Αρ. Πρωτ. Δ17Ε 5015707 ΕΞ2012/03.04.2012 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ νεοσύστατων αεροπορι

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. Δ17Ε 5015707 ΕΞ2012/03.04.2012
Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών κατά την εισαγωγή αεροσκαφών και ειδών για τον εφοδιασμό τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 3 Απριλίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5015707 ΕΞ2012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Δ/ΝΣΗ 17Η: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ Ε΄ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ- ΕΞΑΓ.

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Διον. Ζορμπάνος

Τηλέφωνο : 210 69.87.479

Fax : 210.69.87.489

E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr“>vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών κατά την εισαγωγή αεροσκαφών και ειδών για τον εφοδιασμό τους

Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων και αρμοδίων αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρ. 27 του νόμου 2859/2000, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών που προορίζονται για εκμετάλλευση από αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο καθώς και των αντικειμένων και υλικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους.

Ως «κυρίως διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο» θεωρούνται, βάσει του ίδιου άρθρου, αυτές που εκτελούν οι αεροπορικές εταιρείες από και προς το εξωτερικό, εφόσον τα έσοδα από τις διεθνείς μεταφορές υπερβαίνουν το 50% των συνολικών ετήσιων ακαθάριστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης ή της εισαγωγής διαχειριστική περίοδο.

2. Σύμφωνα με την αρ. 1060218/2900/405/0014/ΠΟΛ1155/1999 Δ.Υ.Ο., για την απόδειξη της ανωτέρω προϋπόθεσης για την απαλλαγή από Φ.Π.Α., τόσο των αεροσκαφών όσο και των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών υλικών που προορίζονται για τον εφοδιασμό αυτών, απαιτείται η προσκόμιση στο Τελωνείο σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας για τη φορολογία της αεροπορικής εταιρείας Δ.Ο.Υ., η οποία χορηγείται με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Στην περίπτωση νέων αεροπορικών εταιρειών δεν μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. και ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται εκπίπτεται ή επιστρέφεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Εξάλλου, σύμφωνα με τη Δ. 792/426/2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 797/τ.Β/27.6.2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τη Δ. 878/551/1.6.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 809/Β/14.6.2005), καθορίστηκε στα πλαίσια των ρυθμίσεων του νόμου, η διαδικασία απαλλαγής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην εισαγωγή μισθωμένων αεροσκαφών από αεροπορικές εταιρείες εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας που εκτελούν, κυρίως μεταφορές εξωτερικού, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Φ.Π.Α., που αναλογεί στην εισαγωγή μισθωμένων αεροσκαφών, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής τους.

Επιπρόσθετα με την παρ. 5 της Δ.1253/792/21.7.2005 Δ.Υ.Ο.O. με την οποία κοινοποιήθηκε η Δ. 878/551/1.6.2005 Α.Υ.Ο.O. ορίζεται ότι, εφόσον, για τις εγκατεστημένες στη χώρα μας αεροπορικές εταιρείες δεν συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται από το νόμο για την απαλλαγή από Φ.Π.Α., δεν θα παρέχεται απαλλαγή, αλλά ο Φ.Π.Α. θα εισπράττεται κατά τα προβλεπόμενα κατά τον τελωνισμό των αεροσκαφών. Κατά τον ίδιο τρόπο θα εισπράττεται ο Φ.Π.Α. και για τα αεροσκάφη νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών σύμφωνα με την αρ. 1060218/2900/405/0014/ΠΟΛ 1155/99 Δ.Υ.Ο.

4. Σύμφωνα με την παρ. 4 της αριθ. Α.3083/192/6.4.2006 Δ.Υ.Ο.Ο. για να χορηγηθεί απαλλαγή από Φ.Π.Α. των αεροπορικών εταιρειών που εκτελούν τις ανωτέρω διεθνείς πτήσεις με κόμιστρο, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.2859/2000, πρέπει οι προσκομιζόμενες στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές βεβαιώσεις των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. να είναι σαφείς και ευθέως να προκύπτει αν πληρούται ή όχι η ανωτέρω προϋπόθεση, δηλαδή τα έσοδα από διεθνείς μεταφορές με κόμιστρο υπερβαίνουν ή όχι το υπό του νόμου προβλεπόμενο ποσοστό 50% του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας, με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης, της παράδοσης ή εισαγωγής του αεροσκάφους, διαχειριστικής περιόδου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στις νεοσύστατες αεροπορικές εταιρείες δεν χορηγείται απαλλαγή από το Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αεροσκαφών αλλά και ειδών που προορίζονται για τον εφοδιασμό τους, καθόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 27 ν. 2859/2000) και κατά συνέπεια, ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                     H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                         ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us: