ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2527/1997

Print Friendly, PDF & Email

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2527/1997.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.07.2012

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Αριθ.Πρωτ.: 29665/ΕΥΘΥ 610

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Γ. Παναγιωτοπούλου

τηλ.: 210-3742050

Fax: 210-3742060

E-mail: geop@mnec.gr Προς: Πίνακα αποδεκτών

Θέμα: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2527/1997»

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 242 του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86) τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997 (ΦΕΚ Α’ 206) αναφορικά με τις προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα με φυσικά πρόσωπα σε έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα προστέθηκε η κάτωθι παράγραφος:

Άρθρο 6 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο νόμου 2527/1997:

«Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της ως άνω απόφασης, αλλά ο καθορισμός των ως άνω στοιχείων γίνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του ν. 3614/2007 απόφαση ένταξης. Για τα ερευνητικά έργα, τις δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμοδίου φορέα ή με ιδιωτικά κονδύλια, ο καθορισμός των ως άνω στοιχείων γίνεται με απόφαση του υπουργού που εποπτεύει τον αρμόδιο φορέα που συνάπτει τη σύμβαση».

Συναφώς για τα έργα ΕΣΠΑ με την διάταξη της παρ.5β) ββ του άρθρ. 44 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, όπως είχε ήδη τροποποιηθεί με την παράγραφο 25 του ενάτου άρθρου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ Α’ 54) και την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ Α’ 85), ως εξής:

«5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια, η βεβαίωση του ΑΣΕΠ εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα, η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης, μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται αποδοχή του ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση του φορέα».

Με βάση τις νέες τροποποιήσεις του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, που αποτελεί το νομικό πλαίσιο εφαρμογής για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα από φορείς του δημοσίου τομέα, καταγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται από την 11.4.2012, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι κρίσιμες διατάξεις του νόμου 4072/2012, για την νόμιμη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ.

Β. Πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 69/2011 γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «στην έννοια του δημοσίου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 του Ν. 1232/1982, 1 παρ. 6 του Ν.1256/1982 και ήδη άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 και 4 παρ. 6 του Ν.1943/1991, για την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 ήτοι για την σύναψη συμβάσεων έργου, περιλαμβάνονται, αφενός, όλες οι κρατικές υπηρεσίες και τα κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και μεταξύ αυτών και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και, αφετέρου, επιχειρήσεις και ανώνυμες εταιρείες με τις θυγατρικές τους, όπως είναι οι κρατικές επιχειρήσεις καθώς και όσες παραχωρήθηκαν σε τρίτους, οι ανώνυμες γενικά εταιρείες και μεταξύ αυτών και οι τραπεζικές, στις οποίες όλα τα προηγούμενα νομικά πρόσωπα, δηλαδή κράτος, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις, κατέχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου».

Γ. Διαδικασία έγκρισης προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπό ένταξη πράξεις

Ο Δικαιούχος υποβάλλει την τεχνική περιγραφή της πρότασής του (Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης – ΤΔΠΠ) με συνημμένο το έντυπο Ε.Ι.1_8 «Αίτηση καθορισμού συμβάσεων μίσθωσης έργου» με συμπληρωμένα τα στοιχεία που απαιτούνται δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται συνολικά στον πίνακα ΠΙ του εντύπου Ε.Ι.1_8 των προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου του ανωτέρω εντύπου και αφορούν ανά στήλη σε:

(1) Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου κάθε σύμβασης/ ομοειδών συμβάσεων. Η περιγραφή πρέπει να είναι ανάλογη του ζητούμενου έργου. Ομοειδείς είναι οι συμβάσεις που έχουν ακριβώς την ίδια συνοπτική περιγραφή, διάρκεια, δαπάνη και τόπο εκτέλεσης και αφορούν στην ίδια ειδικότητα. Η αναφορά σε ομοειδείς συμβάσεις επιτρέπει την ομαδοποιημένη καταγραφή πολλών συμβάσεων σε μια γραμμή του εν λόγω πίνακα.

(2) Ειδικότητα: αναφέρεται η ειδικότητα που πρέπει αποδεδειγμένα να έχει ο/οι υποψήφιος/οι. Προς αποφυγή της αοριστίας, δεν αρκεί η απλή αναφορά του τίτλου σπουδών, αλλά χρειάζεται να συμπληρώνεται η συγκεκριμένη ειδίκευση που είναι επιθυμητή από τον Δικαιούχο.

(3) Πλήθος συμβάσεων, αναφέρεται με την ένδειξη 1 η ατομική σύμβαση, ή το αριθμητικό σύνολο των ομοειδών συμβάσεων.

(4) Διάρκεια ατομικής σύμβασης: συμπληρώνεται η διάρκεια σε μήνες της ατομικής σύμβασης ή μίας εκ των ομοειδών συμβάσεων.

(5) Συνολική διάρκεια συμβάσεων: συμπληρώνεται η διάρκεια σε μήνες της ατομικής σύμβασής ή όλων των ομοειδών συμβάσεων.

(6)Δαπάνη ατομικής σύμβασης: συμπληρώνεται η δαπάνη της ατομικής σύμβασης ή μίας εκ των ομοειδών συμβάσεων.

