Κ.Υ.Α. Αριθ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28287/12.12.2011 Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτ

Print Friendly, PDF & Email

Κ.Υ.Α. Αριθ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28287/12.12.2011
Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε..

Αριθ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28287

(ΦΕΚ Β΄ 3005/28.12.2011)

Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α΄129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 25 παρ. Α.2, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε παρ. Α.3 με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν.3851/2010 και στη συνέχεια με το άρθρο 24 παρ. 6 του ν.3983/2011 (ΦΕΚ Α΄ 144).

2. Τις διατάξεις του ν.2539/1997 (ΦΕΚ Α΄244) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

3. Τις διατάξεις του ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

5. Τις διατάξεις του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 182) και ειδικότερα το άρθρο 29 αυτού.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

7. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154), 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 193), 54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58) σε συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

8. τα π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) και 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56), καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) και το π.δ. 110/2011 (Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 243).

9. Την υπ’ αριθμ. 52306/25.11.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄2741).

10. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ύψος και Προέλευση της Πίστωσης

Ποσά ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. αξίας πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται στους κατόχους Άδειας Προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων, όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε., με σκοπό να πιστωθούν οι οικιακοί καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι της πίστωσης

Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και, ελλείψει της συγκεκριμένης διοικητικής υποδιαίρεσης, στους οικιακούς καταναλωτές των γεωγραφικά αντίστοιχων Δήμων ή Κοινοτήτων του ν.2539/1997. Τυχόν υπόλοιπα των ανωτέρω πιστώσεων επιμερίζονται αναλογικά ανά παροχή στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων ή Κοινοτήτων του ν.2539/1997, στους οποίους ανήκουν γεωγραφικά οι ανωτέρω Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες.

Άρθρο 3

Μεθοδολογία απόδοσης των πιστώσεων στους κατόχους Άδειας Προμήθειας

1. Τα ποσά του Άρθρου 1 συγκεντρώνονται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο αρμόδιος Διαχειριστής, προκειμένου να αποδοθούν, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, στους κατόχους Άδειας Προμήθειας, οι οποίοι προμήθευαν κατά το προηγούμενο έτος τους δικαιούχους της πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 2.

2. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., που εκδίδεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, ορίζεται μία τεκμαρτή μοναδιαία πίστωση σε €/MWh για οικιακούς καταναλωτές, ως η μέση χρέωση που προκύπτει από την εφαρμογή του δημοσιευμένου κατά το προηγούμενο έτος τιμολογίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για οικιακό τριφασικό καταναλωτή, συμφωνημένης ισχύος 25kVA χωρίς χρονοχρέωση και με κατανάλωση 2.000kWh ανά τετράμηνο, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη Χρήση του Συστήματος, τη Χρήση του Δικτύου, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και το Ειδικό Τέλος της παραγράφου 3.γ του άρθρου 40 του ν.2773/1999, που ενσωματώνονται στο τιμολόγιο προμήθειας.

3. Ορίζεται ως ετήσια τεκμαρτή κατανάλωση έκαστου δικαιούχου οικιακού καταναλωτή, το σύνολο της ετήσιας κατανάλωσής του, μέχρι του ορίου των 3.500kWh, βάσει των εκδοθέντων εκκαθαριστικών λογαριασμών του προηγούμενου έτους.

4. Για τον επιμερισμό των πιστώσεων μεταξύ των κατόχων Άδειας Προμήθειας, για την αντίστοιχη περίοδο εκπροσώπησης, από τον αρμόδιο Διαχειριστή υπολογίζεται ξεχωριστά ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, η αξία της ετήσιας τεκμαρτής κατανάλωσης του συνόλου των δικαιούχων καταναλωτών, ως το γινόμενο της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης επί την ετήσια τεκμαρτή κατανάλωση του συνόλου των δικαιούχων καταναλωτών της κοινότητας και

α) στην περίπτωση που η αξία αυτή υπερβαίνει την πίστωση του Άρθρου 1, οι πιστώσεις αυτές επιμερίζονται αναλογικά μεταξύ των κατόχων Άδειας Προμήθειας με βάση την ετήσια τεκμαρτή κατανάλωση των πελατών τους,

β) στην περίπτωση που η αξία αυτή υπολείπεται της πίστωσης του Άρθρου 1, τότε οι πιστώσεις που αποδίδονται στους κατόχους Άδειας Προμήθειας υπολογίζονται ως το γινόμενο της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης επί την αντίστοιχη ετήσια τεκμαρτή κατανάλωση του συνόλου των δικαιούχων πελατών τους.

γ) Τα αδιάθετα υπόλοιπα μέχρι το ποσό της πίστωσης του Άρθρου 1, που προκύπτουν στην ανωτέρω περίπτωση

β), αποδίδονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους από τον αρμόδιο Διαχειριστή, στους κατόχους Άδειας Προμήθειας των οικιακών καταναλωτών των Δήμων ή Κοινοτήτων του ν.2539/1997 και σύμφωνα με το Άρθρο 2 αναλογικά, με βάση το πλήθος των παροχών οικιακής χρήσης των πελατών που εκπροσωπούσαν στις 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους.

δ) Αν ο σταθμός είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων της μίας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, τα ποσά της πίστωσης επιμερίζονται σε αυτές, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή, προκειμένου για υδροηλεκτρικό σταθμό με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) MWe, ανάλογα με το μήκος του τμήματος του αγωγού που είναι εγκατεστημένο στην περιοχή κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.

Σε δήμους όπου δεν υπάρχει η διοικητική υποδιαίρεση της δημοτικής – τοπικής κοινότητας, οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α. του ν.2539/1997.

Άρθρο 4

Απόδοση των πιστώσεων στους τελικούς δικαιούχους

1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά το Άρθρο 3, οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας πιστώνουν άμεσα τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές με την έκδοση του πρώτου λογαριασμού για το σύνολο του ποσού που δικαιούνται, ως ακολούθως:

α) Για τους δικαιούχους καταναλωτές της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του Άρθρου 3, η πίστωση ανά δικαιούχο υπολογίζεται αναλογικά, με βάση την ετήσια τεκμαρτή κατανάλωσή του.

β) Για τους δικαιούχους καταναλωτές της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του Άρθρου 3, η πίστωση ανά δικαιούχο υπολογίζεται ως το γινόμενο της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης επί την αντίστοιχη ετήσια τεκμαρτή κατανάλωσή του.

γ) Για τους δικαιούχους καταναλωτές των Δήμων ή Κοινοτήτων του ν.2539/1997, τα ποσά της περίπτωσης γ) της παραγράφου 4 του Άρθρου 3 επιμερίζονται ισόποσα ανά παροχή οικιακής χρήσης ως αντιστάθμιση των Χρεώσεων υπέρ Τρίτων.

2. Τα ποσά των πιστώσεων των περ. α) ή β) και γ) του άρθρου 4 αναγράφονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε δικαιούχου και διακρίνονται σε α) Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στην περιοχή και β) Έκπτωση στις χρεώσεις υπέρ τρίτων λόγω Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται στην περιοχή.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η περίοδος έναρξης απόδοσης των πιστώσεων στους δικαιούχους ορίζεται εντός τριμήνου από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

 

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com