Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ21230/3980/292/06.03.2012 Επέκταση εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφηση

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. Φ21230/3980/292/06.03.2012
Επέκταση εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10, Αθήνα

Πληροφορίες: 2131301322

Fax: 2103368012

Αθήνα, 6 /3/2012

Αρ. Πρωτ.: Φ21230/3980/292

ΠΡΟΣ: Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Πατησίων 54, 10682, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Επέκταση εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης»

ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 8 του Ν. 2042/14-5-92 (ΦΕΚ 75/τ.Α/92), «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις».

2. Η με Α.Π. ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/12-9-2001 (ΦΕΚ Β 1223/20-9-2001) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης “Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής (Υλισμικού, Λογισμικού, Δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών”.

3. Το Ν. 3655/3-4-2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008). Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

4. Το με Α. Π. 11555/3396/15-2-2012 έγγραφο του ΤΑΥΤΕΚΩ., με συνημμένο απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 139/9-2-2012 απόφασης του Δ.Σ.

Εγκρίνουμε για το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 60.000,00 € (εξήντα χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με την οποία υλοποιούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσθήκες στη βάση δεδομένων του πιλοτικού συστήματος για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, ώστε να καταστεί πρακτικώς δυνατή η συμμετοχή των συμβεβλημένων με το ΤΑΥΤΕΚΩ ιατρών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, έως ότου παραληφθεί και λειτουργήσει το κυρίως έργο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Στο κόστος της ανωτέρω προμήθειας περιλαμβάνεται η θέση σε ομαλή και πλήρη λειτουργία του απαιτούμενου εξοπλισμού πληροφορικής. Να εξασφαλιστεί η πλήρης τεχνική διαλειτουργικότητα μεταξύ των μερών του υπό προμήθεια εξοπλισμού και η συμβατότητα αυτού με τον υπάρχοντα μηχανογραφικό εξοπλισμό του Ταμείου. Να εξασφαλιστεί, επίσης, η συντήρηση του εξοπλισμού για ικανό χρονικό διάστημα μετά το πέρας της περιόδου εγγύησης.

Η εκτέλεση του έργου να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να διασφαλιστεί αυστηρά η νομιμότητα των σχετικών διαδικασιών.

Για την από επιτελικής πλευράς παρακολούθηση του έργου, ο ασφαλιστικός φορέας οφείλει να αποστείλει συμπληρωμένα τα αναφερόμενα στην απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αριθμό ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/12-9-2001 έντυπα Α και Β (σε ηλεκτρονική μορφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: yap@yap.gov.gr“>yap@yap.gov.gr, της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: informat@ggka.gr“>informat@ggka.gr.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us: