Αριθμ. Δ3Α 5012367 ΕΞ/16.03.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/20.12.2011 (ΦΕΚ 3188

Print Friendly, PDF & Email

Αριθμ. Δ3Α 5012367 ΕΞ/16.03.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/20.12.2011 (ΦΕΚ 3188/Β΄/30.12.2011) απόφασης Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών.

Αριθμ. Δ3Α 5012367 ΕΞ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/20.12.2011 (ΦΕΚ 3188/Β΄/30.12.2011) απόφασης Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 21 στου άρθρ. 55 του N. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/22.8.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση − θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 231/2007 «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των τελωνειακών υπαλλήλων και της λειτουργίας των περιφερειακών τελωνειακών αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 265).

δ) Την υπ’ αριθμ. Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/20.12.2011 (ΦΕΚ 3188/30.12.2011) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών».

ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι παράγραφοι 3 και 6 της υπ’ αριθμ. Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/20.12.2011 (ΦΕΚ 3188/30.12.2011) απόφασης Υπουργού Οικονομικών αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως ακολούθως:

«3. Οι στόχοι τίθενται και δύνανται να τροποποιούνται ή να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της θητείας του κάθε Προϊσταμένου, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων».

«6. Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, υποχρεούνται να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων που τους έχουν τεθεί, μέσα στο πρώτο πενθήμερο από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, αναλυτικά, ανά τμήμα, υποδιεύθυνση και συνολικά.

Η αξιολόγηση των στόχων θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Προϊσταμένου.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

(Visited 14 times, 1 visits today)
Please follow and like us: