Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. Κ2 – 4113/08.06.2012 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ. Κ2 – 4113/08.06.2012
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Πρωτότυπο έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 8 -6-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αριθμ. Πρωτ. Κ2 -4113

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ

Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20

Ταχ. Κώδικας : 10181

Πληροφορίες : Σ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ – Ε. ΜΑΝΙΚΑΣ

Τηλέφωνα :210 – 3893345, 210 – 3893383

FAX : 210-3838981

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ 1

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Με τον πρόσφατο νόμο 4072/2012 ΦΕΚ 86/τ.Α/11-4-201 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα-Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (IKE) που έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός.

Η νέα εταιρεία που είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή από τη μια μεριά διαθέτει κεφάλαιο και από την άλλη περιορισμένη ευθύνη των εταίρων της για τα χρέη της εταιρείας, προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στα πλαίσια αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου που προχωρούν τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες καθώς και από την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ενωσης να εισαγάγει έναν Ευρωπαϊκό τύπο «ιδιωτικής» εταιρείας που θα προορίζεται για την μικρομεσαία επιχείρηση (Societas Private Europaea) καθότι ο πλησιέστερος εταιρικός τύπος σήμερα στην χώρα μας στην IKE είναι αυτός της ΕΠΕ και η σχετική του νομοθεσία (ν.3190/1955) εξακολουθεί να ισχύει σχεδόν αναλλοίωτος χωρίς επικαιροποίηση και προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς, που απαιτούν μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητος .

Στα πλαίσια λοιπόν αυτά εισήχθη με τον ν.4072/2012 ο εταιρικός τύπος της Ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με σκοπό την αντικατάσταση μακροπρόθεσμα της ΕΠΕ καθότι με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα στις υφιστάμενες ΕΠΕ να μετατραπούν σε IKE μέχρι 31-12-2013 και παράλληλα να αποτελεί τον ενδιάμεσο πόλο-εταιρικό τύπο μεταξύ των προσωπικών εταιριών και της ανώνυμης εταιρείας που θα συστήνεται και θα λειτουργεί με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (IKE) συστήνεται μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης και με διαδικασία όπως κατά τα ειδικότερα προβλέπεται από το άρθρο 5Α τουν.3853/2010(ΦΕΚ 90/Α/2010) που προστέθηκε με το άρθρ. 117 παράγραφος 3 του ν.4072/2012, όπως αυτή εξειδικεύθηκε με την Αρ. Πρωτ. Κ1-1084/24-5-2012 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Α.Δ.Α. Β49ΜΦ-ΩΥΝ), ενώ η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσίας μιάς Στάσης, σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 2 του προαναφερθέντος νόμου για τη σύσταση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (IKE), μπορεί να γίνεται από 12-6-2012 και μετά.

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του νέου εταιρικού τύπου της IKE καθώς και οι εισαχθείσες καινοτομίες που αναφέρονται στην σύστασή της , στην διάρθρωση των εταιρικών εισφορών, στο κεφάλαιο της, στην επωνυμία και διάρκειά της στην διαχείρισή και εκπροσώπησή της και στην εν γένει λειτουργία είναι τα παρακάτω:

– Το καταστατικό της εταιρείας, που εμπεριέχεται στην πράξη σύστασης καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό έγγραφο (άρθρ. 49 του ν.4072/2012). Ωστόσο η εταιρική σύμβαση και το καταστατικό περιβάλλονται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου στις περιπτώσεις εκείνες που το επιβάλλει ειδική διάταξη νόμου ή που εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν επιλέγεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο τύπος του συμβολαιογραφικού εγγράφου., ενώ με τον προαναφερθέντα νόμο εισάγεται και άλλη μία καινοτομία που προβλέπει ότι οι τροποποιήσεις του καταστατικού της IKE εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα καθώς και τα πρακτικά μπορούν να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ευρωπαϊκής ένωσης.

– Η IKE όπως και λοιπές κεφαλαιουχικές εταιρείες μπορεί να υφίσταται και ως μονοπρόσωπη εταιρεία,όμως και σ’ αυτή την περίπτωση για λόγους ασφάλειας των συναλλασσομένων, το όνομα του μοναδικού εταίρου θα πρέπει να προκύπτει από τη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

– Για τον σχηματισμό της επωνυμίας της IKE (άρθρο 44 του ν.4072/2012) παρέχεται από τον νόμο ελευθερία στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι δύνανται να σχηματίσουν την επωνυμία είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων, είτε από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητος είτε να επιλέξουν ακόμα και επωνυμία φανταστική ,ενώ η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη με λατινικούς χαρακτήρες η σε ξένη γλώσσα και ειδικότερα αν αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C».

Παράλληλα στην επωνυμία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λεξεις «Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία» ή η συντομογραφία «Ι.Κ.Ε», ενώ αν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη θα συμπεριλαμβάνονται στην επωνυμία οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε» και στην Αγγλική οι λέξεις «Single Memper Private Company» ή «Single Memper P.C».

– Σχετικά με τη διάρκεια της εταιρείας (άρθρο 46 του ν.4072/2012) διευκρινίζεται ότι η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου και αν δεν ορίζεται η ακριβής διάρκεια στο καταστατικό ισχύει η δωδεκαετία, ενώ παράταση διάρκειας είναι δυνατή με απόφαση των εταίρων και αν η απόφαση αυτή δεν μνημονεύει το χρόνο θα ισχύει πάλι η δωδεκαετία.

– Με το άρθρο 47 του εν λόγω νόμου τίθενται κανόνες αυξημένης εταιρικής διαφάνειας για την προστασία των συναλλασσομένων με την εταιρεία, ιδίως των δανειστών της και των εταίρων, ενώ η παραγρ. 1 ορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται σε κάθε έντυπο της εταιρείας και παράλληλα η παραγρ. 2 επιβάλλει την υποχρέωση στην IKE να διατηρεί ιστοσελίδα και να αναφέρει σ’ αυτήν τις πληροφορίες που συντελούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των συναλλασσομένων.

Επιπλέον μια σειρά πράξεων και στοιχείων της IKE υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Συγκεκριμένα σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι παρακάτω πράξεις και στοιχεία:

• Το όνομα του μοναδικού εταίρου (άρθρο 43 παρ. 4), εάν είναι μονοπρόσωπη

• Η συμπερίληψη ή απαλοιφή από την επωνυμία της λέξης «μονοπρόσωπη» (άρθρο 44 παρ. 3)

• Τα της μεταφοράς της καταστατικής έδρας (έκθεση διαχειριστή, απόφαση μεταφοράς – άρθρο 45 παράγραφος 2)

• Η ιστοσελίδα της εταιρίας (άρθρο 47 παράγραφος 2)

• Το καταστατικό και οι τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 52).

• Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρίας (άρθρ. 53 παρ. 5)

• Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή (άρθρο 63)

• Οι δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 74

• Η αποτίμηση η μη των κεφαλαιακών εισφορών σε είδος καθότι εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 77 αναλογικά τα άρθρα 9 και 9α του κν 2190/20 .

• Οι μεταβολές στις εγγυητικές εισφορές (επικαιροποιημένη κατάσταση με την μεταβολή που έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ’ ιδίαν εταίρων που υφίσταντια με το πσόσο της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά – άρθρο 79 παρ. 7)

• Η διαπίστωση μείωσης των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως αντίστοιχης μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου στις περιπτώσεις ακύρωσης ιδίων μεριδίων που αναφέρονται στο άρθρο 87.

• Δήλωση του διαχειριστή για αναπροσαρμογή του κεφαλαίου, στις περιπτώσεις του εγκεκριμένου κεφαλαίου (άρθρο 90 παρ. 3)

• Δήλωση του διαχειριστή για ακύρωση εταιρικών μεριδίων, μείωση του κεφαλαίου αν συντρέχει περίπτωση και αναπροσαρμογή του αριθμού των εταιρικών μεριδίων στην περίπτωση εξόδου εταίρου (άρθρο 92 παρ. 4)

• Η προηγούμενη περίπτωση έχει αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 93 (αποκλεισμός εταίρου)

• Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μέσα σε τρεις μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 98 παρ. 2)

• Ο διορισμός ελεγκτών (άρθρο 99 παράγραφος 1)

• Η λύση της εταιρίας (άρθρο 103 παρ. 2)

• Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του εκκαθαριστή (άρθρο 104 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 63)

• Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης (άρθρο 105 παρ. 6)

• Απόφαση μετατροπής σε εταιρία άλλης μορφής καθώς και το νέο καταστατικό (άρθρο 106 παρ. 2)

• Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των IKE για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρίες (άρθρο 109 παρ. 3)

• Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση μαζί με υπεύθυνη δήλωση των διαχειριστών των συγχωνευόμενων εταιριών ότι τηρήθηκε η διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110 (άρθρο 112 παρ. 3)

• Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή αναγνωρίζει την ακυρότητα της συγχώνευσης (άρθρο 114 παρ. 4)

• Επίσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται και όσα στοιχεία ορίζονται στον ν. 3419/2005 καθώς και όσα ορίζονται στην Κ1-884/2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1420 Β).

