ΠΟΛ 1115/09.05.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011.

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1115/09.05.2012   

Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Αθήνα, 9/5/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                    ΠΟΛ: 1115

Ε ΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ – ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 – 4

Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφ. : Γ. Αναγνωστόπουλος

Τηλέφωνο : 210 -3645615/ 210-3645378

FAX : 210 – 3645413

Email : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr“>dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’/7.11.2000), όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4, της περίπτωσης α’ της παραγράφου 9 και

της παραγράφου 11 του άρθρου 36, β) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 11 του άρθρου 38, γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 48, δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 και ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012 (ΦΕΚ 565Β’/2.3.2012) καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ 1095/2012 (ΦΕΚ 1182Β’/10.4.2012).

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α’/7.10.2009) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’ αριθ. Υ 25/2011 (ΦΕΚ 2792 Β78.12.2011) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

5. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων σε Φ.Π.Α. για την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων έτους 2011.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2011, για όλους τους υποκείμενους στο φόρο, μέχρι την 25η Μαΐου 2012.

2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com