Αριθμ. ΔΕΦΚ Γ 5001747 ΕΞ2012/11.01.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16−09−1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 187

Print Friendly, PDF & Email

Αριθμ. ΔΕΦΚ Γ 5001747 ΕΞ2012/11.01.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16−09−1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

Αριθμ. ΔΕΦΚ Γ5001747ΕΞ2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16−09−1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β΄) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 64 του Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16−09−1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/13−10−1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, για λόγους καλύτερης διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου αλλά και για την ελάφρυνση ορισμένων επιχειρήσεων από δυσανάλογο κόστος.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παρ. 2, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/ 22.04.2005).

4. Τα π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/07.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/05.11.2009).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16−09−1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/τ.Β΄/13−10−1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» ως ακολούθως:

1. Η περίπτωση ΑβΙ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή Εγγύηση ίση με το 10% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 300.000 ευρώ.

Προκειμένου για επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών το ελάχιστο όριο καθορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη και εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, θα παρέχεται πρόσθετη εγγύηση ίση με το 100% του ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλογεί στα αποθηκευμένα κάθε φορά με το καθεστώς αναστολής προϊόντα.».

2. Η περίπτωση Αε του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«ε. Προϊόντα που παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται από πρόσωπα που δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα σ’ αυτά

Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή αλκοολούχων και ενεργειακών προϊόντων εγγύηση ίση με το 5% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας του, με ελάχιστο όριο για τα αλκοολούχα προϊόντα οικονομικής εγγύησης 70.000 Ευρώ. Προκειμένου για φορολογική αποθήκη ζύθου το ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης περιορίζεται σε 20.000 Ευρώ ενώ για φορολογική αποθήκη ενδιάμεσων προϊόντων σε 10.000 Ευρώ.

II. Φορολογική αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή βιομηχανοποιημένων καπνών εγγύηση ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του, με ελάχιστα όρια τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ΑβΙ του παρόντος άρθρου.

III. Στην περίπτωση παραγωγών ή μεταποιητών βιομηχανοποιημένων καπνών και αλκοολούχων προϊόντων που έχουν προηγούμενη δραστηριότητα εκτός καθεστώτος αναστολής, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των παραγράφων ΑβΙ, ΑγΙ και ΑδΙ του παρόντος άρθρου.

IV. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει εγγύηση ίση με τα ελάχιστα κατά περίπτωση ανάλογα με το προϊόν ποσά, που προβλέπονται για τη φορολογική αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει.».

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com