Ν.Σ.Κ. Αριθμ. Αποφ. 178/15.06.2012 Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου μη εισαγωγής στο ακροατ

Print Friendly, PDF & Email

Ν.Σ.Κ. Αριθμ. Αποφ. 178/15.06.2012
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου μη εισαγωγής στο ακροατήριο των υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34 Α και Β του π.δ. 18/89 και του άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από τη διάδικο Αρχή, εφόσον η νομική της υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (άρθρο 65 του Ν. 4055/2012, Α΄ 51).

Αριθμ. Αποφ. 178

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου μη εισαγωγής στο ακροατήριο των υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34 Α και Β του π.δ. 18/89 και του άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας από τη διάδικο Αρχή, εφόσον η νομική της υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (άρθρο 65 του Ν. 4055/2012 , Α΄ 51).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 65 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. 2387/22.05.2012 πρακτικό αυτής,

αποφασίζουμε:

1. Αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για την εισαγωγή ή μη στο ακροατήριο από τη διάδικο Αρχή, της οποίας η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των υποθέσεων επί των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις σε συμβούλιο κατά τη διαδικασία των άρθρων 34Α και 34Β του π.δ. 18/1989 και του άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, είναι η Τριμελής Επιτροπή του άρθρ. 5 παρ. 5 του Ν. 3086/2002.

2. Η Τριμελής Επιτροπή αποφασίζει μετά από προφορική εισήγηση του χειριζόμενου την υπόθεση, με ενυπόγραφη επισημειωματική πράξη των μελών της, στην οποία περιέχεται συνοπτική αιτιολογία και σημειώνεται η ημερομηνία, ο αύξων αριθμός του κατωτέρω αναφερόμενου βιβλίου και τίθεται η σφραγίδα της οικείας υπηρεσιακής μονάδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η πράξη αυτή δεν υπόκειται σε έγκριση ή θεώρηση από άλλο όργανο.

3. Όταν οι αποφάσεις της Τριμελούς Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, στην επισημειωματική πράξη αναγράφεται ο λειτουργός του ΝΣΚ που μειοψήφησε και εν συντομία ο λόγος της μειοψηφίας του.

4. Υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, μπορεί να παραπέμπονται με αιτιολογημένη πράξη της Τριμελούς Επιτροπής στο αρμόδιο Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Τμήμα θα επιλαμβάνεται και θα γνωμοδοτεί κατά τις διατάξεις του Οργανισμού του ΝΣΚ.

5. Σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην οποία λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, τηρείται ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταγράφεται κατ’ αύξοντα αριθμό, με ευθύνη του εισηγητή, κάθε πράξη της Τριμελούς Επιτροπής, που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος

ΦΩΚΙΩΝ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com