Υπ. Διοικ. Μεταρ. Αρ. Πρωτ. 14625/27.06.2012 Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Αριθμού Διαδικτυακη

Print Friendly, PDF & Email

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 539/VII/2012
Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε) ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011), όπως ισχύει, για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 539/VII/2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης.

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λουκάς.

Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης,

Εμμανουέλα Τρούλη,

Βικτωρία Μερτικοπούλου,

Δημήτριος Δανηλάτος

Ιωάννης Αυγερινός και

Μάρθα Καββαθά.

Γραμματέας: Ευαγγελία Ρουμπή.

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε) ν. 3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011), όπως ισχύει, για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης (εφεξής «Σύστημα Μοριοδότησης»).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρ. 14 παρ. 2 στοιχείο ιε΄ ν. 3959/2011, αφού έλαβε υπόψη την προηγούμενη απόφασή της 525/VΙ/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1950/1.9.2011) με θέμα «Καθορισμός, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 εδ. ιδ΄ περ. αα’ του ν. 3959/2011 των κριτηρίων της κατά προτεραιότητας εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης» και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη με την παρούσα, έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ποσοτικοποίηση των κριτηρίων με βάση τα οποία θα διεξάγεται η κατάταξη των υποθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε σειρά προτεραιότητας ως προς τη διερεύνησή τους από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού («Γ.Δ.Α.»), με άξονα το δημόσιο συμφέρον.

Το σύστημα μοριοδότησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισμό των υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τα αποτελέσματα της κατάταξης ούτε δημοσιοποιούνται ούτε κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε οποιονδήποτε τρίτο (άρθρ. 14 παρ. 2, στοιχείο ιε΄ ν. 3959/2011). Συναφώς, τα εμπλεκόμενα μέρη δεν έχουν πρόσβαση στη διαδικασία αυτή, ούτε και στα επιμέρους έγγραφα στα οποία αποτυπώνεται.

Για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων κατ’ εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, του οποίου οι λεπτομέρειες εφαρμογής καθορίζονται κατ’ ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως Ανεξάρτητη Αρχή, λαμβάνει υπόψη ειδικότερα:

– Τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού (συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη φύση της πιθανολογούμενης παράβασης, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες στα οποία αυτή αφορά, καθώς και την εμβέλεια των εκάστοτε διερευνώμενων πρακτικών).

– Την αναγκαιότητα καθορισμού προγράμματος εργασιών βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με στόχο η άσκηση των αρμοδιοτήτων της να γίνεται με αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και μεγαλύτερη ταχύτητα.

– Την ανάγκη στοχευμένης δράσης στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων προτεραιοτήτων, με απώτερο σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των σημαντικών στρεβλώσεων στην αγορά, μέσω της συνεκτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

– Το ότι στo πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προσδίδει τον ίδιο βαθμό προτεραιότητας στις καταγγελίες που λαμβάνει, αλλά μπορεί να προτάσσει το δημόσιο συμφέρον ως κριτήριο εξέτασης μίας υπόθεσης κατά προτεραιότητα.

– Το ότι ο αριθμός των υποβαλλόμενων καταγγελιών είναι πολύ μεγάλος, αλλά και το ότι η βαρύτητά τους και η σημασία τους για το δημόσιο συμφέρον διαφέρει.

– Το ότι οι ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει ή μπορεί να διαθέσει η Επιτροπή είναι κατ’ ανάγκη περιορισμένοι και είναι, ως εκ τούτου, αντικειμενικά αδύνατο αλλά και ατελέσφορο αυτή να αναλώνεται στην έρευνα και των ήσσονος σημασίας υποθέσεων.

– Τη δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων δράσης της και την αξιολόγηση του έργου της, με τρόπο που θα ενισχύει τη διαφάνεια και το δημόσιο έλεγχο, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωσή της (άρθρ. 22 του ν. 3959/2011).

ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το σύστημα μοριοδότησης καταλαμβάνει, τόσο τις καταγγελίες όσο και τις αυτεπάγγελτες έρευνες, και διενεργείται σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα.

Κατά την εφαρμογή του Συστήματος Μοριοδότησης, η κάθε παράμετρος προτεραιοποίησης παρέχει ακέραιο βαθμό / ακέραιους βαθμούς (0, 1, 2).

Η ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία υπόθεση είναι δέκα (10) βαθμοί.

Η σειρά κατάταξης των υποθέσεων μπορεί, όταν αυτό κρίνεται δικαιολογημένο, να αναθεωρείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη Ολομέλεια της Επιτροπής που συγκαλείται μετά τη λήψη της απόφασης. Η Ολομέλεια μπορεί να απορρίπτει την απόφαση του Γενικού Διευθυντή.

H Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν θα εξετάζει υποθέσεις που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3). Καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία (βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3) απορρίπτονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.

ΙΙΙ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για τη μοριοδότηση των υποθέσεων εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο 1: Είδος / φύση παράβασης 1

Α. Ιδιαίτερα σοβαροί περιορισμοί του ανταγωνισμού:

α. Οριζόντιες συμπράξεις επιχειρήσεων (συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές) καρτελικής φύσεως που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 ν. 3959/2011 ή/και του άρθρ. 101 ΣυνθΛΕΕ (ενδεικτικά, περιλαμβάνονται όσες συμπράξεις επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, τις τιμές, τις ποσότητες, τα μερίδια αγοράς ή άλλες σχετικές παραμέτρους του ανταγωνισμού και οι συμπράξεις βάσει των οποίων λαμβάνει χώρα προσδιορισμός ποσοστώσεων παραγωγής ή πώλησης, κατανομή των αγορών, περιορισμός των εισαγωγών ή των εξαγωγών, νόθευση των διαγωνισμών, συλλογικός εμπορικός αποκλεισμός),

β. Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων που αφορούν ιδίως στον καθορισμό τιμών, την κατανομή αγορών, τον περιορισμό της παραγωγής ή των πωλήσεων,

γ. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης:

βαθμοί δύο (2)

Β. Κάθετες συμπράξεις 2

α. Κάθετες συμπράξεις που ενσωματώνουν περιορισμούς του ανταγωνισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας 3 :

βαθμός ένας (1)

β. Κάθετες συμπράξεις με σωρευτικό αποτέλεσμα: περιπτώσεις αντιανταγωνιστικών πρακτικών με σωρευτικό – πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα (και συγκεκριμένα, πρακτικές που ακολουθούνται από περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να μετακυλύουν τις αυξημένες τιμές σε ενδιάμεσες επιχειρήσεις ή στους καταναλωτές):

βαθμός ένας (1)

Κριτήριο 2: Είδη καίριας σημασίας

Υποθέσεις που αφορούν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης, καίριας σημασίας ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινωνικό σύνολο, συνεκτιμώντας: α) το συντελεστή στάθμισής τους στη διαμόρφωση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), β) το ποσοστό συμμετοχής τους στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) και γ) το βαθμό ελαστικότητας της ζήτησης – όπως αυτά εξειδικεύονται ειδικότερα στο Παράρτημα Ι:

βαθμός ένας (1)

Κριτήριο 3: Εμβέλεια – αντίκτυπος πρακτικής

Πρακτικές με πανελλήνια εμβέλεια ή πρακτικές που καλύπτουν σημαντικό μέρος της ελληνικής επικράτειας ή εκτείνονται και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

βαθμοί δύο (2)

Κριτήριο 4: Αίτηση επιείκειας

Υποθέσεις στις οποίες έχει υποβληθεί σχετική αίτηση επιείκειας που πληροί τα κριτήρια του Προγράμματος Επιείκειας 4 :

βαθμοί δύο (2)

