Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/02.03.2011) για την άσκηση των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων των

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 5980/201/26.03.2012
Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/02.03.2011) για την άσκηση των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40

Ταχ. Κώδικας: 10182

FAX: 210-5295400

Τηλ.: 210-5295401

Πληροφορίες: Α. Χατζηγιάννης

Κ. Αλεξομανωλάκη

Αθήνα 26-3-2012

Αριθμ. Πρωτ. 5980/201

Προς

Ως πίνακας Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/02.03.2011) για την άσκηση των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης»

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3919/2011 « Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων (ΦΕΚ 32/Α’/02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρ. 4 του Ν. 4038/2012 « Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 14/Α’/02.02.2012) με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της διαδικασίας άσκησης των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας 1 (ΙΓΕΕ) και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

______

1 Τα Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας μετονομάστηκαν σε Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α)

______

Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του Ν. 4038/2012 προβλέπεται η κατάργηση όλων των περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρ. 2 του Ν. 3919/2011.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων ΙΓΕΕ και ΕΠΑ.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. ζ’ του άρθρου 2 του ίδιου νόμου παύει να ισχύει η απαίτηση ορισμένης εταιρική μορφής για την άσκηση του επαγγέλματος- δραστηριότητας της ΕΠΑ

Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα-δραστηριότητα του ΙΓΕΕ ή/και της ΕΠΑ ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος-δραστηριότητας από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την άσκηση της δραστηριότητας-επαγγέλματος του αιτούντος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρ. 3 του Ν. 3919/2011 η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του προαναφερόμενου νόμου, αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την δημοσίευση αυτού δηλαδή από 2.07.2011.

5. Αναφορικά με τα ΙΓΕΕ οι διατάξεις που καταργήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: α) Άρθρο 5 του ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α), β) παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 160/1999 «Όροι, Προϋποθέσεις και διαδικασία σύστασης και λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας» (ΦΕΚ 157/Α).Συγκεκριμένα, οι εν λόγω διατάξεις καταργήθηκαν και ρητά με το άρθρο 112 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α)

6. Αναφορικά με τις ΕΠΑ οι διατάξεις που καταργήθηκαν ήταν οι εξής: α) οι παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 21 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α) και β) η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 30342/Β/2002 «Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2956/2001 που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης». Ειδικότερα οι ανωτέρω διατάξεις καταργήθηκαν και ρητά με το άρθρο 133 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α)

7. Το νομοθετικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 98-112 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α)

8. Το νομοθετικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 122-133 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α)

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν. 3919/2011

1. Άρθρο 2 του Ν. 3919/2011

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ. ζ’ αίρεται ο περιορισμός, που ίσχυε, αναφορικά με την άσκηση της δραστηριότητας-επαγγέλματος της προσωρινής απασχόλησης (δηλαδή της λειτουργίας ΕΠΑ) μόνο από Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Άρθρο 3 του Ν. 3919/2011

Αναφορικά στη διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος-δραστηριότητας του ΙΓΣΕ και της ΕΠΑ, όπως ήδη επισημάνθηκε, μετά τις 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας. Από το χρονικό σημείο και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την άσκηση του επαγγέλματος –δραστηριότητας του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ είναι η ακόλουθη:

i. Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος-δραστηριότητας του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 στην Διεύθυνση Απασχόλησης, της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή», η οποία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού συνοδευόμενη από φάκελο περιέχοντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.. Η εν λόγω αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3919/2011 για την οποία αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας εφόσον ο υποβληθείς φάκελος είναι πλήρης (ακολουθούν συνημμένα: α)Υπόδειγμα Αναγγελίας ΙΓΕΕ, β) υπόδειγμα αναγγελίας ΕΠΑ. γ) Υπόδειγμα Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας ΙΓΕΕ, δ) Υπόδειγμα Βεβαίωσης Υποβολής Αναγγελίας ΕΠΑ, ε) Πίνακας με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για άσκηση της δραστηριότητας-επαγγέλματος ΙΓΕΕ, στ) Πίνακας με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για άσκηση δραστηριότητας-επαγγέλματος ΕΠΑ).

ii. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ήτοι στην περίπτωση του ΙΓΕΕ το άρθρο 101 Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 τ.Α) στην δε περίπτωση της ΕΠΑ , η Υπουργική Απόφαση 30342/ΦΕΚ337/Β/20.03.2002 2 .

iii. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος- δραστηριότητας του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ.

iv. Το έγγραφο-βεβαίωση αντικαθιστά την άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος- δραστηριότητας του ΙΓΕΕ και της ΕΠΑ (ακολουθούν αντίστοιχα συνημμένα Υποδείγματα), το οποίο θα δίδεται από την Αρμόδια Διοικητική Αρχή, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και προκειμένου αυτός να τις επιδεικνύει.

v. Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας ή της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόμενων νομίμων δικαιολογητικών, μετά δε την ολοκλήρωση του ελέγχου και της πιστοποίησης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμελλητί για τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας.

vi. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία η Αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της Βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος-δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

vii. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος- δραστηριότητας ΙΓΕΕ και ΕΠΑ, η οποία θα αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόμενων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Συν.: 8 Υποδείγματα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

_____

2 Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 131 του Ν. 4052/2012, μέχρι την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 129 του ιδίου νόμου.

(Visited 2 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com