Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 2.3449/οικ.6.960/16.02.2012 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 2.3449/οικ.6.960/16.02.2012
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» Άξονας Προτεραιότητας 01 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΦΔ Ε.Π. «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ

ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ»

Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Πληροφορίες:

Οικονομάκος Παναγιώτης

Τζαβίδη Σπυριδούλα

Τηλέφωνο : 210-5201200

Fax : 210-5241311

E-mail: eydanad@mou.gr“>eydanad@mou.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Αθήνα, 16-02-2012

Α.Π.: 2.3449/οικ.6.960

Κωδικός Πρόσκλησης: 04

Προς:

1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΥΕ)

Κοραή 4, 105 64, Αθήνα

Υπόψη: Προϊσταμένης κας Μ.

Ακαντζηλιώτου

2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νίκης 4, 10248, Αθήνα

Υπόψη: Προέδρου κου Χ. Σπίρτζη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01

ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤOYNΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/τ.Α/22-04-2005») «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α/3.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 118267/14-12-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΦΕΚ 1595/Β/29-12-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 399/3-9-2001 (ΦΕΚ 1155/Β/5-9-2001), 103466/15-5-2003 (ΦΕΚ 631/Β/21-5-2003), 220219/21-1-2004 (ΦΕΚ 101/Β/23-1- 2004) και 222999/8-7-2005 (ΦΕΚ 1157/Β/19-8-2005) ΚΥΑ.

4. Την αριθμ. 25253/2235/7-4-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 603/τ.Β/8-4-2008) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. αριθμ. 118267/14-12-2000 Κ.Υ.Α. Σύστασης και Λειτουργίας της ΕΥΔ του Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ’’, και η οποία, με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

5. Την με αριθ. πρωτ. C(2008) 6479/03.11.2008 Απόφαση Έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007GR051RV001) του Αποθεματικού Απροβλέπτων.

6. Την αριθμ. 80028/27-3-2002 (ΦΕΚ 377/Β/27-03-2002) εξουσιοδοτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 5898/28, 24-3-2010 απόφαση σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εξουσίας έκδοσης Διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων».

7. Τη με αρ. πρωτ. 15980/Δ1.5161/01−09−2011 (ΦΕΚ 295/Υ.Ο.Δ.Δ./01-09-2011) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με το διορισμό της Γενικής Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων

8. Την αριθμ. 30182/ΕΥΣ 4441/12-7-2010 (ΦΕΚ 1094/Β/20-06-2010) εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

9. Την με αριθμό C/2007/5534/12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

10. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7-9-2009 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΟΙΟ.

11. Την αριθμ. 1.5188/οικ.3.968 Τροποποίηση (ΦΕΚ 915/Β/20-05-2011) της με αριθμό οικ. 55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».

12. Την αριθ. πρωτ. 37156/18953/20.05.2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 107900/12.04.2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 599/21.5.2001) ως ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» και ειδικότερα, τα άρθρα 1, εδάφιο 3 «για τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ ως δικαιούχος φορέας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» και 3 «για τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ σχετικά με την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού» της αριθ. πρωτ. 37156/18953/20.05.2008 ΚΥΑ.

13. Την από 10 Ιουνίου 2010 Απόφαση της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων.

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4/9-5-2011 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή του Σχεδίου Δράσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων, σε δράση της πλήρους ενεργοποίησης του ΕΠΕΑΑ.

15. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας υπ΄αριθμ. 9.16031/Οικ.3.2815 (ΦΕΚ Β 1999/15.9.2009) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)».

16. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπ΄ αριθμ. 111384 (ΦΕΚ Β΄ 616/19.05.2003) «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης»

17. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπ΄αριθμ. Οικ 110327 (ΦΕΚ Β΄ 230/21.02.2005) «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 της ΥΑ 9.16031/Οικ.3.2815/ 10-15.9.2009 (ΦΕΚ Β΄1999/15.9.09).

18. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας υπ΄αριθμ 113172 (ΦΕΚ Β΄ 1593/17.11.2005) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Δικαιούχους Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων, με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (TRAINING VOUCHER).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης σε θέματα που αφορούν προγράμματα τεχνικής παιδείας και ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ άλλων, θα προτείνει το αντικείμενο κατάρτισης το οποίο θα στοχεύει στην κατάρτιση ανέργων για την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, προκειμένου οι εν λόγω πράξεις να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα 1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αποθεματικό Απροβλέπτων». Παράλληλα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (TRAINING VOUCHER).

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ) θα προβαίνει στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι να κατευθύνει ανέργους του οικοδομικού κλάδου σε μια διαδικασία συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αναβάθμισης εργασιακών δεξιοτήτων με αντικείμενο την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων της χώρας με στόχο τη βελτίωση των όρων επαγγελματικής ένταξης και ανέλιξης αυτών.

Ως επιμέρους στόχοι της παρούσας Δράσης ορίζονται οι ακόλουθοι:

– Απόκτηση από άνεργους τεχνίτες του οικοδομικού κλάδου των απαιτούμενων γνώσεων και τεχνικών συναφών με την ειδικότητά τους

– Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των άνεργων τεχνιτών του οικοδομικού κλάδου

– Η ένταξη και επανένταξη τους στην αγορά εργασίας σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο εργασιακό περιβάλλον όπου υπάρχουν νέα δεδομένα σε ότι αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας.

– Η πολύπλευρη και ποιοτική ενίσχυση των απασχολουμένων στον οικοδομικό κλάδο

– Η συνακόλουθη μείωση της ανεργίας των τεχνιτών του οικοδομικού κλάδου

– Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας της εν λόγω ομάδας στόχος

– Η ένταξη των όρων της «πράσινης ανάπτυξης» σε ένα κλάδο που πλήττεται από τα υψηλά ανεργίας και έλλειψη επικαιροποιημένης γνώσης.

1. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΕΙΚΤΕΣ

1.1 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες, κατηγορίες πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1.1__

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ

ΚΩΔ.

14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

1001/1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τομέακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης

ΚΩΔ.

01

ΣΤΟΧΟΣ:

ΣΥΓΚΛΙΣΗ (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)

ΚΩΔ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Υλοποίηση έργων και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας

ΚΩΔ.

66

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ:

Προγράμματα κατάρτισης για την αντιμετώπιση κλαδικών κρίσεων στην αγορά εργασίας

ΚΩΔ.

01.66.01.01.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΚΩΔ.

22

Πίνακας 1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ

ΚΩΔ.

14

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

1001/1

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:

Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τομέακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης

ΚΩΔ.

01

ΣΤΟΧΟΣ:

ΣΥΓΚΛΙΣΗ (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)

ΚΩΔ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Υλοποίηση έργων και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας

ΚΩΔ.

66

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ:

Προγράμματα κατάρτισης για την αντιμετώπιση κλαδικών κρίσεων στην αγορά εργασίας

ΚΩΔ.

01.66.02.01.01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΚΩΔ.

22

1.2 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

(α) Ειδικοί Στόχοι

1. Πρόσβαση στην απασχόληση και διατήρηση στην αγορά εργασίας του ενεργού πληθυσμού των περιοχών/τομέων που πλήττονται, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και ολοκληρωμένων σχεδίων απασχόλησης τοπικού χαρακτήρα – Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

(β) Δείκτες Παρακολούθησης

Πίνακας 2.1 (Άξονας προτεραιότητας 01)

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αριθμός Ανέργων που ωφελούνται από τη Δράση

ΑΡΙΘΜΟΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Η συγχρηματοδοτούμενη1 δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά κατά θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως:

Πίνακας 2.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τομεακών κρίσεων που συνδέονται με την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή με τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εμπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για μεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης

Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη

(1)

(2)

(3)

1

Υλοποίηση έργων και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας / Προγράμματα κατάρτισης για την αντιμετώπιση κλαδικών κρίσεων στην αγορά εργασίας, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (01.66.01.01.01)

4.684.881, 00 €

Υλοποίηση έργων και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας / Προγράμματα κατάρτισης για την αντιμετώπιση κλαδικών κρίσεων στην αγορά εργασίας, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (01.66.02.01.01)

1.985.119, 00 €

ΣΥΝΟΛΟ

6.670.000,00 €

1 όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής

2.2 Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31-12-2013. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την προαναφερόμενη ημερομηνία.

3.2 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε’ “Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007” της με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/ΦΕΚ540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως την 30 η Μαρτίου 2012.

4.2 Ως προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται συνολικά το ποσό των 6.670.000 ΕΥΡΩ.

4.3 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr/

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, διατίθεται από την ΕΥΔ (Κοραή 4, 105 64, Αθήνα) και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr/ . Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου

(iv) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ

4.4 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, τις ώρες 9.00’ – 14.00’ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή πρότασης από τον υποψήφιο δικαιούχο σύμφωνα με τις ανωτέρω απαιτήσεις του κεφαλαίου 4 η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. « ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ».

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Ε.Π. « ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΑΠΡΟΒΛΈΠΤΩΝ». Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» κριτήρια τα οποία και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση.

Άμεση Αξιολόγηση

Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ΕΥΔ.

Η ειδικότερη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Η ΕΥΔ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

5.3 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης.

5.4 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης

Κοινοτικών & Άλλων Πόρων. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr/.

5.5 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

6.1 Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:

(i) Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση, την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

(ii) Να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

(iii) Να αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

(iv) Να αποδέχεται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(v) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(vi) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

(vii) Να τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών των πράξεων σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

(viii) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ix) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

(x) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Οικονομάκο Παναγιώτη και την κα Τζαβίδη Σπυριδούλα, τηλέφωνο 210-5201200, e-mail: eydanad@mou.gr“>eydanad@mou.gr .

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.epanad.gov.gr/ . Ο εν λόγω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΑΛΛΑΠΟΡΤΑ

Συνημμένα :

(i) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03- 2008 (ΦΕΚ 540/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει

(ii) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης

(iii) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης

(iv) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

(v) Κριτήρια Επιλογής πράξεων

(vi) Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων

(Visited 15 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com