Αριθ. 58996/30.12.2011 Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς

Print Friendly, PDF & Email

Αριθ. 58996/30.12.2011
Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του ν. 3908/2011, για το έτος 2011.

Αριθ. 58996

(ΦΕΚ Β΄ 3215/30.12.2011)

Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του ν. 3908/2011, για το έτος 2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 9 παρ. 3, 10 παρ. 2 και 13 παράγραφους 1 περ. δ, 5 και 6 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ Α− 8).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).

5. Το άρθρ. 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ Α−147).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−243).

7. Την υπ’ αριθ. 51116/3184/25−11−2011 απόφαση περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β−2741).

8. Την αριθ. 17296/19−04−2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του ν. 3908/2011 για το έτος 2011» (ΦΕΚ Β−653).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 του ν. 3908/2011 εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων – κοινών δράσεων, οι οποίες μεμονωμένες ή συνδυαστικά,

i. είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων,

ii. είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,

iii. ή συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

2. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης οφείλουν να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τομείς ή κλάδους της Οικονομίας που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρ. 2 του ν. 3908/2011 ή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Οι επιχειρήσεις αυτές είναι δυνατόν να ανήκουν:

i. σε διαφορετικούς κλάδους, που ενσωματώνουν υποστηρικτικές και συμπληρωματικές στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες, ή

ii. σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια παραγωγική αλυσίδα ή

iii. στον ίδιο κλάδο.

3. Τα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από

– δέκα (10) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης ή

– πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας.

Σε περίπτωση που οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων στην Κοινοπραξία προσδιορίζεται κατά αντιστοιχία των ανωτέρω δύο περιπτώσεων με βάση τους Νομούς στους οποίους υλοποιείται το μεγαλύτερο τμήμα των επενδυτικών δαπανών ήτοι δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του επιλέξιμου κόστους.

4. Στην Κοινοπραξία που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο δύνανται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Δυνατότητα συμμετοχής στην Κοινοπραξία, με ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%), έχουν και ημεδαπά ή αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Στην Κοινοπραξία δύνανται να συμμετέχουν με ποσοστό έως 10% και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Επιμελητήρια, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, κ.ά.

6. Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση κοινής υποδομής, οι επιχειρήσεις−μέλη της Κοινοπραξίας, οφείλουν, εφόσον αυτό υπαχθεί, να συστήσουν εμπορική εταιρεία ή συνεταιρισμό με μετόχους – εταίρους τα μέλη της Κοινοπραξίας, εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θα συνιστά εφεξής το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

7. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους του φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις του Παραρτήματος I του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία.

8. Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία). Ειδικότερα το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληροί εναλλακτικά ή συνδυαστικά είτε τους ειδικούς όρους για επενδυτικές ενισχύσεις και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση (άρθρο 13 του Κανονισμού) όπως εξειδικεύονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας απόφασης, ή τους όρους για τη χορήγηση δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (άρθρ. 26 του Κανονισμού), για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 26 του Κανονισμού), για δαπάνες για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31 του Κανονισμού) και δαπάνες για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 31 του Κανονισμού)

Άρθρο 2

Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τα σχήματα συνέργειας − δικτύωσης, όπως ενδεικτικά:

i. κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών

ii. δράσεις ελέγχου ποιότητας,

iii. δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων

προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών,

iv. κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου,

v. κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας,

vi. συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.

Άρθρο 3

Ενισχυόμενες δαπάνες

1. Οι ενισχύσεις που παρέχονται στα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της παρούσας απόφασης αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:

α. Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα:

• Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,

• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της,

• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση,

β. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

2. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει έργα για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι, κατά περίπτωση, και οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

γ. Το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους προς ΜΜΕ, εφόσον δεν αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων,

δ. Το κόστος μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για την πρώτη συμμετοχή ΜΜΕ σε συγκεκριμένη έκθεση,

ε. Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, και ειδικότερα η εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη και απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως ορίζονται στο άρθρ. 5 της υπ’ αριθ. 17297/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20−4−2011),

3. Για την έναρξη υλοποίησης των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 α του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.

Άρθρο 4

Είδος, ανώτατα ποσά και ποσοστά ενισχύσεων

1. Είδη Ενισχύσεων. Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Συνέργειας και Δικτύωσης παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, και

β. Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε καταβαλλόμενων δόσεων,

2. Ποσοστά Ενισχύσεων.

α. Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, παρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

β. Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, παρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 με τη μορφή επιχορήγησης Το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών.

γ. Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, παρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης . Το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

i. στις ενισχύσεις για εφαρμοσμένη έρευνα, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων δαπανών, προσαυξανόμενο κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ, και

ii. στις ενισχύσεις για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας από ΜΜΕ, το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις.

Άρθρο 5

Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων

1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύωσης υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 30η Ιανουαρίου έως 30η Μαρτίου 2012.

2. Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων κατατίθενται :

α. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας,

β. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

3. Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων – Ελάχιστο/μέγιστο κόστος − Χρηματοδοτικό Σχήμα.

α. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια, κατά το μέρος που υπάγεται στις Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση, πρέπει, ως προς το περιεχόμενό τους, να πληρούν τους όρους της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.

β. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το μέγιστο στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

γ. Η χρηματοδότηση του συμβατικού κόστους, κατά το ποσό που δεν καλύπτεται από επιχορήγηση, πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνειο από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κ.λ.π.) Από το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, ποσό ίσο με το 25% του επιλέξιμου κόστους δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία κρατική ενίσχυση.

Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον ένα μέλος της Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική χρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του επιλέξιμου / ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου,.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδοτηθεί και με ιδία συμμετοχή κατά τα οριζόμενα στο ν. 3908/2011 και το ΠΔ 35/2011 παρέχονται επιπλέον βαθμοί στα κριτήρια αξιολόγησης.

4. Χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση κοινής υποδομής, η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού και η νόμιμη λειτουργία του. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων από καθένα μέλος της Κοινοπραξίας, η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θεωρείται ότι συντελέστηκε εφόσον ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και πιστοποιείται η νόμιμη λειτουργία της επιμέρους δράσης και του τελευταίου μέλους της Κοινοπραξίας.

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά, προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

1. Τα δικαιολογητικά και τα τεχνοοικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των σχημάτων συνέργειας και δικτύωσης στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύωσης καθορίζονται στο Παράρτημα II, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Οι προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού σχεδίου, η μη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό του, είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 του ν. 3908/2011, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της παρούσης απόφασης.

3. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα IΙΙ, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το σύνολο των βαθμών των κριτηρίων του Παραρτήματος IΙΙ ανέρχεται στους 100 βαθμούς και η βάση ορίζεται στους 40 βαθμούς.

Άρθρο 7

Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων

Για την αξιολόγηση, έγκριση και τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α΄/14−4−2011).

Άρθρο 8

Καταβολή ενισχύσεων

1. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης, μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, προκαταβολής που ανέρχεται σε ποσοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκαταβολή αποτελεί μέρος τής συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.

2. Ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης πραγματοποιείται κατ΄ αναλογία του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 35/2011 (Α−88).

Άρθρο 9

Αποχώρηση μέλους από την Κοινοπραξία

Εάν, μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ορισμένο μέλος αποχωρήσει από την Κοινοπραξία, τότε υφίσταται είτε η δυνατότητα υποκατάστασης του μέλους αυτού από νέο μέλος το οποίο εισέρχεται στην Κοινοπραξία ή την εταιρία/συνεταιρισμό που θα συσταθεί από τα μέλη και θα υποκαταστήσει το εξερχόμενο μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, είτε τα εναπομείναντα μέλη της Κοινοπραξίας δύνανται να δηλώσουν από κοινού και αλληλεγγύως την ανάληψη των υποχρεώσεων του εξερχόμενου μέλους. Εναλλακτικά, τα εναπομείναντα μέλη της Κοινοπρα ξίας δύνανται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τροποποιημένο κοινοπρακτικό έγγραφο στο οποίο θα δηλώνεται το μέλος της Κοινοπραξίας το οποίο θα αναλάβει το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του εξερχόμενου μέλους. Τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης εκ μέρους του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο μέλος ή τα εναπομείναντα μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής.

Άρθρο 10

Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την ενεργοποίηση του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης της Συνέργειας και Δικτύωσης εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις του ν. 3908/2011 και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

(Visited 5 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com