Κ.Υ.Α. Αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 134274/23.11.2011 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων

Print Friendly, PDF & Email

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41).

Αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 134274

(ΦΕΚ Β΄ 2931/22.12.2011)

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την Υγειονομική Διάταξη με αριθμ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το νόμο 356/1974 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄) «Περί Κωδικός εισπράξεως Δημοσίου Εσόδων».

2. Το άρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και λοιπές διατάξεις».

4. Το νόμο 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α΄/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 3 όπως ισχύει σήμερα.

5. Το ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α΄/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. Γ.Π οικ. 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/25.08.2010) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του ν. 3868/2010.

7. Την κοινή υπουργική απόφαση με αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./ οικ. 93828 (ΦΕΚ 2026/τ.Β΄/12.09.2011) των Υπουργείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης με μουσική άνω των 300 τ.μ.

8. Την Υγειονομική Διάταξη Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/ τ.Β΄/24.9.83) όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

9. Το Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ τ.Α΄/62/20.04.1994) για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο καζίνο και άλλες διατάξεις.

10. Την αριθμ. 88202 (ΦΕΚ τ.Β΄/1286/30.6.2009) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Εφαρμογή του άρθρ. 3 του ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 93828 κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2026 (τ.Β΄/12−9−11) ως εξής:

Άρθρο 1

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΚΑΖΙΝΟ

Ο χώρος καπνιζόντων εντός των στεγασμένων κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την Υγειονομική Διάταξη με αρ. Α1β/8577/1983, άρθρο 41), και των ΚΑΖΙΝΟ πρέπει:

α. Να έχει μέγιστο εμβαδόν έως το 1/2 των τετραγωνικών του ωφέλιμου εμβαδού του καταστήματος (αίθουσα πελατών).

β. Να διακρίνεται σαφώς από τους χώρους μη καπνιζόντων με κατάλληλη σήμανση.

γ. Στους λοιπούς χώρους των κέντρων διασκέδασης (όπως αυτά ορίζονται από την Υγειονομική Διάταξη με αρ. Α1β/8577/1983, άρθρ. 41). και των ΚΑΖΙΝΟ, πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.

Άρθρο 2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Το τέλος καπνιζόντων θα υπολογίζεται σε σχέση με το μοναδικό συντελεστή 0,548 (που καθορίζεται από τη χρέωση προς 200 ευρώ το τ.μ. ετησίως) πολλαπλασιαζόμενο με τα μέτρα και τις ημέρες εργασίας. Ο συντελεστής 0,548 προκύπτει αν διαιρέσουμε το 200 ευρώ το τ.μ. δια 365 ημέρες εργασίας. Συνεπώς 0,548 ευρώ το τ.μ. την ημέρα κοστίζει ο χώρος καπνιζόντων.

β. Οι ημέρες εργασίας δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση κατά την καταβολή του τέλους και αποδεικνύονται με βεβαίωση από τη ΔΟΥ στο τέλος της σεζόν.

γ. Η δημιουργία χώρου καπνιζόντων αποδεικνύεται με την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους (πληρωμή σχετικού παραβόλου είτε ηλεκτρονικά μέσω τραπέζης είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

δ. Η χρήση χώρου καπνιζόντων έχει ισχύ για ένα έτος και ανανεώνεται για κάθε έτος μετά τη λήξη της.

ε. Για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσης απόφασης ο χρόνος καταβολής του ειδικού τέλους ορίζεται έως την 31/12/2011. Για κάθε έτος ανανέωσης το ειδικό τέλος καταβάλλεται έως την 31η Μαΐου του έτους.

στ. Ο υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει την απόδειξη καταβολής του ειδικού τέλους, μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

ζ. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταβολής του ειδικού τέλους παύει και η λειτουργία του χώρου καπνιζόντων.

η. Για τους λοιπούς χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα ισχύουν τα προβλεπόμενα από την κοινή υπουργική απόφαση 104720/2010 ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/25.08.2010.

θ. Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους θα κατατίθενται στον κωδικό αριθμό εσόδων 1253 «ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων» του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

(Visited 43 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com