Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 4891/583/04.05.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Ανάπτυξης Αριθμ. 4891/583/04.05.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως ισχύει.

Αριθμ. 4891/583

(ΦΕΚ Β΄ 1607/10.05.2012)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α΄/22.4.2005) και ιδίως το άρθρ. 90.

2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α΄/16.7.1986), Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α΄/16.6.1989) και Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α΄/1995) «Οργανισμός της Γ.Γ.Β.», του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α΄/1995) «Σύσταση της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.», και της υπ’ αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/Β΄/12.3.1996) υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Διεύθυνσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.».

3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009), άρθρ. 1, παράγραφος 3.

4. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

5. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄/11−11−2011) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ13/24−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β΄/25−11−2011).

7. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26−10−2007 απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).

8. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR 161PO006).

9. Την υπ’ αριθμ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).

10. Την υπ’ αριθ. C(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα – ΄Ηπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).

11. Την υπ’ αριθμ. C(2007)5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).

12. Tην υπ’ αριθμ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

13. Την υπ’ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/24−7−2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

14. Την υπ’ αριθ. 46680/ΕΥΣ6517/13−10−2008 κοινή υπουργική απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β΄/29.12.2008 και 2652/Β΄/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/ Β΄/19.3.2009), 2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β΄/2009), 317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β΄/2009), 45525/ ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β΄/2009) και 49448/ΕΥΣ 8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β΄/2009) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. 4226/1019Δ/14.4.2009 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ.

17. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις».

18. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου 7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α)

19. Την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

20. Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ΄εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

21. Το Π.Δ. 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».

22. Το υπ’ αριθμ. 5275/544/Α2/15−7−2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ».

23. Την υπ’ αριθμ. 5247/955/Φ.0020/14−7−2010 για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β΄/15−7−2010).

24. Την υπ’ αριθμ. 8395/823/15−7−2010 (ΦΕΚ 1184/Β΄/ 6−8−2010) απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

25. Την υπ’ αριθμ. 8396/824/15−7−2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

26. Την υπ’ αριθμ. 11023/1154/30−9−2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

27. Την υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 (ΦΕΚ 1627/Β΄/11−10−2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

28. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14751/3695/21−10−2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού «Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα ‘Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013», (ΦΕΚ 2464/Β΄/3−11−2011).

29. Την υπ’ αριθμ. 14348/1399/16−12−2010 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

30. Την υπ’ αριθμ. 804/47/25−1−11 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013».

31. Την αριθ. 8474/705/13−7−2011 απόφαση για «Αποδοχή πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση χρηματοδότησης των έργων, του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007−2013».

32. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του ΕΣΠΑ 2007−2013.

33. Το αριθ. 1972/527/Α2/11−4−2012 (αριθμ. πρωτ. Διεύθυνσης ΜΜΕ 4242/12−4−12/519/19−4−2012) έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα ‘Παρατηρήσεις για την πρόταση τροποποίησης του οδηγού «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».

34. Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης για την εξέταση τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».

35. Την ανάγκη τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007−2013» κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων.

36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθ. 11088/1164/1−10−2010 Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013» (ΦΕΚ 1627/Β΄/11−10−2010), και της αριθ. 14751/3695/21−10−2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ 2464/Β΄/3−11−2011).

1) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.7 «Επιτροπή Παρακολούθησης», του οδηγού προγράμματος, ως εξής:

Με απόφαση της ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ, συγκροτείται 5 μελής Επιτροπή Παρακολούθησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης, απένταξης και γενικότερα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση, την παραλαβή, την ολοκλήρωση και την παρακολούθηση των έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος οδηγού.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού, για περιπτώσεις που απαιτείται τροποποίηση, ολοκλήρωση ή ανάκληση της απόφασης ένταξης, η Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η Επιτροπή εξετάζει όλα τα αιτήματα (π.χ. θεραπείας) που προέκυψαν μετά την διαδικασία αξιολόγησης και την απόφαση ένταξης έργων στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007−2013».

Από τα 5 μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι του ΕΦΕΠΑΕ ή / και των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, που ορίζονται κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. Τα άλλα δύο μέλη είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Χωρίς δικαίωμα ψήφου δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και αρμόδιο στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΕ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). Δεν επιτρέπεται η στελέχωση της Επιτροπής Παρακολούθησης με άτομα που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου εκ των οποίων υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα μέλος προερχόμενο από τη Γ.Γ.Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το έργο της επιτροπής λύεται αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης όλων των έργων από τη ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ (σημείο 14.8 κατωτέρω).

2) Συμπληρώνεται − τροποποιείται το κεφάλαιο 14.8 ως εξής:

«απόφαση ολοκλήρωσης Προγράμματος Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν εισήγησης του ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης που περιλαμβάνει το σύνολο των ολοκληρωμένων έργων που έχουν παραληφθεί και αποπληρωθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ.

Η απόφαση αυτή θα περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία των ολοκληρωμένων έργων ανά περιφέρεια, όπως επωνυμία, ΑΦΜ, αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό και αναλογούσα δημόσια δαπάνη, τελικό προϋπολογισμό και καταβληθείσα δημόσια δαπάνη, καθώς και ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

3) Τροποποιείται το κεφάλαιο 15 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», παράγραφος 3, του οδηγού του προγράμματος, ως εξής:

3. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον ΜΟ των θέσεων εργασίας των ετών 2010/2011 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα οφείλει να επιστρέψει το ποσό της χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο ποσοστό της συνολικής μείωσης του υφιστάμενου προσωπικού. Στην περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων το ποσοστό μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της επιχορήγησης, στις μικρές το 15% και στις μεσαίες το 20%. Σημειώνεται ότι ο αριθμός απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται σε ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7, τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦΔ για την ακριβή καταμέτρηση του προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

(Visited 8 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com