Monthly Archives: April 2012

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

30/4/2012

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ο σχεδιασμός, oι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα στοιχεία των προϋπολογισμών που διατίθενται είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες, με σκοπό να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες τους και να αναδειχτούν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Συνεπώς η Περιφερειακή στόχευση και διάσταση αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της.

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά καταρχήν σε ενίσχυση ΜΜΕ. Περαιτέρω εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης και μεγάλων επιχειρήσεων.

Τονίζεται ότι η ημερομηνία προδημοσίευσης της παρούσας δεν αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.    

Δείτε στα Σχετικά Αρχεία το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης.

Φορέας

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/5/2012

Please follow and like us:

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε το επιδοτούμενο πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ICT4GROWTH» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, για επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ICT4GROWTH «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής επιχορήγησης, καθώς στοχεύει σε τεχνολογικούς κλάδους, που εντάσσονται στους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους.

Πιο συγκεκριμένα, βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Καινοτόμος χαρακτήρας του προγράμματος

Σημαντική καινοτομία της δράσης ICT4GROWTH είναι ότι το τελικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης θα συνδέεται με ποσοτικούς στόχους, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η εξαγωγική δραστηριότητα.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:

Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&D stage)

Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (commercialization stage)

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που αφορά μόνο στη Φάση Α.

Γενικές αρχές της δράσης ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ είναι:

 • Έμφαση στη δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας αλλά και μεγάλων επενδύσεων
 • Έμφαση στην οικονομία της γνώσης
 • Κάλυψη πολλαπλών αναγκών
 • Ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηματικότητας – δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Στήριξη επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδιά της
 • Ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά και με μεγάλη εξωστρέφεια
 • Έμφαση στη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης
 • Στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας
 • Αξιοποίηση νέου υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού
 • Η έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας

Μεγάλη καινοτομία στο σχεδιασμό του ICT4GROWTH αποτελεί η ενσωμάτωση 2 διακριτών φάσεων: της φάσης έρευνας και ανάπτυξης και της φάσης εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα ξεφεύγει από τα κλισέ του ΕΣΠΑ, και έρχεται πολύ κοντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενσωματώνοντας τα θετικά στοιχεία του Αναπτυξιακού Νόμου και Κοινοτικών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Εντάσσει προς επιδότηση δαπάνες διαφόρων κατηγοριών, ανταποκρινόμενο έτσι στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδοτεί αμοιβές τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, δαπάνες για εξωτερικούς συνεργάτες και υπηρεσίες τρίτων, λειτουργικές δαπάνες κτιριακών υποδομών, κτιριακές εργασίες, εγκαταστάσεις, προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και λογισμικού, προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, απόκτηση και κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, δαπάνες για υπηρεσίες συμβούλων, συμμετοχή σε εκθέσεις, αναλώσιμα και αποσβέσεις κατά το στάδιο έρευνας, συνεισφέροντας έτσι ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και στην επιτυχία νέων επιχειρήσεων με global perspective,  δήλωσε στο περιοδικό ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ η Στ. Μικράκη, Partner της Swift Minds Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
Ποια επενδυτικά σχέδια ενισχύονται

Δικαιούχοι του προγράμματος ICT4GROWTH είναι:

μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο που θα κατατεθεί στο ICT4GROWTH είναι 300.000 ευρώ (δημόσια χρηματοδότηση και ίδια συμμετοχή). Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος τους:

Κατηγορία Ι: από 300.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ
Κατηγορία ΙΙ: από 5.000.000 ευρώ έως 20.000.000 ευρώ

Οι παραπάνω επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως:

? Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ
? Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας)
? Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα
Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει να: ?

 1. είναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται,
 2. ?αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής,
 3. ?χαρακτηρίζεται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης
 4. απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής
 5. είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες των σχεδίων που θα προταθούν προς χρηματοδότηση από το ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ είναι οι εξής:

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
 • Υγεία και Πρόνοια
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 • Μεταφορές
 • Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:

Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
Cloud Computing
Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of energy consumption)
Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams), Organizational issues
Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc.)
Grid Technology
Web 2.0
Internet of Things
Open platforms & Open Source software and applications
Social Networks and business
Media / digital marketing
Mobile services – smart devices and applications evolution
Location based services / GIS
Κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων

Οι προτάσεις στο πρόγραμμα ICT4GROWTH θα αξιολογηθούν και θα καταταγούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση ολοκληρωμένου business plan και στην τεκμηρίωσή του, καθώς, όπως φαίνεται και στον πίνακα, ο ρεαλισμός και η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στη βαθμολογία. Οι επενδυτές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής (25% κατ’ ελάχιστον), καθώς η έλλειψή της θα αποτελέσει λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Οι προτάσεις στο πρόγραμμα ICT4GROWTH θα αξιολογηθούν και θα καταταγούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
 kritiria-axiologisis-ict4growth-epixeiriseis-pliroforikis

 
Επιδοτούμενες δαπάνες και ποσοστά επιδότησης

Επιδοτούμενες δαπάνες Φάσης Α

Α1. Προετοιμασία και σχεδιασμός (έως 5% του προϋπολογισμού), ποσοστό επιδότησης 50% για μικρομεσαίες και 40% για μεγάλες επιχειρήσεις

Α2. Βιομηχανική έρευνα (έως 25% του προϋπολογισμού), επιδότηση 70% για μικρές, 60% για μεσαίες και 50% για μεγάλες επιχειρήσεις ή αντίστοιχα 80%, 75% και 65% αν πρόκειται για συμπράξεις επιχειρήσεων

Α3. Ανάπτυξη, 45% για μικρές, 35% για μεσαίες και 25% για μεγάλες επιχειρήσεις ή αντίστοιχα 60%, 50% και 40% αν πρόκειται για συμπράξεις

Α4. Απόκτηση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έως 5% του προϋπολογισμού), επιδότηση 45% για μικρές και 35% για μεγάλες ή αντίστοιχα 60% και 50% αν πρόκειται για συμπράξεις

Α5. Διαχείριση, υποστήριξη και συντονισμός της έρευνας και ανάπτυξης (έως 15% του προϋπολογισμού), επιδότηση 45% για μικρές, 35% για μεσαίες και 25% για μεγάλες επιχειρήσεις ή αντίστοιχα 60%, 50% και 40% αν πρόκειται για επιχειρηματικές συμπράξεις

Επιδοτούμενες δαπάνες Φάσης Β

Β1. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών (κτιριακά, μηχανήματα, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.ά. υλικές υποδομές). Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης: Από 35% μέχρι 50% για μικρές, 25%-40% για μεσαίες και 15% – 30% για μεγάλες επιχειρήσεις

Β2. Προετοιμασία διάθεσης του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας (π.χ. packaging, λογισμικό, πλατφόρμες, δημιουργία προϊοντικής ταυτότητας και άυλα στοιχεία του ενεργητικού). Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν δύναται να υπερβαίνουν το 50% του προϋπολογισμού των κατηγοριών Β1 και Β2 αθροιστικά για τις μεγάλες επιχείρησεις. Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 35% έως 60% για τις μικρές, 25% – 50% για τις μεσαίες και 15% – 40% για τις μεγάλες επιχειρήσεις ανάλογα με την περιφέρεια εγκατάστασης.

Β3. Επιχειρηματική δικτύωση (μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Επιδοτούνται δαπάνες, όπως ενδεικτικά: συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εκθέσεις, business plan για venture capitals, marketing plan). Ο προϋπολογισμός της κατηγορίας Β2 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 30% της Φάσης Β και επιδοτείται με 50%.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκάστοτε ενίσχυση είναι αναγκαία και ότι χρησιμεύει ως κίνητρο για την ανάπτυξη των επιχειρηματικώνδραστηριοτήτων, δεν θα είναι επιλέξιμες επενδύσεις τις οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες. Για το λόγο αυτό, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχουν γίνει ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης ICT4GROWTH.

O ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Διάρκεια υλοποίησης των έργων

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις δύο Φάσεις:Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες, με σημείο εκκίνησης την ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο τη Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.

Διαδικασία υποβολής προτάσεων στο ICT4GROWTH

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου θα ανακοινωθεί σύντομα.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα και μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες την καταληκτική ημερομηνία (ηλεκτρονικής) υποβολής, θα πρέπει να υποβληθεί ο έντυπος φάκελος αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής.

Βασικά δικαιολογητικά

 1. Τυποποιημένη αίτηση συμμετοχής
 2. Υπεύθυνη δήλωση
 3. Νομιμοποίηση – εξουσιοδότηση του υπογράφοντος την αίτηση
 4. Τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής
 5. Σύμφωνο συνεργασίας (στην περίπτωση σύμπραξης επιχειρήσεων)
 6. Συμβολαιογραφική πράξη (αν η επιχείρηση είναι υπό σύσταση

)

Οι φάκελοι θα κατατίθενται είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε μέσω courier στη διεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Λεωφόρος Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 Υμηττός, τηλ. 2131300700, στο τμήμα «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί να «τρέξει» σε 3 κύκλους. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον τρέχοντα πρώτο κύκλο του ICT4GROWTH είναι στις 8 Ιουνίου 2012. Ο πρώτος κύκλος έχει προϋπολογισμό 56 εκατ. ευρώ και οι προτάσεις που θα επιλεγούν εκτιμάται ότι θα λάβουν έγκριση μέχρι τις 7/9/2012.

Οι επόμενοι δύο κύκλοι θα έχουν καταληκτική ημερομηνία ανά εξάμηνο, συγκεκριμένα 7/12/2012 και 14/6/2013.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να ενημερώνονται τηλεφωνικά, καλώντας την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε» στο τηλ. 2131300700. Ενισχυτικά θα λειτουργήσει Help Desk.

Αναλυτικές πληροφορίες ICT4GROWTH βρίσκονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» www.digitalplan.gov.gr.

Συνημμένο αρχείο:ICT4Growth_ODHGOS_DRASHS (pdf)

Η προκήρυξη του προγράμματος ICT4GROWTH ανακοινώθηκε στις 3 Απριλίου από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το ICT4GROWTH εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η δράση αξιοποιεί πόρους από όλες τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

πηγη: epidotisimag.gr

Please follow and like us:

Ζημίες 1 δισεκ. ευρώ για το ΙΚΑ από τις παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες.

Ζημίες 1 δισεκ. ευρώ για το ΙΚΑ από τις παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες.

Ειδήσεις – Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Ζημίες 1 δισεκ. ευρώ για το ΙΚΑ από τις παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες

Ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ το χρόνο η ζημιά του ΙΚΑ, από τις παράνομες αποκλειστικές στα δημόσια νοσοκομεία.

Αιφνιδιαστική επιχείρηση σε οκτώ νοσοκομεία της Αττικής πραγματοποίησαν χθες βράδυ, με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ελεγκτές της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α) του ΙΚΑ. Στόχος της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός αδήλωτης ή παράνομης εργασίας ανθρώπων που εκτελούσαν χρέη αποκλειστικού νοσοκόμου.

Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό της εικόνας του τοπίου που έχει διαμορφωθεί στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς οι ελεγκτές κατέγραψαν 106 ανασφάλιστες αλλοδαπές που δεν διέθεταν τη σχετική άδεια, πιστοποιητικά υγείας ή νομιμοποιητικά έγγραφα.

Οι αποκλειστικές, που εργάζονταν νόμιμα, δεν ξεπερνούσαν τις δέκα, ενώ και στα οκτώ νοσοκομεία διαπιστώθηκε ότι τα γραφεία προϊσταμένων βάρδια, δεν τηρούσαν στοιχεία παρουσίας των παράνομων αλλοδαπών στους θαλάμους των ασθενών.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΚΑ, είναι εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις 35.000 αποκλειστικές και αποκλειστικοί νοσοκόμοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι, σήμερα, άνεργοι. Τα στελέχη του Ιδρύματος εκτιμούν ότι οι παράνομες αποκλειστικές νοσοκόμες ξεπερνούν τις 200.000. Στην πλειοψηφία τους, είναι γυναίκες από τις βαλκανικές χώρες, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Η ζημιά για το ΙΚΑ, μόνον από αυτήν τη δραστηριότητα, υπολογίζεται στα 100 εκατ. ευρώ το μήνα και στα 1,2 δισ. ευρώ ευρώ το χρόνο.

Η «έφοδος» των επιθεωρητών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του ΙΚΑ ξεκίνησε στις 10 το βράδυ, ταυτόχρονα σε όλα τα νοσοκομεία και ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα.

Η «έφοδος» των επιθεωρητών στο «Ιπποκράτειο» και το «Αλεξάνδρα»

Στο Ιπποκράτειο, στο οποίο εξελίσσεται εφημερία, ο έλεγχος ξεκινά από τη Β’ Παθολογική κλινική. Η προϊσταμένη του ορόφου δηλώνει άγνοια, και φεύγει «για να βρει τις άδειες», αλλά δεν επανέρχεται.

Οι ελεγκτές εντοπίζουν δύο παράνομες αποκλειστικές στον όροφο και οκτώ, συνολικά, στο νοσοκομείο. Δεν έχουν άδεια και είναι ανασφάλιστες. Δεν φορούν υγειονομικές μπλούζες, μιλούν ελάχιστα ή καθόλου ελληνικά, δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οποιοδήποτε έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

Στους επιθεωρητές δηλώνουν ότι δεν είναι νοσοκόμες, αλλά «κάνουν παρέα στη γιαγιά», ή «ζουν με τον παππού τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Βγαίνοντας από το νοσοκομείο, οι εκπρόσωποι του σωματείου των αποκλειστικών μας δείχνουν τον χώρο με τα επείγοντα, που, σιγά σιγά, γεμίζει από τέτοιες «νοσοκόμες». Αύριο- εξηγούν- θα είναι διπλάσιες ή και περισσότερες.

Η ίδια κατάσταση και στο γειτονικό «Αλεξάνδρα». Εδώ, η προϊσταμένη της βάρδιας είναι παρούσα. Συνοδεύει και «διευκολύνει» τους επιθεωρητές. Έτσι, η επιχείρηση ολοκληρώνεται σχετικά γρήγορα. Η προϊσταμένη, εκτιμά ότι η υγεία των ασθενών βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά η ίδια δεν μπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Ούτε το νοσοκομείο, υποστηρίζει, εφόσον οι «αποκλειστικές» δηλώνουν συγγενείς των ασθενών. Εντοπίζονται, συνολικά, επτά παράνομες αποκλειστικές.

Στο μεταξύ, το κύκλωμα ενημερώνεται. Στο «Λαϊκό», οι ελεγκτές εντοπίζουν επτά «αποκλειστικές», αλλά πάνω από 30 έχουν προλάβει να διαφύγουν. Το ίδιο συμβαίνει και στο «Σωτηρία», όπου οι κλινικές στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια.

Τα κλιμάκια των επιθεωρητών θα καταγράψουν άλλες επτά περιπτώσεις στο «Αττικό», 12 στο «Κρατικό» της Νίκαιας, 24 στο «Κρατικό» της Αθήνας, 11 στο Σισμανόγλειο και 30 στο «Σωτηρία».

