Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Print Friendly, PDF & Email

Προσκλήσεις – Προκηρύξεις

    Ενέργειες
  

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών
Αναμένεται
Προσθήκη στις Προκηρύξεις μου

Ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οδηγούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας αυτής.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

    Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.
    Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-επιχειρήσεων  που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.
    Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
    Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”
Εκχωρείται από
ΕΠ “Αττικής” , ΕΠ “Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου” , ΕΠ “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου” , ΕΠ “Μακεδονίας – Θράκης”
Είδος ενίσχυσης

Οικονομική Ενίσχυση – Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα
Τομείς ενδιαφέροντος
Υπηρεσίες – Εμπόριο , Μεταφορές
Κατηγορία δικαιούχων

Νέοι

Άλλοι
Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (Δείτε αναλυτικά στους Όρους και προϋποθέσεις καθώς και στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος).
Όροι και προϋποθέσεις
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάμενες Μεσαίες, …
Τι χρηματοδοτείται

 Δαπάνες σύμφωνα με τον Κανονισμό De Minimis:

    Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης.
    Επενδύσεις σε πάγια:
        Μετασκευή – διασκευή φορτηγών αυτοκινήτων
        Εξοπλισμός φόρτωσης – εκφόρτωσης, ράφια κλπ.
        Εξοπλισμός συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχημάτων
        Εξοπλισμός πρατηρίου υγρών καυσίμων (επιλέξιμη για αποκλειστική και μόνο χρήση των οχημάτων της επιχείρησης)
    Αγορά αγοράς οικοπέδου.
    Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας.
    Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ.
    Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα – Ενοικίαση οικοπέδου σε
    περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους.
    Άϋλες δαπάνες (συνολικά):
        Δαπάνες εκπαίδευσης και πιστοποίησης
        Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις
        Δαπάνες συμβούλων και συμβουλευτικών υπηρεσιών:
        – Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου
        – Εκπόνηση μελετών και ερευνών
        – Δημιουργία – κατασκευή διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά
        – Παροχή υπηρεσιών για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε e-marketplaces και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου
        – Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, Περιβάλλοντος, κ.α.)

Δαπάνες σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (άρθρα 14, 19, 40):

    Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση.
    Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου (άρθρο 19).
    Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜεΑ) κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40).
    Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος) για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (άρθρο 14) π.χ. ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής – διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης, αλλαγής νομικής μορφής, αλλαγή έδρας κλπ.)

Για παραδείγματα-σενάρια χρηματοδοτικού σχεδίου, δείτε το Παράρτημα Ι στα Σχετικά Αρχεία.
Για την αναλυτική παρουσίαση των επιλέξιμων δαπανών, δείτε το Παράρτημα ΙΙ στα Σχετικά Αρχεία.
Προϋπολογισμός

€ 30.000.000

Αναλυτικά:

    ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»: 9.250.000€
    ΠΕΠ Αττικής: 6.000.000€
    ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Κεντρική Μακεδονία): 9.000.000€
    ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (Δυτική Μακεδονία): 750.000€
    ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα): 4.500.000€
    ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο): 500.000€

Περίοδος υποβολής

από 20/2/2012 έως 20/3/2012

Σχετικά αρχέια

1.Οδηγος

2.Απόφαση

3.Παράρτημα

Περισσότερα τηλ 700-700-4805 κ.Νταχρή ή κ.Ζώης.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com