(7) Συνολική δαπάνη συμβάσεων: συμπληρώνεται το σύνολο της δαπάνης που προϋπολογίζεται για την ατομική σύμβαση ή το σύνολο των ομοειδών συμβάσεων.

(8) Τόπος εκτέλεσης•, συμπληρώνεται ο κύριος τόπος εκτέλεσης του έργου.

Επίσης ο Δικαιούχος υποβάλλει τεκμηρίωση για τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους οι συμβάσεις που αιτείται δεν δύναται να εκτελεστούν από το υφιστάμενο προσωπικό, αναλύοντας τους με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του επισυνάπτει απαραίτητα τον εσωτερικό κανονισμό/ οργανισμό του και οργανόγραμμα, από όπου προκύπτουν οι αρμοδιότητες του προσωπικού του και οι οργανικές θέσεις του καθώς και κάθε άλλο σχετικό κατά την κρίση του έγγραφο. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Ο φορέας διαχείρισης αξιολογεί τα στοιχεία αυτά σε σχέση με το έργο. Ειδικότερα:

• εκτιμά το πλήθος και το είδος των συμβάσεων που δηλώνονται ως αναγκαίες για το έργο και την αντιστοιχία με τις ειδικότητες

• εκτιμά αν η χρονική διάρκεια των συμβάσεων είναι κατάλληλη για την επιτυχή και άρτια υλοποίηση του έργου

• εξετάζει αν με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής οι αιτιάσεις του Δικαιούχου για την αδυναμία εκτέλεσης των προτεινόμενων αντικειμένων των συμβάσεων ευσταθούν.

Ο φορέας διαχείρισης αφού εξετάσει τα παραπάνω εγκρίνει, με ή χωρίς τροποποιήσεις, τον πίνακα προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η σχετική έγκριση αποστέλλεται στον Δικαιούχο με υπογεγραμμένο το έντυπο Ε.Ι.2_8 «Βεβαίωση χρηματοδότησης» από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα που εποπτεύει το ΕΠ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο εγκεκριμένος πίνακας συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Δικαιούχος, μετά την παραλαβή της βεβαίωσης χρηματοδότησης από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα, μεριμνά για την συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου Ε.Ι.2_9 «Βεβαίωση χρηματοδότησης δικαιούχου» και υποβάλλει στο ΑΣΕΠ συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του ΑΣΕΠ καθώς και τις ανωτέρω δύο βεβαιώσεις.

Τα σχετικά έντυπα του ΑΣΕΠ για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα στο ΕΣΠΑ, όπως έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ( http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/s_erg.csp) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με την νομική μορφή του Δικαιούχου:

(1) «Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος/ έργου που υλοποιείται μέσω:

α) ΕΛΚΕ ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθώς και ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ,

β) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ»,

(2) Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου».

Για παράδειγμα ένας ΕΛΚΕ – Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενης πράξης στο ΕΣΠΑ θα απευθυνθεί στο ΑΣΕΠ με το έντυπο (1) ενώ ένας ΟΤΑ – Δικαιούχος με το έντυπο (2).

Δεδομένου ότι ο έλεγχος από το ΑΣΕΠ είναι υποχρεωτικός, εισάγεται μία επιπλέον διαδικασία που ενδεχομένως να δημιουργήσει καθυστερήσεις κατά την διαδικασία ένταξης μίας πράξης. Για το λόγο αυτό τόσο οι φορείς διαχείρισης όσο και οι Δικαιούχοι θα πρέπει να μεριμνούν για την κατά το δυνατόν καλύτερη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και την αναλυτική τεκμηρίωση τους. Οι επιμέρους αναφορές δεν θα πρέπει να είναι γενικές αλλά να συνδέονται λογικά και συνεκτικά με το υποέργο. Αναφορές σε ειδικότητες που δεν συνδέονται με το περιγραφόμενο έργο κινδυνεύουν να κριθούν αόριστες. Επίσης απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για τις περιπτώσεις που ζητείται αντικείμενο και ειδικότητα αντίστοιχη με αυτές που απαντώνται στα οργανογράμματα και στις οργανικές θέσεις των Δικαιούχων (σχ. βλ. και παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Το ΑΣΕΠ εκδίδει σχετική βεβαίωση ή αποφαίνεται αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση ο Δικαιούχος οφείλει με δική του επιμέλεια να προσκομίσει την σχετική πράξη του ΑΣΕΠ στον φορέα διαχείρισης προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης της πράξης του. Στις περιπτώσεις που επήλθε σιωπηρή έγκριση του ΑΣΕΠ λόγω παρέλευσης άπρακτου του δεκαημέρου που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, αντί των ανωτέρω πράξεων του ΑΣΕΠ, προσκομίζει αποδεικτικό της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησής του στο ΑΣΕΠ. Εν προκειμένω οι φορείς διαχείρισης οφείλουν να διασταυρώνουν με το ΑΣΕΠ την παρέλευση της προθεσμίας, εξετάζοντας ιδίως αν η προθεσμία έχει διακοπεί (π.χ. λόγω ελλείψεων στην αίτηση του Δικαιούχου).

Σε περίπτωση που το ΑΣΕΠ απορρίψει μέρος των προτεινόμενων συμβάσεων, ο φορέας διαχείρισης επανεξετάζει την δυνατότητα υλοποίησης της πράξης από τον Δικαιούχο με τον εγκεκριμένο αριθμό συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Δ. Διαδικασία έγκρισης προτεινόμενων συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις πράξεις που έχουν ενταχθεί μέχρι και τις 10.4.2012

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου ισχύουν από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικές διατάξεις του νόμου 4072/2012 δηλαδή από τις 11.4.2012. Ως εκ τούτου οι Δικαιούχοι, για τις πράξεις που είχαν ενταχθεί σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι και τις 10.4.2012, θα απευθύνονται κατευθείαν στο ΑΣΕΠ, υποβάλλοντας την απόφαση ένταξης καθώς και βεβαίωση των νομίμων εκπροσώπων τους περί της χρηματοδότησης της πράξης. Για τις περιπτώσει αυτές, η απόφαση ένταξης συνιστά βεβαίωση χρηματοδότησης του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, υπό την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997.

Η σχετική πράξη του ΑΣΕΠ διαβιβάζεται με δική τους επιμέλεια στο φορέα διαχείρισης και σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών ισχύουν αναλογικά όσα προεκτέθηκαν στην ενότητα Γ της παρούσας.

Οι ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οφείλουν να ενημερώσουν τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης και τους Δικαιούχους τους, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ενταγμένες πράξεις που θα υλοποιηθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομοθετικές τροποποιήσεις του άρθρου 6 του νόμου 2527/1997, όπως έχει εξειδικευτεί στο πλαίσιο της παρούσας.

Η Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ,

Γεωργία Ζεμπιλιάδου.

Συνημμένα: (αποστέλλονται ηλεκτρονικά)

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Διατάξεις τροποποιημένου άρθρου 6 Ν.2527/1997»

2. Ε.Ι.1_8 «Αίτηση καθορισμού συμβάσεων μίσθωσης έργου»

3. Ε.Ι.2_8 «Βεβαίωση χρηματοδότησης»

4. Ε.Ι.2_9 «Βεβαίωση χρηματοδότησης δικαιούχου»

Αίτηση – Βεβαιώσεις (.pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΝΟΜΟΥ 2527/1997

Συμβάσεις μίσθωσης έργου

1. Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικό πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του.

Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της ως άνω απόφασης, αλλά ο καθορισμός των ως άνω στοιχείων γίνεται με την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του ν. 3614/2007 απόφαση ένταξης. Για τα ερευνητικά έργα, τις δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμοδίου φορέα ή με ιδιωτικά κονδύλια, ο καθορισμός των ως άνω στοιχείων γίνεται με απόφαση του υπουργού που εποπτεύει τον αρμόδιο φορέα που συνάπτει τη σύμβαση. Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικώς με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ΄ ολοκληρίαν άκυρη.

2. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:

α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης του φορέα, β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού ή οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

Συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει αιτημάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 έως 31.12.2011, μπορούν να συναφθούν έως 31.12.2012 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν.

Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2012.

3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν. Επίσης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις με το άρθρο αυτό με έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π.. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ισχύ του ν. 3812/2009.

4. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται:

α. οι ιατροί, οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων,

β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δημοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών Δομών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,

γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων,

δ. υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004 (ΑΝ 134), προσωπικό αποκλειστικά αμειβόμενο στο πλαίσιο σαφούς και προσδιορισμένης εκ των προτέρων χρονικής διάρκειας ερευνητικών, εκπαιδευτικών ή αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια. Για την επιλογή του ως άνω προσωπικού, πλην του επιστημονικού, δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει αντικειμενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου ή προγράμματος.

5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και για έργα και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια, η βεβαίωση του ΑΣΕΠ εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης του φορέα, η οποία συνοδεύεται από βεβαιώσεις του φορέα και του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης, μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται αποδοχή του ΑΣΕΠ στη σχετική αίτηση του φορέα.

6. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιοδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στη σύμβαση απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισμό ολικώς ή μερικώς της αμοιβής του αναδόχου σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού οργάνου. Ρήτρα κατοβολής της εργολαβικής αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

7. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων παραπέμπονται υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία κατά τις οικείες διατάξεις και διώκονται αυτεπαγγέλτως ή κατ΄ έγκληση οποιουδήποτε πολίτη για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

8. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που αντικειμενικώς απαιτείται διερμηνεία, καθώς και συμβάσεις έργου του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή σχολών επιμόρφωσης υπουργείων ή Ν.Γ.Δ.Δ. καθώς και οι συμβάσεις έργου που συνάπτει το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 ΑΝ), με αυτεπιστασία.

9. Για Συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα την απόφαση της παρ. 1 εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ή το υπΝ αυτού εξουσιοδοτημένο όργανο.

10. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 A7H.11.1987), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 ΑΝ), καταργούνται. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

(Visited 9 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com