Και στα δυο νοσοκομεία υπήρχαν κάρτες, στα τραπεζάκια των διαδρόμων: «Έμπειρη νοσοκόμα αναλαμβάνει τη φροντίδα ασθενών με 50 ευρώ, για 12 ώρες». Οι κάρτες, σε όλα τα νοσοκομεία, ήταν τυπωμένες με την ίδια γραμματοσειρά και είχαν βγει από την ίδια μηχανή. Άλλαζαν, μόνο τα κινητά τηλέφωνα. Ονόματα, πουθενά.

«Η κατάσταση αυτή έχει προκύψει εδώ και πέντε χρόνια αλλά ειδικά, τον τελευταίο χρόνο, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο» δηλώνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποκλειστικών Νοσοκόμων, Θανάσης Βασιλάκης και συμπληρώνει: «Είναι όλες ανεκπαίδευτες. Κάποιες εργάζονται σαν οικιακές βοηθοί στα σπίτια των ασθενών και τους ακολουθούν στο νοσοκομείο. Άλλες, σε σπίτια νοσοκομειακών γιατρών, που τις διευκολύνουν «για να βγάλουν ένα μεροκάματο». Τις περισσότερες φορές, πάντως, πρόκειται για οργανωμένα γραφεία ευρέσεως εργασίας που επιδιώκουν να κερδίσουν περισσότερα από τη «μαύρη» εργασία. Οι επαγγελματίες νοσηλευτές έχουμε σπουδάσει, έχουμε εξετασθεί για λοιμώδη νοσήματα και έχουμε πάρει σχετική άδεια από την αρμόδια νομαρχία».

Οι αξιωματούχοι του ΙΚΑ πιστεύουν ότι αυτά τα γραφεία διακινούν τις ίδιες ανασφάλιστες και παράνομες αλλοδαπές και σε άλλους χώρους «υγειονομικού ενδιαφέροντος», πρακτική που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για τους ασθενείς. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι δεν θα μπορούσαν να συμβαίνουν όλα αυτά, χωρίς, τουλάχιστον, την ανοχή των διοικήσεων των νοσοκομείων.

«Έχω δει με τα μάτια μου «αποκλειστική» να κάνει «αναρρόφηση» σε ασθενή, χωρίς γάντια και με τα ρούχα που φόραγε στο λεωφορείο» λέει στο ΑΜΠΕ, η Ε.Μ., που εργάζεται νόμιμα ως αποκλειστική νοσηλεύτρια τα τελευταία 16 χρόνια. Ζει πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχει την ελληνική υπηκοότητα. Ζήτησε, όμως, να μη γίνει γνωστό το όνομά της, για να μη κινδυνέψει η ίδια ή συγγενείς της που ζουν στο εξωτερικό. «Σε άλλες περιπτώσεις, έχω δει να κάνουν μπάνιο στον χώρο νοσηλείας και να κυκλοφορούν στον θάλαμο με την πετσέτα, να τρώνε από το ίδιο πιάτο με τον ασθενή ή να κοιμούνται μαζί του. Άλλοτε πλένουν τους ασθενείς όλου του θαλάμου, με το ίδιο ζευγάρι γάντια ή χωρίς γάντια» προσθέτει.

«Οι συγγενείς δεν ανησυχούν;», είναι η εύλογη ερώτηση.

«Επαναπαύονται στο νοσοκομείο. Αλλά τι μπορεί να κάνει το νοσοκομείο, όταν στη βραδινή βάρδια υπάρχουν το πολύ δυο νοσηλεύτριες στον κάθε όροφο; Στην πραγματικότητα, οι ασθενείς αυτοί έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Για τα πέντε μεροκάματα που καταφέρνω να κάνω τον μήνα, καταβάλω εισφορές 128 ευρώ. Σαν σωματείο, τα έχουμε καταγγείλει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά δεν βγαίνει κάτι» λέει η Ε.Μ.

«Χρειάζεται αυστηροποίηση της νομοθεσίας, ώστε να επιβάλεται πρόστιμο στον εργοδότη» υποστηρίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποκλειστικών Νοσοκόμων και προσθέτει ότι, εκτός των άλλων, οι παράνομες αλλοδαπές λυμαίνονται και το υγειονομικό υλικό των ιδρυμάτων.

Οι έλεγχοι του ΙΚΑ θα συνεχιστούν, ενώ για το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Δικαιοσύνης, που διατάχθηκε τον περασμένο μήνα από την εισαγγελέα Πρωτοδικών Ελένη Ράικου.

Πηγή: Καθημερινή

Please follow and like us:

Κάθε υπάλληλος της Α.Ε. όταν καταρτίζει δικαιοπραξία, ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος της εταιρείας,

Άρειος Πάγος Απόφαση 1363/2011 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
Κάθε υπάλληλος της Α.Ε. όταν καταρτίζει δικαιοπραξία, ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος της εταιρείας, μόνον εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της δράσεως του, οι εμφανιζόμενες στο κοινό, εν γνώσει, κατ’ εντολή ή κατ’ ανοχή του διοικητικού συμβουλίου ή των υποκατάστατων οργάνων του, παρέχουν,…

Κάθε υπάλληλος της Α.Ε. όταν καταρτίζει δικαιοπραξία, ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος της εταιρείας, μόνον εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της δράσεως του, οι εμφανιζόμενες στο κοινό, εν γνώσει, κατ’ εντολή ή κατ’ ανοχή του διοικητικού συμβουλίου ή των υποκατάστατων οργάνων του, παρέχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια που διαμορφώνονται στις συναλλαγές του είδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Α.Ε., την εντύπωση, ότι έχει ανατεθεί σ’ αυτόν (υπάλληλο της) κύκλος εργασιών που περιλαμβάνει και την προαναφερόμενη δικαιοπραξία.

Απόφαση 1363 / 2011 (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 1363/2011

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2′ Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ρένα Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρο, Αθανάσιο Κουτρομάνο, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Ευφημία Λαμπροπούλου και Γεράσιμο Φουρλάνο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Μαΐου 2011, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ_ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ)” που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Λάλλα.

Της αναιρεσίβλητης: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Μάραντ Ελλάς Διαφημίσεις – Δημόσιες Σχέσεις – Εκδόσεις – Μάρκετινγκ Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης”, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Αποστολίδη.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 1-7-2002 αγωγή της ήδη αναιρεσίβλητης, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 3709/2007 του ίδιου Δικαστηρίου και 4893/2008 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 17-12-2008 αίτησή της.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης Χρυσόστομος Ευαγγέλου ανέγνωσε την από 12-3-2010 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.

Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος της αναιρεσιβλήτου την απόρριψη της, καθένας δε την καταδίκη της αντιδίκου της στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 του κωδ/νου ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” ρυθμίζονται τα θέματα της οργανικής εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας. Ειδικότερα ορίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε. ενεργώντας συλλογικά, την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και ότι το καταστατικό μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα (τρίτοι) μπορούν να εκπροσωπήσουν την εταιρία γενικώς ή σε ορισμένου είδους πράξεις. Κατά το άρθρο 22 του ίδιου νόμου, το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της και ότι το καταστατικό μπορεί να ορίσει θέματα στα οποία η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου ασκείται από ένα ή περισσότερα μέλη της εταιρίας ή από τρίτους. Από τις διατάξεις αυτές, που είναι αντίστοιχες με εκείνες των άρθρων 65, 67, 68 και 70 του Α.Κ., συνάγεται ότι το διοικητικό συμβούλιο αποτελεί το όργανο που διοικεί και εκπροσωπεί την ανώνυμη εταιρία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της (εκτός από τις υπαγόμενες κατά το καταστατικό στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης), μη όντας απέναντι στην εταιρεία πρόσωπο διαφορετικό απ’ αυτή αλλά όργανό της. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του συμβουλίου ή ο ενεργεί ως όργανο εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της εταιρείας και εκφράζει πρωτογενώς τη βούλησή της, αντλώντας την εξουσία του από το νόμο και το καταστατικό. Ο δεσμός του με την εταιρία είναι αυτός του Δ.Σ. Η υποκατάσταση αυτή στις εξουσίες του Δ.Σ. διαφέρει από τις σχέσεις της πληρεξουσιότητας και εντολής που προβλέπονται στα άρθρα 216 επ. και 713 επ. Α.Κ., καθόσον τόσον ο πληρεξούσιος, όσο και ο εντολοδόχος δεν αποτελούν όργανα που εκφράζουν τη βούληση του νομικού προσώπου της εταιρείας, αλλά ενεργούν, ως αντιπρόσωποι, πράξεις που αποφασίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο ή το υποκατάστατο όργανο. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. ή των οργάνων που εκτελείται από τον τρίτο δεν είναι αναγκαίο να διατυπώνεται πανηγυρικά, αλλά πρέπει να συνάγεται η βούληση των οργάνων ότι η σύμβαση θα συναφθεί από τρίτο πρόσωπο. Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 7α περ. γ και 7β παρ. 15 του ν. 2190, όπως προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986, προκύπτει ότι οι αποφάσεις της διοίκησης για διορισμό των προσώπων που έχουν εξουσία να την εκπροσωπούν υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η δημοσιότητα αυτή, όσον αφορά το διορισμό εκπροσώπων της Α.Ε., δεν αποτελεί συστατικό τύπο, αλλά έχει βεβαιωτικό – δηλωτικό χαρακτήρα, γι’ αυτό αν η απόφαση δεν έχει υποβληθεί στην προβλεπόμενη δημοσιότητα δεν μπορεί να την επικαλεσθεί η εταιρεία, ενώ αντίθετα μπορούν να την επικαλεσθούν κατ’ αυτής οι τρίτοι. Οι διατάξεις αυτές δεν αντιβαίνουν προς τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 2339/1995, κατά την οποία οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.

Περαιτέρω κάθε υπάλληλος της Α.Ε. όταν καταρτίζει δικαιοπραξία, ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος της εταιρείας, μόνον εφόσον οι εξωτερικές εκδηλώσεις της δράσεως του, οι εμφανιζόμενες στο κοινό, εν γνώσει, κατ’ εντολή ή κατ’ ανοχή του διοικητικού συμβουλίου ή των υποκατάστατων οργάνων του, παρέχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια που διαμορφώνονται στις συναλλαγές του είδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Α.Ε., την εντύπωση, ότι έχει ανατεθεί σ’ αυτόν (υπάλληλο της) κύκλος εργασιών που περιλαμβάνει και την προαναφερόμενη δικαιοπραξία (ΑΠ 1694/2009, 1187/2000). Η οργανική εκπροσώπηση βέβαια της εταιρείας, κατά το άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 2190/1920 γενικά ή για την ενέργεια συγκεκριμένου είδους πράξεων, καθ’ υποκατάσταση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, διαφέρει από την αντιπροσώπευση της, κατά το άρθρο 211 ΑΚ (κατόπιν πληρεξουσιότητας ή εντολής) για την ενέργεια συγκεκριμένης πράξεως ή είδους πράξεων, αφού κατά την οργανική εκπροσώπηση η βούληση της εταιρείας εκφράζεται πρωτογενώς (Α.Π. 470/2006, 1659/2005 ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 7 του Ν. 1730/1987 “Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.” το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της ΕΡΤ-ΑΕ, χωρίς να αναμειγνύεται στην τρέχουσα διαχείριση και διεκπεραίωση θεμάτων συνήθους διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής φύσης (παρ. 1). Το διοικητικό συμβούλιο έχει και τις αρμοδιότητες διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του νόμου (παρ. 3). Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάζει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του στον πρόεδρο του (παρ. 4). Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προΐσταται σε όλες τις υπηρεσίες της ΕΡΤ-ΑΕ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Στο πλαίσιο που καθορίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ασκεί όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες. Στην άσκηση των καθηκόντων του ο πρόεδρος επικουρείται από τους εντεταλμένους συμβούλους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές, στους οποίους μπορεί με απόφαση του να μεταβιβάσει ορισμένες από αυτές (παρ. 5). Κατά τις προβλέψεις του ανωτέρω άρθρου το διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ-ΑΕ με την υπ’ αριθ. 1023/2391/16-4-1991 απόφασή του κανόνισε τις αρμοδιότητες των καταστατικών οργάνων της ΕΡΤ. Ειδικότερα κράτησε για τον εαυτό του όλες τις εκ του νόμου και του κανονισμού προμηθειών αρμοδιότητες που ανατίθενται αποκλειστικά σ’ αυτό και τις υπόλοιπες τις εκχώρησε στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ-ΑΕ, όρισε δε ότι επί εγκρίσεων δαπανών και αναθέσεων εσωτερικών και εξωτερικών παραγωγών, αγορών, μισθώσεως ελληνικού και ξένου προγράμματος και γενικώς καλύψεως διαφόρων γεγονότων, στα πλαίσια του προϋπολογισμού: α) μέχρι 60.000.000 δρχ. αποφασίζει ο καθύλην αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, β) από 60.000.001 – 120.000.000 δρχ. αποφασίζουν από κοινού ο καθύλην αρμόδιος Γενικός Διευθυντής και ο Πρόεδρος – Διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ-ΑΕ και γ) από 120.0001 και άνω αποφασίζει το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ-ΑΕ. Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και δεν δεσμεύει τους τρίτους που συναλλάσσονται με την εταιρία. Περαιτέρω, από το άρθρο 84 του ν.δ. 321/1969 ορίζεται ότι “πάσα σύμβασις δια λογαριασμόν του Δημοσίου έχουσα αντικείμενον άνω των 10.000 δραχμών ή δημιουργούσα υποχρεώσεις διαρκείας εφόσον δεν ορίζεται άλλως, υποβάλλεται εις τον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου”. Η διάταξη όμως αυτή δεν εφαρμόζεται επί της ΕΡΤ ΑΕ η οποία διέπεται από το Ν. 1730/1987. Το ανεφάρμοστο επί της ΕΡΤ ΑΕ της ως άνω διάταξης προκύπτει σαφώς από το άρθρο 14 παρ.5 του Ν. 1730/1987, το οποίο ορίζει για ποια θέματα εφαρμόζονται στην ΕΡΤ ΑΕ οι διατάξεις που ισχύουν για το Δημόσιο και δεν είναι επιτρεπτή η αναλογική εφαρμογή τους σε άλλες περιπτώσεις. Ειδικότερα ορίζεται από την ως άνω διάταξη ότι “οι διατάξεις για την παραγραφή αξιώσεων για τόκους προσωποκράτησης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που ισχύον υπέρ του δημοσίου εφαρμόζονται και υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ και των εταιρειών που ιδρύονται με αποκλειστικά κεφάλαια της”. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, εκτός από εκείνες για τόκους, δεν εφαρμόζονται για τις αξιώσεις του προσωπικού των εταιρειών αυτών που προέρχονται από την παροχή εργασίας τους, για τις οποίες εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Από το άρθρο 3 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ) της ΕΡΤ ΑΕ που επέχει ισχύ νόμου, αφού εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ.9 του Ν.1730/87 και έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 283/Β/20-4-89) με τίτλο “Εξωτερικοί συνεργάτες” ορίζεται ότι δεν αποτελούν προσωπικό της ΕΡΤ και δεν υπάγονται στον παρόντα Κανονισμό εκείνοι στους οποίους ανατίθεται για συγκεκριμένη εκπομπή με έγγραφη σύμβαση η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η αμοιβή (εργολαβικό αντάλλαγμα) που ρητά καθορίζεται από τη σχετική σύμβαση για το συγκεκριμένο έργο, ανεξάρτητα από το χρόνο που απαιτείται ή αναλώθηκε για την εκτέλεση του. Οι σχέσεις των εξωτερικών συνεργατών με την ΕΡΤ ΑΕ διέπονται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη ατομική σύμβαση και τις οικείες διατάξεις του νόμου (681 επ. ΑΚ). Όμως δεν πρόκειται για περίπτωση ρυθμιζόμενη από το προαναφερόμενο άρθρο 3 στη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ ΕΡΤ ΑΕ και εταιρείας, η οποία από την πλευρά της δυνάμει άλλης σύμβασης έχει εξασφαλίσει το αποκλειστικό δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης μιας αθλητικής εκδήλωσης και έχοντας προς τούτο τη σχετική δυνατότητα μεταβιβάζει στην ΕΡΤ ΑΕ, αιτία πώλησης, το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης τέτοιας αθλητικής εκδήλωσης. Τούτο, γιατί η σύμβαση αυτή πώλησης κείται εκτός του ρυθμιστικού πεδίου του άνω άρθρου 3 του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ ΑΕ. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών-Εκποιήσεων της ΕΡΤ που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17γ του ν. 230/1975, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 25831/Ε/336/16-11-1976 και ισχύει κατ’ άρθρο 19 παρ.5 του ν. 1730/1987 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1, 2 και 3 αυτού ουδόλως προκύπτει ότι επί πωλήσεως αποκλειστικού δικαιώματος τηλεοπτικής μετάδοσης διεξαγόμενου (ζωντανού) αθλητικού αγώνος στην ΕΡΤ-ΑΕ απαιτείται ως συστατικός τύπος το έγγραφο, χωρίς το οποίο η σχετική σύμβαση είναι άκυρη. Αντίθετα από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1 και 3 του ίδιου Κανονισμού που ορίζουν ότι “εις τον προμηθευτήν επ” ονόματι του οποίου εγένετο η κατακύρωσις ή εις όν ανατίθεται απευθείας η προμήθεια κατόπιν προσφοράς αυτού απευθύνεται από της αρμοδίας υπηρεσίας σχετική έγγραφος αναγγελία” και ότι “από της αναγγελίας της προμήθειας η συμβατική δέσμευσης θεωρείται αναληφθείσα υπ’ αμφοτέρων των μερών το δε μετά ταύτα ακολουθούν έγγραφο της συμβάσεως έχει αποδεικτικόν χαρακτήρα” συνάγεται ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι συστατικό της σύμβασης, πολύ δε περισσότερο όταν δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία προμηθειών που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΑΠ 1457/1998).

