Κ.Υ.Α. Aριθμ. 513.2/12/15.02.2012 Καθορισμός τέλους ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του Ειδικού Λογαρια

Print Friendly, PDF & Email

Καθορισμός τέλους ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.).

Aριθμ. 513.2/12

(ΦΕΚ Β΄ 340/15.02.2012)

Καθορισμός τέλους ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Tου άρθρ. 24 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14, που προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν.4029/2011(ΦΕΚ Α΄245), του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄35).

β. Της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε «Κώδικας φορολογία εισοδήματος» (προσδιορισμός εισοδήματος με βάση την τεκμαρτή δαπάνη) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄58).

γ. Της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄247), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).

δ. Του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ Α΄149).

ε. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).

στ. Της αριθμ. ΕΜ/2/03 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα» (ΦΕΚ Β΄2741).

ζ. Της αριθμ. Υ25/06−12−2011 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄2792).

2. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθμ. ΠΟΛ 1135/04−10−2010.

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός και διαδικασία είσπραξης του τέλους

1. Καθορίζουμε ανταποδοτικό τέλος, επί της βεβαίωσης ακινησίας ιδιωτικών σκαφών αναψυχής που χορηγούν οι Λιμενικές Αρχές, προς ενίσχυση των πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.Λ.Ο.Α.Ν.), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΟΣΟ

ΕΩΣ ΚΑΙ 07 ΜΕΤΡΑ.

10 ΕΥΡΩ

ΑΝΩ ΤΩΝ 07 ΜΕΤΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΜΕΤΡΑ.

20 ΕΥΡΩ

ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΜΕΤΡΑ.

40 ΕΥΡΩ

ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΜΕΤΡΩΝ.

100 ΕΥΡΩ

2. Για την απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου ανά κατηγορία σκάφους χρηματικού ποσού, οι Λιμενικές Αρχές που εκδίδουν την βεβαίωση ακινησίας, θα παραλαμβάνουν σχετικό παραστατικό κατάθεσης υπέρ του Ε.Λ.Ο.Α.Ν. σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε συγκεκριμένο Κ.Α.Ε. σε δημόσιο ταμείο. Εναλλακτικά, οι Λιμενικές Αρχές θα εισπράττουν το ανάλογο χρηματικό ποσό από τον ενδιαφερόμενο και θα εκδίδουν απόδειξη είσπραξης υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Ν.

3. Κάθε Λιμενική Αρχή θα τηρεί βιβλίο εσόδων υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν. και θα υποβάλλει σχετική μηνιαία αναφορά στην Διεύθυνση Χρηματικού Ελέγχου Δαπανών και Ασφάλισης Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Ο τρόπος τήρησης του βιβλίου εσόδων, η διαδικασία υποβολής και ελέγχου των αναφορών, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα θα καθοριστεί με διαταγές και εγκυκλίους του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Άρθρο 2

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com