13. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση για την οριστική παύση των εργασιών των φυσικών ή νοµικών προσώπων. Χρόνος εξαφάνισης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρείται εκείνος της δηµοσίευσης της πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, για τις ΕΠΕ η δηµοσίευση περίληψης πράξης λύσης στο ειδικό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η καταχώρηση πράξης λύσης στο οικείο βιβλίο Α.Ε. της Νοµαρχίας. (Άρθρο 36 § 1β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).
– Για τα φυσικά πρόσωπα που η αιτία παύσης των εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αποποίησης που ορίζεται από το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα στην παραπάνω προθεσµία και πάντοτε πριν από την ενεργό ανάµιξή τους στην επιχείρηση που κληρονοµείται.
– Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης πάγια ή εµπορεύµατα (Άρθρο 6 Πολ. 1169/9.6.98 και Πολ. 1068/19.3.2001).

Μέσα σε 10 ηµέρες από το χρόνο οριστικής παύσης των εργασιών προκειµένου για φυσικά πρόσωπα και µέσα σε 30 ηµέρες για τα νοµικά πρόσωπα

14. ΑΔΡΑΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση µεταβολών µετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του ΚΒΣ (Άρθρο 11 § 37 Ν. 2386/96).

15. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τον µήνα Σεπτέµβριο ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.
Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχουν µόνο οι πραγµατοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές µεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξοµοίωσης», για το έτος 2012 έχει καθοριστεί στο ύψος των 115.000 EURO προκειµένου για τις αφίξεις και 90.000 EURO προκειµένου για τις αποστολές (Άρθρο 36 § 5 περίπτ. γ Ν. 2859/2000).

Μαζί µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α

β) Ειδικά για τους τηρούντες Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ η δήλωση INTRASTAT αποδεσµεύεται από τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα υποβάλλεται κάθε µήνα:
• Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και όσον αφορά τους δύο πρώτους µήνες του ηµερολογιακού τρίµηνου αναφοράς (κατά τους οποίους δεν υποβάλλονται αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α), οι δηλώσεις INTRASTAT θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ µηνιαία.
• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για το διάστηµα των δύο πρώτων µηνών του τριµήνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες του τρίτου µήνα (του εν λόγω ηµερολογιακού τριµήνου αναφοράς), που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, σε έντυπη µορφή στη Δ.Ο.Υ.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
1, 2 έως 22/10
3, 4 έως 23/10
5, 6 έως 24/10
7, 8 έως 25/10
9, 0 έως 26/10

• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για τον τρίτο µήνα του τρίµηνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

• Εξυπακούεται ότι, και µόνο για τον τρίτο µήνα της τρίµηνης περιόδου αναφοράς, στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α υποβληθεί µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η δήλωση INTRASTAT θα υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ εµπρόθεσµα, εντός των προθεσµιών που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., βάσει των προαναφεροµένων Α.Υ.Ο.

γ) Υποχρεωτική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ηλεκτρονικά µέσω TAXISnet για τις αποκτήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών, παρεχόµενων υπηρεσιών και λήψεων υπηρεσιών του µηνός Σεπτεµβρίου από τους τηρούντες Β’ και Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ (Άρθρα 11,12,14 § 2 περ. α’, 15 § 2,19 παρ. 3, 28 § α’ και γ’, 29, 36 παρ. 5 περ. α’, β’ και δ’, 5α’, 5β΄ 6 περ. ε’, 9 περ. γ’ και 11 Ν. 2859/2000 και ΑΥΟ πολ. 1127/25.9.2009].
Εξαιρούνται:
– οι υποκείµενοι στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,
– οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν µόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωµα έκπτωσης,
– το Ελληνικό Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δήµοι, οι κοινότητες, οι συνεταιρισµοί και γενικά τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
– οι υποκείµενοι που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση µεταβολών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα,
– οι επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

Μέχρι 26 Οκτωβρίου
[µέσω Internet υποχρεωτικά]

– οι υποκείµενοι που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ηµερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ηµεροµηνία επανέναρξης µέχρι το τέλος της οικείας ηµερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξει που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και·για την ίδια ηµερολογιακή περίοδο και
– η Τράπεζα της Ελλάδος
που υποβάλλουν τους αρχικούς εµπρόθεσµους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή σε (2) αντίγραφα.
Eπίσης οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαµβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναγράφονται σε «ευρώ». Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους-µέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα µετατρέπεται σε «ευρώ» λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος του κράτους-µέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τέλος η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και µόνο σε έντυπη µορφή στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

16. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδοµής δεν καλύπτεται µε δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται µέσα σε δύο µήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.0.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

17. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρµόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την πραγµατοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96).

VII. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούµενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που ελήφθησαν µέσα στο µήνα Σεπτέµβριο (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 31
Οκτωβρίου

IΧ. ­ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ­ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται αντί­τυ­πο ­του ηµε­ρο­λο­γί­ου δι­α­φη­µί­σε­ων ­από ­τα ­ΜΜΕ (Εφη­µε­ρί­δες, πε­ριο­δι­κά, τη­λε­ο­ρά­σεις, ρα­διό­φω­να) ­των µη­νών Ιουλίου – Αυγούστου (Άρ­θρο 12, ­Ν. 2328/95, Πολ. 1217/96, Πολ. 1238/96). ­

Μέχρι 15 Οκτωβρίου

Χ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά τον µήνα Σεπτέµβριο από τις επιχειρήσεις εκµεταλλευσης κινηµατογράφων (Άρθρο 38 Ν. 3220/2004, Πολ. 1019/27.2.2004).

Μέχρι 15
Οκτωβρίου

ΧΙ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήµου 1,2% εντός δύο µηνών από την έγκριση του ισολογισµού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των µετοχών.

XΙΙ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθµούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των αθλητικών σωµατείων, των Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισµών µηνός Σεπτεµβρίου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

Μέχρι 31 Οκτωβρίου

XΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010)

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας µηνός Σεπτεµβρίου.
2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ηµερολογιακός µήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται µέχρι την 26η του εποµένου µηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην αρµόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο µετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.
4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.
5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. Πολ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Please follow and like us:

Άρειος Πάγος Απόφαση 2468/2009 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την

Άρειος Πάγος Απόφαση 2468/2009 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)
Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια ΔΟΥ παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης. Πότε το χρέος είναι βεβαιωμένο και πότε αρχίζει το αξιόποινο της εν λόγω φορολογικής παράβασης. Απόρριψη λόγων για εσφαλμένη εφαρμογή και αρνητική υπέρβαση εξουσίας αλλά και για έλλειψη αιτιολογίας.

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια ΔΟΥ παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης. Πότε το χρέος είναι βεβαιωμένο και πότε αρχίζει το αξιόποινο της εν λόγω φορολογικής παράβασης. Απόρριψη λόγων για εσφαλμένη εφαρμογή και αρνητική υπέρβαση εξουσίας αλλά και για έλλειψη αιτιολογίας.

Απόφαση 2468 / 2009 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Παναγιώτη Ρουμπή – Εισηγητή, Γεώργιο Μπατζαλέξη και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Οκτωβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων – κατηγορουμένων: 1. Χ1, κατοίκου … και 2. Χ2, κατοίκου …, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ευστάθιο Ακριτίδη, περί αναιρέσεως της 1715/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες – κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11 Απριλίου 2008 αίτησή τους αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 761/2008.

Αφού άκουσε

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη από 11-4-2008 κοινή αίτηση αναίρεσης των 1) Χ1 και 2) Χ2 κατά της υπ’ αριθμ. 1715/2008 καταδικαστικής απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Επομένως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω.

Με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 1882/1990, θεσπίζεται η ποινική ευθύνη από τη μη καταβολή προς το Δημόσιο χρεών, που είναι βεβαιωμένο στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα από την παραβίαση της προθεσμίας καταβολής τους, κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, αναλόγως του αν αυτά είναι καταβλητεά εφάπαξ ή με δόσεις, έτσι ώστε η ποινική μεταχείριση να διαφοροποιείται ως προς το χρονικό σημείο έναρξης της ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, αλλά και ως προς το ύψος του μεγέθους του χρέους. Ειδικότερα προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις έναρξης της ποινικής ευθύνης, ήτοι εκείνη της μη καταβολής του χρέους, που η εξόφλησή του έχει ρυθμιστεί με δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσμία καταβολής της τρίτης δόσης και εκείνης της μη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε απαιτείται να παρέλθει δίμηνο από το τέλος της προθεσμίας, κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί το χρέος. Επακολούθησε η αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 από το άρθρο 23 του ν. 2523/1997. Με την αντικατάσταση αυτή, αφενός ποινικοποιήθηκε η μη καταβολή χρεών και προς τρίτους (πλην ιδιωτών), που εισπράττονται από τις δημόσιες υπηρεσίες ή τα τελωνεία και, αφετέρου, αυξήθηκε το ύψος του οφειλόμενου ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση της καταβολής. Τέλος, το ίδιο άρθρο αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004. Με τη νέα αυτή αντικατάσταση: 1) το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και λοιπών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων εσόδων στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία, αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διαπράξεώς του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συμπληρώσεως τεσσάρων μηνών από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσμο ποσό οφειλής για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται μαζί με τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσμης οφειλής, ανεξάρτητα από το είδος του χρέους (παρακρατούμενοι, επιρριπτόμενοι φόροι, δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη μη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Κατά τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (άρθρο 23 παρ. 1), το έγκλημα της καθυστέρησης καταβολής βεβαιουμένου χρέους, τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως α) τεσσάρων τουλάχιστον μηνών, προκειμένου για δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους και δύο (2) τουλάχιστον μηνών, προκειμένου για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, εφόσον το ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει το 1.000.000 δρχ. όταν πρόκειται για δάνεια και παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους) και τα (2.000.000) δρχ., όταν πρόκειται για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, β) έξι και τεσσάρων τουλάχιστον μηνών αντίστοιχα, εφ’ όσον οι αντίστοιχες οφειλές υπερβαίνουν τα (2.000.000) και (3.000.000) δρχ., και γ) ενός έτους και έξι μηνών τουλάχιστον αντίστοιχα, εφ’ όσον οι αντίστοιχες οφειλές υπερβαίνουν τα 3.000.000 και 4.500.000 δρχ. Κατά το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, (αύξηση ορίου ληξιπροθέσμων χρεών για ποινική δίωξη οφειλετών), που η ισχύς του άρχισε από 1-1-2004, και αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κλπ, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. κλπ. προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, και γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Κατά το μέρος του, οι νέες αυτές διατάξεις, δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισμένων δόσεων, όταν το χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για δε τις καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από οποιαδήποτε αιτία λαμβάνουν υπόψη, ως όριο για τη θεμελίωση του αξιοποίνου, το συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε επιμέρους χρέους, είναι δυσμενέστερες και συνεπώς, για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της εφαρμογής τους που εφαρμόζονται, εφόσον είναι ευμενέστερες, ως προς τις προϋποθέσεις ενάρξεως και θεμελιώσεως της ποινικής ευθύνης, οι προγενέστερες διατάξεις, που ίσχυαν κατά το χρόνο τελέσεώς τους. Επομένως, εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πράξεις που είχαν τελεσθεί κατά την ισχύ του ν. 2523/1997 και αφορούσαν μη καταβολή χρεών μικρότερων εκείνων, που ορίζονται κατά περίπτωση με το νόμο αυτό, πρέπει να κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, κρίσιμα στοιχεία, για τη θεμελίωση του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997 εγκλήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, για να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος του χρέους, 3) ο τρόπος πληρωμής του (εφάπαξ ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος που έπρεπε να καταβληθεί, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή της κάθε δόσεως, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος δεν συμπίπτει κατ’ ανάγκη με το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι, ως χρόνο βεβαιώσεως των χρεών, ο νόμος εννοεί αυτόν που γίνεται από την αρμόδια οικονομική αρχή και έχει ως περιεχόμενο τον προσδιορισμό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του ποσού και του είδους της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσμο του χρέους συνάπτεται με τη λεγόμενη ταμειακή βεβαίωση, οπότε και μπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η μη καταβολή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο και ήδη τεσσάρων μηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής του. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται στην καταδικαστική απόφαση, πέραν των όσων αναφέρθηκαν, αν πρόκειται για παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους ή αν πρόκειται για λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, αφού για την καθεμιά από τις ως άνω κατηγορίες, αφενός μεν προβλέπεται διαφορετικό ύψος ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση καταβολής του χρέους, αφετέρου δε απειλείται διαφορετικό πλαίσιο ποινής. (ΑΠ 975/2008). Επίσης, κατά το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, η ισχύς του οποίου άρχισε από 1-1-2004, και με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου κλπ. για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. κλπ. προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με τη νέα αυτή ρύθμιση: 1) το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και λοιπών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων εσόδων στις ΔΥΟ και τα Τελωνεία, αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διαπράξεώς του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συμπληρώσεως τεσσάρων μηνών από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσμο ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται μαζί με τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσμης οφειλής, ανεξάρτητα από το είδος του χρέους (παρακρατούμενοι, επιρριπτόμενοι φόροι, δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους, για τη μη καταβολή το οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Κατά το μέρος που οι νέες αυτές διατάξεις δεν απαιτούν την καθυστέρηση περισσοτέρων χρεών, από οποιαδήποτε αιτία λαμβάνουν υπόψη, ως όριο για τη θεμελίωση του αξιοποίνου, το συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε επιμέρους χρέους, είναι δυσμενέστερες και συνεπώς για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της εφαρμογής τους εφαρμόζονται, εφόσον είναι ευμενέστερες, ως προς τις προϋποθέσεις ενάρξεως και θεμελιώσεως της ποινικής ευθύνης οι προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο τελέσεώς τους (ΑΠ 1463, 1394, 1390/2008). Αντιθέτως, όταν το χρέος ή τα περισσότερα χρέη είναι καταβλητέα εφάπαξ και αφορούν πράξεις που τελέσθηκαν πριν την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004, υπερβαίνει δε το καθένα από αυτά το τασσόμενο με τη διάταξη του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αυτή αντικ. με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997, κατώτερο όριο ποινικής ευθύνης του οφειλέτη (1.000.000 δρχ. προκειμένου περί παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων και 2.000.000 δρχ. προκειμένου περί λοιπών φόρων και χρεών γενικά), ενώ συγχρόνως υπερβαίνουν τα ίδια τα χρέη συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ, είναι οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004 ευμενέστερες για τους οφειλέτες του Δημοσίου και τυγχάνουν εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, καθόσον αυξάνεται με αυτές το όριο της ποινικής ευθύνης του οφειλέτη στο ποσό των 10.000 ευρώ και ορίζεται ως χρόνος ενάρξεως της ποινικής ευθύνης του η παρέλευση τετραμήνου και όχι διμήνου από το τέλος της προθεσμίας κατά την οποίαν πρέπει να καταβληθεί το χρέος, ενώ συγχρόνως αυξάνονται και τα όρια του χρέους για τη μη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη (ΑΠ 1300/2008). Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποία ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιμηθεί όλα τα αποδεικτικά μέσα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα από αυτά, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεων κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογική συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας (Ολ. ΑΠ 1/2005). Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του ΚΠοινΔ, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το Δικαστήριο αποδίδει σε αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται, όταν το Δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικό, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στον συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίστανται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το δικάσαν κατ’ έφεση Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, δέχθηκε, στο αιτιολογικό της, τα εξής: “Οι κατηγορούμενοι στη … κατά τα κατωτέρω χρονικά διαστήματα, νόμιμοι εκπρόσωποι τυγχάνοντες της εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΒΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ”, που εδρεύει στη …, ο μεν Χ2 ως Διευθύνων εντεταλμένος σύμβουλος, ο δε Χ1, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κατά το χρόνο που γεννήθηκαν τα κατωτέρω χρέη, ο μεν πρώτος εκκαλών κατά το χρονικό διάστημα από 31-3-2003, ο δε δεύτερος κατά χρονικό διάστημα από 31-5-2002 έως 28-6-2004, για περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, καθυστέρησαν να καταβάλλουν βεβαιωμένα στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) χρέη προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, το συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ και ειδικότερα κατά το ως άνω χρονικό διάστημα καθυστέρησαν να καταβάλλουν χρέη προς το Δημόσιο βεβαιωμένα στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ …, ο μεν Χ1, τα με αύξοντα αριθμό 2, 10 και 11 του επισυναπτόμενου στο διατακτικό της παρούσας “Β” πίνακα χρεών βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ … ποσού 3.067,112,64 ευρώ, 830.473,64 ευρώ και 579.189,14 ευρώ αντίστοιχα και συνολικού ποσού 4.476.775,42 ευρώ, ο δε Χ2 τα με αύξοντα αριθμό 3, 25, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39 του επισυναπτόμενου στο διατακτικό της παρούσας “Α” πίνακα χρεών βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ … , ποσού 3.067,112,64 ευρώ, 830.473,64 ευρώ, 579.189,14 ευρώ, 1.152,80 ευρώ (Χ 7 φορές) αντίστοιχα και συνολικού ποσού 4.484.845,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, μέχρι τις 23-3-2006 (ημερομηνία σύνταξης του συνημμένου πίνακα χρεών), για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής τους, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες χρεών, όπου αναγράφονται αναλυτικά τα άνω ποσά ως προς την αιτία για την οποία οφείλονται, αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ …, τον τρόπο και ημερομηνία καταβολής του καθενός. Ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι ελλείπει η αντικειμενική υπόσταση του αποδιδομένου σ’ αυτούς αδικήματος, λόγω του ότι η σχετική έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου, δεν κοινοποιήθηκε νόμιμα σ’ αυτούς κι ως εκ τούτου μη νόμιμη είναι η βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ … των επίδικων φορολογικών χρεών, είναι αβάσιμος και απορριπτέος καθόσον η μη κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου και της πράξης επιβολής προστίμου, που είναι παρεπόμενη της προηγηθείσας βεβαίωσης, συνιστά πράξη απλής γνωστοποίησης του βεβαιωθέντος χρέους προς τον οφειλέτη και δεν επιδρά στο κύρος της βεβαίωσης. Επομένως οι κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι κατ’ εξακολούθηση των άνω πράξεων που τους αποδίδονται, με τις ελαφρυντικές όμως περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2β ΠΚ, γιατί δέχεται το Δικαστήριο ότι ωθήθηκαν στην πράξη τους από μη ταπεινά αίτια και δη στα οικονομικά προβλήματα που αυτοί αντιμετώπιζαν”. Ακολούθως δε το Δικαστήριο της ουσίας, αφού απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό των αναιρεσειόντων περί έλλειψης της αντικειμενικής υπόστασης του αποδιδόμενου σ’ αυτούς αδικήματος, λόγω του ότι η σχετική έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου δεν κοινοποιήθηκε νόμιμα σ’ αυτούς και ως εκ τούτου μη νόμιμη η βεβαίωση των επίδικων φορολογικών χρεών από την αρμόδια ΔΥΟ, κήρυξε ενόχους αμφοτέρους τους αναιρεσείοντες για το πλημμέλημα της φοροδιαφυγής κατ’ εξακολούθηση και αφού δέχθηκε ότι στο πρόσωπο αυτών (αναιρεσειόντων) συντρέχει η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2 Β ΠΚ, επέβαλε σε καθένα αναιρεσείοντα ποινή φυλάκισης τριάντα (30) μηνών, την οποία μετέτρεψε σε χρηματική ποινή, προς 5 ευρώ κάθε ημέρα φυλάκισης.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του, την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του άνω εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκαν οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1, 84 παρ. 2β και 98 του ΠΚ, 25 παρ. 1 εδ γ, 7 του ν. 1882/1990, όπως αντικ. η παρ 1 με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997 και στη συνέχεια με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004, τις οποίες διατάξεις, κατά την προεκτεθείσα έννοια και χρονική ισχύ, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου, και να στερήσει έτσι την απόφασή του νόμιμης βάσεως. Ειδικότερα αναφέρονται στην αιτιολογία τα αποδεικτικά μέσα αυτά το είδος τους (έγγραφα, των κατηγορούμενων εκπροσωπηθέντων δια δικηγόρου), από τα οποία το Δικαστήριο, συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, ενώ δεν υπήρχε, κατά νόμο, ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτι9κά και να εκθέσει τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ειδικότερα και αναφορικά με τις επί μέρους αιτιάσεις των αναιρεσειόντων περί απαραδέκτου της ποινικής δίωξης σε βάρος τους λόγω μη οριστικοποίησης της φορολογικής παράβασής τους (χωρίς μάλιστα να αναφέρουν αν έχουν ασκήσει ή όχι προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων), καθόσον η προαναφερόμενη προϋπόθεση που απαιτείται για τις λοιπές φορολογικές και συνάμα ποινικές παραβάσεις, δεν απαιτείται προκειμένου περί των εγκλημάτων, τα οποία συνίστανται στην παραβίαση της προθεσμίας καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που είναι βεβαιωμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως ορθά δέχθηκε και το Δικαστήριο της ουσίας με την προσβαλλόμενη απόφαση. Για τους ίδιους λόγους (επιτάχυνση της διαδικασίας), στην περίπτωση παραβίασης της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, όπως είναι και στην κρινόμενη υπόθεση, δεν εφαρμόζεται η παραγρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, σύμφωνα με την οποία για την άσκηση της ποινικής δίωξης η υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου, της καταλογιστικής πράξης του εν μέρει και των στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, όπως πρέπει να συμβαίνει για τις φορολογικές παραβάσεις των άρθρων 17, 18, 19 του ν. 2523/1997 όχι δε και την καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων ήδη χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 23 του ως άνω νόμου). Επομένως οι σχετικές περί απαραδέκτου της ποινικής δίωξης σε βάρος τους αιτιάσεις των αναιρεσειόντων με τις οποίες επιχειρούν τη θεμελίωση των από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε και Η περ. δ ΚΠΔ λόγων αναίρεσης (περί εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και αρνητικής υπέρβασης της εξουσίας του Δικαστηρίου λόγοι) είναι απορριπτέες ως αβάσιμες. Περαιτέρω είναι απορριπτέα ως αβάσιμη η αιτίαση των αναιρεσειόντων με την οποία διατείνονται ότι η βεβαίωση του προς το Δημόσιο χρέους τους δεν είναι έγκυρη λόγω της μη κοινοποίησης σ’ αυτούς ατομικά και όχι στο Γραφείο Πτωχών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (λόγω πτώχευσης της ανωνύμου εταιρίας που εκπροσωπούσαν), τις σχετικής έκθεσης ελέγχου και της αντίστοιχης πράξης επιβολής προστίμου, καθόσον η τυχόν παράλειψη των εν λόγω κοινοποιήσεων που είναι πράξεις παρεπόμενες της προηγηθείσας βεβαίωσης και αποτελούν απλή γνωστοποίηση του βεβαιωθέντος χρέους προς τον οφειλέτη, δεν επηρεάζουν την εγκυρότητα της βεβαίωσης και εντεύθεν την ποινικοποίηση της εν λόγω φορολογικής παράβασης και τον καταλογισμό της πράξης σ’ αυτούς. Όλες οι λοιπές αιτιάσεις, σε σχέση με τους παραπάνω λόγους (έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και αρνητική υπέρβαση εξουσίας), διαλαμβανόμενες ρητώς η έμμεσα (έλλειψη αιτιολογίας) που εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως – άρθρο 511 ΚΠΔ στην κρινόμενη αίτηση, πλήττουν την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα ως προς την ύπαρξη των περιστατικών που θεμελιώνουν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάσθηκαν, και είναι γι’ αυτό απορριπτέες ως απαράδεκτες.

Μετά απ’ αυτά και αφού δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναίρεσης για έρευνα, πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 11 Απριλίου 2008 κοινή αίτηση των: 1) Χ1, κατοίκου … και 2) Χ2, κατοίκου …, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 1715/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται, για τον καθένα αυτών σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 1η Δεκεμβρίου 2009. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Please follow and like us:

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ00/69/26.09.2012 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ. Σ00/69/26.09.2012
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2012.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215184

FAX: 2105230046

e-mail : diefpar@ika.gr

Αθήνα, 26 / 9 /2012

Αριθ. Πρωτ. Σ00/ 69

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ

Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παπαδιαμαντοπούλου 87

11527 ΑΘΗΝΑ

2. Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

Δ/νση Α΄ Συνταξιοδότησης

Δ/νση λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών

Υποδ/νση Ειδικών εφαρμογών

Τμήμα Εθνικών Μητρώων Συντάξεων

Απονομών & Πληρωμών

Λαγουμιτζή 40 Ν. Κόσμος 11745

3. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ομάδα Υποέργου Παροχών

Πατησίων 12 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: « ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2012»

Σχετικό: Το με Σ00/33/28.6.2012 Γ.Ε.

Για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η Διοίκηση του Ιδρύματος αποφάσισε την παράταση του χρόνου διενέργειας της καταγραφής της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων έτους 2012, έως και την Παρασκευή 5.10.2012.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Επομένως, οι συνταξιούχοι που έως και τις 5.10.2012 δεν προβούν σε καταγραφή της φυσικής τους παρουσίας στα πιστωτικά ιδρύματα αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τον Οκτώβριο του 2012 δεν θα λαμβάνουν πλέον τη σύνταξή τους από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ( Τράπεζες, Ε.Λ.Τ.Α.). Στις περιπτώσεις αυτές για την επαναχορήγηση της σύνταξης τίθεται προϋπόθεση η καταγραφή της φυσικής τους παρουσίας από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικό δελτίο τύπου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ (.pdf)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χ. ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Please follow and like us:

Αρ. Πρωτ. Δ12 1133259 ΕΞ 2012/24.09.2012 Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε.

Αρ. Πρωτ. Δ12 1133259 ΕΞ 2012/24.09.2012
Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. για δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 που ήδη έχουν υποβληθεί.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ12 1133259 ΕΞ 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ . Δ/νση Καρ. Σερβίας 10

Τ.Κ.101 84

Τηλέφωνο 210 3375317,

FAX: 318 210 3375001

ΘΕΜΑ: Αμφισβήτηση αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. για δηλώσεις οικονομικού έτους 2012 που ήδη έχουν υποβληθεί.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα φορολογουμένων που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας, αναφορικά με την αμφισβήτηση της δαπάνης των τεκμηρίων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου και νόμου, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργία,

ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα

ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και

ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Στις πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου. Αν πρόκειται για τους γονείς, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

2. Αναφορικά με τα παραπάνω διευκρινίζονται τα εξής:

α) Στη περίπτωση των φορολογουμένων που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν περιλαμβάνονται οι μόνιμοι αξιωματικοί (π.χ. οπλίτες, έφεδροι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί). Η δυνατότητα επίκλησης μικρότερης τεκμαρτής δαπάνης δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη εισοδήματος ή όχι ή από τον τόπο όπου υπηρετεί τη θητεία του ο στρατευμένος.

β) Οι υπόχρεοι σε δήλωση οι οποίοι είναι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από το εν λόγω οργανισμό καθώς και από άλλα ταμεία (π.χ. NAT). Επιπλέον, να μην έχουν κατά την χρήση 2011 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται τα τεκμαρτά εισοδήματα.

γ) Όσοι φορολογούμενοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. δηλαδή όσοι εισπράττουν καθυστερημένα δεδουλευμένες αποδοχές λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη του και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή επειδή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και τις δήλωσε στο χρόνο είσπραξής τους ή ειδικά για μη εισπραχθείσες δεδουλευμένες αποδοχές της χρήσης 2011, μπορούν επίσης ν’ αμφισβητήσουν ποσά τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης, με την προϋπόθεση ότι η ανωτέρω περίπτωση αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση δεν αρκεί να συντρέχει μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος για να αμφισβητηθεί η αντικειμενική δαπάνη, αλλά πρέπει και ο φορολογούμενος σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι δεν πραγματοποίησε ή πραγματοποίησε μειωμένη δαπάνη, θέμα πραγματικό το οποίο ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ.

Μετά την υποβολή της δήλωσης του 2012, ο φορολογούμενος μαζί με το εκκαθαριστικό του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα επικαλεσθεί μπορεί να μεταβεί στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου ν’ αμφισβητήσει τα ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης μπορεί και ν’ απορρίψει αιτιολογημένα το μαχητό τεκμήριο. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας αφού ελέγξει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, μειώσει ανάλογα την αντικειμενική δαπάνη, θα προβεί σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης.

3. Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τη μείωση ή το μη υπολογισμό και την αμφισβήτηση των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης το ζήτημα είναι πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του προϊσταμένου της ΔΟΥ και σε περίπτωση αμφισβήτησης, στην κρίση των διοικητικών δικαστηρίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1188/24.09.2012 Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική

ΠΟΛ 1188/24.09.2012

Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» – Κοινοποίηση νέων διατάξεων.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. : 1188

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20

Ταχ. Κωδ. : 106 72 Αθήνα

Πληροφορίες : Σ. Μπέη

Τηλέφωνο : 210 3614303, 210 3613274

FΑΧ : 210 3635077

ΘΕΜΑ: Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» – Κοινοποίηση νέων διατάξεων

Σε συνέχεια της ΠΟΛ. 1236/24-11-2011, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204 /15-09-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας, στο εξής ΠτΚ) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις του άρθρου 234 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄/11-04-2012) και του άρθρ. 58 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄/11-04-2012).

Βασικός σκοπός της εγκυκλίου είναι να καταστεί σαφής η ισχύουσα διαδικασία εξυγίανσης και επομένως αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση των σχετικών υποθέσεων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν περισσότερο τα συμφέροντα του Δημοσίου, ενόψει τόσο του κινδύνου από την απώλεια δημοσίων εσόδων ως αποτέλεσμα επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης όσο και από την καθυστέρηση στη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων λόγω της αναστολής μέτρων που συνήθως χορηγείται από τα αρμόδια δικαστήρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

α) Νομοθετικό πλαίσιο

Η διαδικασία εξυγίανσης ρυθμίζεται από τα άρθρα 99-106ι του έκτου κεφαλαίου του ΠτΚ, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης». Πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρ.12 του ν. 4013/2011, το έκτο κεφάλαιο του ΠτΚ έφερε τον τίτλο «Διαδικασία συνδιαλλαγής» και ρύθμιζε την προϊσχύουσα διαδικασία συνδιαλλαγής. Η μετάβαση στο νέο καθεστώς ρυθμίζεται με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 14 του ν. 4013/2011. Περαιτέρω, επήλθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων της διαδικασίας εξυγίανσης με το άρθρο 234 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

Η συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή σε συμφωνίες εξυγίανσης βάσει του άρθρου 106 δ ΠτΚ ρυθμίζεται ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α΄/10-12-2009), όπως συμπληρώθηκε πρόσφατα με το άρθρο 58 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄/11-04-2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» – βλ. σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1087/2010 της υπηρεσίας μας.

Ακολουθεί παράθεση των βασικότερων σημείων των άρθρων 99- 106ι ΠτΚ, που ορίζουν την τηρητέα διαδικασία.

β) Ανάλυση διατάξεων

1) «Διαδικασία εξυγίανσης» – άρθρο 99 ΠτΚ

Σημειώνεται ότι η προπτωχευτική αυτή διαδικασία, όπως και η συνδιαλλαγή, διεξάγεται ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Στο άρθρο 99 παρ. 1 ΠτΚ ορίζεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο είναι το κατ΄ άρθρο 4 ΠτΚ « πτωχευτικό δικαστήριο», δηλαδή το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει το κέντρο των κύριων συμφερόντων του.

Σύμφωνα με το άρθρ . 99 παρ. 2 ΠτΚ η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτικη διαδικασία που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης μέσω της σύναψης και επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Ο αιτών με τη διάταξη του άρθρου 99 παρ. 4 ΠτΚ έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει συμφωνία εξυγίανσης και να την υποβάλει προς δικαστική επικύρωση : α) αφού προηγηθεί το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης με σχετική δικαστική απόφαση κατά τα άρθρα 100 επ. ΠτΚ ή β) απευθείας με άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 106β ΠτΚ.

Υπογραμμίζεται ότι, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στη διαδικασία συνδιαλλαγής, ο νόμος στο άρθρο 99 παρ. 6 ΠτΚ δίνει τη δυνατότητα και σε οφειλέτες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών να υποβάλλουν αίτηση εξυγίανσης με την υποχρέωση να συνυποβάλλεται με το ίδιο δικόγραφο και αίτηση πτώχευσης. Την ίδια δυνατότητα έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ.7 ΠτΚ, ακόμη και οι οφειλέτες για τους οποίους εκκρεμεί ήδη αίτηση κήρυξης σε πτώχευση ή για τους οποίους κατατίθεται μεταγενέστερα τέτοια αίτηση. Αν πάλι ο οφειλέτης περιέλθει σε κατάσταση παύσης πληρωμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξυγίανσης, οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 8 ΠτΚ, να υποβάλει αίτηση πτώχευσης, με δυνατότητα να ζητήσει αναστολή της εξέτασης της τελευταίας.

Το άρθρο 99 παρ. 6 εδ. ε΄ ΠτΚ απαριθμεί τους τρόπους λήξης της διαδικασίας εξυγίανσης, που είναι οι εξής : α) η επικύρωση ή η απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, β) η πάροδος της προθεσμίας που χορηγείται από το δικαστήριο, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την έκδοση της απόφασης και της τυχόν χορηγηθείσας παράτασης αυτής για ένα μήνα, κατά το άρθρο 101 παρ. 1 ΠτΚ, γ) η ανάκληση της απόφασης που άνοιξε τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 ΠτΚ.

2) «Αίτηση ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης» – άρθρο 100 ΠτΚ

Μαζί με την αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο ο οφειλέτης θα πρέπει να καταθέσει με ποινή απαραδέκτου, πέραν των λοιπών στοιχείων που περιγράφονται στο άρθρο 100 παρ. 2 ΠτΚ και βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του προς το Δημόσιο.

Στο άρθρο 100 παρ.6 ΠτΚ προβλέπεται ότι για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της και ότι εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση αυτών. Επομένως, το Δημόσιο πλέον κλητεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ , σε αντίθεση με τη διαδικασία συνδιαλλαγής όπου δεν προβλεπόταν αντίστοιχη υποχρέωση.

Ως έγκυρη κλήτευση προς το Δημόσιο νοείται η κλήτευση προς τον Υπουργό των Οικονομικών, ο οποίος εκπροσωπεί το Δημόσιο στις δίκες, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κώδικα Περί Δικών του Δημοσίου (ν.δ. 26/1944) σε συνδυασμό με το άρθρο 126 του ΚΠολΔ. Ως κλήτευση προς τον Υπουργό των Οικονομικών νοείται η κοινοποίηση είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στην οδό Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 10184 Αθήνα είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ακαδημίας 68, Τ.Κ. 10678 Αθήνα. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοινοποίησης της αίτησης εξυγίανσης δεν αποτελεί νομότυπη κλήτευση.

3) «Απόφαση του δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης» – άρθρο 101 ΠτΚ, «Διορισμός μεσολαβητή και ειδικού εντολοδόχου» – άρθρο 102 ΠτΚ και «Καθήκοντα και αμοιβές των οργάνων της διαδικασίας» – άρθρο 106ι ΠτΚ

Αν το πτωχευτικό δικαστήριο κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης, η οποία μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα, σύμφωνα με το άρθρ. 101 παρ.1 ΠτΚ.

Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων (στο εξής Δ.Δ.Δ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (άρθρο 101 παρ. 2 ΠτΚ), χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη υποχρεωτικής κοινοποίησης προς το Δημόσιο.

Το πτωχευτικό δικαστήριο κατ΄ αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτών ή και αυτεπαγγέλτως μπορεί να διορίσει μεσολαβητή με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις είτε με την απόφαση που ανοίγει τη διαδικασία είτε και με μεταγενέστερη απόφαση (άρθρα 101 και 102 παρ. 1 ΠτΚ), σε αντίθεση με τη διαδικασία συνδιαλλαγής όπου ο διορισμός μεσολαβητή ήταν υποχρεωτικός.

Το άρθρο 106ι παρ. 1 ΠτΚ δεν επιτρέπει τον ορισμό δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν σε οικονομικές υπηρεσίες ως εμπειρογνωμόνων, μεσολαβητών ή ειδικών εντολοδόχων. Δεδομένου ότι στην πράξη ήδη υπήρξαν δικαστικές αποφάσεις που όριζαν ως μεσολαβητές σε διαδικασίες εξυγίανσης Προϊσταμένους ή υπαλλήλους Δ.Ο.Υ., εφιστάται η προσοχή σε ανάλογες περιπτώσεις να γίνεται επίκληση της απαγορευτικής αυτής διάταξης.

4) «Προληπτικά μέτρα στη διαδικασία εξυγίανσης» – άρθρο 103 ΠτΚ

Με την απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης ή με απόφαση του προέδρου του που λαμβάνεται κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να αναστέλλονται από την κατάθεση της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και μέχρι τη λήξη της εν όλω ή εν μέρει τα ατομικά μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του οφειλέτη (άρθρο 103 παρ. 1 ΠτΚ).

Αναστολή μέτρων ήδη από την κατάθεση της αίτησης μπορεί να χορηγείται με προσωρινή διαταγή. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση της διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη. Σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 2 ΠτΚ η αναστολή μπορεί να επεκτείνεται και σε εγγυητές ή λοιπούς συνοφειλέτες του αιτούντος, εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος.

Επίσης, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ΠτΚ προληπτικά μέτρα, που εφαρμόζονται σε περίπτωση κήρυξης οφειλετών σε κατάσταση πτώχευσης (άρθρο 103 παράγραφος 3 ΠτΚ.).

Στο άρθρο 103 παρ. 7 ΠτΚ ορίζεται ότι τα προληπτικά μέτρα ή τυχόν προσωρινή διαταγή που διατάχθηκαν παύουν να ισχύουν μετά πάροδο δύο (2) μηνών από το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης.

5) «Προθεσμία σύναψης της συμφωνίας – Υποχρεώσεις κατά τη διαπραγμάτευση» – άρθρο 104 ΠτΚ

Η σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης και η κατάθεση της αίτησης για την επικύρωσή της λαμβάνουν χώρα εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε η διαδικασία θεωρείται αυτοδικαίως λήξασα και το λειτούργημα του τυχόν διορισθέντος μεσολαβητή περαιωμένο.

6) «Σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών» – άρθρο 105 ΠτΚ

Ενώ η συναίνεση των πιστωτών, όπως και στη συνδιαλλαγή, κατά κανόνα ζητείται κατόπιν διαπραγμάτευσης αυτών με τον οφειλέτη, με το άρθρο 105 ΠτΚ εισάγεται μία διαφορετική δυνατότητα λήψης απόφασης στα πλαίσια σύγκλησης συνέλευσης πιστωτών.

Το άρθρο 105 παρ. 1 ΠτΚ ορίζει ότι με την απόφαση για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει κατόπιν αίτησης του οφειλέτη τη σύγκληση συνέλευσης των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων υπήρχαν κατά την ημέρα ανοίγματος της διαδικασίας, έστω και αν δεν είναι ληξιπρόθεσμες ή τελούν υπό αίρεση, προκειμένου να λάβει απόφαση για την αποδοχή της συμφωνίας εξυγίανσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 ΠτΚ, η πρόσκληση λαμβάνει χώρα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης, ενώ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση των πιστωτών τίθενται στη διάθεσή τους το σχέδιο συμφωνίας εξυγίανσης και η έκθεση εμπειρογνώμονα.

7) «Διαδικασία της συνέλευσης και λήψη απόφασης» – άρθρο 106 ΠτΚ

Στο άρθρο 106 παρ. 3 ΠτΚ ορίζεται ότι ως προς την ψηφοφορία και τη συζήτηση στη συνέλευση εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 116 και 117 ΠτΚ, που αφορούν την τηρητέα διαδικασία επί σχεδίων αναδιοργάνωσης. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η παρ. 2 του άρθρου 116 ΠτΚ, σύμφωνα με την οποία οι πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων θίγονται από το σχέδιο χωρίς όμως αυτές να μηδενίζονται, σε περίπτωση που απέχουν από την ψηφοφορία θεωρούνται ότι ψηφίζουν υπέρ του σχεδίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 4 ΠτΚ, για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη συνέλευση απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται πιστωτές που εκπροσωπούν το 50% του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών. Για την αποδοχή του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης απαιτείται πλειοψηφία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 60% των απαιτήσεων των πιστωτών, που παρίστανται στη συνέλευση, στο οποίο περιλαμβάνεται το 40% των απαιτήσεων των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, που παρίστανται στη συνέλευση.

8) «Σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης» – άρθρο 106α ΠτΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 106α παρ. 1 ΠτΚ η συμφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις και εκπροσωπούν τα ποσοστά πλειοψηφίας που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

9) «Άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης» – άρθρο 106β ΠτΚ

Με το άρθρο 106β παρ.1 ΠτΚ ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα στους συμβαλλόμενους πιστωτές να συνάψουν και υποβάλουν στο δικαστήριο για επικύρωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 106στ ΠτΚ, συμφωνία εξυγίανσης και πριν από την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί άνοιγμα με δικαστική απόφαση, με την προϋπόθεση να έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και τους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 106 α ΠτΚ. Σε αυτήν την περίπτωση, υποβάλλεται στο δικαστήριο αίτηση στην οποία επισυνάπτεται συμφωνία εξυγίανσης υπογεγραμμένη από τον οφειλέτη και τους συμβαλλόμενους πιστωτές, με αίτημα την απευθείας επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, γιατί οι αποφάσεις με τις οποίες γίνονται δεκτές επιφέρουν αμέσως τα αποτελέσματα της επικύρωσης της κάθε συμφωνίας, που θα αναλυθούν κατωτέρω στην υπ΄ αρ. 14 ενότητα της παρούσας εγκυκλίου.

10) «Συμμετοχή δημοσίου και δημοσίων φορέων» – άρθρο 106δ ΠτΚ

Η συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξυγίανσης θεμελιώνεται σε αυτό το άρθρο, όπου ειδικότερα προβλέπεται ότι το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης μπορούν να συναινούν στη σύναψη συμφωνίας εξυγίανσης είτε συμμετέχοντας και ψηφίζοντας σε συνέλευση των πιστωτών είτε υπογράφοντας τη συμφωνία με τους ίδιους όρους που θα συναινούσε υπό τις ίδιες συνθήκες ιδιώτης πιστωτής, ακόμη και όταν με τη συμφωνία ο δημόσιος φορέας παραιτείται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσης.

Επισημαίνεται ότι επί αιτημάτων συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνίες συνδιαλλαγής, σύμφωνα με το προϊσχύον άρθρο 102 ΠτΚ, αρμόδιος να αποφασίζει είναι ο Υπουργός Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκδιδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών (πρώην 16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και νυν Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 τ.Α΄/10-12-2009) – βλ. σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1087/2010 της Υπηρεσίας μας. Η ίδια διαδικασία τηρείται και επί αιτημάτων συμμετοχής του Δημοσίου σε συμφωνίες εξυγίανσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 ν. 4013/2011, που ορίζει ότι όπου στον ΠτΚ ή άλλη νομοθεσία γίνεται λόγος για διαδικασία συνδιαλλαγής θα νοείται εφεξής η διαδικασία εξυγίανσης.

Διαφοροποίηση ως προς την αρμοδιότητα και την τηρητέα διαδικασία εισήχθη με το άρθρο 58 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄89/11-04-2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις». Ειδικότερα, προστέθηκε στο άρθρο 4 παρ. 6 περ. α΄ του ν. 3808/2009 νέο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995 (Α΄143), των οποίων οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, επί αιτήματος συμφωνίας με το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου (διαδικασία εξυγίανσης) και του 7ου (σχέδιο αναδιοργάνωσης) Κεφαλαίου του ν. 3588/2007, όπως ισχύει, αρμόδιο για τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (το οποίο έχει συσταθεί στο Γ.Λ.Κ. και συνεπικουρείται από τη Διεύθυνση 25 η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών, όπως προβλέπεται στο ν. 2322/1995). Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί μετά από γνώμη της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών (Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων). Επομένως η διάταξη αυτή ρυθμίζει την ειδική περίπτωση οφειλετών, οι οποίοι έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και οι εγγυημένες οφειλές τους ανέρχονται στο ανωτέρω ποσοστό επί των συνολικών υποχρεώσεών τους.

11) «Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης» – άρθρο 106ε ΠτΚ

Το άρθρο 106ε παρ. 1 ΠτΚ ορίζει ότι η συμφωνία εξυγίανσης μπορεί να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη και απαριθμεί ενδεικτικά : α) τη μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη, β) την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη με την έκδοση μετοχών κάθε είδους ή κατά περίπτωση εταιρικών μεριδίων, γ) τη ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους μετά από την επικύρωση της συμφωνίας, δ) τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη, ε) την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στ) την ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο με βάση οποιαδήποτε έννομη σχέση περιλαμβανομένης ενδεικτικά της εκμίσθωσης ή της σύμβασης διαχείρισης,

ζ) τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο ή σε εταιρεία των πιστωτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 106θ ΠτΚ, η) την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών για κάποιο διάστημα μετά την επικύρωση της συμφωνίας, θ) το διορισμό προσώπου που θα επιβλέπει την εκτέλεση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης ασκώντας τις εξουσίες που του δίνονται κατά τους όρους αυτής και ι) την καταβολή συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής θέσης του οφειλέτη. Η συμφωνία θα πρέπει να ορίζει με ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών.

Το άρθρο 106ε παρ. 3 ΠτΚ προβλέπει ότι η μη τήρηση της συμφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη μπορεί να τίθεται ως διαλυτική αίρεση της συμφωνίας ή ως λόγος καταγγελίας της. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και υπέρ του Δημοσίου τα δικαιώματα που έχει κάθε πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που αναλαμβάνονται ή διαμορφώνονται με τη συμφωνία καθώς και καθυστερημένης ή πλημμελούς εκπλήρωσης, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης.

Το άρθρο 106ε παρ. 7 ΠτΚ προβλέπει ότι η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με αυτή της συμφωνίας, το οποίο εγκρίνεται από τον οφειλέτη και τους πιστωτές κατ΄ άρθρο 106α ΠτΚ ή 106β ΠτΚ, κατά περίπτωση.

12) «Αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης» – άρθρο 106στ ΠτΚ

Μετά τη δικαστική απόφαση ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης, εφόσον συναφθεί συμφωνία, κατατίθεται από τον οφειλέτη, οποιονδήποτε πιστωτή ή το μεσολαβητή αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας στο πτωχευτικό δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 106στ παρ. 1 ΠτΚ. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμονα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 100 παρ. 4 ΠτΚ (άρθρο 106στ παρ. 2 ΠτΚ).

Και σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 106στ παρ.5 ΠτΚ. Επομένως, το Δημόσιο πλέον κλητεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ , σε αντίθεση με τη διαδικασία συνδιαλλαγής όπου δεν προβλεπόταν αντίστοιχη υποχρέωση. Για το νομότυπο της κλήτευσης βλέπε παραπάνω την υπ. αρ. 2 ενότητα της παρούσας εγκυκλίου.

13) «Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης» – άρθρο 106ζ ΠτΚ

Το άρθρο 106ζ παρ. 1 ΠτΚ ορίζει ότι το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον οφειλέτη και τους πιστωτές, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 106 ΠτΚ.

Στο άρθρο 106ζ παράγραφος 2 ΠτΚ αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο δεν επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης και οι οποίοι αφορούν : α) τη μη βιωσιμότητα της επιχείρησης, β) τη βλάβη της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, γ) την ύπαρξη δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου και δ) την παράβαση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών. Ειδικά ως προς τη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, το άρθρο 99 παρ. 2 ΠτΚ ορίζει ότι αυτή παραβλάπτεται όταν προβλέπεται ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν με βάση αναγκαστική εκτέλεση ή σε περίπτωση κήρυξης του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης.

Η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης ή που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης πρέπει να δημοσιεύεται αμελλητί σε περίληψη στο Γ.Ε.Μ.Η. και στο Δ.Δ.Δ. του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων με επιμέλεια του μεσολαβητή, εφόσον υπάρχει, ή διαφορετικά του οφειλέτη, σύμφωνα με το άρθρο 106ζ παρ. 5 ΠτΚ, χωρίς να προβλέπεται υποχρεωτική κοινοποίηση προς το Δημόσιο.

Στο άρθρο 106ζ παρ. 6, 7 και 8 ΠτΚ ορίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης ενδίκων μέσων κατά της απόφασης επικύρωσης, που είναι η τριτανακοπή και η έφεση.

14) «Αποτελέσματα της επικύρωσης» – άρθρο 106η ΠτΚ

Τα αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης που αφορούν το Δημόσιο ως πιστωτή είναι τα εξής :

α) η συμφωνία εξυγίανσης από την επικύρωσή της δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτήν, επομένως και το ΔΗΜΟΣΙΟ, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι ή δεν ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί και τη σημαντικότερη ειδοποιό διαφορά του θεσμού της εξυγίανσης από εκείνον της συνδιαλλαγής.

Δε δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης. (άρθρο 106η παρ. 1 ΠτΚ). Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς το Δημόσιο, ο χρόνος γένεσης αυτών δε συμπίπτει απαραίτητα με το χρόνο βεβαίωσής τους,

β) η επικύρωση της συμφωνίας δεν έχει επίπτωση στις ασφάλειες τρίτων, προσωπικές (π.χ. εγγυήσεις) ή εμπράγματες (π.χ. υποθήκες) και στις περιπτώσεις οφειλής εις ολόκληρον (π.χ. ευθύνη εκπροσώπων Νομικών Προσώπων για χρέη των Ν.Π. προς το Δημόσιο) με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του ΠτΚ (π.χ. άρθρο 106ε παρ.1 περ. α΄, παρ. 2 ΠτΚ) ή προβλέψεων της συμφωνίας (άρθρο 106η παρ. 2 ΠτΚ),

γ) αναστέλλεται μεταξύ άλλων η ποινική δίωξη του πλημμελήματος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990, δηλαδή του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον η παραπάνω πράξη έχει τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 106η παρ. 3 περ. β΄ ΠτΚ),

δ) δεν αναστέλλονται μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά από τους όρους της συμφωνίας, σε αντίθεση με τη διαδικασία συνδιαλλαγής όπου η αναστολή αποτελούσε αποτέλεσμα εκ του νόμου σύμφωνα με το προϊσχύον άρθρο 104 ΠτΚ,

ε) η απόφαση που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης αποτελεί τίτλο εκτελεστό για τις αναλαμβανόμενες με αυτήν υποχρεώσεις, εφόσον από τη συμφωνία προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής (άρθρο 106η παρ. 5 ΠτΚ) και

στ) σε περίπτωση που έχει συνυποβληθεί αίτηση κήρυξης πτώχευσης και το δικαστήριο επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης, τεκμαίρεται ότι το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση πτώχευσης (άρθρο 99 παρ. 6 ΠτΚ).

Εκτός των παραπάνω αποτελεσμάτων που επέρχονται με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, σε περίπτωση πλήρους και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συμφωνία εξυγίανσης, εξαλείφεται το αξιόποινο των πράξεων που αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου 106η ΠτΚ (άρθρο 106η, παρ. 4 ΠτΚ).

15) «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» – άρθρο 14 ν. 4013/2011

Στην παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι συμφωνίες συνδιαλλαγής που έχουν ήδη συναφθεί με τις προϊσχύουσες του ν. 4013/2011 διατάξεις δε θίγονται και εξακολουθούν να διέπονται από αυτές, εκτός αν ο οφειλέτης ζητήσει την υπαγωγή του σε διαδικασία εξυγίανσης και συντρέχουν ως προς το πρόσωπό του οι προϋποθέσεις των νέων διατάξεων.

Στην παρ. 2 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις διαδικασιών συνδιαλλαγής που έχουν ήδη ανοίξει, τα μέρη δύνανται είτε να συνάψουν συμφωνία συνδιαλλαγής κατά τις προϊσχύουσες διατάξεις είτε συμφωνία εξυγίανσης με τις νέες διατάξεις.

Η παρ. 3 αυτού του άρθρου προβλέπει τέλος ως προς τις εκκρεμείς αιτήσεις για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής ότι κρίνονται υπό τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός αν οι αιτούντες τις μετατρέψουν σε αιτήσεις για το άνοιγμα διαδικασίας εξυγίανσης, οπότε εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

«Ειδική εκκαθάριση» – άρθρο 106ια ΠτΚ

Πέραν του θεσμού της εξυγίανσης, ο ν. 4013/2011 θεσπίζει με το εν λόγω άρθρο τον θεσμό της ειδικής εκκαθάρισης , ο οποίος πρέπει να διακρίνεται από τη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης των κατηργημένων πλέον διατάξεων των άρθρων 46 – 46γ του ν. 1892/1990 «για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

Το άρθρο 106ια παρ.1 ΠτΚ ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορούν να υπαχθούν με απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία.

Σύμφωνα με το άρθρο 106ια παρ. 5 ΠτΚ , το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, αν προβλέπει ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επιχείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών (σχετικά με την έννοια της συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών βλέπε την υπ΄ αρ. 13 ενότητα της παρούσας εγκυκλίου). Με τη δικαστική απόφαση που αποδέχεται την αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης διορίζεται και εκκαθαριστής, στον οποίο περιέρχεται στο σύνολό της η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 106ια παρ. 8 ΠτΚ , έργο του εκκαθαριστή είναι η μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών από την έναρξη των ενεργειών του, με δυνατότητα παράτασης έξι επιπλέον μηνών από το πτωχευτικό δικαστήριο. Σε περίπτωση που παρέλθει αυτή η προθεσμία, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως.

Το άρθρο 106ια παρ.3 ΠτΚ προβλέπει τη δυνατότητα να εκκρεμούν παράλληλα οι διαδικασίες εξυγίανσης και ειδικής εκκαθάρισης και διακρίνει δύο περιπτώσεις : α) να εκκρεμεί ήδη διαδικασία εξυγίανσης κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση ή β) να υποβληθεί αίτηση εξυγίανσης μετά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση και πριν από τη συζήτηση της τελευταίας. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει την αναστολή της εξέτασης της αίτησης για υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 6, 8 ΠτΚ, δίνοντας έτσι προτεραιότητα στην προοπτική διάσωσης της επιχείρησης.

Περαιτέρω οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα αποσταλούν άμεσα στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Συνημμένα : Όπως στο κείμενο

Ακριβές αντίγραφο Ο Υφυπουργός Οικονομικών

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Γεώργιος Μαυραγάνης

Please follow and like us:

Το 50% του βασικού θα λαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι που… αναμένουν τη σύνταξή τους.

Το 50% του βασικού θα λαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι που… αναμένουν τη σύνταξή τους.

Ειδήσεις – Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

Το 50% του βασικού θα λαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι που… αναμένουν τη σύνταξή τους

ΕΝΑΝΤΙ για κάθε μήνα αναμονής, που ορίζεται στο 50% του βασικού μισθού, θα λαμβάνει ο εξερχόμενος από την ενεργό υπηρεσία δημόσιος υπάλληλος, ενώ με την καταβολή της οριστικής σύνταξης θα γίνεται τελική οριστική εκκαθάριση.

Αυτό ανακοίνωσε στη Βουλή ο αν. υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Γ. Κυρίτση. Επιπλέον από τις αρχές Οκτωβρίου θα λειτουργεί portal (διαδικτυακή πύλη), μέσω του οποίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία του φακέλου τους στο Γενικό Λογιστήριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, «δεν απεγράφησαν 4.560 άτομα. Εξ αυτών 2.140 περιπτώσεις αφορούσαν συντάξεις εθνικής αντίστασης και 2.420 λοιπές κατηγορίες, εκ των οποίων ενδεικτικά 540 περιπτώσεις αφορούσαν άμαχους του 1912 και 1915, αγωνιστές της δικτατορίας και οπλίτες του 1940, του 1950 και της Κύπρου». «Το μηνιαίο δημοσιονομικό όφελος», τόνισε, «ανέρχεται σε 2.024.120 ευρώ. Για όσους δεν απεγράφησαν έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους από τις 24 Σεπτεμβρίου και έχει αρχίσει η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων. Στη συνέχεια θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη όσοι με δόλο τις εισέπρατταν».
Πηγή: http://www.express.gr/

Please follow and like us:

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμός 2735/41/25.09.2012 Έγκριση της υπ΄ αριθμ 1302/35/25.9.2012 απόφασης της Επιτροπής Δ

Ο.Α.Ε.Δ. Αριθμός 2735/41/25.09.2012
Έγκριση της υπ΄ αριθμ 1302/35/25.9.2012 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ σχετικά με την αποπληρωμή προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έτους 2008

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός 2735/41/25.09.2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου

Ταχ.Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ

Τ.Κ.: 17456

Αρμόδια Δ/νση: Οικονομικών

Πληροφ.:Φ.Τσαγκρινού

Τηλ.: 210-9989484-9495

Fax: 210-9989157

e-mail: dsgram@oaed.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αριθμ 1302/35/25.9.2012 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ σχετικά με την αποπληρωμή προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έτους 2008

ΑΠΟΦΑΣΗ 2735/41/25.09.2012

Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εγκρίνει την υπ’ αριθμ 1302/35/25.9.2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή του προγράμματος που αναφέρεται στην εισήγηση.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΧΑΛΟΥ

Please follow and like us:

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ19/47/10487/01.08.2012 Προσκόμιση βεβαίωσης κατά τη μεταβολή ιδιοκτησιακού

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΣ/Φ19/47/10487/01.08.2012
Προσκόμιση βεβαίωσης κατά τη μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ

Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

ΠΛΗΡΟΦ.: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

ΤΗΛ.: 210 5285617

FAX: 210 5285599

ΑΘΗΝΑ, 1/8/2012

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ19/47/10487

ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΙΓΑΝΤΕ

10191 ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο σας».

ΣΧΕΤ:1.Το αριθ.πρ.Α60226/6182/19-7-2012 έγγραφο σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρ. 13 του ΠΔ 258/05:

«1. Κάθε έκδοση άδειας κυκλοφορία Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτου ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

2. Για την χορήγηση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 αδειών κυκλοφορίας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Αρχή βεβαίωσης του Οργανισμού, περί εξόφλησης όλων των απαιτητών υποχρεώσεων προς αυτόν από πάσης φύσεως οφειλές.

Κατ’ εξαίρεση δύνανται να χορηγούνται βεβαιώσεις και χωρίς προηγούμενη εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών, εφόσον αυτές βάσει κείμενων διατάξεων, έχουν κεφαλαιοποιηθεί και καταβάλλονται σε δόσεις υπό την προϋπόθεση της κανονικής εξόφλησης των δόσεων.»

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ΠΔ 258/05 :

«3. Κάθε ιδιοκτήτης Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζει κατόπιν οριστικού συμβολαίου την κυριότητα ή χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου σε άλλον, είτε εξ ολοκλήρου, είτε κατά ποσοστό, υτιοχρεούται να προσκομίζει στο συμβολαιογράφο ή στην αρμόδια Δημόσια Αρχή και βεβαίωση του ΟΑΕΕ περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων του από πάσης φύσεως οφειλές, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν κεφαλαιοποιηθεί και καταβάλλονται σε δόσεις.»

Γ. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012, στην παρ. 3 του άρθρου 13 του ΠΔ 258/05 προστέθηκε εδάφιο σύμφωνα με το οποίο παρέχεται πλέον στους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης, η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πώλησης Δ.Χ. αυτοκινήτου και στην περίπτωση που οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν το ποσό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3863/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 43 του Ν. 3996/2011, δηλαδή εφόσον αυτές προσαυξημένες με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν ξεπερνούν τις 20.000 €.

Με την παρ. 1β του ανωτέρω άρθρου αντικαταστάθηκε και η παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 258/05 και πλέον οι συμβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρμόδια κατά νόμο αρχή, υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου, ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της αδείας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τη βεβαίωση που προβλέπεται από την παρ. 3 του ΠΔ 258/05 όπως ισχύει.

Δ. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 11 της αριθ.Φ80000/7228/308/14-9-2006 Υπουργικής Απόφασης «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1γ του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012: «Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, πλην της βεβαίωσης για πώληση Δ.Χ. αυτοκινήτου, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 ΠΔ 258/05».

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων γίνεται σαφές ότι:

– σε κάθε περίπτωση αποχαρακτηρισμού Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,

– σε κάθε περίπτωση αποξένωσης του κατόχου Δ.Χ. αυτοκινήτου από το δικαίωμα ιδιοκτησίας του, ή οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης δικαιώματος άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται βεβαίωση ΟΑΕΕ περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου από πάσης φύσεως οφειλές,

– στους υποψήφιους, συνταξιούχους δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένες με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 €

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

I. ΚΟΥΛΙΟΥ

Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com