Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Περιβάλλοντος Αρ. Πρωτ. οικ 958/29.03.2012
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α’), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,                         Αρ. πρωτ.: οικ 958

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΥΕΔΕΝ)

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 101 92 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Γ. Γιδάκου

Τηλέφωνο: 210 6974912

E-mail: gidakoul@eka.ypeka.gr“>gidakoul@eka.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α’), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 και του άρθρου 42, παρ. 23, εδάφιο β του Ν 4030/2011, η ιδιότητα του Ελεγκτή Δόμησης, καθώς και η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή «είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου».

Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων διευκρινίζεται ότι, για το Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ισχύουν οι οικείοι ορισμοί του άρθρου 2, παρ. 2 και 3, του Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30 τ.Α’), ήτοι:

«2. «Δημόσιο»:

Το Κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και οι υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτά ή εκπροσωπούνται από αυτά, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών.

3. «Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας»:

α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε υπάγονται στο άρθρο 1 του Ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α’) είτε η διοίκησή τους διορίζεται από το Δημόσιο, εξαιρουμένων των νομικών προσώπων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών και των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών δεν ανήκει στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

β) οι τράπεζες, στις οποίες ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διοικητής ή ο διευθύνων σύμβουλός τους διορίζονται ύστερα από τη διατύπωση γνώμης της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 49Α του Κανονισμού της,

γ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το Δημόσιο συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού τους κεφαλαίου ή επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από αυτό και η επιχορήγηση αυτή υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων εσόδων τους κατά το εκάστοτε προηγούμενο έτος, καθώς και οι ενώσεις προσώπων που επιχορηγούνται, τακτικώς ή εκτάκτως, από το Δημόσιο και η επιχορήγηση υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό,

δ) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύονται από το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως γ’ της παρούσας παραγράφου και αποτελούν συνδεδεμένη με αυτά εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και οι συνδεδεμένες με τις εταιρείες αυτές άλλες εταιρείες.»

Ως εκ τούτων, οι απασχολούμενοι με κάθε μορφή σχέσης εργασίας (δεν περιλαμβάνονται οι συμβασιούχοι έργου) στους παραπάνω περιγραφόμενους φορείς, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν 4030/2011, απαγορεύεται να ασκήσουν το έργο Ελεγκτή Δόμησης, καθώς και Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι για τους Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 τ.Α’).

Η Ειδική Γραμματέας

Μαργαρίτα Καραβασίλη

(Visited 45 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com