Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE για επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT

Print Friendly, PDF & Email

Προσκλήσεις – Προκηρύξεις

Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια JEREMIE για επενδύσεις σε τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT)

To JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT-Information Communication Technologies) είναι xρηματοπιστωτικό προϊόν στα πλαίσια της πρωτοβουλίας JΕRΕΜΙΕ. Αφορά σε συγχρηματοδοτούμενα χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT – Information and Communication Technologies). Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Emporiki Bank με τραπεζικά κριτήρια.

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από την αξιολόγηση της εταιρίας, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η Τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

To JEREMIE-ICT απευθύνεται σε:

 • Επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για απόκτηση παγίων στοιχείων αλλά και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού
 • Επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την απόκτηση παγίων στοιχείων  τα οποία θα αφορούν σε δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες), κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς κλάδους:
  • Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT
  • Όλους τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας –πλην εξαιρέσεων– εφόσον θα επενδύσουν σε υποδομές του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση)
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Όροι και προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, … alt

Τι χρηματοδοτείται

Σκοπός δανείων
Για τις  επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT, ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

 • επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού κλπ.) και
 • αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κλπ). Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια) ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόστος.

Για τις Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων (που δεν ανήκουν στον κλάδο ICT), ο σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

 • επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή κάλυψη μόνο δαπανών εξοπλισμού παγίων πληροφορικής.
   

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από 25.000 έως 500.000 ευρώ.

Επιτόκιο
Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από την αξιολόγηση της εταιρίας,  τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η Τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για τα ποσοστά επιτοκίων, την περίοδο αποπληρωμής, τους επιμέρους όρους,  τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνoνται στις τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank.

Προϋπολογισμός

€ 180.000.000

 • Δημόσια Δαπάνη: 90  εκατ. ευρώ
 • Ιδιωτική Συμμετοχή: 90 εκατ. ευρώ

Για το εν λόγω προϊόν οι Τράπεζες που έχουν επιλεχθεί (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό (90 εκ. €), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.

Περίοδος υποβολής

από 1/1/2012 έως 30/10/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Πληροφορίες για τη σύνταξη του αιτήματος θα δίνονται από τα εκάστοτε υποκαταστήματα. Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE. Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάνει έως το 100% του σχεδίου, με βάση την αξιολόγηση της Τράπεζας.

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Υποκαταστήματα Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας, Emporiki Bank
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Τηλ
Alpha Bank: 801 11 3260000, 210 3260000 – Εθνική Τράπεζα: 181818 – Emporiki Bank: 801 11 11247, 210 6505000

(Visited 7 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com