ΠΟΛ 1087/2012: Οδηγίες για την Περαίωση Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Print Friendly, PDF & Email

ΠΟΛ 1087/2012: Οδηγίες για την Περαίωση Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Ειδήσεις – Τρίτη 3 Απριλίου 2012

ΠΟΛ 1087/2012: Οδηγίες για την Περαίωση Γεωργικών Συνεταιρισμών

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1087/27.3.2012 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες για την Περαίωση των Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Η ΠΟΛ.1087/27.3.2012:

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.4038/2012.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του ν.4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14 Α΄/2.2.2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» με την οποία προστίθεται φράση στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄180) που αφορά τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες όσον αφορά τους ήδη υπαχθέντες Γεωργικούς Συνεταιρισμούς στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010.

Για τις υποθέσεις των ως άνω Συνεταιρισμών που αποδέχθηκαν το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν.3888/2010 πριν την δημοσίευση του ν.4002/2011 (22.8.2011) το επιπλέον ποσό που έχει προκύψει με βάση το Εκκαθαριστικό Σημείωμα συμψηφίζεται προς άλλες φορολογικές υποχρεώσεις των Γεωργικών Συνεταιρισμών κατόπιν έκδοσης σχετικού ΑΦΕΚ, ύστερα από αίτηση του ως άνω ενδιαφερόμενου Συνεταιρισμού στην αρμόδια κατά το χρόνο έκδοσης του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πηγή: http://www.express.gr/

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us: