Ρύθμιση θεμάτων και Προκήρυξη Δράσης Κρατικών Ενισχύ σεων με τίτλο Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλο

Print Friendly, PDF & Email

Ρύθμιση θεμάτων και Προκήρυξη Δράσης Κρατικών Ενισχύ σεων με τίτλο Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης−παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας («ict4growth»).

Αριθμ. 13102/ΨΣ 5980

(ΦΕΚ Β΄ 863/20.03.2012)

Ρύθμιση θεμάτων και Προκήρυξη Δράσης Κρατικών Ενισχύ σεων με τίτλο Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης−παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας («ict4growth»).

ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

1. «Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ» ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 1.1: «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε Επι χειρήσεις»

2. «Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα ΣΤΗΝ ΠΚΜ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

3. «Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

4. «Π.Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ−ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας»

5. «Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης» .

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ AΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄/14−11−2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του κοινοτικού πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ.Α΄/22.4.2005).

3. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009) περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Το Π.Δ. 65/2011(ΦΕΚ 147Α΄/27.6.2011) περί συγχώνευσης των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλασσίων Υποθέσεων, νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/ τ.Α΄/11.11.2011) Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ’ αριθμ. 51116/3184 (ΦΕΚ 2741/τ.Β΄/25.11.2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετική με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐτη.

7. Την αριθμ. πρωτ. 6318/712/08.02.2010 (ΦΕΚ 46/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 09.02.2010) απόφαση Ορισμού του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ.ΟΙ.Α.Ν.

8. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5339/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας – CCI2007GR161PO002.

9. Την υπ’ αριθμ. Ε(2011) 6982/5.10.2011 απόφαση για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5339 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας − CCI 2007GR16 1 PO002.

10. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 4, 17 και 32 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί από το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.03.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013».

11. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27−03−2007 Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07−09−2009 (ΦΕΚ 1957/Β΄/09−09−2009), 28020 ΕΥΘΥ/1212/30−06−2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄/19−07−2010) και 18818/ΕΥΘΥ864/02−05−2011 (ΦΕΚ 1111/Β΄/03−06−2011) και ισχύει.

12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 22840/ΔΙΟΕ1091/ 21.05.2008 (ΦΕΚ 1011/Β΄/30.05.2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769/8.12. 2000» (ΦΕΚ 1502/Β΄/8.12.2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν. 3614/2007, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση».

14. Το N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010).

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 47372/ΕΥΣ 6425 (ΦΕΚ 1749/Β΄/ 5.11.2010) Υπουργική απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

16. Την υπ’ αριθμ. 46221/ΔΙΟΕ2138/10.10.2008 Υπουργική απόφαση αντικατάστασης των άρθρων 16,22 και 24 της υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291/10.3.2006 (Β΄ 302) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ 33064/ΔΙΟΕ 970/ 13.9.2006 (Β΄ 1466) και 20390/ΔΙΟΕ 551/9.5.2007 (Β΄ 801).

17. Την σύσταση και έγκριση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 347/3.3.2008).

18. Την υπ’ αριθμ. 154.650/ΨΣ4476/Α1 (ΦΕΚ Β΄ 2108/ 21.09.2011) Υπουργική απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.».

19. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 21816 (ΦΕΚ 2660/Β΄/ 9−11−2011) κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Συγχώνευση δι’ απορρόφησης της εται ρείας “Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.” από την “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”».

20. Την από 26.2.2009 απόφαση με αρ. πρωτ. 11398/ ΨΣ3236 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τις αντίστοιχες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

21. Τις αποφάσεις έγκρισης των εξειδικευμένων κριτηρίων επιλογής για τη Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξηςπαροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (α.π. 155.343/ΨΣ6579−Α1, 22−12−2011) και των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π. των περιφερειών μεταβατικής στήριξης.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από τα προβλεπόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 154.650/ΨΣ4476/Α1 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2108/ 21.09.2011) Υπουργική Απόφαση.

23. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 365ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” στις 29/2/2012, αποφασίζει:

Την προκήρυξη της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο: “Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης−παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (“ict4growth”)”

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Άρθρο 1: Υπαγόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων

Η Δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης−παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (“ict4growth”)» στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτομίας, μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας. Με δεδομένη τη μεγάλη σημασία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η Δράση αποκτά μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τον κλάδο της πληροφορικής. Οι παραπάνω επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως:

• Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ.

• Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).

• Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Η Δράση ενισχύει ώριμα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν μέσω των επενδυτικών σχεδίων μπορούν να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/ υπηρεσία ή μέρος ενός πιο σύνθετου συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει να:

• είναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται,

• αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής,

• χαρακτηρίζεται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης.

• απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά−στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής.

• είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς / αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται.

Σε κάθε περίπτωση δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις που απευθύνονται σε δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της διεθνούς οικονομίας, σε τομείς που μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική οικονομία, καθώς και σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).

• Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα και ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ.).

• Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κ.λπ.).

• Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κ.λπ.).

• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

• Μεταφορές.

• Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κ.λπ.)

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν στην προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται στους ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους και όχι στη ζήτηση (προμήθεια) αντίστοιχων τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις.

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί –κατά περίπτωση− όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους:

• Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.

• Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που αφορούν στην Κατηγορία ΙΙ (Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους), τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο στις Περιφέρειες χρηματοδότησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να δηλώνει χωροθέτηση της επένδυσης αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική Περιφέρεια. Η αντιστοίχιση των επενδύσεων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές Περιφέρειες είναι αναγκαία, τόσο για τον καθορισμό του ποσοστού χρηματοδότησης, όσο και του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η δηλούμενη Περιφέρεια μπορεί να είναι ενδεικτικά αυτή της Έδρας ή του Υποκαταστήματος ή μίας νέας εγκατάστασης της υποβάλλουσας την πρόταση επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σύνολο των δαπανών για τις οποίες είναι εφικτή η χωροθέτηση να σχετίζονται αποκλειστικά με τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατηγορία επένδυσης και όλες οι περαιτέρω σχετικές λεπτομέρειες, αναλύονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 2: Καθεστώς Ενίσχυσης

H Δράση υλοποιείται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/06.08.2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης («Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία» ή για συντομία «ΓΚΑΚΚ»).

Οι όροι και οι επιμέρους προϋποθέσεις του Κανονισμού ισχύουν συμπληρωματικά με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 3: Δικαιούχοι των ενισχύσεων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια, υπό την αίρεση συμμετοχής επιχείρησης του εξωτερικού σε σύμπραξη, σύμφωνα με τους ειδικότερους περιορισμούς που τίθενται στον οδηγό της Δράσης.

Η εξειδίκευση και ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής, μέσω κατάλληλης κατά περίπτωση τεκμηρίωσης που θα παρασχεθεί, αναλύεται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 4: Χρονοδιάγραμμα Δράσης

Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η έγκριση των προτάσεων διενεργείται σε διαδοχικούς κύκλους βάσει συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στον εκάστοτε κύκλο.

Η έναρξη υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχε δίων στο πλαίσιο της Δράσης, θα ανακοινωθεί επίσημα από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

Σε κάθε κύκλο υποβολής προτάσεων προβλέπεται και δεσμεύεται συγκεκριμένος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) ως ποσοστό της αρχικής συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης. Στην περίπτωση όπου ένα μέρος της δημόσιας δαπάνης συγκεκριμένου κύκλου μείνει αδιάθετο (π.χ. λόγω έγκρισης χαμηλότερου αριθμού προτάσεων) μεταφέρεται αυτομάτως στον επόμενο κύκλο αξιολόγησης.

Οι προτάσεις αξιολογούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους που ορίζεται στον Οδηγό της Δράσης.

Οι σχετικές ημερομηνίες θα ανακοινώνονται από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης έγκαιρα και επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης και περιγράφονται ενδεικτικά στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 5: Προϋπολογισμός Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης στις οκτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και στις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης ακολουθεί την παρακάτω κατανομή:

Περιφερειακή Κατανομή Προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης

Επιχειρησιακό /
Περιφερειακό Πρόγραμμα

Περιφέρεια

Διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Κρήτη

80.000.000,00€

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

Κεντρική Μακεδονία

15.000.000,00€

Δυτική Μακεδονία

2.000.000,00€

ΠΕΠ Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας– Ηπείρου

Στερεά Ελλάδα

2.000.000,00€

ΠΕΠ Αττικής

Αττική

20.000.000,00€

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Νότιο Αιγαίο

1.000.000,00€

Σύνολο

120.000.000,00 €

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 6: Ενισχυόμενες Ενέργειες

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:

• Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων υπηρεσιών (R&D stage)

• Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:

• είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις,

• είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β.

Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.

Η ένταξη των ενεργειών των επενδυτικών σχεδίων στις παραπάνω Φάσεις έχει αποκλειστικά χαρακτήρα διάκρισης του Φυσικού Αντικειμένου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ενώ δεν σχετίζεται αυστηρά με το χρονισμό των επιμέρους ενεργειών. Οι ενισχυόμενες ενέργειες κατά τη Φάση Α΄ των επενδυτικών σχεδίων, εντάσσονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία (τμήμα 7 του Καν. (ΕΚ) 800/2008). Οι ενισχυόμενες ενέργειες της Φάσης Β εντάσσονται στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις και απασχόληση (τμήμα 1 του Καν. (ΕΚ) 800/2008) και των ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις (τμήμα 5 του Καν. (ΕΚ) 800/2008). Οι ενισχυόμενες ενέργειες ανά Φάση, περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 7: Επιλέξιμες Δαπάνες

Στον Οδηγό της Δράσης εξειδικεύονται όλοι οι επιμέρους όροι και περιορισμοί που αφορούν στις επιλέξιμες δαπάνες, ανά ενέργεια και φάση της επένδυσης καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης ανά μέγεθος και είδος επιχείρησης και Περιφέρεια. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου στη Δράση «ict4growth».

Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που περιλαμβάνουν τόσο τη Φάση Α, όσο και τη Φάση Β, το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών της Α φάσης δεν μπορεί να υπερβεί το 80% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Δεν είναι επιλέξιμες επενδύσεις και δαπάνες τους που συνδέονται άμεσα με εξαγωγές, με τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη σε καμία περίπτωση.

Άρθρο 8: Πληροφορίες και Επικοινωνία για Δράση

1. Κατά το διάστημα υποβολής των προτάσεων ενίσχυσης οι Επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Δράσης (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.) για κάθε θέμα που ενδέχεται να σχετίζεται με:

• Τεχνικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές υποστήριξης της Δράσης.

• Θέματα που αφορούν τους όρους της Δράσης.

• Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τους τρόπους που καθορίζονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 9: Ειδικά Χαρακτηριστικά των Επενδυτικών Σχεδίων

Κάθε Επιχείρηση που είναι επιλέξιμη και επιθυμεί να συμμετάσχει (μεμονωμένα ή σε σύμπραξη) στη Δράση “ict4growth” έχει δικαίωμα να υποβάλει και να υλοποιήσει μια (1) μόνο πρόταση. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει αρμοδίως σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί η ύπαρξη της παραπάνω αναφερθείσας σώρευσης.

Άρθρο 10: Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

Αναφορικά με τα επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις δύο Φάσεις (Άρθρο 7):

• Η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

• Η Φάση Α΄ δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες, με σημείο εκκίνησης την ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου. Αναφορικά με επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο τη Φάση Β΄ η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση των έργων δεν μπορεί να ξεπεράσει την περίοδο επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου που αφορά στο Ε.Σ.Π.Α.

Άρθρο 11: Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το ύψος του ελάχιστου και μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά Κατηγορία Επένδυσης ορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία
Επένδυσης

Ελάχιστος
αιτούμενος Π/Υ

Μέγιστος
αιτούμενος Π/Υ

Ι

300.000 €

5.000.000 €

ΙΙ

5.000.000 €

20.000.000 €

Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός περιλαμβάνει τόσο την δημόσια χρηματοδότηση, όσο και την ιδιωτική συμμετοχή. Επιχειρηματικό σχέδιο που αξιολογηθεί θετικά αλλά με περικοπές στο φυσικό/οικονομικό αντικείμενο, είναι δυνατό να εγκριθεί με προϋπολογισμό ακόμα και κάτω του ελάχιστου ορίου που ορίζεται για την κατηγορία του, εφόσον όμως η περικοπή αυτή δεν οφείλεται σε τυπική έλλειψη, όπως για παράδειγμα η μη κάλυψη της αναγκαίας ίδιας συμμετοχής.

Άρθρο 12: Ίδια Συμμετοχή

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχε δίων, είναι απαραίτητη για τις υποψήφιες επιχειρήσεις η τεκμηρίωση της δυνατότητας καταβολής της ίδιας συμμετοχής αυτών στο επενδυτικό σχέδιο, υπό τις ακόλουθες έννοιες:

• Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης στην επένδυση δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

Ως ίδια συμμετοχή νοείται:

• για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις: το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων ή τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο αξιολόγησης της επένδυσης ελέγχεται και διαπιστώνεται η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.

• για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις: το ποσό του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου τους ή/και των αυξήσεων αυτού, που προκύπτει από τις σε μετρητά εισφορές των εταίρων.

• για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: το ποσό του προβλεπόμενου εταιρικού κεφαλαίου τους ή/και των μελλοντικών αυξήσεων αυτού, που προκύπτει από τις σε μετρητά εισφορές των εταίρων.

Οι όροι, οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις αναφορικά με την καταβολή της ίδιας συμμετοχής των δικαιούχων αναλύονται περαιτέρω στον Οδηγό της Δράσης.

ΜΕΡΟΣ Β: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 13: Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων – Περιεχόμενο Φακέλου Υποψηφιότητας

Προτάσεις επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με όσα ορίστηκαν στο Άρθρο 4. Η έγκριση των προτάσεων διενεργείται σε διαδοχικούς κύκλους βάσει συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα για τον κύκλο αυτό.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης με την αρωγή της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού και της ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα αναλάβει την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την κατάλληλη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων και την υποστήριξη τους κατά την υποβολή των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος υποβολής. Ο διαδικτυακός τόπος πρόσβασης και οι λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες εγγραφής και χρήσης του συστήματος υποβολής θα ανακοινωθούν μετά την προκήρυξη του προγράμματος στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

Ως αποδεικτικό στοιχείο ηλεκτρονικής παραλαβής των προτάσεων θα θεωρείται το αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής που θα εξάγεται από το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα. Το αποδεικτικό θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον μοναδικό κωδικό της πρότασης και κατάλληλη χρονοσήμανση αναφορικά με την υποβολή της.

Η ηλεκτρονική παραλαβή των προτάσεων ανά κύκλο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την οριζόμενη ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κάθε κύκλου και καταληκτική ώρα 16:00. Προτάσεις που υποβάλλονται μετά την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία εντάσσονται στον επόμενο κύκλο υποβολής−έγκρισης προτάσεων.

Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικής πρότασης, περιγράφονται στους Οδηγούς της Δράσης.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων και εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, θα πρέπει να υποβληθεί ο έντυπος φάκελος αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής. Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που απαρτίζουν το φάκελο της αίτησης περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης. Αναλυτικότερες οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό για την τυποποιημένη μορφή των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, θα παρέχονται επίσης από το δικτυακό τόπο της Δράσης.

Οι φάκελοι θα κατατίθενται είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) σε διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.

Ως αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας παραλαβής των φυσικών εγγράφων θα θεωρείται ο αριθμός πρωτοκόλλου που θα λαμβάνει κάθε φάκελος κατά την παραλαβή του από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Δράσης. Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες περιγράφονται στον Οδηγό της Δράσης.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 14: Όργανα που συμμετέχουν στην Αξιολόγηση

Τα όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή της Δράσης, η Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών και η Ομάδα Αξιολόγησης που συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, οργάνου της.

Γνωμοδοτική Επιτροπή Για τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης συστήνεται με απόφαση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Γνωμοδοτική Επιτροπή η οποία εισηγείται τεκμηριωμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την τελική κατάταξη των προτάσεων και τον κατάλογο των έργων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή δύναται να υποστηρίζεται στο έργο της από Τεχνική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στα επιμέρους θεματικά αντικείμενα της Δράσης, στην υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων τεχνολογικού χαρακτήρα και στην χρηματοοικονομική ανάλυση.

Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών Η ομάδα ελέγχου δικαιολογητικών έχει ως ρόλο την ενδελεχή εξέταση και τον έλεγχο εμπρόθεσμης υποβολής, πληρότητας και ορθότητας των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί σε κάθε κύκλο υποβολής−αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια αποδοχής που αναλύονται στον οδηγό της Δράσης. Η ομάδα ελέγχου δικαιολογητικών δεν προβαίνει στην αναλυτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων, ωστόσο εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη των προτάσεων βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχουν αποσταλεί στον έντυπο φάκελο της αίτησης.

Ομάδα Αξιολόγησης

Το κυρίως μέρος της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και η βαθμολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται από ομάδες αξιολόγησης, στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί εμπειρογνώμονες με γνωστικό αντικείμενο συναφές ως προς τις θεματικές περιοχές και τον τύπο των επενδύσεων.

Οι ομάδες αξιολόγησης, που σκοπό θα έχουν την ενδελεχή εξέταση και αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν προωθηθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, θα έχουν 3 μέλη έκαστη, ένα από τα οποία θα κατέχει το ρόλο του Συντονιστή της Ομάδας. Επίσης, σε κάθε ομάδα θα συμμετέχουν μέλη που καλύπτουν συνδυαστικά τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

• Γενικότερη γνώση του θεματικού τομέα της πρότασης (θεματική ή και γεωγραφική αγορά, επιχειρησιακά χαρακτηριστικά κ.λπ.)

• Εξειδικευμένη γνώση/ κατανόηση των συναφών τεχνολογιών που πραγματεύεται η πρόταση.

• Εμπειρία χρηματοοικονομικής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων και αναλύσεων βιωσιμότητας.

Οι αξιολογητές ορίζονται από το εξουσιοδοτημένο όργανο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Δράσης.

Είναι δυνατό οι εργασίες αξιολόγησης να ανατεθούν, μέσω της προβλεπόμενης από τον κανονισμό προμηθειών διαδικασίας, σε εξωτερικό ανάδοχο (νομικό πρόσωπο) που έχει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την επιτυχή παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Στην περίπτωση αυτή όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία αξιολόγησης (νομικά πρόσωπα, μέλη ομάδας έργου) δε θα πρέπει να έχουν καμία εμπλοκή με τις υποβαλλόμενες προτάσεις, είτε ως δυνητικοί δικαιούχοι επιχορήγησης, είτε ως σύμβουλοι/ προμηθευτές υπηρεσιών και λύσεων προτάσεων τρίτων.

Όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με τη σύσταση, τη σύνθεση, το ρόλο και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τα παραπάνω Όργανα Αξιολόγησης, περιγράφονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 15: Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων

1. Στάδιο Α: Έλεγχος παραδεκτού και δικαιολογητικών συμμετοχής

Κατά το Α΄ Στάδιο της αξιολόγησης εξετάζονται βάσει τυποποιημένης διαδικασίας από την ομάδα ελέγχου δικαιολογητικών τα ελάχιστα κριτήρια αποδοχής της κάθε πρότασης, όπως αυτά αναλύονται στον Οδηγό της Δράσης. Τα μέλη της ομάδας ελέγχου δικαιολογητικών συντάσσουν τυποποιημένη εισήγηση αποδοχής ή απόρριψης κάθε ελεγχόμενης πρότασης, η οποία προωθείται στη Γνωμοδοτική Επιτροπή της Δράσης. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού εξετάσει τις επιμέρους εισηγήσεις συντάσσει πρακτικά με πίνακες που περιλαμβάνουν τις προς απόρριψη προτάσεις, τις οποίες διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση. Αναφορικά με τις θετικά αξιολογημένες κατά το στάδιο αυτό προτάσεις, η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού εξετάσει τις επιμέρους εισηγήσεις, συντάσσει τα αντίστοιχα πρακτικά και διαβιβάζει απευθείας τις προτάσεις προς περαιτέρω αξιολόγηση από την ομάδα αξιολόγησης.

2. Στάδιο Β: Αξιολόγηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Κάθε πρόταση ανατίθεται προς αξιολόγηση σε τριμελή ομάδα αξιολογητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 14 και τον Οδηγό της Δράσης. Οι Ομάδες Αξιολόγησης καλούνται να ελέγξουν αναλυτικά τα υποβληθέντα επιχειρηματικά σχέδια, τόσο σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων που σχετίζονται με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (π.χ. συμμόρφωση με ελάχιστες προϋποθέσεις, με ανώτατα−κατώτατα όρια δαπανών κ.λπ.) και αναφέρονται στον Οδηγό της Δράσης, όσο και αναφορικά με την ουσία του έργου και των προτεινόμενων επενδύσεων σε σχέση με το αντικείμενο και το πνεύμα της Δράσης.

Οι επιμέρους έλεγχοι περιλαμβάνουν σειρά βημάτων που αναλύονται στον Οδηγό της Δράσης. Μετά την ολοκλήρωση του συνολικού ελέγχου του επιχειρηματικού σχεδίου πραγματοποιείται η βαθμολόγηση αυτού.

Συγκεκριμένα:

• Η εκάστοτε πρόταση βαθμολογείται ανά κριτήριο, σύμφωνα με τον Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης που αναφέρονται στον Οδηγό της Δράσης.

• Κάθε κριτήριο εκτιμάται ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά του, σύμφωνα με την εξειδίκευση και τις επιμέρους οδηγίες του Οδηγού της Δράσης.

• Κάθε κριτήριο λαμβάνει μία ενιαία βαθμολογία, σύμφωνα με την κλίμακα βαθμολόγησης που προβλέπεται στον Οδηγό της Δράσης.

• Η συνολική βαθμολογία εξάγεται από τη σύνθεση των σταθμισμένων βαθμολογιών ανά κριτήριο, σύμφωνα με τους μαθηματικούς τύπους που περιγράφονται στον Οδηγό της Δράσης.

Για κάθε πρόταση, η Ομάδα Αξιολόγησης συντάσσει εισήγηση προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία αποτυπώνει το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ενσωματώνοντας τις όποιες παρατηρήσεις της Ομάδας και την τελική της κρίση.

3. Στάδιο Γ: Γνωμοδότηση

Οι Ομάδες Αξιολόγησης παρουσιάζουν στην Γνωμοδοτική Επιτροπή τα αποτελέσματα των ελέγχων επί των επιχειρηματικών σχεδίων και την συνολική βαθμολογία που έχουν αποδώσει σε αυτά. Η τελική βαθμολογία εκάστου επιχειρηματικού σχεδίου επικυρώνεται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει υπόψη της τις αξιολογήσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις των Ομάδων Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα των εργασιών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με το στάδιο Αξιολόγησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων των προτάσεων της Δράσης συντάσσονται σε πρακτικά.

4. Στάδιο Δ: Τελική κατάταξη προτάσεων

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Γνωμοδοτική Επιτροπή σε κοινή συνεδρίαση των μελών της προβαίνει στην τελική κατάταξη των προτάσεων. Αρχικά συντάσσεται ο Πίνακας των προτεινόμενων προς απόρριψη προτάσεων. Στις προτάσεις προς απόρριψη περιλαμβάνονται όσες:

• σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τελικής γνωμοδότησης, κρίνονται μη συμβατές με τις απαιτήσεις της Δράσης ή περιλαμβάνουν μη επιλέξιμο φυσικό/οικονομικό αντικείμενο,

• συγκεντρώνουν τελική βαθμολογία χαμηλότερη των ελάχιστων βαθμολογικών κατωφλιών, όπως αυτά ορίζονται στους Οδηγούς της Δράσης.

Στη συνέχεια διαμορφώνεται η τελική κατάταξη των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά και δύναται να χρηματοδοτηθούν. Συγκεκριμένα, συντάσσεται πίνακας προτάσεων με τελικούς προτεινόμενους προϋπολογισμούς και τελικές βαθμολογίες, ταξινομημένος με φθίνουσα βαθμολογική σειρά ανά ΕΠ/ΠΕΠ και προτείνεται προς ένταξη στη Δράση το σύνολο των προτάσεων, για το οποίο επαρκεί ο διατιθέμενος για το συγκεκριμένο κύκλο προϋπολογισμός με βάση τη σειρά βαθμολογίας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσότερων προτάσεων, αυτές κατατάσσονται σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά με βάση το βαθμό που έχει λάβει καθεμία στα επιμέρους κριτήρια σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στον Οδηγό της Δράσης.

Ειδικότερα σε σχέση με την ενιαία λίστα των χρηματοδοτούμενων περιφερειών από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση πραγματοποιείται επιπλέον ο ακόλουθος έλεγχος:

Εάν στις προτεινόμενες προς χρηματοδότηση προτάσεις περιλαμβάνονται και προτάσεις της κατηγορίας ΙΙ (επενδυτικά σχέδια σημαντικού εύρους) που υπερβαίνουν σε προϋπολογισμό το 70% του συνόλου της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης για το συγκεκριμένο κύκλο, τότε γίνεται αφαίρεση των προτάσεων αυτών με ανάστροφη βαθμολογική σειρά, έως ότου αρθεί η εν λόγω υπέρβαση.

5. Επιλαχούσες Προτάσεις

Προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά, αλλά δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω μη επάρκειας του διατιθέμενου προϋπολογισμού της Δράσης και της κατανομής αυτού ανά ΕΠ/ΠΕΠ, κατατάσσονται στην ειδική κατηγορία «Επιλαχουσών Προτάσεων» και δύνανται να τύχουν χρηματοδότησης με νεότερες Αποφάσεις Ένταξης, σε περίπτωση εξεύρεσης των σχετικών κονδυλίων.

Η κατάταξη με τις επιλαχούσες προτάσεις πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, η οποία είναι και η μοναδική σειρά με την οποία μπορεί να γίνει δυνατή η χρηματοδότηση των επιλαχουσών προτάσεων.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού δύναται να εξετάσει την ανακατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης ανά περιφέρεια, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης αναλόγως των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

6. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Οι λίστες των Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων μαζί με τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διαβιβάζονται στο αρμόδιο όργανο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, το οποίο εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις.

Μετά από κάθε κύκλο έκδοσης των παραπάνω αποφάσεων, δημοσιεύονται Πίνακες Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης. Παράλληλα, κάθε δικαιούχος λαμβάνει εξατομικευμένη ενημέρωση, στην οποία συνοψίζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καθώς και το Φυσικό/ οικονομικό αντικείμενο που τυχόν έγινε αποδεκτό.

Οι απορριφθείσες Επιχειρήσεις μπορούν είτε να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, είτε να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για ενίσχυση σε επόμενο κύκλο υποβολής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Οδηγό της Δράσης.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων του αντίστοιχου κύκλου.

Άρθρο 16: Αίτηση Επανεξέτασης προτάσεων επενδυτικών σχεδίων

Κάθε επιχείρηση έχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεξέτασης εντός διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω του δικτυακού τόπου της Δράσης, αποστέλλοντας σχετική επιστολή ή fax προς την εταιρεία Κοινωνία της πληροφορίας Α.Ε.

Οι αιτήσεις, προκειμένου να εξεταστούν, θα πρέπει να τεκμηριώνουν εμπεριστατωμένα και πάντα βάσει των όρων της Δράσης τις αιτίες για τις οποίες ζητείται επανεξέταση. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία θα αποφαίνεται οριστικά εντός 20 ημερολογιακών ημερών, από τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης.

Εάν από τον έλεγχο της Επιτροπής Ενστάσεων κριθεί βάσιμη η αίτηση επανεξέτασης που υπεβλήθη, δύναται να ληφθούν κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Στην περίπτωση που οι διορθωτικές ενέργειες αφορούν σε αύξηση του προϋπολογισμού ή σε ένταξη αρχικά απορριφθείσας πρότασης και δεν υπάρχουν προς στιγμήν διαθέσιμα κονδύλια, οι συγκεκριμένες προτάσεις κατατάσσονται στην λίστα «Επιλαχουσών Προτάσεων», σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν λάβει.

Άρθρο 17: Ένταξη Πράξεων στη Δράση

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης καλεί κάθε δικαιούχο του οποίου το υποβληθέν σχέδιο έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία υπογραφής σχετικής Σύμβασης. Για τις περιπτώσεις όπου εκκρεμεί αίτημα επανεξέτασης, η κλήση προς συμβασιοποίηση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας επανεξέτασης.

Στην πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης συμπεριλαμβάνονται αναλυτική ενημέρωση για την διαδικασία, σχέδιο σύμβασης και οδηγίες συμπλήρωσης αυτού καθώς και χρονοδιάγραμμα υπογραφής της σύμβασης.

Επίσης, μέσω της πρόσκλησης ο δικαιούχος φορέας καλείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης δικαιολογητικά εντός οριζόμενου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση αυτής, όπως ορίζονται στους Οδηγούς της Δράσης. Ο δικαιούχος φορέας ενημερώνεται επίσης για τη συμμετοχή των Ταμείων στη χρηματοδότηση του σχεδίου και για τις ειδικότερες υποχρεώσεις που πρέπει να πληροί. Η διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης. Ειδικότερα και για την περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας είναι υπό σύσταση επιχείρηση και μόνο, η διαδικασία υπογραφής δύναται να παραταθεί έως και ένα (1) μήνα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύστασης της νέας επιχείρησης.

Αν το ως άνω χρονικό διάστημα παρέλθει χωρίς να προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία ή αν για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης δεν υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον δικαιούχο φορέα, τότε με απόφαση του Ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης η αντίστοιχη πρόταση αφαιρείται από τον κατάλογο των εγκεκριμένων προτάσεων, τοποθετείται στο αρχείο και ενημερώνεται ο φορέας.

Εάν με τον τρόπο αυτό αποδεσμευθούν επαρκείς πόροι δημόσιας δαπάνης που αντιστοιχούν στον υπό επεξεργασία κύκλο υποβολής και σε συνδυασμό με την πιθανή ύπαρξη επιλαχουσών προτάσεων, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προσκαλεί για συμμετοχή στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης με σειρά προτεραιότητας τους δικαιούχους φορείς που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιλαχουσών προτάσεων όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και Δικαιούχου, το αρμόδιο όργανο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης εισηγείται απ’ ευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης/ χρηματοδότησης τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της εν λόγω Δράσης.

Η ενεργοποίηση των όρων της κάθε σύμβασης και ειδικότερα η δυνατότητα χρηματοδότησης της επένδυσης, τελεί υπό την προϋπόθεση έκδοσης της σχετικής απόφασης ένταξης στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

ΜΕΡΟΣ Δ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Άρθρο 18: Υλοποίηση Επένδυσης – Τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

1. Μετά την παραλαβή της απόφασης ένταξης, οι Επιχειρήσεις πρέπει να υλοποιήσουν την αρχικά εγκεκριμένη πράξη, μεριμνώντας ώστε να ολοκληρωθούν στο σύνολο τους οι απαιτούμενες ενέργειες που αναλύονται στον Οδηγό της Δράσης.

2. Οι Επιχειρήσεις – δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου της πράξης τους, την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων της σύμβασης και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιορισμούς που αναλύονται στον Οδηγό της Δράσης.

