Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 24297/29.05.2012 Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 58996/ 30−12−2012 (ΦΕΚ 3

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 24297/29.05.2012
Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 58996/ 30−12−2012 (ΦΕΚ 3215/τ.Β΄/30−12−2011) υπουργικής απόφασης «Περί Προκήρυξης Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ. 14999/29−3−2012 (ΦΕΚ 1029/τ. Β΄/3−4−2012) απόφαση και ισχύει.

Αριθμ. 24297

(ΦΕΚ Β΄ 1818/08.06.2012)

Τροποποίηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 58996/ 30−12−2012 (ΦΕΚ 3215/τ.Β΄/30−12−2011) υπουργικής απόφασης «Περί Προκήρυξης Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό πρωτ. 14999/29−3−2012 (ΦΕΚ 1029/τ. Β΄/3−4−2012) απόφαση και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 9 παρ. 3, 10 παρ. 2 και 13 παραγράφους 1 περ. δ, 5 και 6 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ Α− 8).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6.8.2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α−98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α−165).

5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α−147).

6. Τις διατάξεις του ΠΔ 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 124/17−5−2012).

7. Την υπ’ αριθμ. 17296/19−04−2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για το έτος 2011» (Β−653).

8. Την υπ’ αριθμ. 58996/30−12−2011 (ΦΕΚ 3215/τ.Β’/30−12−2011) υπουργική απόφαση Προκήρυξης Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του νόμου 3908/2011, για το έτος 2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποίηση άρθρου 5

«Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων»

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύωσης υποβάλλονται έως και τις 15 Ιουνίου 2012».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com