Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.3

Print Friendly, PDF & Email

Ε.Π ΑΛΙΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 2.3

alieia

   

Υποβολές Αιτήσεων για Ένταξη προτάσεων

στο Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία»του Άξονα Προτεραιότητας 2,

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013

1. Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και βασικά χαρακτηριστικά:

από Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012  μέχρι Τρίτη 31 Ιουλίου 2012.

Αφορά μόνο επενδύσεις στο επίπεδο της Μεταποίησης και Χονδρικού εμπορίου αλιευτικών προϊόντων. Μπορεί να κατατεθεί αίτηση και σε επίπεδου σχεδιασμού (ίδρυσης) αρκεί να έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις για όλες τις απαραίτητες άδειες. Σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος, είναι ότι επιδοτούνται δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει από 1/1/2007 και είναι επιλέξιμα και μεταφορικά μέσα (επαγγελματικά αυτοκίνητα, ψυγεία κλπ).


2. Υπαγόμενες Πράξεις – Προϋπολογισμός έργων :

Δράση 1: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης

Δράση 2: Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00 ευρώ, ενώ ο  μέγιστος σε 5.000.000   ευρώ   για  τις  περιοχές  εντός  στόχου  σύγκλισης  και 1.500.000 ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.
Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση,τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεταιενδεικτικά ως ακολούθως:

Περιοχές εκτός Στόχου Σύγκλισης 2.770.100,00 ευρώΠεριοχές Στόχου Σύγκλισης 21.318.700,00 ευρώΣύνολο 24.088.800,00 ευρώ.


3. Δικαιούχοι :

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3, είναι ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου(ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
Ειδικότερα:

α) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

β) επιχειρήσεις που απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50εκατομμυρίων ευρώ ή/και σύνολο ετήσιου ισολογισμού που υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, αλλά απασχολούν λιγότερουςαπό 750 εργαζομένους ή έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 200 εκατομμύρια ευρώ.

γ) επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων και ετήσιου κύκλου εργασιών, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στη κατηγορία «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

 
Για να θεωρηθεί μια επιχείρηση επιλέξιμη πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις:

– Κατά την τελευταία τριετία, δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα του Κανόνα De Minimis, τα οποία μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000,00 ευρώ.

– Λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειεςλειτουργίας.

– Να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 84/06.


4. Περιοχές Εφαρμογής :

1. Το Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία» του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΑΛ 2007−2013, εφαρμόζεται σε ολόκληρητην Ελληνική επικράτεια, με διαφορετική όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με την περιοχή υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης.

2. Οι περιοχές της επικράτειας κατηγοριοποιούνται ως εξής

:i. Περιφέρειες που καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης)

ii. Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

iii. Περιφέρειες που δεν καλύπτονται από το στόχο σύγκλισης (Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης)

3. Οι επιμέρους περιοχές που εντάσσονται στις κατηγορίες της παραγράφου 2 ορίζονται στο Κεφάλαιο 1 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει. 
Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης :

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια ΗπείρουΠεριφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια ΠελοποννήσουΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια ΑττικήςΠεριφέρεια Κρήτης

Περιφέρειες εκτός Στόχου Σύγκλισης :

Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Απομακρυσμένα Νησιά :

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σαμοθράκη, Θάσος, Βόρειες Σποράδες, Σκύρος και Σκυροπούλα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, Γαύδος,  Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Παξιμάδα,Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, ΕλάσαΟθωνοί, Ερεικούσα, Μαρθάκιον,Παξοί Αντίπαξοι, Στροφάδες, Σαπιέντζα, Σχίζα, Εχινάδες

*Σημειώνεται ότι επενδυτικά σχέδια στα απομακρυσμένα Ελληνικά νησιά χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 μεευνοϊκούς όρους και παράλληλα δεν ισχύουν οι περιοριστικές  διατάξεις  της  αριθμ. 361/06.05.2003 Σύστασης  της Επιτροπής  σχετικά  με  τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.


5. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

οι υπαγόμενες πράξεις αφορούν:

i) Στην ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλήςποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος,παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.

ii) Στην επέκταση, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικόκαταναλωτή.

iii) Στην επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και στην απομάκρυνσηαπό τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξύνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.

iv) Στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλουεξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.

v) Στη δημιουργία, στον εξοπλισμό και στον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως απότοπικές εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.

vi) Στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και στην αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.

vii) Στην ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή, καθώς και για την ενθάρρυνσητης κατανάλωσης συναφών προϊόντων.


6. Ποσοστά Δημόσιας Ενίσχυσης – Ιδία Συμμετοχή

1. Το μέγιστο ποσοστό της χορηγούμενης ενίσχυσης καθορίζεται από:

α) την κατηγοριοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 3 (μέγεθος επιχείρησης), και

β) την περιοχή του τόπου υλοποίησης της προτεινόμενης Πράξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 4.

Τα ποσοστά επιχορήγηση κυμαίνονται από 30% ως 60% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία,μεγάλη) και τον τόπο (περιοχές στόχου σύγκλισης, περιοχές μη στόχου, απομακρυσμένα νησιά) που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση.

Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση ηΊδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της Πράξης.Στα ποσά της ενίσχυσης συμπεριλαμβάνονται και ενισχύσεις που αφορούν σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής σύμφωνα μετα άρθρα 34 έως 37 του κανονισμού 498/2007, με την προϋπόθεση της τήρησης του άρθρου 53 του Καν 1198/2006,καθώς η εγγύηση και η επιδότηση δανείου ή/και επιτοκίου συνυπολογίζεται στη σώρευση ενισχύσεων.


7. Επιλέξιμες Δαπάνες και Χρονοδιαγράμματα

Η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ξεκινάει από 1/1/2007.

Τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2015.

Για την υλοποίηση Πράξεων (επενδυτικών σχεδίων) στο πλαίσιο των Δράσεων του Μέτρου 2.3 του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013, θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες ιδίως οι εξής:

(i) Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση) για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμουκόστους της επένδυσης (πλην τεχνικών και απροβλέπτων). Η τιμή αγοράς της απαραίτητης εδαφικής έκτασης προσδιορίζεταιαπό ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική της αξία ή την αντικειμενική της αξία για τις περιπτώσειςόπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.

(ii) Οι δαπάνες για την καθαίρεση υπερκείμενων στην εδαφική έκταση κατασκευών−εγκαταστάσεων, είναι επιλέξιμεςεφόσον είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της πράξης και δεν μπορούν να υπερβούν το 5% των συνολικών επιλέξιμωνδαπανών της πράξης (πλην τεχνικών και απροβλέπτων).

(iii) Η αγορά ακινήτων όπως κτίρια και τα γήπεδα, (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), επί των οποίων έχουν οικοδομηθεί,είναι επιλέξιμη, εφόσον η αγορά του ακινήτου συνδέεται άμεσα με τους στόχους της σχετικής πράξης και με τις εξήςπροϋποθέσεις:− Η τιμή αγοράς του ακινήτου προσδιορίζεται από ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή και δεν υπερβαίνει την εμπορική του αξία.− Το ακίνητο δεν θα πρέπει να έχει αποτελέσει τα προηγούμενα δέκα (10) έτη αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής επιχορήγησης.− Το ακίνητο οφείλει να χρησιμοποιείται για το σκοπό και την περίοδο που περιγράφεται στην απόφαση ένταξης της πράξης.− Το ακίνητο δε χρησιμοποιείται για κατοικία.

(iv) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης,(πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).

(v) Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.

(vi) Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.

(vii) Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων

(viii) Ειδικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για επιχειρήσεις στα απομακρυσμένα νησιά.

(ix) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

(x) Αγορά μέσων μεταφοράς.

(xi) Εργαστηριακός εξοπλισμός

(xii) Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού

(xiii) Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης

(xiv) Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων

(xv) Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοέλεγχου και σήμανσης−πιστοποίησης προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.

(xvi) Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης εφόσον αιτιολογούνται για την υλοποίησητης πράξης και με τους εξής όρους:

− Ο μισθωτής είναι ο δικαιούχος της πράξης.− Μετά τη λήξη της μίσθωσης η κυριότητα του πάγιου στοιχείου το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασηςχρηματοδοτικής μίσθωσης περιέρχεται στο δικαιούχο.− Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.− Οι επιλέξιμες δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορούν μόνο την αξία κτήσης του παγίου η οποία αποδεικνύεται από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.− Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει την εμπορική αξία του παγίου στοιχεία.

(xvii) Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους, των υπολοίπωνδιακριτών της Πράξης.


Δείτε επίσης : http://www.alieia.gr/4pp/2_3_1.htm


Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210 6982954 για την προετοιμασία και κατάθεση του επενδυτικού σας σχεδίου στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» του Ε.Π Αλίειας.


(Visited 10 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com