Αρ. Πρωτ. Δ14 1037081 ΕΞ 2012/06.03.2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης φορολογικής α

Print Friendly, PDF & Email

Αρ. Πρωτ. Δ14 1037081 ΕΞ 2012/06.03.2012
Χορήγηση άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Ν. Σαϊτάνης

Τηλέφωνο : 210 – 3647202-5

Fax : 210 – 3645413

E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr“>dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Αθήνα,

Αρ. Πρωτ: Δ14 1037081 ΕΞ 2012

ΠΡΟΣ: 1. Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων

Κηφισίας 32

Τ.Κ. 151 25 – Μαρούσι

2. Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας

Τέρμα Αγ. Νεκταρίου

Τ.Κ. 38 446

3. ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.

25ο χλμ ΠΕΟ

Βελεστίνου – Βόλου

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης φορολογικής αποθήκης του άρθρου 26 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Φ.Π.Α. (14ης)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000) όπως ισχύει.

2. Τις ΑΥΟ 1000887/2569/3/2.1.97, 1012790/1591/0014/3.2.1997 και 1107155/5809/1231/0014/14.10.97.

3. Την από 29.9.2011 αίτηση έγκρισης λειτουργίας και εκμετάλλευσης φορολογικής αποθήκης της επιχείρησης «ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094182687, καθώς και σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Β΄ Λάρισας.

4. Το με αριθ. πρωτ. 14682/20.12.2011 έγγραφο καθώς και το με αριθ. πρωτ 1273/26.1.2012 «Πρακτικό» της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η φορολογική αποθήκη, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης φορολογικής αποθήκης στην επιχείρηση «ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.».

5. Το γεγονός ότι η επιχείρηση «ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094182687 υπάγεται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων από 10.10.2011, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 καθώς και τις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. Δ6Α 1133675 ΕΞ 2011/23.9.2011 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας και εκμετάλλευσης φορολογικής αποθήκης στην επιχείρηση «ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε.» με αύξοντα αριθμ. πρωτ. Φ.Α. 1.12 /1.3.2012.

Άρθρο 2

Στην εν λόγω αποθήκη, που στεγάζεται σε κτίριο το οποίο βρίσκεται στο 25ο χλμ της Π.Ε.Ο. Βελεστίνου – Βόλου, θα αποθηκεύονται διάφορα αγαθά, τα οποία δεν υπάγονται σε Ε.Φ.Κ. του ν. 2960/01 και δεν προορίζονται να παραδοθούν στο στάδιο του λιανικού εμπορίου.

Άρθρο 3

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις της λειτουργίας της ανωτέρω φορολογικής αποθήκης καθώς και την παροχή εγγυήσεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές με τις φορολογικές αποθήκες Α.Υ.Ο..

Άρθρο 4

Ειδικά για τον προσδιορισμό του διοικητικού κόστους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. 1112591/ 6038/ 1500/ 0014/ 22.10.1997, ΠΟΛ. 1296.

Άρθρο 5

Τα αγαθά που αποθηκεύονται στην εν λόγω φορολογική αποθήκη δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο λιανικών πωλήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 7 του άρθρου 26 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                             ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

Συνημμένα: (Μόνο προς τη Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας Μαγνησίας), 71 σελίδες και 1 τοπογραφικό σχέδιο.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com