Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ

Print Friendly, PDF & Email

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ


Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Δημόσια Διοίκηση

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία ΔιαχείρισηςΕΠΑΕ

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται … alt

Τι χρηματοδοτείται

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την ωρίμανση των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και στην ενημέρωση του κοινού όπως και στην καλύτερη δυνατή προβολή των πράξεων τους.

Προϋπολογισμός

€ 670.104

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2012 έως 31/12/2015

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf το υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» στη διεύθυνση στη διεύθυνση Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, τις ώρες 9:30 – 17:00 το αργότερο έως την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Σχετικά αρχεία

  • Πρόσκληση 101 (PDF – 257,82 Kb)
  • Συνημμένα Αρχεία (ZIP – 4,42 Mb)

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.antagonistikotita.gr
Διεύθυνση
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
210 7450800-1
Φαξ
210 7473767

Πέτρος Σταύρου

210 7450843

stavrou@mou.gr”>stavrou@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

(Visited 25 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com