Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 20283/03.05.2012 Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. 20283/03.05.2012
Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kwσύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20283

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα

Πληροφορίες : Ειρήνη Πιτταρά

Τηλ. : 210 3332244

Φαξ : 210 333 2274

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α-98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α-165).

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α-147).

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 47)

5. Την υπ’ αριθμ. 12966/19-03-2012 απόφαση περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β-810).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Α΄261) «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική Ανάπτυξη και την περιφερειακή Σύγκλιση».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄8) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83)»Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Ν. 3908/2011).

9. Την με αριθμ. Πρωτ. ΚΥΑ 2/16822/0022/9-5-2011 ¨περί καθορισμού αποζημιώσεων.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 241, του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα –Μεσίτες ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την ανάγκη μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών προς όφελος της βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων «Για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια (άρθρο 3 παρ. 1 περ. β υποπερ. vi του ν. 3299/2004) συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, σύμφωνα με το άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83), για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί επιτόπιος έλεγχος έως τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται με απόφαση των Οργάνων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3908/2011 και απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Μητρώο Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής επιλογής μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας (παρ. 3 του άρθρου 10 και παρ 5. του άρθρου 10 του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83).

3. Οι επενδυτές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 υποχρεούται να καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα τα αιτήματά τους και να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία. Αιτήσεις ελέγχου που δεν έχουν υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ δεν εξετάζονται. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν μπορούν να επισυναφθούν ως ηλεκτρονικά αρχεία σαρώνονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται ως αρχεία εικόνας. Τα απαιτούμενα αρχεία δικαιολογητικών ορίζονται ως ακολούθως:

– Σύσταση εταιρείας και τροποποιήσεις καταστατικού (περιλαμβάνονται οι αυξήσεις μετοχικού Κεφαλαίου με την επικύρωση πρωτοδικείου). Μετοχική ή εταιρική Σύνθεση.

– Παραστατικά καταβολής της ιδίας συμμετοχής – αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (καταθετήρια τραπεζών , φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου )

– Παραστατικά δαπανών (Δελτία Αποστολής & τιμολόγια) και παραστατικά εξοφλήσεων, λογιστικές εγγραφές – καρτέλες προμηθευτών, λογαριασμός παγίων στις περιπτώσεις τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας ή φωτοτυπία του βιβλίου παγίων / εσόδων – εξόδων στις περιπτώσεις τήρησης Β κατηγορίας Βιβλίων του ΚΒΣ).

– Bεβαίωση δυναμικότητας από τον υπεύθυνο μηχανικό

– Συμβάσεις με προμηθευτές και κατασκευαστές θεωρημένων από την ΔΟΥ.

– Συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου ή ενοικιαστήριο με πιστοποιητικό μεταγραφής.

– Οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

– Άδειες (Απόφαση εξαίρεσης ΡΑΕ, Έγκριση περιβαλλοντικών όρων).

– Σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ.

– Σύμβαση πώλησης και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

– Έγγραφο ΔΕΗ για τη σύνδεση με το δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ.

– Δάνειο (Σύμβαση με Τράπεζα και πρόσφατη βεβαίωση με ημ/νία των εκταμιεύσεων)

– Σύμβαση ενεχύρασης της προβλεπόμενης από την εξεταζόμενη επένδυση επιχορήγησης.

– Στοιχεία εκταμίευσης επιχορήγησης (αν έχει γίνει).

– Τιμολόγια πώλησης προς τον ΔΕΣΜΗΕ, ηλεκτρικής ενέργειας για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας

– Τοπογραφικό χωροθέτησης του πάρκου εξηρτημένο από το Εθνικό Δίκτυο συντεταγμένων.

Φωτογραφικό υλικό

– Πανοραμική φωτογραφία του πάρκου.

– Φωτογραφίες της εισόδου του Φ/Π με πινακίδα ιδιοκτησίας.

– Φωτογραφίες των πάνελς, των βάσεων στήριξης-οικίσκου (αν υπάρχει) των INVERTERS – αλεξικέραυνο – σύστημα παρακολούθησης-κομπιούτερ κ.λ.π.

– Φωτογραφίες της περίφραξης στις οποίες να είναι ευκρινές αν έχει τοιχίο μπετόν και πασαλόπιξη.

– Φωτογραφίες των trackers και των βασικών εργαλείων (αν υπάρχουν).

– Τοπογραφικό χωροθέτησης του πάρκου εξηρτημένο από το Εθνικό Δίκτυο συντεταγμένων.

Η συμπλήρωση του συνόλου των πεδίων του ΠΣΚΕ με τεχνική περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων των μηχανημάτων, των ειδ. εγκαταστάσεων κ.λ.π. συσχετιζόμενα με την εγκριτική απόφαση είναι υποχρεωτική. Στην τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού θα περιλαμβάνεται η μάρκα, ο τύπος, τα Serial Νumber και η ισχύς με βεβαίωση δυναμικότητας από τον υπεύθυνο μηχανικό. Στη περίπτωση τυχόν τροποποιήσεων απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση.

4. Προβλέπεται η διενέργεια εκτάκτων επιτόπιων ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 9 του Π.Δ. 33/2011 ο οποίος μπορεί να ενεργείται οποτεδήποτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/11 ή τους προγενέστερους επενδυτικούς νόμους.

5. οι αποζημιώσεις των ελεγκών για την διενέργεια των διοικητικών ελέγχων ορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 2/16822/0022/9-5-2011 Και κατατάσσονται στην κατηγορία των εντός έδρας ελέγχων.

6. Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Α.), θα ενημερωθούν οι φορείς που ήδη έχουν υποβάλλει αιτήματα, μέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.Α. http://www.ependyseis.gr/ , και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(Visited 35 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com