Κριτήριο 5: Αποδεικτική ισχύς – βαθμός πληρότητας των αποδεικτικών στοιχείων

Υποθέσεις στις οποίες υπάρχουν στοιχεία πλήρη, επικαιροποιημένα και με υψηλή αποδεικτική αξία, τα οποία συντείνουν στην ύπαρξη παράβασης, και εν γένει υποθέσεις στις οποίες η πιθανότητα απόδειξης της παράβασης παρουσιάζεται υψηλή:

βαθμός ένας (1)

Κριτήριο 6: Συνέχιση – επανάληψη παράβασης

Όταν πρόκειται για συνέχιση / επανάληψη της παράβασης που είχε διαπιστωθεί με παλαιότερη απόφαση της Επιτροπής:

βαθμός ένας (1)

Κριτήριο 7: Σημασία νομικού ζητήματος – ασφάλεια δικαίου – συνεργασία

Όταν πρόκειται για αποσαφήνιση καινοφανών ή καίριων νομικών ζητημάτων, υποθέσεις σημαντικές για την επίτευξη συνέπειας με την ενωσιακή νομολογία ως προς τους κανόνες ανταγωνισμού, με σκοπό την ασφάλεια δικαίου ή υποθέσεις που επιδρούν στη συνεργασία με έτερα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Ανταγωνισμού (ECN):

βαθμός ένας (1)

1 Οι καταγγελίες που αφορούν σε παραβάσεις που εμπίπτουν και στις δύο υπο-περιπτώσεις του εν λόγω κριτηρίου (Α και Β), θα βαθμολογούνται με την ανώτερη βαθμολογία.

2 Σε περίπτωση που μια υπόθεση αφορά σε κάθετες συμπράξεις που καλύπτουν και τις δύο υπο-περιπτώσεις (Βα και Ββ), θα λαμβάνουν και τους δύο βαθμούς.

3 Βλ. ιδίως άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 330/2010 της Επιτροπής, της 20.4.2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών, ΕΕ L 102, της 23.4.2010, σ. 1-7.

4 Βλ. σχετικά http://www.epant.gr/content_pdf.php?Lang=gr&id=8 .

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

– Τα ανωτέρω αφορούν την προτεραιότητα διερεύνησης των υποθέσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Για την ανάθεση των υποθέσεων σε Εισηγητή, την εισαγωγή τους ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την εξέτασή τους από αυτήν, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 15 παρ. 1 εδάφιο α’ ν. 3959/2011.

– Εάν η υπόθεση αφορά συμμόρφωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με απόφαση των διοικητικών δικαστηρίων ή αναπομπή ή προδικαστική παραπομπή στη Γ.Δ.Α. από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εξαιρείται από το σύστημα μοριοδότησης και εξετάζεται κατά προτεραιότητα.

– Υποθέσεις στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 37 ν. 3959/2011 (προφανώς αβάσιμες καταγγελίες και καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού) δεν εμπίπτουν στη διαδικασία μοριοδότησης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

– Το σύστημα μοριοδότησης δεν έχει, επίσης, εφαρμογή στις ακόλουθες ειδικότερες περιπτώσεις του νόμου:

α. Σε υποθέσεις συγκεντρώσεων,

β. Σε ασφαλιστικά μέτρα κατ’ άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3959/2011,

γ. Σε άσκηση των κατ’ άρθρο 23 ν. 3959/2011 γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (είτε ασκούνται με δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα που υποβάλλει ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός),

δ. Στην κατ’ άρθρο 11 ν. 3959/2011 κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας,

ε. Στις κατ’ άρθρο 40 ν. 3959/2011 έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους συμφωνιών,

στ. Σε υποθέσεις άρνησης συνεργασίας ή παρακώλυσης των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η απόφαση εκδόθηκε την 24η Μαΐου 2012.

Η απόφαση μαζί με το συνημμένο σε αυτή παράρτημα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 3959/2011.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (.pdf)

Ο Πρόεδρος και Συντάκτης της Απόφασης Η Γραμματέας

Δημήτριος Κυριτσάκης Ευαγγελία Ρουμπή

(Visited 31 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com