Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 26593/12.06.2012 Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 26593/12.06.2012
Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kwσύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 -6 -2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 26593

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα

Πληροφορίες : Ειρήνη Πιτταρά

Τηλ. : 210 3332244

Φαξ : 210 333 2274

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

– Οι διατάξεις του Ν. 3299/2004 ( ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004).

– Οι διατάξεις του Ν. 3908/2011 ( ΦΕΚ 8/Α/01-02-2011).

– Το Π.Δ. 33/2011 ( ΦΕΚ 83/Α/14-04-2011).

– Οι διατάξεις του Ν. 4072/2012 ( ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012) και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 241 περί ¨ρύθμισης θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις ( ν.3299/2004).

– Οι διατάξεις του Ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκε με τον 3851//2010 (ΦΕΚ Α΄85)

– Η με αριθμ. Πρωτ. 20283/3-5-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1518/Β/2012)

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – 0ΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια της περίπτωσης β υποπερ.vi του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 τα οποία έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού, εφόσον έχουν συνολική ισχύ μέχρι 150 KW, προκειμένου να καταβληθεί η ενίσχυση, θα διενεργείται στο εξής διοικητικός και όχι επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση και την παρούσα Εγκύκλιο.

Τα ανωτέρω ισχύουν για αιτήματα ελέγχου που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μετά την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού διαδικασιών Διοικητικού Ελέγχου κλπ» καθώς και για προηγούμενα αιτήματα εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης δεν είχε διενεργηθεί από συγκροτηθέν Όργανο Ελέγχου ο επιτόπιος έλεγχος.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερες της μίας Ενότητες, όπως αυτές διαχωρίζονται βάσει της απόφασης υπαγωγής, εφόσον καμία από τις Ενότητες δεν υπερβαίνει την ισχύ των 150 ΚW, διενεργείται επίσης διοικητικός έλεγχος ανεξαρτήτως της συνολικής ισχύος όλων των Ενοτήτων.

Η διενέργεια των διοικητικών ελέγχων γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ – Επενδυτικός Νόμος) ως ακολούθως:

Α. Υποβολή αιτημάτων διοικητικού ελέγχου από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων :

Α.1 Οι επιχειρήσεις – φορείς των επενδυτικών σχεδίων εισέρχονται στο ΠΣΚΕ – Επενδυτικός (ΠΣΚΕ- Επ) με το μοναδιαίο κωδικό που τους έχει χορηγηθεί κατά την εγγραφή τους στο σύστημα και δημιουργούν σε αυτό το αίτημα Διοικητικού Ελέγχου του επενδυτικού τους σχεδίου καταχωρώντας τα απαιτούμενα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία και επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην παράγραφο 3 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης. (Στις οθόνες του Πληροφοριακού Συστήματος δίνονται αναλυτικές οδηγίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη)

Α.2 Τα στοιχεία τα οποία καταχωρούνται αφορούν

– Τα αντικείμενο του αιτήματος (ενδιάμεσος έλεγχος ή πιστοποίηση ολοκλήρωσης και έναρξης του επενδυτικού σχεδίου)

– Το ιστορικό του επενδυτικού σχεδίου (απόφαση υπαγωγής, τροποποιήσεις και λοιπές σχετικές διοικητικές πράξεις, καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης κλπ)

– Τις μεταβολές στα στοιχεία του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και μετέπειτα

– Τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου όπως αυτό υλοποιείται. Περιγραφή του υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος του διοικητικού ελέγχου καθώς και περιγραφή του υπολειπόμενου έργου και τυχόν διαφοροποιήσεων έναντι του υποβληθέντος και εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου Η καταχώρηση τεχνικής περιγραφής κτιριακών εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, των ειδ. εγκαταστάσεων κ.λ.π. συσχετιζόμενα με την εγκριτική απόφαση είναι υποχρεωτική. Στην τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού θα περιλαμβάνεται η μάρκα, ο τύπος, τα Serial Νumber και η ισχύς με βεβαίωση δυναμικότητας από τον υπεύθυνο μηχανικό. Στη περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση.

– Τα στοιχεία των δαπανών και πληρωμών μέχρι το χρόνο υποβολής του αιτήματος του διοικητικού ελέγχου

-Τα στοιχεία χρηματοδότησης του υλοποιηθέντος έργου (καταβολή ίδιας συμμετοχής και δανείων

– Πρόσθετα στοιχεία για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σε περίπτωση που υποβάλλεται σχετικό αίτημα

Α.3 Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και αρχεία

Ο φορέας που υποβάλλει το αίτημα οφείλει να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ – Επ στις σχετικές θέσεις σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα δικαιολογητικά (ψηφιοποίηση με σάρωση των πρωτότυπων) και το φωτογραφικό υλικό που προβλέπονται στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, με τις εξής επί πρόσθετες επισημάνσεις

-Τα παραστατικά δαπανών (τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ) πριν την ψηφιοποίησή τους (σάρωση) θα πρέπει να έχουν σηματοδοτηθεί με αναγραφή επ’ αυτών, μέσω σφραγίδας ή με δια χειρός, των παρακάτω στοιχείων με κεφαλαία γράμματα:

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 Φ/Β

ΑΡ. ΦΑΚ. …………………………………………………..

– Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ ο επενδυτής θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες δημοσιότητας για τους οποίους έχει ενημερωθεί με σχετική επιστολή και να έχει αναρτήσει πλακέτα, φωτογραφία της οποία θα πρέπει να επισυνάψει μαζί με το λοιπό φωτογραφικό υλικό.

– Σε περίπτωση που θεωρείται σκόπιμη η υποβολή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων που δεν μπορούν να δοθούν στα τυποποιημένα πεδία του Συστήματος (π.χ τεχνική περιγραφή ειδικών κατασκευών, τεκμηρίωση διαφοροποιήσεων έναντι αρχικά υποβληθέντος και εγκριθέντος έργου κλπ), υπάρχει επί πρόσθετα η δυνατότητα επισύναψη αρχείων

Α.4 Ηλεκτρονική Υποβολή του αιτήματος – Δημιουργία έντυπου φακέλου

Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων και δικαιολογητικών ο φορέας υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα του Διοικητικού Ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου και στη συνέχει δημιουργεί την έντυπη μορφή αυτού με εκτυπώσεις του Πληροφοριακού συστήματος οι οποίες υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και το σύνολο των σκαναρισμένων στοιχείων.

Ο έντυπος φάκελος υποβάλλεται και πρωτοκολλείται στην Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία υποβολής του αιτήματος θεωρείται η ημερομηνία υποβολής του έντυπου φακέλου.

Β. Εξέταση αιτημάτων -Διοικητικός Έλεγχος

Β.1 Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) εκ των οποίων ο ένας οικονομικής και ο άλλος τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης, μετά την ενεργοποίηση του σχετικού υποσυστήματος του ΠΣΚΕ- Επ θα επιλέγονται με τυχαία κλήρωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ 3 και 5 του άρθρου 10 του ΠΔ 33/2011)

Β.2 Τα αιτήματα Διοικητικού Ελέγχου εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και του αριθμού πρωτοκόλλου της έντυπης υποβολής.

Β.3 Ο διοικητικός έλεγχος ολοκληρώνεται από την Υπηρεσία εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή του έντυπου αιτήματος

Οι ελεγκτές οφείλουν να ολοκληρώσουν το έργο τους και να υποβάλουν την έκθεσή τους το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που τους ανατίθεται ο έλεγχος.

Σε περίπτωση ελλείψεων στα υποβληθέντα στοιχεία οι ελεγκτές οφείλουν να υποβάλουν την έκθεση εντός της ανωτέρω προθεσμίας επισημαίνοντας αναλυτικά αυτές. Στη περίπτωση αυτή η εταιρεία θα πρέπει να υπανυποβάλει το αίτημα ελέγχου

Β.4 Διευκρινιστικά στοιχεία

Οι ελεγκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου δεν έρχονται σε επικοινωνία με το φορέα

με το φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

Τυχόν ερωτήματα και διευκρινήσεις που αναφύονται κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου εγγράφονται και απαντώνται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ή και του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών

Τα αιτήματα υποβολής συμπληρωματικών – διευκρινιστικών στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ –Επ και στη συνέχεια σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Υπηρεσία.

Β.5 Η έκθεση ελέγχου δημιουργείται στο Πληροφοριακό Σύστημα σύμφωνα και με τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό και στη συνέχεια η παραγόμενη εκτύπωση υπογράφεται από τους ελεγκτές και υποβάλλεται στην Υπηρεσία.

Γ Μεταβατικές διατάξεις

Τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία είχε υποβληθεί αίτημα ελέγχου πριν την δημοσίευση της εν λόγω υπουργικής απόφασης και εφόσον μέχρι το χρόνο αυτό δεν είχε γίνει επιτόπιος έλεγχος από Όργανο Ελέγχου του άρθρου … του Ν. 3299/, θα τύχουν διοικητικού ελέγχου.

Ως εκ τούτου οι φορείς αυτών οφείλουν να υποβάλουν το αίτημά τους εκ νέου, ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ως ημερομηνία υποβολής για την καθορισμό της προτεραιότητας εξέτασης εξακολουθεί να θεωρείται η ημερομηνία του αρχικού έντυπου αιτήματος που είχε υποβάλει ο φορέας με βάση το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. για διενέργεια ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου.

Γ. Ενημέρωση επενδυτών για την υποβολή αιτημάτων διοικητικού ελέγχου

Η Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων με συνεχείς ανακοινώσεις θα υποστηρίξει τους επενδυτές σε όλες τις φάσεις διενέργειας των Διοικητικών Ελέγχων. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί ήδη στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών ομάδα ενημέρωσης του Ν. 3299/2004 με στόχο την άμεση ενημέρωση και τη καλύτερη εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών για τυχόν ερωτήματα είναι 210 3258800-806.

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενημερωθούν οι φορείς που ήδη έχουν υποβάλλει αιτήματα, μέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Α. http://www.ependyseis.gr/, και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης η Γενική Δ/ΝΣΗ Ιδιωτικών Επενδύσεων θα ενημερώσει τους φορείς που έχουν υποβάλει αίτημα ελέγχου για την επανυποβολή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διοικητικού Ελέγχου με ανακοίνωση στο δικτυακό τόπο http://www.ependyseis.gr/ .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Εκτύπωση σελίδας

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com