3. Κατά το διάστημα εξέλιξης της πράξης τους, οι Επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς τον Ενδιάμεσο φορέα Διαχείρισης σχετικά με την προς ενίσχυση πράξη, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων που απαιτούνται από τα αρμόδια – διαχειριστικά όργανα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα και εξειδικεύονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης, οδηγεί σε Απόφαση Ανάκλησης της Ένταξης της εγκεκριμένης πράξης και απένταξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

4. Στο πλαίσιο της Δράσης επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης κατά το οποίο διατηρούνται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου Επενδυτικού Σχεδίου, δεν αναιρείται κανένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Επιχείρησης και διατηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στον Οδηγό της Δράσης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης που οδηγεί στη μη ικανοποίηση των κριτηρίων που έχουν τεθεί για την υποβολή και αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων. Αυτή η περίπτωση οδηγεί σε Απόφαση Ανάκλησης της Ένταξης της εγκεκριμένης πράξης και απένταξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα προβλέπονται στην παρούσα και αναγράφονται στον Οδηγό της Δράσης.

5. Οι Επιχειρήσεις – αποδέκτες της ενίσχυσης θα πρέπει να τηρούν κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει την ορθή και σύμφωνα με τη σύμβαση, υλοποίηση της πράξης.

Για τον επιτυχή έλεγχο (πιστοποίηση) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε ενισχυόμενης πράξης και κατ’ επέκταση για την ταχεία καταβολή της επιχορήγησης, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο από την Επιχείρηση επαρκές τεκμηριωτικό υλικό τόσο για το σύνολο των ποσοτικών στοιχείων (υλικών και άυλων), όσο και για το σύνολο των δαπανών που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη πράξη σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 19: Παρακολούθηση – Έλεγχος – Οικονομική Διαχείριση και Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Ενισχυόμενης Πράξης

Οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου, οικονομικής διαχείρισης και πιστοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων, υλοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» οι οποίες μνημονεύονται και αναλύονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 20: Καταβολή Ενισχύσεων

1. Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της αίτησης και πριν την υποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης επένδυσης, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για τη λήψη προκαταβολής μέρους της δημόσιας επιχορήγησης. Για την καταβολή αυτής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις. Η προκαταβολή θα ανέρχεται έως το 30% της αναλογούσας δημόσιας επιχορήγησης επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της εγκεκριμένης πράξης. Το Αίτημα Προκαταβολής υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια το αίτημα μαζί με τα προβλεπόμενα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φυσικό φάκελο στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Δράσης. Όλες οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της προκαταβολής περιγράφονται στον Οδηγό της Δράσης.

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπληρωματικά στοιχεία, οι πιθανές εγγυήσεις, και οι διαδικασίες για την καταβολή των ενισχύσεων εξειδικεύονται στον Οδηγό της Δράσης.

3. Για την είσπραξη Δημόσιας Χρηματοδότησης η Επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίζει σε κάθε χρονική φάση τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 21: Ολοκλήρωση Επένδυσης

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επένδυσης συντελείται εφόσον καλύπτονται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι σημαντικότερες ενέργειες υλοποίησης.

• Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος του αντίστοιχου Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου μέσω της διενέργειας των σχετικών επαληθεύσεων/ πιστοποιήσεων.

Ο τρόπος, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση της επένδυσης περιγράφονται στον Οδηγό της Δράσης.

Άρθρο 22: Τελικές Διατάξεις

1. Επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την υποβολή και την αξιολόγηση των προτάσεων έργων, την παρακολούθηση της υλοποίησης των ενισχυόμενων πράξεων και την καταβολή των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους αυτών, εξειδικεύονται στον Οδηγό της Δράσης που έχει εκδοθεί από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» που λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.154.650/ΨΣ4476/Α1 (ΦΕΚ Β΄ 2108/21.09.2011) Υπουργική απόφαση (ΥΑ) και έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (α.π. 155.343/ ΨΣ6579−Α1, 22−12−2011). Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τον εν λόγω Οδηγό τόσο από το διαδικτυακό τόπο της Δράσης καθώς και τους διαδικτυακούς τόπους του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

2. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» μπορεί να εκδίδει όταν κρίνεται αναγκαίο περαιτέρω ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους του Οδηγού της Δράσης. Οι επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα παρέχονται μέσω οργανωμένου help desk της Δράσης και εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή (δεν αφορούν μεμονωμένες επενδύσεις) θα αναρτώνται στο σχετικό δικτυακό τόπο.

3. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης δύναται να εξειδικεύει και να τροποποιεί συγκεκριμένους όρους του Οδηγού της Δράσης, με σκοπό την αποτελεσματική και απρόσκοπτη υλοποίηση της Δράσης, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με βασικούς όρους της Απόφασης προκήρυξης της Δράσης. Τυχόν τροποποιήσεις εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ» και η νέα έκδοση του Οδηγού αναρτάται στο σχετικό δικτυακό τόπο, ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com