ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει τον μισθωτό (υπάλληλο ή εργάτη) μετά από συμπλήρωση δύο μηνών εργασίας στην δική του επιχείρηση, υποχρεώνεται να καταβάλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που δικαιούται.(σχετ.Νομ.2112/1920 και Β.Δ. 16/18.7.1920.)

Α. Αποζημίωση απολυόμενου υπαλλήλου

Μηναίες τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα με συνθήκες πλήρους απασχόλησης πλέον 1/6.
Μήνες αποζημίωσης που διακαιούτε ο απολυόμενος εργαζόμενος επί των Μηναίων μικτών αποδοχών πλέον 1/6 μας κάνει το σύνολο της αποζημίωσης που πρέπει να του καταβληθεί.
Π.χ. Υπάλληλος με Μηναίο μικτό μισθός 1.000 ευρώ, ο οποίος έχει προσληφθεί πριν δύο χρόνια ( συμπληρωμένα ) η αποζημίωση του είναι η ακόλουθη :

1.000 ευρώ χ 2 μήνες = 2.000 ευρώ δια 6 = 333,33 ευρώ
Συνολική αποζημίωση που θα του καταβληθεί 2.333,33 ευρώ

Για τα ποσά αποζημίωσης που υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, φορολογούνται με συντελεστή 20% (σχετ.Ν.2238/1994 άρθρο 14).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργάτη Αποζημίωση
Eως 1 έτος……(.Ν.3899/2010.)…………………………………………………. …….. 0 μήνας
Από 1 έτος συμπληρωμένο – 4 έτη………………………………………………. …… 2 μήνες
Από 4 έτη συμπληρωμένα – 6 έτη………………………………………………… ……3 μήνες
Από 6 έτη συμπληρωμένα – 8 έτη………………………………………………… …… 4 μήνες
Από 8 έτη συμπληρωμένα – 10 έτη………………………………………………. …… 5 μήνες
Από 10 έτη συμπληρωμένα – 11 έτη……………………………………………. …….. 6 μήνες
Από 11 έτη συμπληρωμένα -12 έτη…………………………………………….. …….. 7 μήνες
Από 12 έτη συμπληρωμένα -13 έτη…………………………………………….. …….. 8 μήνες
Από 13 έτη συμπληρωμένα -14 έτη…………………………………………….. …….. 9 μήνες
Από 14 έτη συμπληρωμένα – 15 έτη……………………………………………. …… 10 μήνες
Από 15 έτη συμπληρωμένα – 16 έτη…………………………………………….. ….. 11 μήνες
Από 16 έτη συμπληρωμένα – 17 έτη…………………………………………….. ….. 12 μήνες
Από 17 έτη συμπληρωμένα – 18 έτη…………………………………………….. ….. 13 μήνες
Από 18 έτη συμπληρωμένα – 19 έτη…………………………………………….. ….. 14 μήνες
Από 19 έτη συμπληρωμένα – 20 έτη…………………………………………….. ….. 15 μήνες
Από 20 έτη συμπληρωμένα – 21 έτη…………………………………………….. ….. 16 μήνες
Από 21 έτη συμπληρωμένα – 22 έτη…………………………………………….. ….. 17 μήνες
Από 22 έτη συμπληρωμένα – 23 έτη…………………………………………….. ….. 18 μήνες
Από 23 έτη συμπληρωμένα – 24 έτη…………………………………………….. ….. 19 μήνες
Από 24 έτη συμπληρωμένα – 25 έτη…………………………………………….. ….. 20 μήνες
Από 25 έτη συμπληρωμένα – 26 έτη…………………………………………….. ….. 21 μήνες
Από 26 έτη συμπληρωμένα – 27 έτη…………………………………………….. ….. 22 μήνες
Από 27 έτη συμπληρωμένα – 28 έτη…………………………………………….. ….. 23 μήνες
Από 28 έτη συμπληρωμένα και πάνω……………………………………………. ….. 24 μήνες

Όταν προσδιορίζεται το ποσό της αποζημίωσης λόγω απόλυσης του μισθωτού, δεν συνυπολογίζονται τα χρόνια υπηρεσίας του σε άλλον εργοδότη εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ μισθωτού και εργοδότη.

Αν το διάστημα προειδοποίησης είναι μεγαλύτερο από τους μήνες αποζημίωσης δεν υπάρχει πρόβλημα, στις περιπτώσεις όμως που είναι μικρότερο, τότε ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει ολόκληρη την αποζημίωση, γιατί αλλιώς θα θεωρηθεί η απόλυση ως άκυρη και τότε είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει επιπλέον και μισθούς υπερημερίας.

Αν ο εργοδότης απολύσει τον υπάλληλο πριν λήξει ο χρόνος της προειδοποίησης, και τότε η απόλυση μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη, αλλά στην περίπτωση αυτή όμως είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει στον υπάλληλο που απολύει το μισό της αποζημίωσης και τις υπόλοιπες αποδοχές μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος της προειδοποίησης (Μ. Π Ιωαννίνων 265/82, Αρ. Π. 531/39).

Αν ο μισθωτός εξακολουθεί να εργάζεται και μετά τη λήξη του χρόνου της προειδοποίησης τότε θεωρείται ότι ακυρώθηκε η προειδοποίηση και για να καταβληθεί το ½ της αποζημίωσης θα πρέπει να γίνει νέα έγγραφη προειδοποίηση (Αρ. Π. 2064/86).

Β.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ (Β.Δ. 16/18.7.20, ΕΓΣΣΕ )

Χρόνος υπηρεσίας

στον ίδιο εργοδότη Αποζημίωση
Από 2 μήνες – 1 έτος……………………………………………………… 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο – 2 έτη………………………………….. 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα – 5 έτη……………………………………. 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα – 10 έτη………………………………….. 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα – 15 έτη………………………………… 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα – 20 έτη………………………………… 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα – 25 έτη………………………………… 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα – 30 έτη………………………………… 145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και πάνω……………………………… 165 ημερομίσθια

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Απαγορεύεται έγγραφη προειδοποίηση για τους εργατοτεχνίτες (Εγγρ. 16931/87 Υπ. Εργ.).

Π.χ. Εργάτης με ημερομίσθιο 50,00 ευρώ, ο οποίος έχει προσληφθεί πριν δύο χρόνια ( συμπληρωμένα ) η αποζημίωση του είναι η 15 ημερομίσθια και είναι η ακόλουθη :
50 ευρώ χ 15 ημερομίσθια = 750,00 ευρώ δια 6 = 125,00 ευρώ
Συνολική αποζημίωση που θα του καταβληθεί 875,00 ευρώ

Καταβολή της αποζη­μίωσης στον μισθωτό που απολύεται

Στους εργαζόμενους (υπάλληλοι & εργάτες) των οποίων η απόλυση τους έγινε χωρίς προειδοποίηση και δικαιούνται αποζημίωση έως 6 μήνες ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης την μέρα της απόλυσης.

Όταν όμως το ποσό της αποζημίωσης είναι μεγαλύτερο από την αποζημίωση των έξι (6) μηνών, τότε και πάλι είναι υποχρε­ωμένος ο εργοδότης να καταβάλει στον απολυόμενο το ποσό των 6 μηνών, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να το καταβάλει στους επόμενους μήνες και συγκεκριμένα στη λήξη του κάθε τριμήνου, από την ημέρα της απόλυσης καταβάλλεται και το ποσό των 3 μηνών αποζημίωσης (Αρ. Π. 25/91, 420/95, άρθρο 2 Ν. 3198/55) .

Αν στο τελευταίο τρίμηνο αντιστοιχεί ποσό αποζημί­ωσης μικρότερο από εκείνο του τριμήνου, τότε καταβάλλεται και αυτό στη λήξη του αντίστοιχου τελευταίου τριμήνου. Αν ο εργοδότης δεν καταβάλλει έστω και μια δόση, τότε καθίσταται άκυρη η απόλυση, με συνέπεια να θεωρηθεί υπερήμερος και να καταβάλει όλους τους μισθούς από την ημέρα της απόλυσης μέχρι την ημέρα της νέας έγκυρης απόλυσης.

Στους υπαλλήλους των οποιών η απόλυση τους έγινε μετά από προειδοποίη­ση, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του 1/2 ης συνολικής αποζημίωσης που δικαιούνται οι απολυόμενοι, την ημέρα που ορίσθηκε στην καταγγελία σύμβασης εργασίας ως μέρα απόλυσης.
Έτσι, αν ο μισθωτός αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του κατά τη διάρκεια του χρόνου προειδοποίησης, θεωρείται ότι έλυσε ο ίδιος τη σύμβαση εργασίας και δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση. Επίσης, σε περίπτωση που ο εργοδότης απομακρύνει τον υπάλληλο κατά τη διάρκεια του χρόνου προειδο­ποίησης, τότε θα καταβάλει ολόκληρη την αποζημίωση σ αυτόν, σαν να είχε γίνει η απόλυση χωρίς προειδοποίηση.
Γενικά, όταν η απόλυση γίνεται μετά από προειδοποίηση, τότε ο χρόνος της προειδοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της αποζημίωσης, αλλά μόνο ο χρόνος από την πρόσληψη μέχρι την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας στον υπάλληλο που απολύεται (Αρ. Π. 2064/86).Η παράλειψη της παραπάνω υποχρέωσης, δηλαδή της καταβολής του ποσού της αποζημίωσης εμπρόθεσμα ή έστω και μιας από τις καθορισμένες δόσεις, προ­σβάλει την εγκυρότητα της απόλυσης, με τις γνωστές συνέπειες της καταβολής των μισθών, μέχρι να γίνει η νέα απόλυση κλπ. Αν όμως η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έγινε μετά την πτώχευση του εργοδότη θεωρείται έγκυρη και χωρίς την άμεση καταβολή της αποζημίωσης.

Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός αρνείται να εισπράξει το ποσό της αποζημί­ωσης, επειδή αμφισβητεί π.χ. το πραγματικό ύψος της αποζημίωσης του ή αρνείται να έρθει στην επιχείρηση για να το εισπράξει, τότε καλό είναι να κατατίθεται μέσα σε εύλογο χρόνο το ποσό της αποζημίωσης, που δικαιούται ο απολυόμενος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σε περίπτωση που καταβλήθηκε στον απολυόμενο μισθωτό ποσό μικρότερο από τη νόμιμη αποζημίωση, η απόλυση θεωρείται και πάλι έγκυρη, ο μισθωτός όμως, δικαιούται να ζητήσει τη συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης μέχρι το νόμιμο όριο (Αρ. Πάγ. 415/87, 308/94 τμ. Β). Αν όμως δεν συνυπολογίστηκε ο τυχόν χρόνος απασχόλησης χωρίς πρόσληψη, τότε η από­λυση είναι άκυρη.

Αν, μετά από την είσπραξη της αποζημίωσης, διαπιστώσει ο μισθωτός ότι πήρε λιγότερο ποσόαπό εκείνο που δικαιούται ως αποζημίωσημε βάση το νόμο, τότε μπορεί να ζητήσει με όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα και την επιπλέον διαφορά της απο­ζημίωσης ή ακόμα και τυχόν μισθούς υπερημερίας.
Επίσης, αν από συγγνωστή πλάνηκαταβλή­θηκε στο μισθωτό που απολύεται μικρότερο ποσό αποζημίωσης, τότε για το λόγο αυτό και μόνο δεν θεωρείται άκυρη η καταγγελία απόλυσης,αλλά είναι υποχρε­ωμένη η επιχείρηση να καταβάλει στο μισθωτό και την επιπλέον διαφορά που δικαιούται ως αποζημίωση (Αρ. Π. 823/91,397/04, Εφ. Θεσ/νίκης 117/90).
Η καθυστέρηση προσέ­λευσης του εργαζομένου ορισμένες φορές στην εργασία του δεν αποτελεί λόγο απόλυσης χωρίς αποζημίωση. Όταν όμως εμπεριέχεται στη συμπεριφορά αυτή και το στοιχείο της κακοβουλίας(π.χ. παράνομες ενέργειες και παραλείψεις, δημιουργία επεισο­δίων, συχνή απουσία, άρνηση υπακοής στις εντολές του εργοδότη κλπ.), τότε η απόλυση γίνεται χωρίς καταβολή αποζημίωσης.

Αν δεν γίνει η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού στον Ο.Α.Ε.Δ., τότε το ΙΚΑ υπολογίζει εισφορές για το μισθωτό αυτό ακόμα 6 μήνες από την αποχώρηση ή αν γίνει έλεγχος πριν περάσει το εξάμηνο, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2556/97, άρθρο 6 Ν. 2972/01).

Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ συμπληρώμενη σε 4 αντίτυπα υπογεγραμένη από τον απολυόμενο και από τον εργοδότη και μέσα σε 8 ημερολογιακές μέρες στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής και αν δεν υπάρχει Ο.Α.Ε.Δ., παραδίδονται στο πλησιέστερο υποκατάστημα του ΙΚΑ.
Η μέτρηση των 8 ημερών αρχίζει από την επόμενη της ημέρας που γίνεται η απόλυση, εαν η 8η μέρα είναι Κυριακή τότε παρατείνεται η προθεσμία και λήγε τη Δευτέρα ενώ το 8ήμερο αρχίζει να μετριέται από την επόμενη μέρα της καταγγελίαςσύμβασης.

Σε περίπτωση που ο απολυόμενος μισθωτός δεν υπογράφει την καταγγελία σύμβασης εργασίας και δεν παίρνει το πρωτότυπο αυτής, τότε καλό είναι να τη στέλνει ο λογιστής στον απολυόμενο με δικαστικό κλητήρα.
Η προειδοποίηση μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που ορίζει ο νόμος, όχι όμως και σε μικρότερο χρόνο γιατί τότε θεωρείται ότι η προειδοποίηση δεν έγινε και καταβάλλεται ολόκληρη η αποζημίωση (Εγγρ. Υπ. Εργ. 1938/88). Αν ο εργοδότης απολύσει τον υπάλληλο πριν λήξει ο χρόνος της προειδοποίησης, τότε θα καταβάλλει το 1/2 της αποζημίωσης και όλες τις αποδοχές

Καταβολή του παρακρατημένου φόρου στη Δ. Ο. Υ.

Μέχρι το τέλους του επόμενου μήνα η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τον παρακρατημένο φόρο

(Visited 603 times, 5 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com