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οργανα της εταιρίας είναι η συνέλευση των εταίρων (τέταρτο κεφάλαιο -άρθρα 68 έως 74) και ο/οι διαχειριστής /ες (τρίτο κεφάλαιο -άρθρα 55 έως 67) κατ’ αναλογία με την Ε.Π.Ε.

Για τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας ορίζεται στο άρθρο 55 ότι η διαχείριση της εταιρείας μπορεί να ασκείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τους διαχειριστές, που αποτελούν όργανο της εταιρείας, ενώ στο άρθρο 56 ορίζεται ο τρόπος άσκησης της διαχείρισης ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης (νόμιμη διαχείριση) και ακολουθώντας τη ρύθμιση της ΕΠΕ η παραγρ. 1 ορίζει ότι η διαχείριση ασκείται συλλογικά από όλους τους εταίρους (ή ενδεχομένως από το μοναδικό εταίρο) και το εδάφιο β’ σχετικά με τη διενέργεια πράξεων διαχείρισης από ένα εταίρο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις αντιστοιχεί στη ρύθμιση του άρθρου 751 ΑΚ.

Στο άρθρο 57 ρυθμίζονται τα θέματα της καταστατικής διαχείρισης. Προβλέπεται ότι ο τρόπος διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας μπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό. Σχετικά με τον χρόνο ορισμού του ή των διαχειριστών αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό ή στην απόφαση των εταίρων (η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων), ο διορισμός του διαχειριστή είναι για αόριστο χρόνο (δηλαδή μέχρις ανακλήσεως, παραιτήσεως, έκπτωσης ή -ο μη γένοιτο- θανάτου). Αν δεν ορίζεται επίσης διαφορετικά στο καταστατικό οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά από όλους τους διαχειριστές, με εξαίρεση επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη των οποίων απειλείται σοβαρή ζημιά της εταιρείας, τις οποίες μπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής χωριστά, ειδοποιώντας ωστόσο τους λοιπούς διαχειριστές.

Επισημαίνεται ότι διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο (άρθρο 58). Έτσι, ακόμα και στην περίπτωση της νόμιμης διαχείρισης, αν ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο οφείλει να ορίσει φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής.

Αναφορικά με τους εταίρους, στο άρθρο 68 ορίζεται ότι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση (παρ. 1), ενώ στην παρ. 2 ορίζονται τα θέματα για τα οποία αυτοί είναι αποκλειστικά αρμόδιοι. Ωστόσο στην παράγραφο 3 θεσπίζεται εξαίρεση, η οποία μπορεί είτε να περιλαμβάνεται στο αρχικό καταστατικό, είτε να εισαχθεί με ομόφωνη απόφαση των εταίρων, που αφορά στην δυνατότητα ανάθεσης στο διαχειριστή εξουσίας τροποποίησης του καταστατικού. Η εξουσία αυτή πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη (το πολύ τρία χρόνια).

Κανόνας για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες είναι η λήψη αποφάσεων από τους εταίρους σε συνέλευση (άρθρο 69). Ωστόσο στον κανόνα αυτό εισάγεται με το άρθρο 73 εξαίρεση (έγγραφη λήψη των ομόφωνων αποφάσεων). Στο άρθρο 70 ρυθμίζονται τα της σύγκλησης της γενικής συνέλευσης ενώ στο άρθρο 71 ρυθμίζονται τα του τόπου συνόδου της γενικής συνέλευσης, ενώ εισάγεται και η δυνατότητα διεξαγωγής αυτής με τηλεδιάσκεψη.

Στο άρθρο 72 ρυθμίζονται τα θέματα του τρόπου συμμετοχής στη συνέλευση και του τρόπου λήψης των αποφάσεων. Εισάγεται ο κανόνας της λήψης απόφασης με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των εταιρικών μεριδίων, ωστόσο υπάρχουν θέματα για τα οποία ο νομοθέτης επιτάσσει την λήψη απόφασης με πλειοψηφία των 2/3 των εταιρικών μεριδίων, ενώ επιτρέπει να εισαχθεί με διάταξη του καταστατικού αυξημένο ποσοστό για την λήψη ορισμένων ή όλων των εταιρικών αποφάσεων, όχι όμως μικρότερο. Επίσης επιτρέπει με καταστατική διάταξη να εισαχθεί ο κανόνας που υπάρχει και στον ν. 3190/1955, δηλαδή ταυτόχρονη πλειοψηφία τόσο του αριθμού των εταίρων όσο και του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Τέλος στο άρθρο 74 ρυθμίζονται θέματα ελαττωματικών αποφάσεων των εταίρων.

