Εγκύκλιος για την ερμηνεία της έννοιας των ολοκληρωμένων σχεδίων αειφόρου αστικής ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ)

Print Friendly, PDF & Email

Εγκύκλιος για την ερμηνεία της έννοιας των ολοκληρωμένων σχεδίων αειφόρου αστικής ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) στο πλαίσιο εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αθήνα 9 – 4 – 2012

Υπουργείο Ανάπτυξης,                  Αριθμ. Πρωτ. 16646/ΓΓΕΑ20306

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας : 10563

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ JESSICA

Η παρούσα Εγκύκλιος απευθύνεται στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και σε όλες τις βαθμίδες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποσκοπεί στην παροχή ερμηνευτικής κατεύθυνσης για το περιεχόμενο των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, όπως αυτά αναφέρονται από τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σχετίζονται με το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA.

1. Θεσμικό Πλαίσιο.

JESSICA είναι το Αγγλικό ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Το λειτουργικό πλαίσιο του JESSICA καθορίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ για την περίοδο 2007 – 2013. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα άρθρα 36, 44 & 78 του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου, τα άρθρα 7 & 8 του Κανονισμού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τα άρθρα 43, 44, 45 και 46 του Κανονισμού 1828/2006 της Επιτροπής. Στο εθνικό επίπεδο ωστόσο, κατά την εφαρμογή του JESSICA πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το υφιστάμενο πολεοδομικό, κοινωνικό, οικονομικό και διοικητικό πλαίσιο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη του αστικού χώρου και η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της υλοποίησης και λειτουργίας έργων αστικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το άρθρ. 44, παράγραφος b του Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA οφείλουν να εντάσσονται σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) (integrated plans for sustainable urban development). Σύμφωνα με την εγκύκλιο COCOF_10-0014-04-EN της 21/2/2011 (Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006), οι κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων δεν περικλείουν ορισμό ή συγκεκριμένες απαιτήσεις για την έννοια των ΟΣΑΑΑ. Ο ορισμός αυτός δίνεται από τις αρμόδιες αρχές του κάθε κράτους- μέλους.

2. Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω και συγκεκριμένα από το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA ο ορισμός των ΟΣΑΑΑ δίδεται από το κράτος-μέλος, στο πλαίσιο τυχόν ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας, ή σε κάθε περίπτωση σεβόμενο μια σειρά από βασικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται από τα εν λόγω ΟΣΑΑΑ. Βάσει των κριτηρίων αυτών, τα ΟΣΑΑΑ οφείλουν:

• Να εντάσσονται σε κάποιο πλαίσιο αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού ή προγραμματισμού.

• Να προσδιορίζουν συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.

• Να στηρίζονται σε συγκεκριμένη στρατηγική, που να δικαιολογεί την ανάγκη για δημόσια παρέμβαση.

• Να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα σχέδιο χρήσεων

γης.

• Να έχουν ολοκληρωμένη μορφή και να διασφαλίζουν τον πολυτομεακό χαρακτήρα και τη στόχευση στη συγκεκριμένη περιοχή.

• Να περιλαμβάνουν εκτιμήσεις κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών.

Στην από Μαΐου 2010 Εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) και εμπεριέχονται λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία, τις δράσεις, τις επιλέξιμες περιοχές τους αρμόδιους φορείς και γενικότερα τους μηχανισμούς εφαρμογής των εν λόγω Σχεδίων (επισυνάπτεται στην παρούσα). Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρμογής των ΟΣΑΑ θεωρείται ότι καλύπτουν και συνάδουν με τα παραπάνω κριτήρια που χαρακτηρίζουν τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ).

3. Έννοια Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης για τους σκοπούς υλοποίησης της πρωτοβουλίας JESSICA

Με βάση τα παραπάνω και σχετικά με το πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, ως Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) δύναται να θεωρηθεί αυτό το οποίο πληροί μία η περισσότερες από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

Α) Σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) βάσει των διαδικασιών της σχετικής από Μαΐου 2010 εγκυκλίου, ως ΟΣΑΑΑ θεωρείται το πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού που προέκυψε βάσει της περιγραφείσας διαδικασίας,

Β) Σε περίπτωση που δεν έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της σχετικής εγκυκλίου, ως ΟΣΑΑΑ δύναται να θεωρηθεί οποιοδήποτε εγκεκριμένο πλαίσιο αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού ή προγραμματισμού, από δημόσιο φορέα ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ), Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π), Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π), Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α), Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμων, Πολεοδομικές Μελέτες κλπ.). Τα εγκεκριμένα αυτά πλαίσια μπορούν να τροποποιούνται με βάση τις ρυθμίσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί χωροταξικού- πολεοδομικού σχεδιασμού και σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις υπερκείμενων πλαισίων αναπτυξιακού χωρικού σχεδιασμού εγκεκριμένων σε μεταγενέστερο από αυτά χρόνο.

4. Επιλεξιμότητα έργων στην πρωτοβουλία JESSICA αναφορικά με το κριτήριο της ένταξής τους σε ΟΣΑΑΑ.

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι, ως καταρχήν επιλέξιμα έργα για αξιολόγηση από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, θεωρούνται αυτά τα οποία έχουν ενταχθεί είτε σε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) βάσει των διαδικασιών της από Μαΐου 2010 εγκυκλίου είτε σε οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο πλαίσιο αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού ή προγραμματισμού από δημόσιο φορέα. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ένα έργο δεν έχει εξαρχής ενταχθεί σε κάποιο από τα ανωτέρω (ΟΣΑΑ ή άλλο εγκεκριμένο πλαίσιο σχεδιασμού), είναι δυνατή η ένταξή του με σχετική τροποποίηση, βάσει των διαδικασιών που διέπουν το κάθε πλαίσιο. Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ως καταρχήν επιλέξιμα για ένταξη στο χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA, θεωρούνται τα προτεινόμενα έργα τα οποία έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου ή των Δήμων υποδοχής του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά ικανοποιούν τα κριτήρια που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 της παρούσας εγκυκλίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(Visited 12 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com