Πρόγραµµα Υποβοήθησης Εξωστρέφειας

Print Friendly, PDF & Email

Πρόγραµµα Υποβοήθησης Εξωστρέφειας

Επιχειρηµατικές συναντήσεις στο εξωτερικό, ελλήνων επιχειρηµατιών µε υποψήφιους αγοραστές. Πρόγραµµα προβολής της ελληνικής γαστρονοµίας σε αγορές του εξωτερικού και διασύνδεσή του µε το τουριστικό προϊόν και την βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.
Μελέτη balassa και µελέτη αξιολόγησης του προγράµµατος (αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από τις δράσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις), για τη πρόβλεψη εξαγωγών συγκεκριµένων κλάδων σε αγορές στόχους.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται … alt

Προϋπολογισμός

€ 920.000

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2012 έως 20/7/2012

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλειστην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Το έντυπο Τ∆ΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο µε τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι παραγόµενο από το σύστηµα µετά από τη συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
210 7450800-1
Φαξ
210 7473767

Α. Μελισσανίδου

210 7450896

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

(Visited 27 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com