Υπ. Πολιτισμού Αριθ. 17607/29.12.2011 Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργικής τακτοποίησης

Print Friendly, PDF & Email

Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων.

Αριθ. 17607

Παράταση προθεσμιών καταβολής τέλους λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθ. 1, παράγραφος 6 του ν.3766/2009 «Λειτουργική τακτοποίηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α).

2. Το άρθρ. 25 του ν. 3878/2010 «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 161/Α).

3. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Το ν. 3270 /2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α).

5. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α).

6. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α).

7. Το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α).

8. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 35/Α)

9. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

10. Την με αρ. 3817/26.03.2010 απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, «Τέλος λειτουργικής τακτοποίησης τουριστικών καταλυμάτων» (ΦΕΚ 392/Β) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 13347/01.11.2010 (ΦΕΚ 1769/Β) και 8914/27.06.2011 (ΦΕΚ 1597/Β) αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

11. Την υπ’ αρ. 121479/14.12.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Γ. Νικητιάδη» (ΦΕΚ 2820/τ.Β).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Την παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 1 της με αρ. 3817/06.04.2010 απόφασης Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού [ΦΕΚ Β 392], όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 της με αρ. 13347/1.11.2010 (ΦΕΚ Β 1769) απόφασης Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και την παρ. 1 της με αρ. 8914/27.06.2011 [ΦΕΚ Β 1597] όμοιας απόφασης για την καταβολή του τέλους λειτουργικής τακτοποίησης της παρ. 6 του άρθρ. 1 του ν. 3766/2009, ως εξής:

α. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 30.04.2012

β. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31.07.2012

γ. Η τρίτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30.09.2012

2. Δόσεις που καταβλήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής κατά τα οριζόμενα στη με αρ. 3817/6.4.2010 απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού και στις με αρ. 13347/1.11.2010 και 8914/27.06.2011 αποφάσεις Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, συνυπολογίζονται στο συνολικό καταβλητέο ποσό και δεν επιστρέφονται.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 3817/06.04.2010 απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

(Visited 7 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com