ΘΕΜΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/01.03.2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/18092) Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν

Print Friendly, PDF & Email

 Ο.Α.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/01.03.2012 (Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/18092)
Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΑΘΗΝΑ, 1/3/2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &                          ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ23/1/18092

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 11

Οργανισμός Ασφάλισης

Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ο.Α.Ε.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18                  ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

10432 ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ

ΤΗΛ. : 210 – 5285569

FAX : 210 – 5229840

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών»

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2518/7-11-2011 δημοσιεύθηκε η αρ. οικ. 26270/11/7-10-11 κοινή υπουργική απόφαση που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λoιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο.

Με την εν λόγω Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση) ρυθμίζεται συνολικά το θέμα των αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει διακρατικών συμφωνιών, οι οποίες έχουν κυρωθεί με νόμο και συνεπώς από την 7/11/11 (ημερομηνία δημοσίευσης της Κ.Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) καταργούνται οι αριθμ. οικ. 12760/06/6-7-2006 (ΦΕΚ 881 Β΄) και οικ. 17136/09/2-7-2009 (ΦΕΚ 1372 τ.Β΄) κοινές υπουργικές αποφάσεις. Όπως ορίζεται στην προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση, χορηγείται άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι απασχολούνται ως νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντές, στελέχη και λοιποί εργαζόμενοι σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.

Οι ανωτέρω μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 131/06 άρθρο 4 παρ. 1, δηλαδή από:

α) τον έτερο των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και από τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα,

β) τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτό, για δε τα τέκνα του ετέρου συζύγου στο σύζυγο αυτόν.

Η άδεια διαμονής που χορηγείται στα μέλη λήγει με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για χρονικό διάστημα ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται με ειδική θεώρηση εισόδου στη χώρα και στη συνέχεια τους χορηγείται άδεια διαμονής με βάση την παραπάνω υπουργική απόφαση.

Συνεπώς, υπήκοοι τρίτων χωρών που θα είναι εφοδιασμένοι με την εν λόγω άδεια διαμονής, εφόσον έχουν με τις αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες ανεξάρτητη σχέση παροχής υπηρεσιών ή ανάθεση έργου ή είναι στελέχη τους εγγράφονται στα Μητρώα ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, μετά από τον έλεγχο των συμβάσεών τους και των λοιπών δικαιολογητικών εγγραφής, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ80000/7228/308/14-9-06).

Οι λοιποί εργαζόμενοι στις εν λόγω εταιρείες, εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία θα απευθύνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως αρμόδιο φορέα ασφάλισής τους.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.

Ακριβές Αντίγραφο                                                          Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

(Visited 4 times, 1 visits today)
Please follow and like us: