Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 3643/249/28.02.2012 Εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 3643/249/28.02.2012
Εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) και του άρθρου 1 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 40

Τηλ:2131516646

Γενική Δ/νση Εργασίας

Αθήνα 28-2-2012

Α.Π.: 3643/249

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) και του άρθρου 1 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄).

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Με τη παρούσα εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη κατάργηση

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3919/2011 και Ν. 4038/2012.

Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρ. 2 του Ν. 3919/2011, προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων.

Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρ. 2 του παραπάνω νόμου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς.

Τέλος, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3919/2011, διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του νόμου αυτού, καταργούνται.

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι περιορισμοί που καταργούνται αναφορικά με την πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011.

Α/Α

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΟΥΝ ΣΤΟ Ν. 3919/2011ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ.

1.

Ν.Δ. 1254/1949 (όπως τροποποιήθηκε από Ν.1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/1980) ΄Αρθρο 7 παρ. 1,2,3 και 7.
΄Αρθρο 1 παρ. 2 του Ν.Δ. 1254/49 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 και 2 του Ν.1082/80).
Οι καθοριζόμενες ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς, διενεργούνται αποκλειστικά από εργάτες εφοδιασμένους με επαγγελματικό βιβλιάριο φορτοεκφορτωτή ξηράς.
Άρθρο 1 παρ.2 Ν.Δ. 1254/49 ( όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.1082/80).
Καταργείται ο περιορισμός ότι οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες στους χώρους κοινής χρήσης, διενεργούνται αποκλειστικά από εργάτες εφοδιασμένους με επαγγελματικό βιβλιάριο.
΄Αρθρο 7 παρ. 7 του Ν.1082/80, το οποίο προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1254/49.
Καταργείται η κατόπιν αιτήσεως και σχετικής αποφάσεως της Επιτροπής Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεως (ΕΡΦ), διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

2.

Ν.Δ. 369/89
΄Αρθρο 11 παρ. 3 (Αρμοδιότητες Ε.Ρ.Φ.Ξ.) (παρ. 3
α ).
Καταργούνται οι αρμοδιότητες της Ε.Ρ.Φ.Ξ., που αφορούν:
(παρ. 3 α )
1. Ο καθορισμός του αριθμού των φορτ/των που είναι κατ΄ανώτατο όριο αναγκαίος για τη διενέργεια των φορτοεφορτώσεων.
2. Ο εφοδιασμός με βιβλιάριο επαγγελματικής ταυτότητας των φορτ/τών.
3. Η χορήγηση προσωρινών σημειωμάτων στους ελεύθερους εργάτες και
4. Η τήρηση του μητρώου των εργατών.
(παρ.3β)
1. Η επεξεργασία γενικών ή ειδικών κανονισμών διεξαγωγής των φορτ/κών εργασιών, που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας (άρθρο 3 παρ. 2 Ν.1254/1949).
2. Η επεξεργασία των τιμολογίων αμοιβής των απασχολουμένων φορτ/των, που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν.1254/1949).
(παρ. 3δ)
Η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εργάτες που είναι εφοδιασμένοι με άδεια επαγγέλματος φορτ/τη.
(παρ.ε)
Ο καθορισμός αμοιβής, των προσώπων που εκτελούν αχθοφορικές εργασίες.

3.

Άρθρο 4 Ν.Δ. 1254/49 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν.1082/80).
Καταργούνται τα απαιτούμενα προσόντα, για την απόκτηση βιβλιαρίου επαγγελματικής ταυτότητας φορτ/τη ξηράς, εκτός του ελάχιστου ηλικιακού ορίου των 18 ετών και της υπηκοότητας κρατών μελών της Ε.Ε. και του πιστοποιητικού υγείας.

4.

Αρθρο 39 του Ν.3239/55, σύμφωνα με το οποίο τα τιμολόγια των ΕΡΦΞ προσδιορίζουν υποχρεωτικώς τους όρους εργατικής σύμβασης μεταξύ εργοδοτών και φορτ/των.

5.

Ν.Δ. 1254/49
΄Αρθρα 8 και 9
Κατάργηση γεωγραφικών – τοπικών περιορισμών για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτ/τη.

6.

Ν.Δ. 1254/49
΄Αρθρο 9 παρ. 2
Κατάργηση της καταβαλλόμενης αμοιβής στους προσλαμβανόμενους από τα σωματεία ελεύθερους εργάτες, η οποία είναι ίση με την αμοιβή που καταβάλλεται στους εφοδιασμένους με άδεια φορτοεκφορτωτές-μέλη των σωματείων.

7.

Άρθρο 6 Ν.Δ. 1254/49
Κατάργηση της δυνατότητας σύστασης Κ.Α.Φ. μέσω της δυνατότητας ειδικής επαύξησης στα τιμολόγια των φορτοεκφορτωτικών εργασιών, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Δ. Αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος-δραστηριότητας του εκφορτωτή, όπως ήδη επισημάνθηκε, μετά τις 2 Ιουλίου 2011 καταργείται, η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας. Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την άσκηση του επαγγέλματος-δραστηριότητα του φορτ/τη, είναι η ακόλουθη:

i. Υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος φορτ/τη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011, στην αρμόδια Ε.Ρ.Φ.Ξ. , η οποία πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού, συνοδευόμενη από φάκελο περιέχοντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των κάτωθι προσόντων.

α) Να έχει ηλικία άνω των 18 ετών.

β) Να είναι εξ΄απόψεως υγείας ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτ/τη, βάσει ιατρικής γνωματεύσεως των Υγειονομικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α ή άλλου Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

γ) Να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ε.Ε στην Ελλάδα.

Η εν λόγω αναγγελία, αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας φορτ/τη που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 3919/2011, για την οποία αποδίδεται στον αιτούντα βεβαίωση υποβολής αναγγελίας, εφόσον ο υποβληθείς φάκελος είναι πλήρης.

ii. Η αρμόδια διοικητική αρχή (Ε.Ρ.Φ.Ξ.) μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους, με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος-δραστηριότητα του φορτ/τη.

iii. Το έγγραφο –βεβαίωση, αντικαθιστά την άδεια για την άσκηση – δραστηριότητα του φορτ/τη, το οποίο θα δίδεται από την αρμόδια Διοικητική Αρχή (Ε.Ρ.Φ.Ξ.), εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις και προκειμένου αυτό να τις αποδεικνύει.

iv. Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας ή της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόμενων νομίμων δικαιολογητικών, μετά δε την ολοκλήρωση του ελέγχου και της πιστοποίησης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμελητί για τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας.

v. Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της βεβαίωσης άσκησης του εν λόγω επαγγέλματος-δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

vi. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση, περί απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος-δραστηριότητας φορτ/τη, η οποία θα αποστέλλεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόμενων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου, ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

vii. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους εφοδιασμένους με επαγγελματικό βιβλιάριο φορτοεκφορτωτή ξηράς.

Ε. Κατόπιν των ανωτέρω, θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, συνολική νομοθετική ρύθμιση και εξουσιοδοτικές αποφάσεις για θέματα σχετικά με τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς, Κ.Α.Φ ξηράς, θέματα της Ε.Ρ.Φ.Ξ. και των λογαριασμών αυτών, καθώς και για τη δημιουργία ενιαίου μητρώου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αν αυτό απαιτείται .

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com