Υπ. Εργασίας Αριθμ. Φ. 10034/32110/550/16.02.2012 Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α έτους

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αριθμ. Φ. 10034/32110/550/16.02.2012
Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α έτους 2012.

Αριθμ. Φ. 10034/32110/550

Αναπροσαρμογή Ασφαλιστικών Κατηγοριών Ο.Γ.Α έτους 2012.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ/γματος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/ 1997 (ΦΕΚ Α΄ 15), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρ. 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/ 1997 (Α΄ 15) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115 ) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 (Β΄ 2234) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 1350/ΕΗΔ1/1−12−2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

7. Το με Αριθμ. 30647/150/16.12.2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

8. Το γεγονός ότι, για το έτος 2012 δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, από δε το έτος 2013 θα προκληθεί αύξηση της κρατικής συμμετοχής, η οποία θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 2141 του ΟΓΑ «Κρατική Συμμετοχή για Κύρια Ασφάλιση» και ο ΟΓΑ λόγω και της αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του θα εμφανίζει παράλληλα ετήσια αύξηση εσόδων,

αποφασίζουμε:

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15/τ. Α΄), και της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ. Α΄) όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται από 1.1.2012 κατά ποσοστό 5%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

(Visited 6 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com