Κατά τη διάταξη του αρθρ. 559 αριθ. 1 του Κ.Πολ.Δ αναίρεση επιτρέπεται μόνο αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών 173 και 200 του ΑΚ. Ο κανόνας δικαίου παραβιάζεται, αν δεν εφαρμοστεί, ενώ συνέτρεχαν οι πραγματικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του, ή αν εφαρμοστεί, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αυτές, καθώς και αν εφαρμοστεί εσφαλμένα, η δε παραβίαση εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή, δηλαδή με εσφαλμένη υπαγωγή (Ολ.ΑΠ 7/2006 Ελλ.Δ 47.728, Ολ.ΑΠ 4/2005 Ελλ.Δ 46.382).

Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε, ανελέγκτως, ότι στις 26-10-1991 καταρτίστηκε μεταξύ των διαδίκων, προφορικά, η πώληση από την αναιρεσίβλητη εταιρία στην αναιρεσείουσα, αντί τιμήματος 6.000.000 δρχ., του δικαιώματος τηλεοπτικής μετάδοσης κατ’ αποκλειστικότητα από την ελληνική τηλεόραση ΕΡΤ 1 του αθλητικού αγώνα καλαθοσφαίρησης μεταξύ των ομάδων Μπόσνα Σεράγεβο και Περιστερίου, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στο Σαν Τζόρτζιο της Ιταλίας στις 30-10-1991, τα δικαιώματά της κατ’ αποκλειστικότητα μετάδοσης του οποίου είχε αγοράσει προηγουμένως η αναιρεσίβλητη από την γηπεδούχο ομάδα Μπόσνα Σεράγεβο. Η αποδοχή της πρότασης πώλησης για λογαριασμό της εναγομένης και εντεύθεν η ολοκλήρωση της κατάρτισης της σύμβασης έγινε από τον Διευθυντή τηλεόρασης της ΕΡΤ Α. Ζ., ο οποίος ενεργούσε κατόπιν σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης του Προέδρου της ΕΡΤ-ΑΕ ( άρθρο 7 παρ. 4 εδ. τελευταίο του Ν. 1730/1987 σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 157/15-4-1991 απόφαση Δ.Σ. της εναγομένης ). Ότι συνεπεία της εκτιθέμενης στην απόφαση αντισυμβατικής συμπεριφοράς της αναιρεσείουσας η αναιρεσίβλητη ζημιώθηκε κατά το ποσό των 41.085,84 ευρώ, το οποίο αναγνώρισε το Εφετείο ότι οφείλει να της καταβάλει η αναιρεσείουσα .Από το σύνολο των παραδοχών του Εφετείου προκύπτει σαφώς ότι αυτό δέχθηκε ότι ο Διευθυντής της ΕΡΤ Α. Ζ. συνεβλήθη όχι ως καταστατικό όργανο της ΕΡΤ, αλλά ως αντιπρόσωπος και εντολοδόχος αυτής κατά τα άρθρα 216 και 713 Α.Κ., εξουσιοδοτηθείς προς τούτο από τον Πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, ο οποίος είναι καταστατικό όργανο της εταιρίας κατά το άρθρο 7 παρ. 5 του ιδρυτικού νόμου της ΕΡΤ 1730/1987, προΐσταται σε όλες τις υπηρεσίες της ΕΡΤ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ασκώντας στο πλαίσιο αυτό όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες, επικουρούμενος στο έργο του αυτό από τους εντεταλμένους συμβούλους, γενικούς διευθυντές και διευθυντές, στους οποίους μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένες από τις αρμοδιότητες του αυτές και ο οποίος έλαβε τη σχετική απόφαση έγκρισης της δαπάνης, την υλοποίηση της οποίας ανέθεσε στον Διευθυντή της ΕΡΤ Α. Ζ., που εμφανίστηκε και ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της αναιρεσίβλητης. Την έννοια αυτή έχει και η παραδοχή του Εφετείου ότι ο ανωτέρω διευθυντής ενεργούσε ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΕΡΤ. Έτσι που έκρινε το Εφετείο και δέχθηκε ότι εγκύρως καταρτίστηκε ατύπως η επίμαχη σύμβαση με συμβαλλόμενο για λογαριασμό της αναιρεσείουσας τον Διευθυντή της Α. Ζ., που ενεργούσε όχι ως νόμιμος εκπρόσωπος της, αλλά ως αντιπρόσωπος της και κατόπιν ρητής προφορικής εξουσιοδότησης του Προέδρου αυτής, ορθά σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, ερμήνευσε και εφάρμοσε τις παραπάνω διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και ο περί του αντιθέτου πρώτος υπό στοιχ. α’ από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγος του αναιρετηρίου είναι αβάσιμος.

Ο πρώτος υπό στοιχ. β ‘ από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ λόγος του αναιρετηρίου με τον οποίο προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο κατά την αναφορά του στο περιεχόμενο της 157/1991 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ παραμόρφωσε αυτό και δέχθηκε ότι η έγκριση δαπάνης μέχρι του ποσού των 60.000.000 δρχ. αποφασίζεται από τον Διευθυντή, αντί του Γενικού Διευθυντή, είναι αλυσιτελής, διότι πέραν του ότι η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. δεν έχει δημοσιευθεί και εντεύθεν δεν δεσμεύει τους συναλλασσόμενους με την ΕΡΤ, το διατακτικό της απόφασης στηρίζει η παραδοχή ότι ο ανωτέρω Διευθυντής ενήργησε κατ’ εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΕΡΤ και ως αντιπρόσωπος αυτής και όχι ότι αυτός είχε σύμφωνα με την 157/1991 απόφαση του Δ.Σ. αρμοδιότητα έγκρισης της σχετικής δαπάνης.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 340, 341, 345, 346 του Α.Κ. και 21 του Δ/τος της 26.6/10.7.1944 ( Κώδιξ Δικών Δημοσίου), που ορίζει ότι “ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην αν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής”, προκύπτει ότι η υποχρέωση προς καταβολή τόκων επί των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου αρχίζει πάντοτε και μόνον από την επίδοση της σχετικής αγωγής. Από τη διάταξη του άρθρου 21 του ισχύοντος Κώδικα Δικών Δημοσίου, η οποία δεν διακρίνει μεταξύ αναγνωριστικής και καταψηφιστικής αγωγής και τις διατάξεις των άρθρων 70, 321 και 904 ΚΠολΔ, που ορίζουν ότι το αίτημα της αγωγής μπορεί να είναι και αναγνωριστικό, ότι οι τελεσίδικες αποφάσεις αποτελούν δεδικασμένο και ότι εκτελεστό τίτλο αποτελούν μόνο οι αποφάσεις που εκδίδονται επί καταψηφιστικών αγωγών, συνάγεται ότι με την ασκούμενη αναγνωριστική αγωγή, η οποία έχει αντικείμενο την αυθεντική διάγνωση κάποιας χρηματικής αξιώσεως παρέχεται ισότιμη προστασία με εκείνη της καταψηφιστικής αγωγής. Τούτο δε διότι η αναγνωριστική αγωγή δεν έχει επικουρικό χαρακτήρα έναντι της καταψηφιστικής, η κατάθεση της διακόπτει την παραγραφή της αξιώσεως (άρθρο 261 Α.Κ.) και τέμνεται η διαφορά με δύναμη δεδικασμένου και, έτσι, η ασφάλεια του δικαίου, στην οποία εκτός των άλλων, αποβλέπει η δίκη, πραγματώνεται πλήρως και με την απλή αναγνώριση της χρηματικής αξιώσεως. Το γεγονός ότι επί αναγνωριστικής αγωγής δεν αποκτάται τίτλος εκτελεστός δεν επάγεται κάποια συνέπεια, αφού η απόφαση αποτελεί δεδικασμένο για το δικαστήριο που θα επιληφθεί της καταψηφιστικής αγωγής. Εξ άλλου, με τον περιορισμό του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό δεν αίρονται και οι συνέπειες της επιδόσεως ως οχλήσεως, η οποία καθιστά τον οφειλέτη υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 340 και 345 Α.Κ., δεδομένου ότι η επίδοση στον εναγόμενο αγωγής για την επιδίκαση χρηματικής απαιτήσεως δεν είναι μόνο σύνθετη διαδικαστική πράξη, αλλά έχει και το χαρακτήρα οιονεί δικαιοπραξίας οχλήσεως του οφειλέτη για την εκπλήρωση της παροχής (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο 7/2011). Επομένως, το Εφετείο που με την προσβαλλόμενη απόφαση του αναγνώρισε ότι η αναιρεσείουσα οφείλει στην αναιρεσίβλητη τόκους από της επιδόσεως της από 10-12-1991 προγενέστερης καταψηφιστικής αγωγής, η οποία απορρίφθηκε ως αόριστη και στη συνέχεια αυτής ασκήθηκε η ένδικη αγωγή, που από καταψηφιστική περιορίστηκε σε αναγνωριστική, δεν παραβίασε με εσφαλμένη εφαρμογή τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν.Δ. 26-6/1944 και ο περί του αντιθέτου δεύτερος από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγος του αναιρετηρίου είναι αβάσιμος.

Με τον από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ τρίτο υπό στοιχ. α κατά το πρώτο μέρος του λόγο του αναιρετηρίου προβάλλεται η αιτίαση ότι το Εφετείο εσφαλμένα εφάρμοσε τη διάταξη ουσιαστικού δικαίου του άρθρου 281 του Α.Κ. και απέρριψε ως μη νόμιμη την ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγής, την οποία υπέβαλε πρωτοδίκως και επανέφερε με λόγο έφεσης η αναιρεσείουσα. Για τη θεμελίωση της ένστασης αυτής η αναιρεσείουσα επικαλέστηκε ότι η ένδικη από 1-7-2002 αγωγή ασκήθηκε μετά από 16 χρόνια από την άσκηση της προηγούμενης από 10-12-1991 όμοιας κατά την ιστορική και νομική αιτία αγωγής, η οποία απορρίφθηκε ως αόριστη με την αμετάκλητη 1115/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκρινε με δύναμη δεδικασμένου ότι την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της ΕΡΤ ΑΕ έχει μόνο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.-Διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ και οι Γενικοί Διευθυντές, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Πρόεδρο, ότι η ενάγουσα, αφού παραιτήθηκε από την αναίρεση που άσκησε κατά της 1115/2002 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, ματαίωσε τη συζήτηση της ένδικης αγωγής κατά τη δικάσιμο της 9-4-2003, η ανωτέρω δε παρελκυστική συμπεριφορά της σε συνδυασμό με την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος από της καταρτίσεως της δικαιοπραξίας της δημιούργησαν (της αναιρεσείουσας-εναγομένης) την εύλογη πεποίθηση ότι η ενάγουσα δεν θα ασκούσε την ένδικη αγωγή, η οποία συνεπάγεται δυσβάστακτες γι’ αυτήν οικονομικές συνέπειες. Τα περιστατικά αυτά, αληθή υποτιθέμενα, δεν είναι ικανά να καταστήσουν καταχρηστική την άσκηση της ένδικης αγωγής και το Εφετείο που απέρριψε την ένσταση αυτή ως μη νόμιμη δεν παραβίασε με εσφαλμένη εφαρμογή τη διάταξη ουσιαστικού δικαίου του άρθρου 281 του Α.Κ. Ο περί του αντιθέτου ανωτέρω εξεταζόμενος λόγος του αναιρετηρίου είναι αβάσιμος. Περαιτέρω, ο ίδιος λόγος κατά το δεύτερο μέρος του με τον οποίο προβάλλεται η από το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολΔ αιτίαση για παραβίαση δεδικασμένου είναι προεχόντως απαράδεκτος, διότι δεν γίνεται επίκληση ότι ο σχετικός ισχυρισμός, που δεν αφορά τη δημόσια τάξη, προεβλήθη ενώπιον του Εφετείου.

Ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης, ιδρύεται όταν στο αιτιολογικό της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας δεν περιέχονται καθόλου ή δεν αναφέρονται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά εκείνα γεγονότα που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις εφαρμογής του κατάλληλου κανόνα ουσιαστικού δικαίου ή αν έγινε ή όχι ορθός νομικός χαρακτηρισμός των κρίσιμων πραγματικών γεγονότων. Για να είναι ορισμένος και παραδεκτός ο λόγος αυτός πρέπει να αναφέρεται σε τι συνίσταται ειδικότερα η έλλειψη νόμιμης βάσης, ποίες αιτιολογίες της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης και για ποίο λόγο είναι ανεπαρκείς ή αντιφατικές, ο κανόνας του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε, οι παραδοχές της προσβαλλόμενης απόφασης και μάλιστα σε πληρότητα και όχι αποσπασματικά και τα συγκεκριμένα “ουσιώδη” ζητήματα, ως προς τα οποία κατά τον αναιρεσείοντα υπάρχουν ελλείψεις (Α.Π. 1208/08, 920/98).

Στην προκειμένη περίπτωση με τον τρίτο υπό στοιχ. β’ από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ λόγο του αναιρετηρίου προβάλλεται η αιτίαση ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι πεπλανημένη και στερείται νομίμου βάσεως, διότι περιέχει αντιφατικές αιτιολογίες. Ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος, διότι δεν προσδιορίζονται με το αναιρετήριο οι αντιφατικές αιτιολογίες της απόφασης και η διάταξη ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε. Κατά το μέρος δε που πλήττεται η ανεπίδεκτη αναιρετικού ελέγχου εκτίμηση των αποδείξεων είναι απαράδεκτος (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης. Τα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της αναιρεσείουσας, λόγω της ήττας της (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 17-12-2008 αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” για αναίρεση της υπ’ αριθ. 4893/2008 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 13 Ιουλίου 2011.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 26 Αυγούστου 2011.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Please follow and like us:

ΠΟΛ 1107/26.04.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 201

ΠΟΛ 1107/26.04.2012   

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                           Αθήνα, 26 Απριλίου 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                  ΠΟΛ: 1107

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑTΑ Α΄. B΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10                                             ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

Ταχ.Κώδικας

Πληροφορίες:

: 101 84 ΑΘΗΝA

Θανάσης Σαφαρής

Τηλέφωνο : 210 3375314

ΦΑΞ : 210 3375001

E-mail: d12.%CE%B1@yo.syzefxis.gov.gr“>d12.α@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 τ.Β΄/8-12-2011).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 2020/1992 (ΦΕΚ 34Α’) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ (ΦΕΚ Α’ 151) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ.

4. Τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ Α’ 151) με τις οποίες ορίζεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.

5. Την ΠΟΛ 1055/29.2.2012 Α.Υ.Ο, παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012,

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 30 Απριλίου 2012, παρατείνεται μόνο για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των παραπάνω υπόχρεων που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου έως και τις 18 Μαίου 2012.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 18 Μαίου 2012.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                    Ακριβές Αντίγραφο

Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ                                        Η Προϊστ.της Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις – Όλους τους Επιθεωρητές στις έδρες τους.

3. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Διευθύνσεις του.

4. ΔΕΚ.

5. Γ.Γ.Π.Σ. – Γεν. Δ/νση Κ.Ε.Π.Υ.Ο.- Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30).

6. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση).

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (περιπτώσεις 3, 4).

2. Δ/νσεις και Υποδ/νσεις Οικονομικών Επιθεωρήσεων.

3. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄ (περιπτώσεις 1, 2 & 9).

4. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (περιπτώσεις 1 – 7)

5. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄ (περιπτώσεις 3, 6, 7, 8, 9, 11,14)

6. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄

7. Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄

8. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ΄

9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄

10. Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄

11. Αποδέκτες Πίνακα ΚΑ΄ (περιπτώσεις 1 – 3)

12. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση».

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Γραφείο Υπουργού.

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Π. Οικονόμου.

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Η. Πλασκοβίτη.

4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογίας.

5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων.

6. Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών.

7. Όλες τις Δ/νσεις της Κ.Υ. – Τμήματα, Ανεξάρτητα Γραφεία.

8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίτυπα).

9. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (10 αντίτυπα).

10. Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) – Τμήματα Α΄(20), Β΄(7), Γ΄(5).

Please follow and like us:

Greek businesses seek greener pastures in Cyprus, Bulgaria

Greek businesses seek greener pastures in Cyprus, Bulgaria

alt alt

By Lina Giannarou

For that small group of courageous young Greek entrepreneurs who have decided to start working for themselves, the big question is no longer the “how” but the “where,” given the hostile environment for business in Greece, not to mention ever-increasing taxes.

In the last two years alone, 800 new Greek companies have set up shop in neighboring Bulgaria, while another 1,500 have picked up and left Greece to set up their headquarters in Cyprus. More determined entrepreneurs have migrated as far as Great Britain and even the United States, while a handful of savvy professionals have opted for tax havens like Panama and the Cayman Islands in order to avoid having to do business in Greece.

According to a recent study published by the Greek Chamber of Industry and Commerce, 80 percent of Greeks see the lack of stability in the tax system and in labor and social security laws as the main obstacle to the development of entrepreneurship. Another 62 percent see high taxes as a major factor against doing business in Greece, as in contrast to the domestic 20 percent business tax, in Bulgaria and Cyprus it does not exceed 10 percent, in Ireland and Portugal it stands at 12.5 percent and even in Germany it is 15 percent.

“People are constantly asking questions about where it is most beneficial to start a business,” Sotiris Vasilopoulos, a lawyer, told Kathimerini. “It is not just high taxation that is preventing them from starting up here. It is also the fact that the taxation system is so vague that it does not inspire any trust. They can’t plan how to run their businesses in such an environment.”

Cyprus is attractive not just because of low taxes, but also due to the anonymity afforded by the English legal system adopted there.

“Many civil servants or businessmen who have filed for bankruptcy in Greece consider opening something up in Cyprus, where they can remain anonymous,” explained Vasilopoulos, adding that a recent law stating that pensioners who are in business will have to forfeit a part of their pension has led to a spike in the numbers of businessmen looking abroad.

Bulgaria is also proving a very popular destination, not just because of the lower taxes, but also because of the efforts being made there to promote the country as having a business-friendly environment, which is visible in the increasing number of firms advertising that they can help foreign companies set up shop in Bulgaria in just a couple of weeks.

According to Vasilopoulos, though, red tape and corruption are still significant forces that need to be reckoned with in the neighboring country, while he also says that both in Bulgaria and in Cyprus, running a business can be significantly more expensive than in Greece.

Tax havens such as Panama and the Cayman Islands also offer complete anonymity, as well as a complete absence of controls, but Vasilopoulos warns that companies based there will inevitably suffer a loss of reputation as these destinations are notorious for shady businesses, such as online gambling firms.

What it comes down to is that the flight of businesses from Greece is gaining momentum, dealing a serious blow to state coffers in the process. Leading industry officials and politicians, worried by developments, have begun to stress the need for a reduction in taxes in order to reduce the comparative disadvantages of doing business here rather than elsewhere in the region.

According to another study conducted jointly by the Chamber of Industry and Commerce and the University of Athens, a reduction in the main business tax to 15 percent for a period of five years would provide a significant boost to entrepreneurship. Moreover, experts say that increasingly difficult access to credit as banks become more and more reluctant to issue loans is another important factor stunting growth. According to the study, a poll found that 49 percent of respondents see the restricted access to loans as a major factor against doing business in Greece, while 55 percent consider the state’s failure to clamp down on tax evasion one of the reasons why businesses are reluctant to work here.

It’s not just the standard tax rates charged to companies; the World Bank found in its annual Doing Business report that the total percentage of levies as a percentage of turnover for businesses in Greece comes to an unbelievable 47.2 percent. Apart from the standard tax, the average firm also needs to pay social security contributions, as well as a municipal tax, advertising taxes and other fees and levies.

Because of the fickleness of the taxation system and the high contributions businesses are expected to make, the World Bank ranked Greece in 109th palce out of 183 countries in terms of its business environment.

The problems in Greece are best illustrated by the fact that European states with much higher taxes (such as Sweden, France and Spain) rank above this country because their taxation system is a lot simpler and there is much less red tape.

ekathimerini.com , Sunday April 29, 2012 (21:41)  
Please follow and like us:

Δορυφορικό Sat-IP

alt

Η SES, μαζί με κορυφαίους συνεργάτες της βιομηχανίας, ανακοίνωσε το λανσάρισμα του Sat-IP, μιας νέας IP-based τεχνολογίας δορυφορικής λήψης η οποία κάνει αποδιαμόρφωση και μετατροπή των δορυφορικών σημάτων σε IP για περαιτέρω in-home διανομή σε οποιασδήποτε IP-enabled συσκευή.
Το πρωτόκολλο επικοινωνίας Sat-IP που αποκαλύφθηκε στο ετήσιο SES Industry Days, καθιερώνεται ως το νέο πρότυπο δορυφορικής in-home διανομής. Ένα live demo των πολυδιακόπτων SAT-IP που δείχνει τη διανομή δορυφορικών προγραμμάτων σε διάφορες υποδομές που βασίζονται σε IP (Ethernet CAT5, Power Line, Οπτικές Ίνες και WiFi), παρουσιάστηκε σε περισσότερους από 200 ειδικούς της βιομηχανίας καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών καθώς και χειριστές πλατφόρμων, στο διήμερο συνέδριο.
Σε ένα περιβάλλον Sat-IP, οι IP-enabled συσκευές όπως ταμπλέτες, υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, smartphones, συνδεδεμένες τηλεοράσεις, κονσόλες παιχνιδιών και media players θα είναι σε θέση να λαμβάνουν δορυφορικό προγραμματισμό. Αυτό σημαίνει πως οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τηλεοπτικά κανάλια σε διάφορες συσκευές.
Με το Sat-IP, μεγάλες ποικιλίες δορυφορικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων και του πιο σημαντικού line-up HD καναλιών, θα είναι προσβάσιμα στους καταναλωτές σε IP-enabled συσκευές στην υψηλότερη και αυθεντική δορυφορική ποιότητα χωρίς να χρειάζεται να έχουν σύνδεση στο internet. Το Sat-IP θα γίνει επίσημο πρότυπο, το οποίο θα είναι ανοικτό σε όλους τους κατασκευαστές και θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν ένα ουδέτερο περιβάλλον πολλαπλών συσκευών. Τα σημερινά πρωτότυπα, ήδη επιτρέπουν τη λήψη έως και 8 καναλιών σε 8 διαφορετικές συσκευές στο σπίτι. 

Ο Thomas Wrede, Αντιπρόεδρος του τμήματος συστημάτων υποδοχής, δήλωσε: «Το Sat-IP είναι ένα κβαντικό άλμα για τη βιομηχανία και τους τηλεθεατές και δείχνει το πρωτοποριακό ρόλο της SES στις τεχνολογικές εξελίξεις στα media και στη τηλεοπτική βιομηχανία. Βλέπουμε πως οι καταναλωτές συμπληρώνουν όλο και περισσότερο την εμπειρία τηλεθέασης τους σε εναλλακτικές συσκευές

alt

“Με το Sat-IP, εμείς οι ίδιοι βάζουμε τους εαυτούς μας στη κορυφή της τάσης και διασφαλίζουμε πως οι τηλεθεατές μπορούν να δούν δορυφορική τηλεόραση σε οποιασδήποτε IP-based συσκευή στο σπίτι, και με μια ασυναγώνιστη ευελιξία (…). Με το Sat-IP, δίνουμε επίσης μια σημαντική ώθηση στη βιομηχανία, δημιουργώντας ένα ανοικτό πρότυπο που επιτρέπει στους κατασκευαστές να πραγματοποιήσoυν καινοτόμες λύσεις διανομής.”
Τα πρώτα προϊόντα που βασίζονται στο Sat-IP αναμένεται να κυκλοφορήσουν αργότερα αυτό το έτος.

Please follow and like us:

Πρόγραµµα ανάπτυξης στοχευµένων επιχειρηµατικών συναντήσεων

Προσκλήσεις – Προκηρύξεις

Πρόγραµµα ανάπτυξης στοχευµένων επιχειρηµατικών συναντήσεων

Πρόγραµµα ανάπτυξης στοχευµένων επιχειρηµατικών συναντήσεων στην Ελλάδα και σε επιλεγµένες αγορές στόχους. Πρόγραµµα προβολής της ελληνικής γαστρονοµίας.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ ΑΕ)

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται … alt

Προϋπολογισμός

€ 1.580.000

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2012 έως 20/7/2012

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Το έντυπο Τ∆ΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο µε τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι παραγόµενο από το σύστηµα µετά από τη συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
210 7450800-1
Φαξ
210 7473767

Α. Μελισσανίδου

210 7450896

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Please follow and like us:

Πρόγραµµα Υποβοήθησης Εξωστρέφειας

Πρόγραµµα Υποβοήθησης Εξωστρέφειας

Επιχειρηµατικές συναντήσεις στο εξωτερικό, ελλήνων επιχειρηµατιών µε υποψήφιους αγοραστές. Πρόγραµµα προβολής της ελληνικής γαστρονοµίας σε αγορές του εξωτερικού και διασύνδεσή του µε το τουριστικό προϊόν και την βιοµηχανία τροφίµων και ποτών.
Μελέτη balassa και µελέτη αξιολόγησης του προγράµµατος (αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από τις δράσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις), για τη πρόβλεψη εξαγωγών συγκεκριµένων κλάδων σε αγορές στόχους.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

Σε ποιους απευθύνεται

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται … alt

Προϋπολογισμός

€ 920.000

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2012 έως 20/7/2012

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλειστην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». Το έντυπο Τ∆ΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο µε τα πρωτότυπα έγγραφα της προτεινόµενης πράξης και θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή από τους αρµόδιους φορείς, θα πρέπει να είναι παραγόµενο από το σύστηµα µετά από τη συµπλήρωση της φόρµας Τ∆ΠΠ της ηλεκτρονικής υποβολής ΕΣΠΑ. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
210 7450800-1
Φαξ
210 7473767

Α. Μελισσανίδου

210 7450896

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Please follow and like us:

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ

Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος ΕΠΑΝ ΙΙ


Αξιολόγηση και μελέτες, ενημέρωση και επικοινωνία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τομείς ενδιαφέροντος

Δημόσια Διοίκηση

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία ΔιαχείρισηςΕΠΑΕ

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται … alt

Τι χρηματοδοτείται

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, την ωρίμανση των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και στην ενημέρωση του κοινού όπως και στην καλύτερη δυνατή προβολή των πράξεων τους.

Προϋπολογισμός

€ 670.104

Περίοδος υποβολής

από 26/4/2012 έως 31/12/2015

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή αποστέλλει συνηµµένα σε µορφή pdf το υπογεγραµµένο Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης καθώς και όλα τα απαιτούµενα συνοδευτικά έγγραφα, ενώ η χρηµατοοικονοµική ανάλυση υποβάλλεται σε µορφή Excel. Σε περιπτώσεις που ορισµένα συνοδευτικά έγγραφα όπως µελέτες, τεύχη δηµοπράτησης κ.α. λόγω µεγάλου όγκου δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» στη διεύθυνση στη διεύθυνση Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, τις ώρες 9:30 – 17:00 το αργότερο έως την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του. Τα πρωτότυπα έγγραφα της πρότασης υποβάλλονται και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία αποστολής την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Σχετικά αρχεία

 • Πρόσκληση 101 (PDF – 257,82 Kb)
 • Συνημμένα Αρχεία (ZIP – 4,42 Mb)

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.antagonistikotita.gr
Διεύθυνση
Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα
Τηλ
210 7450800-1
Φαξ
210 7473767

Πέτρος Σταύρου

210 7450843

stavrou@mou.gr”>stavrou@mou.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Please follow and like us: