Υπ. Υγείας Αριθμ. ΔΥΓ3[α] /οικ.3222/10.01.2012 Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3

Print Friendly, PDF & Email

Υπ. Υγείας Αριθμ. ΔΥΓ3[α] /οικ.3222/10.01.2012
Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948 (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011).

Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.3222

Τροποποίηση του άρθρου 3 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948 (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Το Ν.Δ. 96/73, και ιδίως το άρθρ. 17, όπως ισχύει σήμερα.

3. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11−5−46 Ν.Δ. «Περί Αγορανομικού Κώδικος» (ΦΕΚ 298/Α΄/1946), όπως ισχύει σήμερα.

4. Το ν. 3408/2005, άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α΄/2005), όπως ισχύει σήμερα.

5. Το ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/2010), όπως ισχύει σήμερα.

6. Το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχείο 36 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄/2020) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

7. Το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3840/10.

8. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α΄/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει σήμερα.

9. Το άρθρο 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις».

10. Τα άρθρα 39 και 40 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/ Α΄/2011).

11. Το άρθρο 38 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/2011) περί Καθορισμού ποσοστού κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης.

12. Το άρθρο 32 του ν. 1316/1983 περί Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας κ.λπ.

13. Την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948 «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε, τα κάτωθι:

Το άρθρ. 3 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ. 128948 (ΦΕΚ 2785/τ.Β΄/2011) τροποποιείται ως εξής:

Εκπτώσεις

1. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής χωρίς περιορισμό μόνο στο Δημόσιο, τα Κρατικά νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 37 του Ν. 3918/2011 και στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν πρόσθετη έκπτωση επί της χονδρικής τιμής μέχρι 5% για τα ΜΗΣΥΦΑ και μέχρι 3% για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα, προς τους φαρμακεμπόρους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς καθώς και στις ιδιωτικές κλινικές άνω των 60 κλινών στις οποίες λειτουργεί φαρμακείο, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης. Την ίδια έκπτωση μπορούν να παρέχουν στα φαρμακεία και οι φαρμακέμποροι και οι συνεταιρισμοί, με την προϋπόθεση αναγραφής στο τιμολόγιο πώλησης.

3. Η υπέρβαση του ορίου των εκπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, έχει ως συνέπεια εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα, την άμεση μείωση της τιμής του φαρμάκου σε ποσοστό ανάλογο της επί πλέον έκπτωσης που χορηγείται. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπουργική απόφαση ΔΥΓ3(α)/ οικ. 128948 (ΦΕΚ 2785/Β΄/2011).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us: