ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56/02.08.2012 (Αρ. Πρωτ. Ε40/364) Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβ

Print Friendly, PDF & Email

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56/02.08.2012 (Αρ. Πρωτ. Ε40/364)
Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ..

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ &

ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 – Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Δεμίρης

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244,245,247

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

Αθήνα, 02/08/2012

Αριθμ. Πρωτ.: Ε40/364

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 56

ΠΡΟΣ:

Προς όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (Τμήματα Εσόδων).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Ως ο συν/νος πίνακας διανομής.

ΘΕΜΑ: Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ..

Σχετ. : το με αριθμ. Ε41/190/15-5-2012 Γενικό Έγγραφό μας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 89/2012) που αφορούν την εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρ. 7 του ν.2972/2001 (Α΄291), όπως ίσχυε μετά την αντικατάσταση της από την παράγραφο 4 του άρθρ. 9 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48), αντικαθίσταται ως εξής:

«β΄» Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους εργοδότες με σύνταξη Πράξης Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) για παραβάσεις τους σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. διαμορφώνονται από 11-4-2012 ως εξής:

– Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. ποσοστό 3%, επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.

– Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. ποσοστό προσαυξημένο κατά 1% και για κάθε επόμενη κατά περίπτωση Α.Π.Δ. μέχρι 30% συνολικά, επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.

Τα ως άνω ποσοστά προσαυξήσεων υπολογίζονται στο ποσό των εισφορών που δηλώνονται στην κάθε συγκεκριμένη κατά περίπτωση Α.Π.Δ..

Τα νέα μειωμένα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών ισχύουν και για παραβάσεις που έλαβαν χώρα πριν την 11-4-2012 αλλά ο καταλογισμός (σύνταξη ΠΕΠΕΕ) πραγματοποιείται μετά από την εν λόγω ημερομηνία. Η αναφερόμενη διαδικασία αφορά και τους εργοδότες οικοδομικών & τεχνικών έργων, ως εκ τούτου το με αριθμ. Γ.Ε. Ε41/190/15-5-2012 τροποποιείται ως προς το συγκεκριμένο σημείο.

Για τον υπολογισμό των εν λόγω επιβαρύνσεων ως προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. λαμβάνεται αυτή που ισχύει για την υποβολή τους μέσω διαδικτύου κάθε φορά και ανακοινώνεται με σχετικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Τυχόν παρατάσεις προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. θα λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά τον υπολογισμό του ποσοστού 3% της πρόσθετης επιβάρυνσης και όχι για τον υπολογισμό των επόμενων ποσοστών 1% + 1% …..κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν μόνο τον τρόπο υπολογισμού της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. και όχι τις λοιπές διατάξεις του εν λόγω άρθρου (παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.32132/2004) που ρυθμίζουν το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για μη υποβολή Α.Π.Δ. ή για υποβολή ανακριβούς Α.Π.Δ. (κατά την έννοια που ορίζεται σε αυτές), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν (εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 54/2004).

Κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του άρθρου (11-4-2012) θα πρέπει με ευθύνη των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων αντίστοιχα, να μειωθούν οίκοθεν. Μέχρις ότου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο λογισμικό του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να ακυρώνεται ο σχετικός τύπος κίνησης μέσω της οθόνης «Διαχείριση Εκπρόθεσμων Κινήσεων Α.Π.Δ.» από τον Έλεγχο Εργοδοτών πριν την έκδοση της Π.Ε.Π.Ε.Ε., ή να εκδίδεται απόφαση ακύρωσης της Π.Ε.Π.Ε.Ε. εάν έχει ήδη εκδοθεί.

Στη συνέχεια θα συντάσσεται χειρόγραφη Π.Ε.Π.Ε.Ε. βάσει των νέων μειωμένων ποσοστών πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών και θα καταχωρείται στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μέσω της οθόνης «λοιπές χρεωστικές κινήσεις» με τύπο κίνησης 232 «Π.Ε.Π.Ε.Ε. λόγω εκπρόθεσμης Α.Π.Δ.».

Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τα κάτωθι παραδείγματα καθώς και πίνακα Γενικών Εγγράφων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με περιόδους υποβολής και παρατάσεις προθεσμιών υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικών περιόδων 2010 – 2012.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

α) Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2011 – 3/2011 ( Α΄ τρίμηνο) υπεβλήθη εκπρόθεσμα στις 3/8/2011.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής Α΄ τριμήνου 2011 μετά την παράταση έως 6-5-2011. Τελευταία ημερομηνία υποβολής – επόμενου τριμήνου ( Β΄ τριμήνου) χωρίς την παράταση (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο Α.Μ.Ε….. 22-7-11 μετά την παράταση 5-8- 2011.

Επιβάλλεται πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών για την εκπρόθεσμη υποβολή ποσοστού 4 % επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ. (δεν λαμβάνεται υπόψη η παράταση για τον υπολογισμό του ποσοστού προσαύξησης (+1%).

β) Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 4/2011 – 6/2011 (Β΄ τριμήνου) υπεβλήθη εκπρόθεσμα στις 6/8/2011.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής Β΄ τριμήνου 2011 χωρίς την παράταση (ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο ΑΜΕ ….22-7-11) μετά την παράταση έως 5/8/2011.

Επιβάλλεται πρόσθετη Επιβάρυνση Εισφορών για την εκπρόθεσμη υποβολή ποσοστού 3% επί του ποσού εισφορών που αντιστοιχούν στην Α.Π.Δ.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

Μισθολογική Περίοδος

1/2010 – 12/2010

ΕΓΚ. 19/2010

»

1/2011 – 12/2011

Γ.Ε. Ε40/7/12-1-2011

»

1/2012 – 12/2012

Γ.Ε. Ε40/29/19-1-2012

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Α΄ 2010 1 – 3 / 2010

Γ99/1/66/30-4-10

7-5-2010

Β΄ 2010 4 – 6 / 2010

Γ99/1/182/2-8-10

6-8-2010

Γ΄ 2010 7 – 9 / 2010
Δ΄ 2010 10 – 12 / 2010

Γ99/1/13/25-1-11

11-2-2011

Α΄ 2011 4 – 6 / 2011

Γ99/1/63/29-4-11

6-5-2011

Β΄ 2011 1 – 3 / 2011

Γ99/1/121/ (27-7-11)

5-8-2011

Γ΄ 2011 7 – 9 / 2011

Γ99/1/179/24-10-11

4-11-2011

Δ΄ 2011 10 – 12 / 2011

Γ99/1/ 20/25-1-12

3-2-2012

Α΄ 2012 1 – 3 / 2012

Γ99/1/94/17-4-12

15-5-2012

Β΄ 2012 4 – 6 / 2012

Γ99/1/144/27-7-12

10-8-2012

Συν/να: 3 φύλλα (ΦΕΚ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

(Visited 22 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com