Γ. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Στο πέμπτο κεφάλαιο (άρθρα 75 έως 82) ρυθμίζονται θέματα εταιρικών μεριδίων και εισφορών των εταίρων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 75 ορίζεται ότι προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία είναι η απόκτηση τουλάχιστον ενός εταιρικού μεριδίου. Ελάχιστη ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων (ίδια για κάθε είδους εισφορά) είναι το 1 ευρώ, και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα εταιρικό μερίδιο που να εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77 παρ. 5). Συνεπώς έτσι γίνεται εμφανής η βασική καινοτομία της νέας εταιρείας, που είναι ότι το κεφάλαιο της μπορεί να είναι και ένα (1) ευρώ κατ’ ελάχιστο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κατά τη σύσταση της εταιρείας ή και μεταγενέστερα δεν μπορεί να οριστεί μεγαλύτερο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα αποσυνδέεται η εταιρική συμμετοχή και τα εταιρικά μερίδια από το κεφάλαιο καθότι ενώ στις κλασικές περιπτώσεις της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε. οι μετοχές και τα εταιρικά μερίδια αποτελούν τμήμα του κεφαλαίου και προσδιορίζουν το μέγεθος συμμετοχής του κάθε εταίρου, ανάλογα με τον αριθμό μεριδίων που κατέχει, στην IKE τα πράγματα είναι διαφορετικότερα διότι τα εταιρικά μερίδια ανάγονται όχι αποκλειστικά στο κεφάλαιο ως μοναδικό παρονομαστή αλλά σε έναν ευρύτερο παρονομαστή που αποτελείται από την αξία του συνόλου των εισφορών.

Η παραπάνω διαφοροποίηση οφείλεται στο ότι στην IKE γίνονται δεκτές και άλλες εισφορές πλην των κεφαλαιακών και μάλιστα εισφορές που είτε από τη φύση τους δεν μπορούσε μέχρι τώρα να αποτυπωθούν στον ισολογισμό όπως είναι η εργασία (εξωκεφαλαιακές εισφορές – άρθρο 78), είτε συνίσταται στην ανάληψη εγγυητικής ευθύνης για τα χρέη της εταιρείας (εγγυητικές εισφορές άρθρο 79).

Σημειώνεται εδώ ότι οι εν λόγω εισφορές παίρνουν εταιρικά μερίδια ίδιας ονομαστικής αξίας με αυτά των κεφαλαιακών εισφορών, συμμετέχουν στα κέρδη, δεν αποτελούν κεφάλαιο και ο συνολικός αριθμός των μεριδίων, εφόσον υπάρχουν εξωκεφαλαιακές εισφορές η εγγυητικές εισφορές είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος από τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν στο εταιρικό κεφάλαιο.

Παράλληλα εδώ σας επισημαίνουμε ότι οι εξω κεφαλαιακές εισφορές και οι εγγυητικές εισφορές δεν αποτιμώνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 για τον προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας τους αλλά οι μεν εξωκεφαλαιακές εισφορές προσδιορίζονται με συμφωνία των εταίρων στο καταστατικό, η αξία δε των εγγυητικών εισφορών καθορίζεται στο καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού για το οποίο ο εταίρος έχει αναλάβει ευθύνη καταβολής (άρθρο 79). Έτσι, επί παραδείγματι αν συμφωνείται ανάληψη ευθύνης για 100.000 ευρώ η αξία της εισφοράς, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση προσδιορισμού των εταιρικών μεριδίων που θα λάβει ο παρέχων την εισφορά, θα ορίζεται από τους εταίρους δεν θα μπορεί όμως να υπερβαίνει της 75.000 ευρώ. Δηλαδή ο θεσμός των εγγυητικών εισφορών λειτουργεί ως εναλλακτικός μηχανισμός προστασίας των εταιρικών δανειστών στο μέτρο που οι τελευταίοι δύναται να στραφούν άμεσα και πρωτογενώς κατά του εταίρου ώστε η ευθύνη επομένως του εταίρου με εγγυητική εισφορά παρά τον όρο που χρησιμοποιείται είναι ευθύνη πρωτοφειλέτη και όχι εγγυητή.

Διευκρινίζεται επίσης ότι εάν και σύμφωνα με το άρθρο 81 δεν είναι δυνατή η επιστροφή των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών, επιτρέπεται η εξαγορά των υποχρεώσεων που πηγάζουν απ’ αυτές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ως δικλείδα απεμπλοκής των εταίρων από μια υποχρέωση που ανέλαβαν αλλά δεν μπορούν να τηρούν στο διηνεκές.

Η εξαγορά των υποχρεώσεων καθίσταται δυνατή με τη μετατροπή των εν λόγω μεριδίων σε μερίδια κεφαλαιακής εισφοράς και την καταβολή από τον εταίρο στην εταιρεία για μεν την εξωκεφαλαιακή εισφορά, ποσού ίσο με την αξία της εισφοράς του, όπως ορίστηκε στο καταστατικό για δε την εγγυητική εισφορά του πλήρους ποσού της ευθύνης του και όχι απλώς του 75% στο οποίο μπορεί να έχει αποτιμηθεί η εισφορά αυτή.

Στην περίπτωση όμως που οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εν μέρει εκπληρωθεί το καταβλητέο ποσό ορίζεται από την εταιρεία αναλογικά και λόγω της έκδοσης νέων μεριδίων κεφαλαιακών εισφορών η εξαγορά κατά το παρόν άρθρο συνιστά αύξηση κεφαλαίου κατά το καταβλητέο ποσό και διενεργείται από το διαχειριστή χωρίς να υπάρχει δικαίωμα προτίμησης των λοιπών εταίρων, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης του καταβλητέου ποσού ή αν η εταιρεία δεν προβαίνει σε προσδιορισμό του ποσού το δικαστήριο κρίνει μετά από αίτημα του εταίρου σύμφωνα με το άρθρο 371 ΑΚ.

Τέλος σημειώνεται ότι όταν έχει ολοκληρωθεί η εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά τα εταιρικά μερίδια που έχει λάβει ο παρέχων την ανωτέρω εισφορά παραμένουν αμετάβλητα.

Δ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Με το άρθρο 80 ορίζεται ότι ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης των εξωκεφαλαιακών και εγγυητικών εισφορών που καταχωρίζονται σε λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ενώ τα άρθρα 81 και 82 καθορίζουν την επιστροφή εισφορών και εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η IKE,υπογράφονται από τον διαχειριστή, περιλαμβάνουν τον ισολογισμό,τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης,τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ,το προσάρτημα και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική δραστηριότητα της χρήσης που έληξε και καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 42,42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α και 43γ του κν2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών»,ενώ αν καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στα αρθρα 134 και επόμενα του προαναφερθέντος νομού 2190/20.

Επίσης αν η IKE που διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο είναι μητρική κατά την έννοια της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ ν 2190/20 καταρτίζει υποχρεωτικά και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90-109 του κ ν 2190/20.

Παράλληλα οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις με μέριμνα του διαχειριστή δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρείς μήνες από την λήξη της εταιρικής χρήσης και αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κν 2190/20,ενώ για τον έλεγχο των ίδιων οικονομικών καταστάσεων ορίζονται ελεγκτές από τους εταίρους που ο διορισμός τους καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ και αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36,36α,37,38 και της παραγράφου 4 του άρθρου 43α του κν 2190/20.

Επίσης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της IKE και η βάσει αυτών διανομή κερδών εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων.

Στην διανομή των ετήσιων κερδών αφου αφαιρεθεί το 1/20 τούτων για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, συμμετέχουν όλα τα εταιρικά μερίδια συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές ενώ στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ότι για ορισμένο χρόνο που δεν θα υπερβαίνει την δεκαετία κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν μετέχουν ή μετέχουν περιορισμένα στα κέρδη ή στο προϊόν εκκαθάρισης η ότι έχουν και δικαίωμα λήψης πρόσθετων κερδών.

Ε. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ IKE ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Με το άρθρο 116 γίνεται προσαρμογή της IKE στις γενικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας των κεφαλαιουχικών εταιρειών εκτός αν από τον νόμο η την φύση της IKE συνάγεται κάτι διαφορετικό.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι μεταξύ των ρυθμίσεων συμπεριλαμβάνονται και τα εξής:

Α) Οι νόμοι που παρέχουν κίνητρα για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων περιλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

Β) Όπου στη νομοθεσία ορίζεται ότι η δραστηριότητα μπορεί να ασκείται από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφεξής θα μπορεί να ασκείται και από ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Γ) Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 258/2005(ΦΕΚ 316/Α/2005 “καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλειας Ελευθέρων Επαγγελματιών” τροποποιείται σχετικά με την υποχρεωτική ασφάλιση ορίζοντας ότι υποχρεωτικά υπάγονται μεταξύ των άλλων σύμφωνα με τα εδάφια ε και στ “οι διαχειριστές ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και ” ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας” αντίστοιχα ενώ στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστέθηκε περίπτωση ζ που ορίζει ” οι εταίροι ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας”.

ΣΤ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ IKE

Με το άρθρο 120 διευκολύνεται η μετατροπή υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε IKE δίνοντας τους την δυνατότητα ότι μέχρι την 31-12-2013 υφιστάμενες ΕΠΕ μπορούν να μετατραπούν σε IKE κατά το άρθρο 107 του ν.4072/2012 εάν αυτό αποφασιστεί από την συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνεται είτε με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του όλου αριθμού των εταίρων που εκπροσωπούν τα 2/3 του όλου εταιρικού κεφαλαίου είτε με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου εταιρικού κεφαλαίου σε αντίθεση της απαιτούμενης πλειοψηφίας που απαιτείται σύμφωνα με το το άρθρο 67 του κν2190/20 που παραπέμπει στο άρθρο 38 παρ.1 του ν 3190/1955 για την μετατροπή της ΕΠΕ σε ΑΕ, ενώ ρήτρες του καταστατικού των ΕΠΕ που προβλέπουν μεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή.

– Για τη διευκόλυνση μελέτης του όλου κειμένου της νομοθεσίας της IKE σας γνωρίζουμε ότι όλο το νομοθετικό πλαίσιο της IKE που εμπεριέχεται στα άρθρα 43 έως και 120 του ν.4072/2012 διαιρείται σε δέκα τρία (13) κεφάλαια-ενότητες με περιγραφή και διάρθρωση άρθρων ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (άρθρα 43 – 48 βασικά χαρακτηριστικά IKE, επωνυμία, έδρα διάρκεια κ.λπ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (άρθρα 49 – 54 ίδρυση της εταιρείας, ιδρυτική πράξη, περιεχόμενο καταστατικού, διαδικασία σύστασης, δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ., κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας και ευθύνη ιδρυτών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (άρθρα 55 – 67 διαχείρηση και εκπροσώπηση της εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ (άρθρα 68 – 74 αποφάσεις εταίρων, γενικές συνελεύσεις, σύγκληση Γ.Σ., τόπος συνεδρίασης) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ (άρθρα 75 – 82 εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ (άρθρα 83 – 93 μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και άλλες μεταβολές της σύνθεσης της εταιρείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ (άρθρα 94 – 95 σχέση εταίρων με την εταιρεία και σχέση μεταξύ των εταίρων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ (άρθρα 96-101 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, διανομή κερδών και έλεγχος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ©'(άρθρα 102- 105 λύση και εκκαθάριση, εκκαθαριστές, εργασίες εκκαθάρισης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I'(άρθρα 106 – 115 μετατροπή της IKE σε άλλη εταιρική μορφή και το αντίστροφο καθώς και διαδικασία συγχώνευσης μεταξύ IKE)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'(άρθρα 116-118 προσαρμογή στις γενικές διατάξεις – ασφάλιση διαχειριστών και απαλλαγές καθώς και προσαρμογή στο Ν. 3853/2010 με την αντικατάσταση του άρθρου 1 του προαναφερθέντος νόμου και την προσθήκη άρθρου 5α που αναφέρεται στη διαδικασία σύστασης IKE).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’ (άρθρα 119 – 120 με ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στο ότι μέχρι την 31-12-2013 οι υφιστάμενες εταιρείες Ε.Π.Ε. μπορούν να μετατραπούν σε IKE κατά το άρθρο 107 και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 120).

– Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 247 παραγρ. 7 του ν.4072/2012, η μέριμνα της προαγωγής του θεσμού της Ιδιωιτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (IKE), καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ανήκει στη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία μπορείτε να υποβάλλετε και σχετικά ερωτήματα και στα τηλέφωνα 210-3893345, 210-3893383 και 210-3893481.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us: