Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 1453/2011/30.11.2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελ

Print Friendly, PDF & Email

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 1453/2011/30.11.2011
Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν.4001/2011, για το έτος 2012.

 

Αριθμ. απόφ. 1453/2011

(ΦΕΚ Β΄ 2967/23.12.2011)

Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν.4001/2011, για το έτος 2012.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Συνεδρίαση την 30η Νοεμβρίου 2011)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρ. 40.

2. Τις διατάξεις του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006).

3. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85/4.06.2010).

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17.05.2005) όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ6−ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.11484/10.06.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Προσδιορισμός του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/1999 σε 5,57€/MWh».

6. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/1615/οικ.25947/06.12.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρ. 40 παρ. 3 περ. γ’ του Ν.2773/1999».

7. Το από 20.12.2010 και με αριθμ. ΡΑΕ Ι−129369 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ (αριθμ. ΥΠΕΚΑ: 3050), «Δυνατότητα διάθεσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου».

8. Την υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/ 31.12.2010 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός αριθμητικών τιμών των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40, παρ. 3 περ. γ’ του ν. 2773/1999 και αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους για το έτος 2011».

9. Την από 9.09.2011 απόφαση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1098/2011, «Μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους του Άρθρου 40 παρ. 3 του ν.2773/1999, προϋπολογιστικά για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2011».

10. Την από 6.04.2011 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 13/2011, «Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα έτη 2010 και 2011, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, εξαιρουμένων των τιμών των φωτοβολταϊκών σταθμών».

11. Την υπ’ αριθμ. 187497/2011 (ΦΕΚ Β 1182/9.06.2011) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την Αποθήκη Νεοεισερχομένων για την περίοδο 2008−2012 διαθέσιμων για δημοπράτηση και διαδικασία και όροι δημοπράτησης αυτών − Δικαιώματα για το 2012».

12. Τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 143.

13. Το από 12.09.2011 έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αριθμ. ΡΑΕ Ι−143656, «Αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους».

14. Την από 1.11.2011 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη ΡΑΕ, με αριθμ. ΡΑΕ Ι−146079, «Η από 9.09.2011 επιστολή του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ για την αναπροσαρμογή του ειδικού τέλους ΑΠΕ».

15. Το από 14.11.2011 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. με αριθμ. ΡΑΕ Ι−146690, «Χρέωση Χρήσης Δικτύου για το 2012».

16. Το από 16.11.2011 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. με αριθμ. ΡΑΕ Ι−146776, «Αποστολή στοιχείων πωλήσεων και εσόδων για τον προσδιορισμό των αριθμητικών τιμών των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ».

17. Το από 14.11.2011 έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αριθμ. ΡΑΕ Ι−146702, «Αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ».

18. Το από 22.11.2011 έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αριθμ. ΡΑΕ Ι−147081, «Εξ. Επείγον: Επικαιροποίηση Πρόβλεψης της Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΠΕ στο τέλος του 2012 και Προσδιορισμός των Αντίστοιχων Πληρωμών».

19. Το από 22.11.2011 έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αριθμ. ΡΑΕ Ι−147082, «Ειδικό Τέλος ΑΠΕ».

20. Το από 23.11.2011 έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αριθμ. ΡΑΕ Ι−147102, «Ορθή επανάληψη: Επικαιροποίηση Πρόβλεψης της Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΠΕ στο τέλος του 2012 και Προσδιορισμός των Αντίστοιχων Πληρωμών».

21. Το από 23.11.2011 έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. με αριθμ. ΡΑΕ Ι−147105, «Ειδικό Τέλος ΑΠΕ».

22. Την από 30.11.2011 επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμ. ΡΑΕ Ι−147332, «Κατεπείγον – Σημαντικό: Ειδικό Τέλος ΑΠΕ».

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκέφτηκε ως εξής: Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3468/2006, για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 και του άρθρου 10 του ν.3468/2006, η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας συνάπτεται μεταξύ του κατόχου άδειας παραγωγής και του ΔΕΣΜΗΕ ή του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αντίστοιχα και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται σε τιμές που δημοσιεύονται κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Υπουργού μετά από γνωμοδότηση της ΡΑΕ.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011, «Η ΛΑΓΗΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν πλήρως τα ποσά που καταβάλλουν στους αντισυμβαλλόμενους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου του άρθρου 118 και της περίπτωσης η΄ της παραγράφου του άρθρου 129 αντίστοιχα, μέσω ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού, όπως αυτός δημιουργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν.2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ ΑΕ».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, τα έσοδα του ως άνω ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού προέρχονται από:

1) Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού του άρθρου 120 και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων παραγωγής − ζήτησης κατά το άρθρο 105, τα οποία αναλογούν στην ισχύ που εντάσσεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών κατά τα οριζόμενα στον ν. 3851/2010.

2) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Προμηθευτές στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, που παράγεται από τις μονάδες που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 129. Για τον υπολογισμό των ποσών αυτών ως τιμή kWh λαμβάνεται υπόψη το μέσο μεταβλητό κόστος της παραγωγής των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής, με εξαίρεση τις μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για κάθε μήνα, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

3) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους επί της κατανάλωσης που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα.

4) Τα έσοδα που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

5) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επειδή, οι υπολογισμοί για τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού και κατά το τμήμα που πρέπει να προέρχονται από τη χρέωση του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011 γίνονται σε προϋπολογιστική ετήσια βάση, λαμβάνοντας υπόψη: α) τις ισχύουσες επί του παρόντος τιμές του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, β) τις ισχύουσες τιμές ενέργειας των μονάδων των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006, και γ) τις υποθέσεις που υιοθετούνται για την ετήσια παραγωγή από τις μονάδες αυτές, την Οριακή Τιμή του Συστήματος, την κατανάλωση ενέργειας στο σύνολο της χώρας, καθώς και άλλους πόρους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύναται να διατίθενται στο Λογαριασμό από τον οποίο αμείβονται οι μονάδες των άρθρων 9 και 10 του ν.3468.

Επειδή, η αναμενόμενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (μονάδες του άρθρου 9 ν.3468/2006), λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές άδειες για νέες μονάδες και την εξέλιξη των έργων αυτών, εκτιμάται για το έτος 2012 σε 5.893GWh. Αντίστοιχα, επειδή για τις μονάδες ΑΠΕ οι οποίες είναι εγκατεστημένες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (μονάδες του άρθρου 10 ν.3468/2006), η αναμενόμενη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές άδειες για νέες μονάδες και την εξέλιξη των έργων αυτών, για την ίδια περίοδο, εκτιμάται σε 789GWh.

Επειδή, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006 κατά το έτος 2012 εκτιμάται ότι θα τιμολογηθεί με μεσοσταθμική τιμή ίση με 136,7€/MWh για τις μονάδες του άρθρου 9 του ν.3468/2006 και με μεσοσταθμική τιμή ίση με 168,3€/MWh για τις μονάδες του άρθρου 10 του ν.3468/2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ως άνω νόμου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επειδή, το ύψος των ετήσιων πληρωμών προς αντισυμβαλλόμενους κατόχους αδειών παραγωγής μονάδων των άρθρων 9 και 10 του ν.3468/2006, εκτιμάται για το έτος 2012 σε 805,4 εκ. € για τις μονάδες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και σε 132,8 εκ. € αντίστοιχα για τις μονάδες των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Επειδή, τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4001/2011 μέσω της διαδικασίας διευθέτησης αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης, κατά τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για το έτος 2012 εκτιμώνται σε 403,6 εκ. €. Για τον υπολογισμό αυτό ελήφθη υπόψη εκτίμηση της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος, σταθμισμένης με την παραγωγή των μονάδων του άρθρου 9 του ν.3468/2006, ίση με 70 €/MWh και απώλειες ενέργειας της τάξεως του 2,15%.

Επειδή, τα ποσά που καταβάλλει η Δ.Ε.Η. ως προμηθευτής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφήθηκε στα συστήματα των νησιών υπολογίζονται, για το έτος 2012, σε 138,1 εκ. €, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1098/2011 Απόφαση της ΡΑΕ για τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους του Άρθρου 40 παρ. 3 του ν.2773/1999 και θεωρείται ότι παραμένει σταθερό και το 2012.

Επειδή, στην υπ’ αριθμ. 187497/2011 κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπεται η δυνατότητα διάθεσης Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 10 εκ. τόννων κατά το έτος 2012, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρουν έσοδα της τάξης των 116 εκ. €.

Επειδή, στην υπ’ αριθμ. 236/2010 Γνωμοδότησή της, η ΡΑΕ πρότεινε ενιαία αύξηση της τιμής του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ σε 5,57 €/MWh για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, για την περίοδο 1η Μαΐου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010. Η αύξηση αυτή τελικά εφαρμόστηκε από το ΥΠΕΚΑ για όλους τους καταναλωτές πλην εκείνων που υπάγονταν στην οικιακή χρήση, για τους οποίους η χρέωση παρέμεινε στα 0,3 €/MWh, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.11484 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Απόφαση αυτή του ΥΠΕΚΑ είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση του μέχρι τότε υπάρχοντος ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, το οποίο έφθασε τα 99,3 εκ. € στο τέλος του 2010.

Επειδή, στην υπ’ αριθμ. 379/2011 Γνωμοδότηση της ΡΑΕ εκτιμήθηκε το απαιτούμενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ στα 100,1 εκ. € για το 2011, καθώς προβλεπόταν σημαντική εισροή πρόσθετων εσόδων στον Ειδικό Λογαριασμό από τη διαδικασία δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του έτους 2011, της τάξεως των 250 εκ. €, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι−129369 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Επειδή, η ως άνω διαδικασία δημοπράτησης δικαιωμάτων εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του έτους 2011 απέφερε πολύ λιγότερα έσοδα από τα ως άνω αναμενόμενα 250 εκ. € του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα δε με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι−146082/22.11.2011 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ, το έλλειμμα του Λογαριασμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4001/2011 εκτιμάται πλέον ότι θα ανέλθει στο τέλος του 2011 στα 194,7 εκ. €, με βάση την εκκαθάριση που πραγματοποιήθηκε μέχρι και τον Οκτώβριο του 2011, καθώς και των προβλέψεων για τους υπόλοιπους δύο μήνες του έτους.

Ως εκ τούτου, ο ΔΕΣΜΗΕ αιτείται τη μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ από 1,8 €/MWh που είναι σήμερα, σε 10,44 €/MWh από την 01.01.2012, για την κάλυψη τόσο των πληρωμών ΑΠΕ κατά το έτος 2012, όσο και του υφιστάμενου ελλείμματος στο τέλος του 2011 (δηλ. τα 194,7 εκ. €).

Επειδή, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης διείσδυσης τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, και ιδίως φωτοβολταiκών τεχνολογιών, στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, και της εκ τούτου αναμενόμενης τα επόμενα έτη σημαντικής αύξησης των απαιτούμενων πληρωμών του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποιηθεί το ύψος των εγγυημένων τιμών, ώστε αυτές να αντανακλούν αφ’ ενός τη σταδιακή μείωση του κόστους εγκατάστασης και τη βελτίωση της αποδοτικότητας ορισμένων τεχνολογιών ΑΠΕ, όπως των φωτοβολταϊκών, αφ’ ετέρου το αυξανόμενο κόστος της χρηματοδότησης και της επισφάλειας των επενδύσεων στη χώρας μας, σε τρόπο ώστε, τελικά, οι επενδύσεις αυτές να είναι βιώσιμες, ταυτόχρονα όμως και οικονομικά αποδοτικές για τη χώρα.

Επειδή, η ΡΑΕ ως κύριο όργανο εποπτείας της εγχώριας αγορά ενέργειας έχει και την εποπτεία της κεφαλαιουχικής επάρκειας του Διαχειριστή, προκειμένου να διασφαλισθεί, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ, και ως εκ τούτου η εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ οφείλει να προτείνει και να εισάγει ρυθμιστικά μέτρα για την κάλυψη του προκύπτοντος ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, το οποίο εάν διογκωθεί περισσότερο μπορεί να οδηγήσει το Διαχειριστή σε δυσχερέστατη οικονομική θέση και σε ταμειακή αδυναμία πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ.

Επειδή, παράλληλα, η ΡΑΕ έχει ως βασική αρμοδιότητα και μέριμνα την προστασία των συμφερόντων των τελικών καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές και τη διαφάνεια των τιμολογίων, ώστε να μην πλήττονται υπέρμετρα από τη διακύμανση των χρεώσεων που επιβάλλονται σε αυτούς. Επειδή, με την υπ’ αριθμ. Ι−146079 επιστολή του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη ΡΑΕ βεβαιώνεται ότι γίνεται προσπάθεια αναζήτησης συμπληρωματικών πόρων για τον Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο ΔΕΣΜΗΕ για τις πληρωμές των παραγωγών από ΑΠΕ, με στόχο τον περιορισμό της απαιτούμενης αύξησης του Ειδικού Τέλους και τη μείωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού.

Επειδή, με την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι−147332/30.11.2011 επιστολή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τη ΡΑΕ, προβλέπονται με σαφήνεια συμπληρωματικά έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ για το 2012, αφ’ ενός από το υφιστάμενο τέλος ΕΡΤ, της τάξεως των 30 εκ. €, αφ’ ετέρου από την επιβολή έκτατου τέλους 2€/MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, της τάξεως των 55 εκ. €. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με την ως άνω επιστολή του Υπουργού ΠΕΚΑ, θα διατεθούν για την ενίσχυση, το 2012, του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ, κατόπιν σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η ΡΑΕ, σταθμίζοντας αφ’ ενός τη δυσχερή οικονομική κατάσταση του Διαχειριστή, αφ’ ετέρου το συμφέρον του τελικού καταναλωτή, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να παρέχεται στον τελικό καταναλωτή ασφάλεια ως προς τη διακύμανση των τιμών, εφαρμόζει, κατά τον επιμερισμό του Ειδικού Τέλους, και υπό τη βασική παραδοχή ότι το υφιστάμενο έλλειμμα του ΔΕΣΜΗΕ στο τέλος του 2011, δηλ. τα 194,7 εκ. €, θα καλυφθεί κατά το ήμισυ μεν μέσω των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους που θα επιβληθούν για το 2012, και κατά το υπόλοιπο ήμισυ θα επιβαρύνει τις αντίστοιχες χρεώσεις του 2013.

Επειδή, στην περίπτωση αυτή το απαιτούμενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ για το έτος 2012 ανέρχεται σε 292,8 εκ. €, όπως προκύπτει από τις άνω υποθέσεις και τους υπολογισμούς που περιλαμβάνει ο Πίνακας 1 που ακολουθεί.

Πίνακας

Υπολογισμός ετήσιου εσόδου από Ειδικό Τέλος ΑΠΕ

 

 

2012

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΕ

 

 

Παραγωγή από μονάδες άρθρου 9 του ν.3468/2006 πλην φωτοβολταϊκών

GWh

5.893

Παραγωγή από μονάδες άρθρου 10 του ν.3468/2006

GWh

789

Συνολική Παραγωγή Μονάδων άρθρων 9 & 10 του ν.3468/2006

GWh

6.682

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ

Μεσοσταθμική Τιμή Ενέργειας μονάδων άρθρου 9 του ν.3468/2006

€/ΜWh

136,7

Μεσοσταθμική Τιμή Ενέργειας μονάδων άρθρου 10 του ν.3468/2006

€/ΜWh

168,3

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕ

Πληρωμές προς μονάδες άρθρου 9 του ν.3468/2006

εκ. €

−805.4

Πληρωμές προς μονάδες άρθρου 10 του ν.3468/2006

εκ. €

−132.8

Έσοδο από εισφορά ΔΕΗ Α.Ε. ως Προμηθευτή ΜΔΝ

εκ. €

138.1

Έσοδα από μηχανισμό Αποκλίσεων Παραγωγής − Ζήτησης

εκ. €

403.6

Κάλυψη, κατά το ήμισυ, του ελλείμματος του Λογ/μού Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 του ν.4001/2011, που υφίσταται στο τέλος του έτους 2011 (194,7 εκ. €)

εκατ. €

−97,4

Απαιτούμενο έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, για το 2012

εκ. €

493,9

Εκτιμώμενα έσοδα από δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

εκ. €

116,1

Εκτιμώμενα έσοδα από τέλος ΕΡΤ (άρθ. 12, παρ. 16 ν.3851/2010)

εκ. €

30,0

Εκτιμώμενα έσοδα από επιβολή έκτατου τέλους στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή

εκ. €

55,0

Απαιτούμενο έσοδο από το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, για το 2012

εκ. €

292,8

Επειδή, οι υπολογισμοί του Πίνακα 1 βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων και εκτιμήσεων, και προκειμένου να διασφαλιστούν οι πληρωμές προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, καθώς και η οικονομική βιωσιμότητα και φερεγγυότητα του ΔΕΣΜΗΕ, ως διαχειριστή του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, η ΡΑΕ θα εξετάζει, κατ’ ελάχιστον σε τριμηνιαία βάση, τις κινήσεις του Ειδικού Λογαριασμού και την εξέλιξη των μεγεθών στα οποία βασίζεται η εκτίμηση του εσόδου του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, και ιδίως το ρυθμό εισόδου νέων μονάδων ΑΠΕ στο Σύστημα, καθώς και την πρόοδο σχετικά με την εισροή πρόσθετων εσόδων: α) από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, β) από το τέλος ΕΡΤ, και γ) από το έκτατο τέλος της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής. Επειδή, σε περίπτωση που τα ως άνω πρόσθετα έσοδα (από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, από το τέλος ΕΡΤ, καθώς και από το έκτατο τέλος της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής) δεν είναι τα αναμενόμενα για το 2012, ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στο 2012 διαπιστωθεί πως υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των πραγματικών μεγεθών και των εκτιμήσεων των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπολογισμούς του Πίνακα 1 (ενδεικτικά, στο ρυθμό εισόδου νέων μονάδων ΑΠΕ στο Σύστημα και το Δίκτυο, στην ηλεκτροπαραγωγή από τις εν λόγω μονάδες ΑΠΕ, στην Οριακή Τιμή Συστήματος, στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, κ.ο.κ.), κρίνεται αναγκαίο από τη ΡΑΕ να προχωρήσει άμεσα σε νέα απόφαση σχετικά με το ύψος του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, αλλά και σε κάθε δυνατή εκ μέρους της ενέργεια, προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου διόγκωση του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού, να διασφαλιστεί η κεφαλαιουχική επάρκεια του ΔΕΣΜΗΕ (ή του εκάστοτε διαχειριστή του σχετικού Ειδικού Λογαριασμού) και η ομαλή συνέχιση των πληρωμών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4001/2011 «….το ειδικό τέλος που επιβάλλεται διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…….».

Eπειδή, στην υπ’ αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/10745/οικ.28556/ 31.12.2010 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίστηκε η Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ΄ του ν.2773/1999, όπως ισχύει (εφεξής «Ειδικό Τέλος ΑΠΕ»).

Επειδή οι μοναδιαίες χρεώσεις του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ καθορίζονται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών. Οι κατηγορίες αυτές, βάσει των κατηγοριών χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σήμερα στα υφιστάμενα τιμολόγια της ΔΕΗ και τα επίπεδα τάσης σύνδεσης των Πελατών, προτείνονται να είναι οι εξής:

− Οικιακής χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

− Αγροτικής χρήσης ΧΤ

− Λοιπές χρήσεις ΧΤ

− Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ)

− Λοιπές χρήσεις ΜΤ

− Υψηλής Τάσης (ΥΤ).

− Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που παράγουν οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της ενέργειας αυτής, οι αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προμηθευτή.

Eπειδή, σύμφωνα με την ως άνω Μεθοδολογία Επιμερισμού του Ειδικού Τέλους «…..από το μέσο έσοδο εξαιρούνται φόροι και τέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περίπτωση γ΄ του ν. 2773/1999 και των χρεώσεων για δαπάνες ΥΚΩ». Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη το από 16.11.2011 έγγραφο της ΔΕΗ (Ι−146776), το μέσο έσοδο, όπως ορίζεται ανωτέρω, ανά κατηγορία Πελατών Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Υψηλής Τάσης (ΥΤ) της ΔΕΗ κατά τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία, δηλ. για το 2010, ήταν:

Πίνακας 2

Κατηγορία Πελατών

Μέσο Έσοδο 2010 (€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

58,43

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

37,56

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

84,95

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

44,17

Οικιακής χρήσης ΧΤ

97,12

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

124,03

Επειδή, η ΔΕΗ κατείχε το 2010 το υψηλότερο μερίδιο της αγοράς (96%), σε σχέση με τους τρίτους προμηθευτές για τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το μέσο έσοδο, όπως ορίζεται ανωτέρω, ανά κατηγορία πελατών, το μέσο αυτό έσοδο λαμβάνεται ίσο με εκείνο της ΔΕΗ.

Επειδή, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι−146690 έγγραφο της ΔΕΗ, ως Διαχειριστή του Δικτύου, οι πωλήσεις ανά κατηγορία Πελατών Χαμηλής Τάσης (ΧΤ), Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Υψηλής Τάσης (ΥΤ) κατά το 2010, για το σύνολο της αγοράς, ήταν:

Πίνακας 3

Κατηγορία Πελατών

Πωλήσεις 2010 (MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

7.647.918

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

412.808

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

11.720.470

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

2.168.409

Οικιακής χρήσης ΧΤ

18.141.747

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

14.840.365

 

Επειδή, στην κατηγορία Υψηλής Τάσης περιλαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων για τους πελάτες που συνδέονται στην κατηγορία αυτή, τις καταναλώσεις του Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, τα ορυχεία της ΔΕΗ, τις μονάδες άντλησης, καθώς και τα βοηθητικά των μονάδων παραγωγής οι οποίες συνδέονται στο Σύστημα (όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας κατά τις περιόδους που η αντίστοιχη μονάδα δεν εγχύει ενέργεια στο Σύστημα).

Επειδή, σύμφωνα με τους Πίνακες 2 και 3, προκύπτουν οι εξής συντελεστές επιμερισμού για κάθε κατηγορία Πελατών:

Πίνακας 4

Κατηγορία Πελατών

Συντελεστής σi,j

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

0,087

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

0,003

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

0,193

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

0,019

Οικιακής χρήσης ΧΤ

0,342

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

0,357

Επειδή, βάσει των προϋπολογιστικών στοιχείων της ΔΕΗ, ως Διαχειριστή του Δικτύου (Ι−146982), οι καταναλώσεις ανά κατηγορία Πελατών για το έτος 2012, εκτιμώνται ότι είναι οι εξής:

Πίνακας 5

Κατηγορία Πελατών

Πωλήσεις (ΜWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

8.560.102

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

400.325

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

10.983.682

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

1.908.540

Οικιακής χρήσης ΧΤ

17.358.275

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

14.718.594

Επειδή, βάσει των στοιχείων του Πίνακα 4 και 5, η χρέωση που προκύπτει για τους πελάτες ΥΤ ισούται με 2,96€/MWh.

Επειδή, δεν ήταν διαθέσιμα τα απολογιστικά στοιχεία καταναλώσεων Αυτοπαραγωγής για τον υπολογισμό του αντίστοιχου συντελεστή επιμερισμού, εφαρμόζεται για την Αυτοπαραγωγή η χρέωση που προκύπτει για τους Πελάτες ΥΤ.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3, εδάφιο (γ) του άρθρου 143 του ν.4001/2011 «…η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ για το 2012…».

Επειδή, η εφαρμογή της μοναδιαίας χρέωσης των 2,96€/MWh στους πελάτες της ΥΤ, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου επιβάρυνσης για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, σύμφωνα με την ως άνω ρύθμιση, για 5 θέσεις κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να μην ανακτηθούν περίπου 10,71 εκ. € από το ποσό που έχει επιμεριστεί στους πελάτες ΥΤ (25,37 εκ. €). Το ποσό αυτό επιμερίζεται πλέον στους πελάτες ΜΤ και ΧΤ, σύμφωνα με τους συντελεστές επιμερισμού της κάθε κατηγορίας (Πίνακας 4).

Επειδή, βάσει των ανωτέρω, το συνολικό ποσό από το Ειδικό Τέλος που πρέπει να επιμεριστεί σε κάθε κατηγορία Πελατών στην ΜΤ και την ΧΤ ισούται με:

Πίνακας 6

Κατηγορία Πελατών

Επιμερισμός Ετήσιου Εσόδου Ε.Τ. ΑΠΕ (εκ. €)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

14,66

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

0,92

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

58,79

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

5,66

Οικιακής χρήσης ΧΤ

104,04

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

108,69

Επειδή, οι μοναδιαίες χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ προκύπτουν από το πηλίκο του τελικού ποσού που επιμερίστηκε στην κάθε κατηγορία πελατών και των εκτιμώμενων καταναλώσεών τους για το 2012. Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143, παράγραφος 2, περίπτωση (γ) του ν.4001/2011, τα παρακάτω:

1. Τη μεσοσταθμική ετήσια αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ για το 2012 σε 5,43 €/MWh, έναντι αιτήματος του ΔΕΣΜΗΕ (σχετ. 19) για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους σε 10,44 €/MWh.

2. Τον καθορισμό των εξής κατηγοριών πελατών, στις οποίες θα επιμεριστεί το συνολικό εκτιμώμενο ετήσιο έσοδο από το Ειδικό Τέλος:

− Οικιακής χρήσης Χαμηλής Τάσης (ΧΤ)

− Αγροτικής χρήσης ΧΤ

− Λοιπές χρήσεις ΧΤ

− Αγροτικής χρήσης Μέσης Τάσης (ΜΤ)

− Λοιπές χρήσεις ΜΤ

− Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

− Κατανάλωση Αυτοπαραγωγής (αφορά αποκλειστικά την ποσότητα ενέργειας που παράγουν οι αυτοπαραγωγοί και καταναλώνουν οι ίδιοι). Για την ποσότητα της ενέργειας αυτής, οι αυτοπαραγωγοί δεν είναι Πελάτες τρίτου προμηθευτή.

3. Τον καθορισμό των συντελεστών επιμερισμού του Ειδικού Τέλους, του άρθρου 143 παρ. 3 περ. γ’ του ν.4001/2011 για το έτος 2012 ανά κατηγορία Πελατών ως εξής:

Πίνακας 1

Κατηγορία Πελατών

Συντελεστής σi,j

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

0,087

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

0,003

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

0,193

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

0,019

Οικιακής χρήσης ΧΤ

0,342

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

0,357

 

4. Τον καθορισμό των τελικών ποσών του επιμερισμένου ετησίου εσόδου από το Ειδικό Τέλος για κάθε κατηγορία Πελατών, μετά από τις απαραίτητες προσαρμογές, ως εξής:

Πίνακας 2

Κατηγορία Πελατών

Επιμερισμός Ετήσιου Εσόδου Ε.Τ. ΑΠΕ (εκ. €)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

14,66

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

0,92

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

58,79

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

5,66

Οικιακής χρήσης ΧΤ

104,04

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

108,69

 

5. Τον καθορισμό των εξής χρεώσεων του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ του άρθρου 143 παρ. 2, περ. γ’ του ν. 4001/2011, για το έτος 2012, ανά κατηγορία πελατών:

Πίνακας 3

Κατηγορία Πελατών

Μοναδιαία χρέωση (€/MWh)

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

2,96

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

2,29

Λοιπές χρήσεις ΜΤ

5,35

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

2,96

Οικιακής χρήσης ΧΤ

5,99

Λοιπές χρήσεις ΧΤ

7,38

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ

(Visited 31 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com