Υπ. Περιβάλλοντος Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012 Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγετ

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Περιβάλλοντος Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.01.2012
Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262

(ΦΕΚ Β΄ 97/31.01.2012)

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 8) και ιδίως τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 27Α.

2. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 129) και ιδίως του άρθρου 14 παρ. 3 όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 144).

3. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” (Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

5. Το π.δ. 381/1989 “Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας” (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (Α΄ 154), 134/2005 (Α΄ 193), 54/2006 (Α΄ 58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 “Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης” (Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 “Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού” (Α΄ 85).

6. Τα π.δ. 185/2009 (Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221) και 24/2010 (Α΄ 56), καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 (Β΄2234) και το π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243).

7. Την υπ’ αριθμ. 2/2012 Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

8. Τη διείσδυση των φωτοβολταϊκών σταθμών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, το βαθμό επίτευξης των εθνικών στόχων διείσδυσης των Α.Π.Ε. και την επιβάρυνση του καταναλωτή στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κατάστασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα:

Διασυνδεδεμένο

Μη Διασυνδεδεμένο

Α

Β

Γ (ανεξαρτήτως ισχύος)

>100 kW

<=100 kW

2012 Φεβρουάριος

292,08

328,60

328,60

2012 Αύγουστος

271,64

305,60

305,60

2013 Φεβρουάριος

252,62

284,20

284,20

2013 Αύγουστος

234,94

264,31

264,31

2014 Φεβρουάριος

218,49

245,81

245,81

2014 Αύγουστος

203,20

228,60

228,60

Για κάθε έτος ν από το 2015 και μετά

1,3xμΟΤΣν−1

1,4xμΟΤΣν−1

1,4xμΟΤΣν−1

μΟΤΣν−1: Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος ν−1.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 αφορά σε συμβάσεις πώλησης για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύναψης σύμβασης με πλήρη φάκελο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Visited 4 times, 1 visits today)
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com