Μ.Τ.Π.Υ. Αρ. πρωτ. 38922/31.05.2012 Διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση και αποστολή των Δ.Α.Υ.Κ.

Print Friendly, PDF & Email

Μ.Τ.Π.Υ. Αρ. πρωτ. 38922/31.05.2012
Διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση και αποστολή των Δ.Α.Υ.Κ. των προς μερισματοδότηση από το Μ.Τ.Π.Υ. μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4024/2011 και Ν.4052/2012.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα

Πληροφορίες: Κ. Κεχαγιά

Τηλέφωνο: 2131500123

Τηλεομοιοτυπία (FAX): 2103251510

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail): merismata@mtpy.gr

Αθήνα, 25/5/2012

Αρ. πρωτ.: 38922/31-5-12

ΠΡΟΣ: Τις Δ/νσειςΟικονομικού και Διοικητικού όλων των Υπουργείων (με την παράκληση να ενημερώσουν και τις περιφερειακές υπηρεσίες, τους εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων που υπάγονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και τα Νοσοκομεία και τις Περιφέρειες)

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση και αποστολή των Δ.Α.Υ.Κ. των προς μερισματοδότηση από το Μ.Τ.Π.Υ. μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4024/2011 και Ν.4052/2012».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ.3 του Ν.4024/11 και της παρ. 3 του άρθ. 138 του Ν 4052/2012, οι οποίες καθορίζουν τον νέο τρόπο υπολογισμού μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, σας γνωρίζουμε ότι :

Τα Δελτία Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάταξης (Δ.Α.Υ.Κ.) των υπαλλήλων-μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης την 27/10/2011 και μετά ( αφού έχουν συμπεριληφθεί και οι τυχόν τρίμηνες αποδοχές που έχουν λάβει), θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τόσο τα μισθολογικά δεδομένα της που ίσχυαν τις 31/10/2011 (παλαιό μισθολόγιο), όσο και τα νέα μισθολογικά δεδομένα που ισχύουν γι’ αυτούς από 1/11/2011 και μετά.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου τρόπου υπολογισμού του μερίσματος συνυπολογίζονται και οι «τυχόν άλλες αποδοχές», δηλαδή επιδόματα, αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές , αναλόγως των μηνών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόμενη κράτηση 4% σύμφωνα με την παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 26 του Π.Δ.422/81. Ουδεμία μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για το κανονισμό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέραμε

Επομένως για τον υπολογισμό του μερίσματος από το Μ.Τ.Π.Υ. , είναι απαραίτητο πλέον να μας ενημερώνετε:

Α) Με το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού και του χρονοεπιδόματος που έφερε ο υπάλληλος την 31/10/2011, και καθώς και από την 1/11/2011 και μετά.

Β) Τα επιδόματα των Ν. 3705/02 ή Ν. 3513/06, Ν. 3620/07, 3205/03.

Κατά συνέπεια, για την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων, παρακαλούμε τις Υπηρεσίες των υπαλλήλων που έχουν συνταξιοδοτηθεί και έχουν ήδη αποσταλεί τα Δ.Α.Υ.Κ. και η έναρξη συνταξιοδότησης τους, είναι από την 27/10/2011 και μετά , να στείλουν συμπληρωματική αναλυτική κατάσταση με τα προαναφερόμενα μισθολογικά δεδομένα αυτών προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να απονείμουμε το μέρισμά τους.

Επί πλέον για τους υπαλλήλους που ελάμβαναν τα επιδόματα ή αποζημιώσεις που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, θα πρέπει να βεβαιωθεί το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπάλληλος λάμβανε στις αποδοχές του το επίδομα ή την αποζημίωση και το ακριβές χρονικό διάστημα που διενεργήθηκε η προβλεπόμενη στην παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 26 του Π.Δ.422/81 κράτηση 4% .

Τέλος παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω σε κάθε περίπτωση νέας αποστολής Δ.Α.Υ.Κ., ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση κανονισμού μερισμάτων με την αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων.

Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με το Μ.Τ.Π.Υ. μπορείτε να ανατρέχετε και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας: http://www.mtpy.gr/ , η οποία συνεχώς ανανεώνεται.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com