ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Σάββατο – 07/01/2012) Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμο

Print Friendly, PDF & Email

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Σάββατο – 07/01/2012)
Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επείγουσες Ρυθμίσεις των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας- Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης

Άρθρο 1

Επείγουσες ρυθμίσεις για την επιχειρησιακή και δημοσιονομική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «Κεφάλαιο Θ’ – Επιχειρησιακή και Δημοσιονομική Διαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

2. Οι παράγραφοι 1,2,3 και 5,6 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 αντικαθίστανται, ως εξής:

« 1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληροφοριακών συστημάτων, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του ν. 3871/2010 (Α’ 141), πλην όσων εξαιρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 7, εξοφλούνται μέσω Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.), που συνιστάται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για τις πληρωμές δαπανών του Δημοσίου.

2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δημιουργείται Μητρώο Φορέων, στο οποίο εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται με δική τους μέριμνα υποχρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.

3. Μέσα σε πέντε (5) μήνες από την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΥΠ, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., μέσω πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, κάθε παραστατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους φορείς της παραγράφου 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. η διαδικασία και ο ειδικότερος τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, τα τέλη και τις δαπάνες που εξοφλούνται μέσω Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία, ο χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.ΣΥ.Π. με άλλα συστήματα για την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και για τη μεταφορά των πιστώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, ο τρόπος εξόφλησης τελών και δαπανών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο χρόνος εξόφλησης των παραστατικών όπως και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

«5. Από την έναρξη πληρωμών των δαπανών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω του Ε.ΣΥ.Π., διακόπτεται κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση για τέτοιας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του ν. 3871/2010. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και μόνο για το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, η εξόφληση γίνεται μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί για το σκοπό αυτόν το Ε.ΣΥ.Π.

6. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστολής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π.»

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011 καταργείται.

4. Οι παράγραφοι 1,2, και 4,5 του άρθρου 39 του ν. 3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Δημιουργείται ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προμήθειας των αναγκαίων για αυτές πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» και με σκοπό τη συγκέντρωση της ζήτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτημάτων για την παροχή και προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών και συστημάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα» λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο συγκεντρώνει τα αιτήματα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αξιολογεί τις σχετικές ανάγκες, προβαίνει σε ορθολογική κατανομή τους και διενεργεί τους σχετικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.

2. Με την ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Δίκτυο Δημόσιου Τομέα εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαπιστωτική πράξη και διακόπτεται κάθε άλλη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είχαν συνάψει οι ανωτέρω φορείς με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηρουμένων των όρων λήξης και καταγγελίας της σύμβασης που περιέχονται στις οικείες συμβάσεις.»

«4. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λόγω της ειδικής φύσης ή αποστολής τους λαμβάνουν υπηρεσίες ειδικής φύσης για λόγους απορρήτου (εθνική άμυνα, εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος. Ο καθορισμός των φορέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου, τις διαδικασίες και το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Δικτύου και ένταξης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Δίκτυο του Δημόσιου Τομέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.»

6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου 7 δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.»

7. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.»

8. Στην περίπτωση α. της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προστίθενται υποπεριπτώσεις ζ), η) και θ) ως εξής:

«ζ) του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’43).

η) του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. θ) του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά από τυφλούς, κατόχους πτυχίου σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,»

9. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε λόγο του προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθώς και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Οι πράξεις πρόσληψης, διορισμού, λύσης της σύμβασης εργασίας, καθώς και μεταφοράς σε υπηρεσία του δημοσίου, του προσωπικού των φορέων των περιπτώσεων στ΄ έως θ’ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, ή επί θητεία εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, δημοσιεύονται εφεξής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Μέχρι την παροχή πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου), οι φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ’ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009,δημοσιεύουν τις πράξεις πρόσληψης / διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς την αναγραφή του Αριθμού Βεβαίωσης και της ημερομηνίας καταχώρισης.

12. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

13. Η αληθής έννοια της περ. ζ) της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, σχετικά με τον αναπληρωτή οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι ότι καταλαμβάνει όσους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν οριστεί και ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ως αναπληρωτές αυτού.

14. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών και των Δημόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εξαιρείται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011.

15. Ο κανονισμός συντάξεως και η εντολή πληρωμής για το προσωπικό που εμπίπτει στις περ. β. και γ. της παραγράφου 1 του άρθρου 33 και της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) εκδίδεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός τεσσάρων μηνών από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύνταξης.

16. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α’247) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12α) του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’66) προστίθεται φράση ως εξής: “και εφόσον κριθεί σκόπιμο, ιδίως λόγω του περιορισμένου αντικειμένου της και άλλες οργανικές μονάδες του υπουργείου με υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα.

17. Οι διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 17 του ν.2190/94 (Α’23), καταργούνται. Για όσες περιπτώσεις, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το Α.Σ.Ε.Π. έχει διαθέσει με απόφασή του, επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του, ο διορισμός μπορεί να ολοκληρωθεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν.3833/2010 (Α’ 40).

18. Η περίπτωση α’ και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ Α’ 296) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«3.α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών – Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’ και δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ’, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.»

Άρθρο 2

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εξυγίανση των δήμων και των περιφερειών και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010 (Α’87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Επιτρέπεται η συνομολόγηση δανείων για τη χρηματοδότηση των υπολοίπων χρεών τους συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες μόνο όταν αυτά έχουν προκύψει έως την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ’ αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων των χρεών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παραπάνω απόφασης, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ, το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο με αυτόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου. Επίσης, υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010. Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στον αρμόδιο ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος εξετάζει τη νομιμότητα της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολό της. Για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης, δεν εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 264 του ιδίου νόμου και οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του δανείου.

3. Το επιτόκιο των δανείων, που έχουν συναφθεί από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας, εφόσον δεν υφίσταται δυνατότητα αναπροσαρμογής του με τις έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, ανακαθορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2012 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης απαιτείται διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

4. Δανειακές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί οποτεδήποτε μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και φορέων Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου θεωρούνται νομίμως συναφθείσες.

5. Η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α’ 66) παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2012. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τα χρεωστικά ανοίγματα, όπως εμφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από 1.7.2012 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ. με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήμου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

6. «Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006, προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:

ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και η προμήθεια υλικών και τροφίμων για την άσκηση της αρμοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών.»

7. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (Α’87) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων». Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α’ της ανωτέρω παραγράφου, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των Δήμων. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων αυτών, επί τη βάσει ιδίως των δημογραφικών γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών κάθε Δήμου.

8. Δαπάνες οι οποίες αφορούν στη μεταφορά μαθητών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 28, παρ.2 του ν.3879/2010 (Α’ 163), 16 του ν.3887/2010 (Α’ 174), 49, παρ.6 του ν. 3943/2011 ( Α’66) και του άρθρου 70 του ν.4002/2011 (Α’ 180) θεωρούνται νόμιμες, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει με σχετική πράξη του την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης.

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010 (Α’ 175) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Χρηματικά ποσά που κατανεμήθηκαν, έως και την 31.12.2010, στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34 «Αύξηση ποσοστού απόδοσης τελών κυκλοφορίας στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού» του ν. 3697/2008, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που αποτελούσε πόρο των Κ.Α.Π. αυτών, αποτελούν έσοδα των ανωτέρω οργανισμών και αποδόθηκαν νομίμως».

10. Τα δημοτικά συμβούλια εντός είκοσι ημερών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου ορίζουν αντιπροσώπους των δήμων στα διοικητικά συμβούλια των υφισταμένων Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων. Τα διοικητικά συμβούλια των υφισταμένων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συγκροτούνται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Κάθε δήμος ορίζει αριθμό αντιπροσώπων ίσο με το άθροισμα των αντιπροσώπων που είχαν ορίσει οι δήμοι ή κοινότητες από την συνένωση των οποίων ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3852/2010. Όταν ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μεγαλύτερος από δύο ένας τουλάχιστον εκλέγεται από την μειοψηφία. Από τους πέντε αντιπροσώπους και άνω δύο τουλάχιστον εκλέγονται από την μειοψηφία.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 104 του ν.3852/2010 καταργείται.

Άρθρο 3

Επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 (Α’ 175) οι λέξεις «τριακόσια (300) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

β. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

δ. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

ε. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 (Α’175) καταργείται.

3. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17 του ν. 2648/1998 (Α’ 238) οι λέξεις «εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ» .

β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 2648/1998 (Α’ 238) καταργείται.

γ. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν.2648/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να χορηγεί σε οφειλέτες από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως, διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε δόσεις μέχρι του τριπλασίου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υπερβαίνουν όμως τις σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις κατά ανώτατο όριο και με τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνο μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.»

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 ν. 2648/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν.3842/2010, καταργείται.

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (Α’ 180), προστίθεται υποπαράγραφος ια ως εξής:

«ια) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να παρατείνονται οι προθεσμίες υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα εφαρμογής της. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 22 Αυγούστου 2011.»

6. α. Η περίπτωση α’ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 ν. 3943/2011 (Α’ 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κάθε άλλης Υπηρεσίας που θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ή»

β. Η περίπτωση α’ του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α’43), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 3943/2011, αντικαθίσταται ως εξής :

«α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων.»

7. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’90), προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής :

«Πράξη εκτελέσεως, που επισπεύδεται για περισσότερα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της, εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νομίμως. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που κρίθηκε ότι το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νομίμως, αλλά για ποσό μικρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση.»

8. α. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) ή στα Τελωνεία του Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

αα) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

ββ) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

γγ) Σε δέκα τρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

δδ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

εε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

στστ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

ε. αα) Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλες οι ανωτέρω οφειλές, που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.

ββ) Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη :

i ) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,

ii ) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α’ 238), καθώς και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.

στ. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής:

αα) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’43),όπως ισχύει.

ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

δδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α’ 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2 εφαρμόζονται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

εε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

ζ. αα) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις.

ββ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

γγ) Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης επιβαρύνεται κατά μήνα με 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

δδ) Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτηση της, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

εε) Η μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης καθώς και η μη καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, εφόσον παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστημα έχει ως συνέπεια για το υπόλοιπο της οφειλής : α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, β) την καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης και γ) την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορούν να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά την 31η Ιανουαρίου 2012, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα εφαρμογής της.

9. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Αντίγραφο της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράμματος πλειστηριασμού δεν κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών».

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.2882/2001(Α’ 17) προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

«Η Επιτροπή του άρθρου 15 το Ν.2882/2001 είναι αρμόδια για τον καθορισμό του ποσού της επιστρεπτέας αποζημίωσης ύστερα από αίτηση του αρμόδιου από το σκοπό της απαλλοτρίωσης φορέα.» .

11. Το Δημόσιο και ο ευρύτερος Δημόσιος τομέας καθώς και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί δύνανται να αναθέτουν στις εταιρείες του Ν.3758/2009 ή σε κοινοπραξίες αυτών, την ενημέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές τους και για τα τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων ή αποπληρωμής των οφειλών αυτών.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών

1. Στο άρθρο 109 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) προστίθεται παράγραφος 8, που έχει ως εξής:

«8. Η ζημία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοινωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α., μεταφέρεται στον ισολογισμό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το μέρος της ζημίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωμα μεταφοράς από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα στα επόμενα έτη με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., μεταφέρεται για συμψηφισμό με βάση τις διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.»

2. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις που υπόκεινται στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000 – ΦΕΚ 248Α) και εφόσον αποδεδειγμένα δεν επέβαλαν ΦΠΑ κατά την είσπραξη των αμοιβών τους από τους αντισυμβαλλόμενους, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31.12.2011.

Πράξεις επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ή προστίμων που αφορούν στις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, παύουν να ισχύουν.

Ποσά που έχουν βεβαιωθεί βάσει πράξεων, που σύμφωνα με τα ανωτέρω παύουν να ισχύουν, διαγράφονται.

Ποσά που καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 καταργούνται. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για διανεμόμενα μερίσματα ή κέρδη οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 2010) και μετά.

4. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δύο τοις χιλίοις (2%ο) στο δανεισμό μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών που πραγματοποιείται εξωχρηματιστηριακά, μη υπαγόμενης της σχετικής σύμβασης και κάθε συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήμου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας των μετοχών που δανείζονται και βαρύνει το δανειστή, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατάξεις άλλων νόμων. Για την απόδοση του φόρου αυτού έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2579/1998 (Α’ 31).

5. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 4, 6 και 8 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. τροποποιούνται ως εξής:

α) Στον τίτλο του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. μετά τη λέξη «Ελέγχων» τίθενται οι λέξεις «και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.».

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από δύο πρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή πρώην λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκ των οποίων ο ένας ως Πρόεδρος, έναν υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, έναν υπάλληλο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.).»

γ) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Η Επιτροπή επιλαμβάνεται της διοικητικής επίλυσης του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε μια τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρμόδια ή αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση αυτής.»

δ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 πριν την τελεία τίθενται οι λέξεις «πριν από τη συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο».

ε) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Γραμματειακή υποστήριξη στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως εισηγητές ενώπιον της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, ως εισηγητές μπορούν να ορίζονται κατά τα ανωτέρω και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος ή προϊστάμενοι Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/1990 (Φ.Ε.Κ.178 Α’), όπως ισχύει, για τις υποθέσεις της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του ν.1914/1990, για τις λοιπές δε υποθέσεις και επόπτες ελέγχου ή προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου τμήματος των Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής.»

6. Αιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζονται σεε αυτή, μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής, εφόσον η Επιτροπή είναι αρμόδια ή αποκλειστικά αρμόδια για να επιληφθεί της διοικητικής επίλυσης των διαφορών. Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάμενο όργανο, η αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε αυτήν, εφόσον ο φορολογούμενος παραιτηθεί από την προγενέστερη αίτηση, πριν από τη συζήτηση αυτής στο υφιστάμενο όργανο. Υποβληθείσες αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάμενα όργανα οι οποίες εκκρεμούν σε αυτά κατά την 27.10.2011, διαβιβάζονται στην Επιτροπή, εφόσον αυτή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση των διαφορών.

Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάμενα όργανα, διαβιβάζονται, στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εφόσον από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο εκκρεμεί, κατά την ημερομηνία αυτή, ενώπιον της Επιτροπής αίτηση του φορολογούμενου για διοικητική επίλυση διαφοράς.

7. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 73, του ν.2960/2001 (Α’ 265), μετά το εδάφιο «Τα πρόσωπα αυτά, για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) κίνησης», προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής :

«Τα ως άνω νομικά πρόσωπα με επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, κατά την ως άνω οριζόμενη χρονική περίοδο, με συντελεστή Ε.Φ.Κ. που ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις περιπτώσεις ζ’ και ια’ της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου και του ως άνω οριζόμενου χαμηλού συντελεστή, του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων. Η καταβολή των συμπληρωματικών φορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται μέχρι και την 20η Ιανουαρίου για τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι και την 20η Μαΐου, για τις ποσότητες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ίδιου έτους.»

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) προστίθενται περιπτώσεις ιστ’ και ιζ’ , ως εξής:

«ιστ) τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ιζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.».

9. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α’180), προστίθενται υποπαράγραφοι β’ και γ’ και οι υφιστάμενες β’, γ’ και δ’ αναριθμούνται σε , ε και στ ως εξής:

«β) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καταργούνται περιφερειακές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, οποιουδήποτε επιπέδου και οι αρμοδιότητές τους να μεταφέρονται και να ασκούνται από άλλη περιφερειακή οργανική μονάδα της περιφερειακής ενότητας της έδρας του οικείου νομού ή άλλης περιφερειακής ενότητας του ίδιου Νομού ή της οικείας ή άλλης Περιφέρειας, εξαιρουμένων των οργανικών μονάδων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπου με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερες της μίας οργανικές μονάδες, στις οποίες μεταφέρονται και ασκούνται οι παραπάνω αρμοδιότητες.

γ) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και να συστήνονται ή να καταργούνται με τις ίδιες αποφάσεις οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ή υποδιεύθυνσης».

10. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 55 του ν.4002/2011, πριν τη λέξη «αναστέλλεται» τίθενται οι λέξεις «καταργείται ή».

11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και εφόσον δεν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στο δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση.»

12. α. αα) Στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γ.Λ. Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, συνιστάται Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επιπέδου διεύθυνσης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:

i ) Τμήμα Α’-Εκκαθάρισης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού

ii ) Τμήμα Β’-Εκκαθάρισης Δαπανών Προϋπολογισμού Δημόσιων Επενδύσεων και Λογιστικό.

ββ) Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν τα πιο κάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

Τμήμα Α’: Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 284/1988(Α.128 και 165) με στοιχεία γ, ε, στ, θ και ιγ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2362/1995 (Α.247), όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού.

Τμήμα Β’: Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ανωτέρω π.δ/τος με στοιχεία γ και ε, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2362/1995, όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων, οι αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου με στοιχεία α, β, ζ, η, ι, ια, ιβ και ιδ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2362/1995, καθώς και η τήρηση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου λογιστικών βιβλίων.»

β. Η συσταθείσα με το άρθρο 1, του π.δ/τος 448/1995(Α.263) «Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» μετονομάζεται σε «Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου(Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών».

13. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/95 (Α.247) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3871/10 (Α.141) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 της από 16 Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού 2011» (Α.262) τροποποιείται ως εξής:

«3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργού για την ανάληψη υποχρεώσεων που θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων ακινήτων και υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επιβάρυνσης αναφέρονται α) στη διοικητική πράξη ανάληψης της υποχρέωσης και β) στο διαπιστωτικό έγγραφο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του φορέα που εξετάζει τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσάρμοζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται εντός του πρώτου μήνα κάθε οικονομικού έτους καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων.

Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να γίνεται ανακατανομή εγκεκριμένων με συλλογικές αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων μεταξύ φορέων υλοποίησης του Π.Δ.Ε. καθώς και εντός του αυτού φορέα υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έργα αυτά είναι ισοδύναμες.»

14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3920/11 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

α) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το λογαριασμό αποκρατικοποιήσεων στον ΟΑΣΑ ως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσεών του μέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του Οργανισμού με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συμψηφίζονται με τις έναντι του Δημοσίου απαιτήσεις των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ που δημιουργήθηκαν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 5 παρ. 9 του ν.2669/98 και του άρθ. 20 & 25 του ν.2072/92 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το απομένον υπόλοιπο ποσό των απαιτήσεων του ΟΑΣΑ από το Δημόσιο διαγράφεται από τις οικονομικές καταστάσεις και καθίσταται εκ μέρους των εταιρειών του Ομίλου ΟΑΣΑ μη απαιτητό.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

15. Καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης των δανείων του Δήμου Ζωγράφου από το Υπουργείο Οικονομικών, κατ’ εφαρμογή της από 25.08.2011 ΠΝΠ (ΦΕΚ 183Α/25.08.2011) επιτρέπεται, μετά από αίτηση του Δήμου Ζωγράφου, η κατ’ έτος προς αυτόν χορήγηση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εικοσαετούς διάρκειας, ισόποσου με το ποσό της ετήσιας εξυπηρέτησης, με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους αποπληρωμής δανείων των ΟΤΑ. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται κατά παρέκκλιση των λοιπών κατά νόμο προϋποθέσεων χορήγησης δανείων προς ΟΤΑ.

Άρθρο 5

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ως μεταβατική περίοδος, ορίζεται η χρονική περίοδος, που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει την 1η Ιανουαρίου 2012.»

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου ειδική εισφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.»

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 καταργείται, οι δε παράγραφοι 9, 10, 11 και 12 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα.

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις επειγόντων θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1. Μετά το άρθρο 38 του ΝΔ 3026/1954 (Α’ 235) προστίθεται άρθρο 38 Α, ως εξής:

«Άρθρο 38 Α

1. Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στο παρόν και με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος.

2. Επιτρέπεται ιδίως η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά, με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που αφορούν σε επιστημονική ειδίκευση δικηγόρου – φυσικού προσώπου, είτε σε τομέα δραστηριότητας.

3. Οποιαδήποτε προβολή ή δημοσιοποίηση δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας δεν πρέπει:

(α) να είναι αθέμιτη.

(β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική.

(γ) να περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις.

(δ) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρέωσης.

(ε) να περιέχει ονόματα πελατών εκτός αν υπάρχει η συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για καταλόγους δικηγόρων ή για εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους.

(στ) να γίνεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.

(ζ) να περιέχεται σε αφίσες ή να τοποθετείται σε υπαίθριες διαφημιστικές πινακίδες,

4. Απαγορεύεται σε δικηγόρο είτε ατομικά είτε ως μέλος δικηγορικής εταιρίας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αναπαράγοντας τη δημοσίευση στοιχείων ή πληροφοριών σε σχέση με εκκρεμούσα υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης.

5. Κάθε δικηγόρος ή δικηγορική εταιρία που διατηρεί ή δημιουργεί επαγγελματική ιστοσελίδα, οφείλει να το γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης εγγραφής.

6. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος, πέραν των ποινικών ή αστικών ή διοικητικών συνεπειών που τυχόν προβλέπονται σε άλλες διατάξεις συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρούμενο δια προστίμου 1.000-10.000€ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης από δύο ως έξι μήνες και πρόστιμο μέχρι το διπλάσιο του ανωτάτου ορίου. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγορικής εταιρίας επιβάλλεται η ποινή του προηγούμενου εδαφίου στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών τα ανωτέρω πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται».

2. Στο άρθρο 203 του ν.δ. 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων» (Α’235) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δημοσιεύουν κατ’ έτος, και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται σ’ αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ’ αυτών αποφάσεις.».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α’ 120) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία», με σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους και τη διανομή των συνολικών καθαρών αμοιβών, που θα προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό της στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον ένας από τους εταίρους.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 81/2005 (Α ‘ 120) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα στην ημεδαπή, καθώς και στην αλλοδαπή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής».

5. Το άρθρο 19 του ν. 2830/2000 (Α’ 96), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19

Γενικά προσόντα διορισμού

1. Συμβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής αλλοδαπού Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο ως ισότιμο.

2. Έλληνες κατά το γένος που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να διοριστούν συμβολαιογράφοι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.».

 

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.3772/2009, που παρετάθη με το άρθρο 36 του ν.3858/2010, παρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 219 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν.2717/1999, Α’ 97) προστίθεται η φράση «και στον αρμόδιο υπάλληλο του πλειστηριασμού, ενώ,».

8. Στην παράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) προστίθεται εδάφιο β ως εξής: «1γ) Κατ’ εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου, δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα) οι υπάλληλοι των δικαστηρίων και εισαγγελιών, των εμμίσθων υποθηκοφυλακέιων και κτηματολογικών γραφέιων της χώρας.»

9. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α 152), ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4024/2011 (Α 226) προστίθεται υποπερίπτωση εε ως εξής;

«7. εε) οι υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων και της εισαγγελίας, των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων της χώρας.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να εξαιρούνται από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας ποσοστά υπαλλήλων συγκεκριμένων κατηγοριών προσωπικού της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» που μεταφέρεται στην ΟΣΚ ΑΕ για να διασφαλισθεί η ομαλή συνέχεια του έργου της. Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης και τη στήριξη του οργανογράμματος της νέας εταιρείας

Άρθρο 7

Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π

1. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καθώς και των παραγράφων 1 και 3 έως και 6 του άρθρου 10 του ν. 3049/2002 (Α’ 212) εφαρμόζονται και για τις δικαιοπραξίες που καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου».

2. α. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, πριν από τη λέξη «Αποφασίζει» τίθενται οι λέξεις «Προσλαμβάνει και».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 οι λέξεις «και του Διευθύνοντος Συμβούλου» αντικαθίστανται με τις λέξεις « , του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. (Εντεταλμένος Σύμβουλος)» .

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, αντί των λέξεων «και του Διευθύνοντος Συμβούλου» τίθενται οι λέξεις «,του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου» .

δ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου. Για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994.».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί ως προς το αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και αν οι σχετικές συμβάσεις είναι επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, υποδεικνύοντας για τον σκοπό αυτό και τυχόν τροποποίηση των όρων τους.».

4. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 μετά τις λέξεις «των περιουσιακών του στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, ακόμη και πριν από την απόκτησή τους,».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 μετά τις λέξεις «ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της άξιας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.».

γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παραπάνω συμβάσεις ή συμφωνίες, που συνάπτει το Ταμείο, συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.».

δ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ταμείο για τις υποχρεώσεις που το τελευταίο αναλαμβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων του παρόντος άρθρου.»

ε. Στο άρθρο 5 του ν. 3986/2011 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:

«6. Για την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Ταμείο μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε χρηματιστηριακές εταιρίες, οι οποίες είτε θα εγγυώνται τη συνολική αναμενόμενη πρόσοδο, είτε θα προσφέρουν τις προς πώληση μετοχές στις τρέχουσες τιμές με ή χωρίς άνοιγμα βιβλίου προσφορών. Στην περίπτωση αυτή οι χρηματιστηριακές εταιρίες προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κανονισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και οι σχετικές χρηματιστηριακές συναλλαγές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9.

7. Για τα ακίνητα, που περιέρχονται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 2730/1999.».

στ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Για την προμήθεια υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 5Α και 7 του ν. 3049/2002, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Ταμείο».

5. α. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και αφού προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει το Σ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5.» .

β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 πριν από τη λέξη «ευθύνη» προστίθενται οι λέξεις «αστική ή ποινική».

6. α. Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ταμείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011.».

β. Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εταιρίας του Ταμείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011, οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 24 παρ. 2 περ. α’, γ’ και δ’ και του άρθρου 24 παρ. 2 περ. β’ του ν. 4014/2011 συμπληρώνονται μετά παρέλευση έξι (6) και εννέα (9) μηνών αντίστοιχα από την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, ως προς τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011.

γ. Για την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 3986/2011, δεν απαιτείται η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης και βεβαίωσης μηχανικού του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 ή τυχόν πιστοποιητικού που θα αντικαταστήσει αυτά.

7. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 μετά τις λέξεις «καθώς και περιουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ. ή».

β. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 μετά τις λέξεις «Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα» προστίθενται οι λέξεις «,εμπράγματα δικαιώματα,».

γ. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».

δ. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθενται οι λέξεις «, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Ν.Π.Δ.Δ., ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων εταιριών στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο είναι μοναδικός μέτοχος, εφόσον στην Γενική τους Συνέλευση αυτός εκπροσωπείται από την εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», λήγει από την δημοσίευση του παρόντος νόμου και σε κάθε περίπτωση δεκαπέντε (15) ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με βάση την οποία το Ελληνικό Δημόσιο ως μοναδικός μέτοχος θα εκπροσωπείται στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας από «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»

9. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Στην Ε.Ε.Ε.Π. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α 220), με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτήν».

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση της αρχής μπορούν να ιδρύονται παραρτήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της».

11. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α 38), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο διορισμός μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρείς διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της θητείας του διορίζεται νέο μέλος. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά την διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα».

12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α 38) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού και δέκα (10) θέσεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα παίγνια ή εξειδίκευση που θα ορίσει με απόφασή της η Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της».

13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 ( Α 180) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α 38) αυξάνονται κατά τριάντα (30) και οι θέσεις επιστημονικού προσωπικού που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνονται κατά δέκα (10).

14. Οι θέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α 38) και της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180) εξαιρούνται των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 ( Α 226) από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

15. Μετατάξεις έως δεκαπέντε (15) υπαλλήλων και αποσπάσεις προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για περίοδο έξι μηνών από αυτήν, πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής.

16. Η ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180), πραγματοποιείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των Καζίνο καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994.

17. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 (Α 38) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

18. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α180) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του ν. 4021 /2011( Α 218, καταργείται.

19. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν.4002/2011 (Α180) μετά την φράση «Ελληνική Δημοκρατία» προστίθεται η φράση « καθώς και εκείνα που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50».

20. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν.4002/2011 (Α180) μετά την φράση «ώστε να διαπιστώνονται στοιχεία όπως» τίθεται η λέξη «ενδεικτικά».

21. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.4002/2011 (Α180) αντικαθίσταται ως εξής: « Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54 όπως ισχύει, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος της άδειας της παραγράφου 4 του άρθρου 39».

Άρθρο 8

Επείγοντα θέματα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

– Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης

1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5, παρ. 7α του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α’ 161/19¬07-2007) ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τον όρο της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα διενεργηθεί κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου.

2. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5, παρ. 7α του ν. 3592/2007 ως νομίμως λειτουργούντες περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου, υπό τους ακόλουθους όρους:

α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 14, παρ. 2 του ν. 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής εκπομπής του αναλογικού τους προγράμματος

β. Της συμμετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία για την χορήγηση αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής εκπομπής η οποία θα διενεργηθεί κατά το άρθρο 13 του ν. 3592/2007.

3. Η ημερομηνία παύσης μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος με αναλογικό τρόπο ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξη (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 49 του ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219 Α’/ 23.12.2010) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι τις 31.12.2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Άρθρο 9

Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/2007

Μετά το άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150) προστίθενται τα άρθρα 22 Α, 22Β και 22Γ, 22Δ και 22Ε, τα οποία έχουν ως εξής:

«Άρθρο 22Α

Συμφωνίες-πλαίσιο

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι μικρότερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων.

Οι συμφωνίες – πλαίσιο διακρίνονται σε αυτές που συνάπτονται με έναν οικονομικό φορέα και σε αυτές που συνάπτονται με περισσότερους οικονομικούς φορείς.

2. Για τη σύναψη μιας συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλα τα στάδια έως την ανάθεση των συμβάσεων που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συμβαλλομένων στη συμφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07.

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας- πλαισίου.

Κατά τη σύναψη των συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαισίου.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να προσφεύγουν στις Συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

3. Οταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ’ αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο. Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα, ζητώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

4. Όταν συνάπτεται μια συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης.

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών, μπορεί να γίνεται:

– είτε με εφαρμογή των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό,

– είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συμφωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα μέρη βάσει των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους αυτούς, και, ενδεχομένως, άλλων όρων που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης.

β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων, όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών.

Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενο τους πρέπει να παραμένει εμπιστευτικό έως την εκπνοή της τασσόμενης Προθεσμίας απάντησης.

δ) Η ανάθεση κάθε σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή υποχρεώσεων της συμφωνίας-πλαισίου.

Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας – πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης.

Στην περίπτωση των συμφωνιών – πλαισίου με περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι προσφέροντες καταθέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) ότι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συμφωνία – πλαίσιο. Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης.

5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τη σύναψη της συμφωνίας – πλαισίου υποχρεούνται να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της συμφωνίας – πλαισίου ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007 σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 8 του ΠΔ 60/2007 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας της συμφωνίας πλαίσιου οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή σε ποσοστό αυτής κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007, η οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας , σύμφωνα με το εδάφιο στ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Προκειμένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου ( Π.Δ. 118 /2007 , ΦΕΚ Α’ 150 ).

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά τα εκάστοτε οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 22Β

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 σημείο α του πδ 60/2007, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδιαγραφές της σύμβασης μπορούν να καθορισθούν με ακρίβεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιείται κατά το νέο διαγωνισμό μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας- πλαισίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του πδ 60/2007 καθώς και κατά το διαγωνισμό για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για τα δυναμικά συστήματα αγορών που προβλέπει το άρθρο 27 του πδ 60/2007.

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αφορά είτε μόνον τις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην κατώτερη τιμή, είτε τις τιμές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στην προκήρυξη διαγωνισμού. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής πληροφορίες:

α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά,

β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς επίσης και την τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού,

γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και το χρονικό σημείο κατά το οποίο τίθενται στη διάθεση τους,

δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος του πλειστηριασμού,

ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,

στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα, τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης,

ζ) τον τρόπο αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού.

5. Η προσφορά γίνεται δεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα. Προσφορά διαγωνιζομένου που δεν είναι σύμφωνη με τους όρους του πλειστηριασμού θεωρείται απαράδεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό σύστημα, βάσει του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασμός.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρονικό σύστημα, μέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή στους διαγωνιζόμενους.

Η αδυναμία του διαγωνιζόμενου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για λόγους άλλους από τους αναφερόμενους στο εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου δεν συνιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης ή αναβολής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

7. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με το επιλεγμένο ή τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης.

Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων να υποβάλουν νέες τιμές ή/και νέες αξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σύνδεση τους σε ατομική βάση με το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή των προσκλήσεων.

8. Όταν γίνεται η ανάθεση με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ο μαθηματικός τύπος, βάσει του οποίου καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, η αυτόματη κατάταξη σε συνάρτηση με τις νέες υποβαλλόμενες τιμές ή/και τις νέες αξίες. Ο μαθηματικός αυτός τύπος εκφράζει τη σχετική στάθμιση του κάθε κριτηρίου που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως η στάθμιση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες διακυμάνσεις (“ψαλίδες”) πρέπει να εκφράζονται εκ των προτέρων με συγκεκριμένες τιμές.

Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

9. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξη τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη. Μπορούν ακόμη, ανά πάσα στιγμή, να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστηριασμού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων, κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μπορεί να παρακολουθεί η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ή ειδική προς τούτο οριζόμενη ομάδα η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.

10. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Επισημαίνουν, στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την ημερομηνία και την ώρα λήξης της διαδικασίας.

β) Οταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά με τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, την Προθεσμία που θα τηρήσουν μετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

γ) Οταν οι φάσεις του πλειστηριασμού, όπως καθορίζονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό, έχουν όλες πραγματοποιηθεί.

Οταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το σημείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με το σημείο β) η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

11. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

12. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό ή να τροποποιεί το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 22Γ

Το άρθρο 17 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α’ 64) εφαρμόζεται και στην προμήθεια αγαθών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων.

Άρθρο 22Δ

Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις

Οι διατάξεις των άρθρων 27 και 36 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α 64) εφαρμόζονται και για όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων.

Άρθρο 22Ε

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα

Η εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισμού θα πρέπει να μνημονεύει την παρούσα διάταξη.»

Άρθρο 10

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50) Για την εφαρμογή του παρόντος ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’63) και 60/2007 (Α’64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) οι οποίες, όμως, έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων ευρώ. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να τροποποιείται με την απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες – πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011 (Α’ 137), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ειδικότερα τα στοιχεία, η δημοσιοποίηση των οποίων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4013/2011 αλλά προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, καταχωρίζονται πλην, όμως, είναι προσβάσιμα σε ορισμένους μόνο εξουσιοδοτημένους χρήστες που ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άμυνας ή Προστασίας του Πολίτη κατά περίπτωση

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 προστίθεται η φράση:

«Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί Σύμβουλος, Πάρεδρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος σε Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο της οικείας Περιφέρειας ή δεν μπορεί να διατεθεί για τη στελέχωση της ως άνω Επιτροπής, ως μέλος, με την ιδιότητα του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών μισθώσεων, ορίζεται Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με αναπληρωτή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Δικηγορικού Συλλόγου».

3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του Ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 αρμοδιότητες ασκούνται από την Αρχή μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος.»

Άρθρο 11

Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθρ.6 του ν. 3139/2003 (Α’ 100), αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων αυτών. Το ύψος των διοικητικών προστίμων εξειδικεύεται ανάλογα με το είδος της παράβασης και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ πεντακοσίων (500) και τριάντα χιλιάδων (30.000) Ευρώ. Επίσης, δύνανται να προβλέπονται οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας της έκθεσης και οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου. Με την ίδια απόφαση τίθενται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριοδομικού κανονισμού, περιλαμβάνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο αριθμό θέσεων στάθμευσης κατ’ αντιστοιχία προς την επιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται μεταβατική περίοδος, όχι μεγαλύτερη των τριών ετών, για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων εκθεσιακών κέντρων στις παραπάνω προϋποθέσεις. Με όμοια απόφαση υπαίθριες ή στεγασμένες εκθέσεις εμβαδού μικρότερου των 1.000 τ.μ. μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή μέρους των παραπάνω ρυθμίσεων».

Άρθρο 12

Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων υπαιθρίου εμπορίου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κλπ» (ΦΕΚ Α’ 145), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ Α’ 249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1δ του άρθρου 26 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και με την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α’ 100) , αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου

(πλανόδιου και στάσιμου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις Περιφέρειες.

α) Κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, νοούνται τα κλιμάκια ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατά τα οριζόμενα στο ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α’ 258) και η ελεγκτική τους αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ασκούμενη παραλλήλως και ανεξάρτητα από τα κλιμάκια που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις Περιφέρειες.

β) Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των Κατηγοριών

ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Δημοσίου, των οικείων Περιφερειών, των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της οικείας Περιφέρειας και των Δήμων».

2. Η παράγραφος 3 α) του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κλπ» (ΦΕΚ Α’ 145), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ Α’ 249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1δ του άρθρου 26 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και με την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

« 3α): αα) Για τα κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφαρμόζονται οι διαδικασίες συγκρότησης των κλιμακίων ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ν. 3728/2008 ΦΕΚ Α’ 258).

ββ) Για τα κλιμάκια των Περιφερειών, τηρούνται στις Περιφέρειες τα αντίστοιχα μητρώα μελών των κλιμακίων που καταρτίζονται κάθε δύο έτη με πρόταση των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η συγκρότηση των κλιμακίων στις Περιφέρειες γίνεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα συγκρότησης των κλιμακίων στον Αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. Η θητεία όσων μετέχουν στα κλιμάκια της παρούσας υποπερίπτωσης είναι τριετής. Με την πάροδο της τριετίας η θητεία λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής. Νέος διορισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της προηγούμενης θητείας».

3. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ Α’ 145) «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κλπ», όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003 (ΦΕΚ Α’ 249) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1δ του άρθρου 26 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και με την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α’ 100), καταργούνται.

4. Η περίπτωση α) του άρθρου 7β του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ Α’ 145) «Υπαίθριο Εμπόριο, Λαϊκές Αγορές, κλπ», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3777/2005 (ΦΕΚ Α’ 202) και όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1ε του άρθρου 26 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α’ 189), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) αα) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών

και Υπαίθριου Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παρ. 6 αυτού και το άρθρο 7, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

ββ) τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Δημοτική Αστυνομία για τις παραβάσεις του άρθρου 5, πλην της παρ. 6 αυτού και του άρθρο 7, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του οικείου Δήμου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.

γγ) Τα υπόλοιπα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παρ.6 αυτού και το άρθρο 7, εκτός αυτών που προβλέπονται στις παραπάνω υποπεριπτώσεις αα) και ββ), αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.

Από τα έσοδα όλων των ανωτέρω υποπεριπτώσεων καλύπτονται δαπάνες για τυχόν αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης των μελών των ανωτέρω κλιμακίων, οι οποίες χορηγούνται με τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) καθώς και για τυχόν έξοδα μετακίνησης για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων.»

Άρθρο 13

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3728/2008

1. Στο τέλος της περίπτωσης θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 258) προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος νόμου περί κανόνων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο, ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 καταστάσεις. Ειδικά για την περίπτωση που η υπόχρεη εταιρεία υπέβαλε την κατάσταση της παραγράφου 4 εκτός της τασσόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 5.000 Ευρώ, και επιπλέον 500 Ευρώ για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης. Το συνολικό πρόστιμο του τελευταίου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί τις 50.000 Ευρώ».

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α’ 258) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Ειδικού Γραμματέα, ως προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, πέραν των ποινικών κυρώσεων, πού θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυτών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 του Αγορανομικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

4. Καταργείται η παράγραφος 8 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α’ 258).

Άρθρο 14

Ρυθμίσεις υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών

1. Με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται τα παρακάτω θέματα υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου (ν.2323/1995 όπως ισχύει, ν.3852/2010 όπως ισχύει, ν.3190/2003 όπως ισχύει), για το σύνολο της επικράτειας, και λαϊκών αγορών (ν. 2323/1995 όπως ισχύει, ν.3852/2010 όπως ισχύει, ΠΔ. 51/2006 όπως ισχύει, ΠΔ 115/2008 όπως ισχύει), για τις περιοχές που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά και Θεσσαλονίκης:

Α) Δικαιούχοι αδειών

Β) Χρόνος ισχύος της άδειας

Γ) Τυχόν όροι και οι προϋποθέσεις μεταβίβασης, εισφοράς και εκμίσθωσης ή παραχώρησης αυτών κατά χρήση

Δ) Διαδικασία προσδιορισμού των θέσεων των δικαιούχων της άδειας.

Για τις περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά και Θεσσαλονίκης, τα παραπάνω θέματα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ του κατά τόπον αρμόδιου Οργανισμού.

2. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών που δύνανται να χορηγηθούν σύμφωνα με το στοιχείο Α) της προηγούμενης παραγράφου κατά κατηγορία επαγγελμάτων καθορίζεται ετησίως με Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από γνώμη του κατά τόπο αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα υπαιθρίου εμπορίου και των Επιτροπών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 για θέματα επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.

3. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος:

Α. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνωμοδότηση του κατά την παράγραφο 1 αρμόδιου οργάνου για τα θέματα που σύμφωνα με την παράγραφο αυτή περιέρχονται στην αποφασιστική του αρμοδιότητα, αυτή καταργείται. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα άλλων οργάνων για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν θίγεται.

Β. Καταργείται κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει κατά τρόπο αντίθετο στην παρούσα το αρμόδιο όργανο για τα θέματα των παραγράφων 1 και 2.

Άρθρο 15

Ρυθμίσεις Γενικού Εμπορικού Μητρώου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 τροποποιείται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα:

α) των φυσικών προσώπων,

β) των εμπορικών εταιριών και ενώσεων προσώπων,

γ) των υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

δ) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,

ε) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στην περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.»

2. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 τροποποιείται ως εξής:

«1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με:

(αα) την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και

(ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο

4 του άρθρου 5, των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 τροποποιείται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο ΓΕ.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών Μητρώων Ανωνύμων Εταιρειών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισμών και των Μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού.

Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς αυτής, κάθε καταχώριση στα Βιβλία και Μητρώα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο θεωρείται ως καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ..

Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν με αίτηση τους, να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλοντας τις πράξεις και τα στοιχεία που θα ορισθούν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά περίπτωση, ενώ για τους λοιπούς υπόχρεους του άρθρου 1 η κατάθεση της σχετικής αίτησης καθίσταται προαιρετική. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση κατά το προηγούμενο εδάφιο. Οι υπηρεσίες καταχώρησης στο ΓΕ.ΜΗ. μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία που μεταφέρονται ή καταχωρίζονται σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια και να καλούν τους υπόχρεους να προβαίνουν στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, ορίζεται η παύση της αρμοδιότητας κάθε άλλου φορέα, για την τήρηση των Βιβλίων και Μητρώων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.»

Άρθρο 16

Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θυγατρικές εταιρίες της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ ΑΕ), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής “Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.” (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και το “Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης” (ΚΕΚ-ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.), καθώς και η «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία», λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, τα καταστατικά τους, το ν. 2190/1920 ως ισχύει και τις λοιπές κείμενες διατάξεις.

2. Οι σκοποί των εν λόγω εταιριών, όπως προκύπτουν από τις ως άνω διατάξεις και τα καταστατικά τους, αποτελούν εφεξής αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ). Στην ίδια Διεύθυνση ανατίθεται η διαχείριση των εκτελούμενων από τους υπό κατάργηση φορείς δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί οι αρμοδιότητες της ως άνω διεύθυνσης να επαναπροσδιορίζονται και να αναδιαρθρώνονται τα τμήματα της με συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των παραπάνω αρμοδιοτήτων στην ως άνω διεύθυνση μεταξύ των τμημάτων της γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

4. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι ως άνω εταιρείες με την επωνυμία τους ή με το διακριτικό τους τίτλο, νοείται η Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

5. Η εκκαθάριση των ως άνω εταιριών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η ημερομηνία αυτή παρατείνεται για εξαιρετικό λόγο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ομοίως με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθαριστές των ανωτέρω εταιρειών, εάν δεν έχουν ορισθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους με απόλυτη πλειοψηφία. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, εντός της οποίας θα έπρεπε οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων να έχουν ορίσει τους εκκαθαριστές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση των εκκαθαριστών στην οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες των υπό εκκαθάριση εταιριών, καθορίζεται το προσωπικό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) υπαλλήλους ανά εταιρία, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, χωρίς αίτησή του, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, έως την αποπεράτωση των εργασιών της εκκαθάρισης αυτών. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα από τον οποίο αποσπώνται.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, το προϊόν της εκκαθαρίσεώς τους διανέμεται στους μετόχους τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Η αναλογούσα στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ως μέτοχο περιουσία, περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.

8. Οι εκκρεμείς δίκες των υπό εκκαθάριση εταιριών συνεχίζονται μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους εκκαθαριστές τους. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 65 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180).

9. Υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων από τις υπό εκκαθάριση εταιρίες λύονται αυτοδίκαια εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση για έναν (1) ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

10. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στις ως άνω εταιρίες.

11. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των ως άνω εταιριών, υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

(α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η οποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται μόνο από τον ίδιο το δικηγόρο με έμμισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.

(β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των εγγράφων αποδείξεως.

12. Οι ως άνω δικηγόροι με έμμισθη εντολή έχουν επιπλέον υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισμός ανατέθηκε σε δικηγόρους που δεν αμείβονταν με πάγια αντιμισθία, εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

13. Σε περίπτωση που υφίσταται χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου συναφθείσα από μία εκ των ανωτέρω εταιρειών το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην υφιστάμενη σύμβαση από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η διαχείριση των εν λόγω συμβάσεων γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζονται κάθε αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

1. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. μεταφέρεται από 01/01/2012 στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Για το μεταφερόμενο ως άνω προσωπικό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας της υπό απορρόφηση εταιρείας και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4024/2011. Το άρθρο 3 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2542) καταργείται.

2. Οι αρμοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται αρμοδιότητες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. αυτές νοούνται στο εξής ως αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Τυχόν εκτελούμενα από την υπό απορρόφηση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. προγράμματα και δράσεις μεταφέρονται στη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στην οποία και παραδίδεται όλος ο απαραίτητος υλικός και άυλος εξοπλισμός για τη διαχείρισή τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί τα συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις να εκχωρούνται σε άλλους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2542) καταργείται.

3. Η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στην απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2542) γίνεται με δημόσιο συμβόλαιο και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή επιβάρυνση. Στο συμβόλαιο της απορρόφησης περιλαμβάνεται σε παράρτημα απογραφή της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας, η οποία κατά το άρθρο 5 της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αριθμό 4507/3-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2542) περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18

Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιριών ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ

1. Οι υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των εταιρειών ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ λύονται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διά απορροφήσεως με την εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, και πάντως με την παρέλευση της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α’180). Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα Διοικητικά Συμβούλια των ως άνω εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη σύνθεσή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 14, παρ.1, του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ Α’ 113).

2. Για το μεταφερόμενο προσωπικό στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., για την αυτοδίκαιη μεταφορά του οποίου θα εκδοθεί διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, δεν ισχύει καμία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας των υπό απορρόφηση εταιρειών και εφαρμόζεται σε αυτό ο κανονισμός του προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4024/2011.

Άρθρο 19

Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων της ΕΛΟΤ ΑΕ και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ

1. Μέσα σε τρεις μήνες από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στο άρθρο 63 του ν.4002/2011 συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ και ΕΚΕΠΥ ΑΕ από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ο κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της ανώνυμης εταιρίας «Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΑΕ» (ΕΛΟΤ ΑΕ), που περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Πιστοποίησης, τη Διεύθυνση Εργαστηρίων, τα εργαστήρια χαμηλής τάσης, ηλεκτρικών καλωδίων, παιδικών παιχνιδιών και πολυμερών & ελαστικών, καθώς και το σύστημα πιστοποίησης, καθιέρωσης και απονομής Σημάτων και Πιστοποιητικών Ποιότητας και Συμμόρφωσης, με το σύνολο του εξοπλισμού τους αποσχίζεται από την εταιρία ΕΛΟΤ ΑΕ και εισφέρεται στην εταιρία «Ανώνυμη εταιρία βιομηχανικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιμών, πιστοποίησης και ποιότητας» (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ), που θα προέλθει από την ως άνω συγχώνευση. Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου διενεργείται, ύστερα από αποτίμησή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 ν. 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης και διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών στην ΕΛΟΤ Α.Ε. Για την ως άνω απόσχιση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, των καταστατικών των εταιριών ΕΛΟΤ ΑΕ και ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 69-78 α.ν. 2190/1920. Όσα σήματα συμμόρφωσης-ποιότητας της ΕΛΟΤ Α.Ε. φέρουν στοιχεία του διακριτικού τίτλου της ΕΛΟΤ Α.Ε., εν μέρει ή στο σύνολό τους, δεν αποτελούν στοιχεία του εισφερόμενου κλάδου και δεν μεταβιβάζονται.

2. Με την εισφορά του ως άνω κλάδου στην πιο πάνω εταιρεία επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΕΛΟΤ ΑΕ σε σχέση με τον εισφερόμενο κλάδο. Η απορροφούσα εταιρία ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ καθίσταται αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρίας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο.

3. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και το προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής της εταιρίας ΕΛΟΤ ΑΕ που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον εισφερόμενο κλάδο μπορούν να ζητήσουν την ένταξη τους στο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, μετά από αίτηση και αξιολόγηση τους, αποδεχόμενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθμολογικής και μισθολογικής τακτοποίησης, που θα γνωστοποιηθούν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση αυτού του νόμου από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δήλωση αποδοχής των κατά περίπτωση βαθμολογικών και μισθολογικών όρων της ένταξης τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης της εταιρίας. Το προσωπικό αυτό που αποδέχεται τους όρους ένταξης μεταφέρεται αυτοδίκαια μαζί με τον εισφερόμενο κλάδο στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και αποτελεί προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με τους όρους εργασίας που έχει αποδεχθεί. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ δεν βαρύνεται με οικονομικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την προηγούμενη απασχόληση του παραπάνω προσωπικού στην ΕΛΟΤ ΑΕ. Το προσωπικό που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν θα ενταχθεί στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με την παραπάνω διαδικασία παραμένει στην ΕΛΟΤ ΑΕ και διατίθεται σε άλλες υπηρεσίες αυτής.

4. Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, επιβάρυνση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την απόσχιση και εισφορά του κλάδου, τη μεταβίβαση και μεταγραφή κάθε εμπράγματου δικαιώματος, την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αποθεματικά που μεταφέρονται στην εταιρεία ως μέρος του κλάδου. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, δεν θίγεται η εφαρμογή των διατάξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986, Α’ 204).

5. Τα δικαιώματα του συμβολαιογράφου για τη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου ορίζονται στο πάγιο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώματα.

6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο την 30/6/2012 καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν την καθιέρωση και απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΛΟΤ ΑΕ και ιδίως οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ 5,6,7 & 8 και του άρθρου 3 παρ. 1 περ. ε & στ του ν. 372/1976. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτού του άρθρου αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου, τη μεταφορά και την ένταξη του προσωπικού, την καθιέρωση και απονομή σημάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συμμόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται, αφότου ίσχυσε, η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180).

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 άρθρου 63 ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α’180) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

« Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 δεν έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση.».

Άρθρο 20

Ρυθμίσεις για «ΕΤΕΑΝ Α.Ε».και «Ν.3894/2010»

1. Στο άρθρο έβδομο του ν.3912/2011 (Α-17) το υπάρχον κείμενο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο συνεπένδυσης κεφαλαίων, που προέρχονται από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κεφαλαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, δεν επιβάλλεται η εισφορά του ν.128/1975(Α- ) στο μέρος των κεφαλαίων που προέρχονται από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα. Η παρούσα διάταξη αφορά και δάνεια και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.. »

2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής, που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16 του ν.3894/2010 (Α-204), ορίζεται σε 0,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και όσες επενδύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010, καθώς και όσες εκκρεμούν προς αξιολόγηση.

Άρθρο 21

Τροποποίηση του ν. 4001/2011

Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 195 του Ν. 4001/2011 (Α’179) αντικαθίσταται από τότε που ισχύει ως εξής:

« (γ) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 του ν. 2773/1999 καταργούνται. Επίσης καταργείται το άρθρο 29 αυτού πλην της παραγράφου 6, η οποία εξακολουθεί να ισχύει αντικαθιστάμενη ως ακολούθως: «Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαμηλή τάση μέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.»

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝ ΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Α. Γενική παρουσίαση

Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων με τους θεσμικούς μας εταίρους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ΔΝΤ) που συγκροτούν την Τρόικα για το νέο πρόγραμμα στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας και την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με σύνθεση Ευρωζώνης της 26ης – 27ης Οκτωβρίου 2011, η χώρα μας πρέπει να ρυθμίσει μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των Μνημονίων Συνεργασίας αφενός μεν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφετέρου δε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΜΟU ΚΑΙ ΜΕΡΡ).

Στο παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνονται θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα η συντριπτική πλειονότητα των οποίων έχει διαρθρωτικό περιεχόμενο και συνιστά εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων της χώρας οι οποίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την συμφωνία για το νέο πρόγραμμα και τη νέα δανειακή σύμβαση που είναι άμεσα συναρτημένες με την συμμετοχή των ιδιωτών στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους (Ρ5Ι).

Η αρχή συνεπώς που διέπει το παρόν νομοσχέδιο είναι η συμμόρφωση της χώρας με τέτοιου είδους υποχρεώσεις της και αυτό δικαιολογεί τον οριζόντιο πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του νομοθετήματος που διαθέτει εντούτοις έναν ισχυρό και ευανάγνωστο κοινό παρονομαστή που διέπει το σύνολο των διατάξεων του.

Β. Ειδικότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Επείγουσες Ρυθμίσεις των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

– Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης.

Επί του άρθρου 1

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των παραγράφων 1 έως και 4 προσαρμόζονται οι διατάξεις του κεφαλαίου Θ’ του νόμου 3979/2011 προς τις πραγματικές συνθήκες υλοποίησης των προβλέψεων για το ΕΣΥΠ και το Δίκτυο του Δημόσιου Τομέα.

Με τις παραγράφους 5 έως και 7 επέρχονται βελτιώσεις που αφορούν στο βαθμολόγιο των Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Ειδικότερα με την παρ. 6 παρέχονται κίνητρα διαρκούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση υπαλλήλων που διαθέτουν ίδια τυπικά προσόντα, ανεξάρτητα από το χρόνο που τα απέκτησαν. Στο ίδιο πλαίσιο, συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011, ώστε για την βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων να είναι δυνατός ο υπολογισμός περισσότερων του ενός τυπικού προσόντος. Ανάλογη ρύθμιση υπάρχει και στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 που αφορά το σταθερό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης.

Με την παράγραφο 8 προβλέπεται η διατήρηση των κενών οργανικών θέσεων του κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3142/1955 ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, κατά τις διατάξεις του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις».

Η εξαίρεση κατάργησης των οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών είναι αναγκαία, προκειμένου να μη διαταραχθεί η λειτουργία των Σταθμών, γεγονός που θα είχε αρνητικές συνέπειες ως προς τις παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες και την εν γένει ανάπτυξη λιμενικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Άλλωστε το εν λόγω προσωπικό αμείβετε από τον ειδικό Λογαριασμό Πλοηγικής Υπηρεσίας Η διατήρηση δε των ως άνω κενών οργανικών θέσεων, καθώς και τυχόν κάλυψή τους στο μέλλον, καμία επιβάρυνση δεν προκαλεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αφού οι δαπάνες μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού βαρύνουν το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, το οποίο τροφοδοτείται από έσοδα των Πλοηγικών Σταθμών- Πλοηγικής Υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις του Ν. 3142/1955 όπως ισχύει.

Η εξαίρεση κατάργησης των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού είναι αναγκαία, προκειμένου να μη διαταραχθεί η λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης. Άλλωστε τα τυχόν εκπαιδευτικά κενά καλύπτονται μεν με προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που και επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό « Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» που συστάθηκε με το ν.δ. 99/1973 (Α’173) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 996/1979 (Α’287) αλλά και αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ποιοτική αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Περαιτέρω δε έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού θα οδηγούσε σε πλήρη υποβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και συνεπώς και της παρεχόμενης ναυτικής.

Τέλος, με την προσθήκη της περίπτωσης θ) στην παρ. 1α του ν. 4024/2011 διατηρούνται οι θέσεις του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, οι οποίες όμως πρέπει να καλυφθούν αποκλειστικά από τυφλούς, κατόχους πτυχίου σχολών εκπαίδευση τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διάταξη αυτή σκοπεύει στην προστασία του δικαιώματος της εργασίας μιας κοινωνικής ομάδας ιδιαίτερα ευαίσθητης και με εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες εργασίας.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 9 προβλέπεται η υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης.

Για το προσωπικό αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 410/1988), οι πράξεις πρόσληψης δεν δημοσιεύονταν.

Επίσης, στην παράγραφο 10 προβλέπεται η υποχρέωση των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των περιπτώσεων στ’ έως θ’ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 να δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις πράξεις πρόσληψης ή αποχώρησης του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή ορισμένου χρόνου ή επί θητεία, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέωσης, καθώς και του προσωπικού με σχέση δημοσίου δικαίου, όπου υπάρχει. Σκοπός της προωθούμενης διάταξης είναι η βελτίωση του ελέγχου και της εποπτείας στον αριθμό προσλήψεων/ αποχωρήσεων του συνόλου του τακτικού προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. αλλά και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. Παράλληλα, από τις διατάξεις τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’66) προβλέπεται ότι οι διορισμοί και αποχωρήσεις του τακτικού προσωπικού των ανωτέρω φορέων θα πρέπει να καταγράφονται στο Μητρώο της απογραφής και ο αριθμός καταγραφής τους θα πρέπει να αναφέρεται στην περίληψη της απόφασης που αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, για τη δημοσίευση των ανωτέρω πράξεων θα πρέπει να εκδίδεται και η βεβαίωση καταγραφής της ενέργειας στο Μητρώο της απογραφής.

Με την παράγραφο 11 ορίζεται ότι μέχρι την παροχή πρόσβασης στο Μητρώο της απογραφής στα Ν.Π.Ι.Δ., θα δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις πράξεις πρόσληψης/ διορισμού, μεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού χωρίς την αναγραφή του Αριθμού Βεβαίωσης και της ημερομηνίας καταχώρισης.

Με την παράγραφο 13 ερμηνεύεται αυθεντικά η περ. ζ. της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, προκειμένου να καταστεί σαφές, ότι η διάταξη καταλαμβάνει μόνο όσους κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4024/2011 είχαν οριστεί και ασκούσαν ήδη καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ως αναπληρωτές και όχι τους Διευθυντές που κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν γενικά τη δυνατότητα αναπλήρωσης σε περίπτωση κωλύματος του Γενικού Διευθυντή.

Με την παράγραφο 14 εξαιρείται από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, το εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών

– Ραδιοεπικοινωνιών και των Δημόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω Σχολές και Κέντρα επιμόρφωσης λειτουργούν αποκλειστικά με προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του π.δ. 63/1974 (Α’ 24), του π.δ. 110/1986 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 50/1997 (Α’45) και του β.δ. 631/1972 (Α’180) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 425/1988 (Α’196).

Η υπαγωγή του προσωπικού αυτού σε διατάξεις περί εργασιακής εφεδρείας αλλά και η ταυτόχρονη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας αυτής, θα οδηγούσε σε πλήρη αποδυνάμωση της ναυτικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και κατ’ επέκταση σε αδυναμία απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και εύρεσης ναυτικής εργασίας. Εξ’ άλλου η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό αλλά τον διατηρηθέντα Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, έσοδα του οποίου αποτελούν, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 99/1973 (Α’173) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 996/1979 (Α’287)

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι τα Κέντρα Επιμόρφωσης Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) αποτελούν σχολές συνεχιζόμενης κατάρτισης, είχαν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (2000

– 2006), ενώ και στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 υλοποιούνται πράξεις για την κατάρτιση ανέργων ναυτικών και την παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης, με στόχο τη βελτίωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και την παροχή Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας.

Με την παράγραφο 15 λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους μονίμους δημοσίους υπαλλήλους και του υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εφεδρείας που οδηγεί σε συνταξιοδότηση ώστε η διαδικασία έκδοσης συντάξεως να ολοκληρώνεται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, εντός τεσσάρων μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών. Η ειδική αυτή πρόβλεψη είναι αναγκαία δεδομένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί βρίσκονται σε δυσμενέστερη οικονομικά θέση και επέρχεται με τη θέση στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εφεδρείας μείωση των εισοδημάτων τους σε σχέση με άλλους υπαλλήλους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με την πλήρωση των προϋποθέσεων που τάσσουν οι κείμενες διατάξεις.

Με την παράγραφο 16 σκοπείται η αποφυγή του περιττού πολλαπλασιασμού των υποστηρικτικών μονάδων επιπέδου Γενικής Δ/νσης. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α’247) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12α του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (Α’66) συνεστήθησαν σε όλα τα υπουργεία Γενικές Δ/ νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενες στους Γενικούς Γραμματείς των οικείων υπουργείων.

Σε εφαρμογή της πιο πάνω ρύθμισης καθώς και αυτής του άρθρου 34 του ν.3979/2011(Α’138), θα προκύψουν τρεις μονάδες υποστήριξης σε επίπεδο Γενικής Δ/νσης διασπώντας τη μία Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης που υπήρχε έως τώρα σε κάθε υπουργείο. Η εξέλιξη αυτή όμως ειδικά για τα «μικρά» υπουργεία δηλ. αυτά στα οποία δεν υπάγονται πολλές αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες, θα οδηγήσει σε Γενικές Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και σε Γενικές Δ/νσεις Διοικητικών Υπηρεσιών με πολύ περιορισμένο αντικείμενο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθεια που καταβάλλεται για τη μείωση του αριθμού των υπηρεσιακών μονάδων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των υπουργείων.

Με την εν λόγω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα συγχώνευσης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με άλλες υποστηρικτικές μονάδες, π.χ. Διοίκησης Προσωπικού ή Πληροφορικής-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του κάθε υπουργείου.

Η εισαγωγή της διάταξης της παραγράφου 17 κρίνεται αναγκαία λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών της χώρας και στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξορθολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης ενώ διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις του Ν.3833/2010, όπως ισχύει.

Τέλος, με την παράγραφο 18 εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη στελέχωση και λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένης της καθιέρωσης με τις διατάξεις των άρθρων 4 και επόμενα του ν. 4024/2011, νέου συστήματος βαθμολογικών προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων. Πλέον για την κατάληψη θέσης Επιθεωρητή – Ελεγκτή απαιτείται ο υπάλληλος να διαθέτει σωρευτικά βαθμό Δ’ και τουλάχιστον δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία. Με την διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η αντιστοίχηση των τυπικών προσόντων που απαιτούσε ο ν. 3074/2002, δηλαδή την κατοχή του Α’ βαθμού, ο οποίος συνεπάγονταν σύμφωνα με άρθρο 80 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) για τους υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας τουλάχιστον δώδεκα χρόνια δημόσιας υπηρεσίας, με το ισχύον βαθμολόγιο και διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη θέση του Επιθεωρητή – Ελεγκτή διαθέτουν τα ίδια υψηλά προσόντα όπως και με το προϊσχύσαν βαθμολόγιο.

Επί του άρθρου 2

Η εξυγίανση των υπερχρεωμένων δήμων και περιφερειών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ουσιαστική εκπλήρωση της αποστολής της σύγχρονης και ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης καθιστώντας την παράγοντα δυναμικής υπέρβασης της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της εξυγίανσης των δήμων και των περιφερειών κατευθύνεται κυρίως προς την ουσιαστική και παράλληλα ευέλικτη στήριξη των υπερχρεωμένων δήμων και περιφερειών έτσι ώστε να διαχειρίζονται με την συνδρομή των χρηματοπιστωτικών δομών το χρέος τους, να το εξυπηρετούν αξιόπιστα χωρίς παράλληλα να αναστέλλουν κρίσιμες προς τους πολίτες λειτουργίες τους. Στόχος των προτεινομένων διατάξεων είναι να καταστήσουν το πρόγραμμα εξυγίανσης πραγματικό εργαλείο ανάκαμψης και αναγέννησης των υπερχρεωμένων δήμων και περιφερειών, συμμορφούμενο σε δεσμεύσεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 καθίσταται δυνατή η δανειοδότηση για την εξόφληση χρεών που προέρχονται από κάθε μορφής δαπάνες. Η συμπερίληψη και των λοιπών χρεών πλην των προερχομένων από δαπάνες επενδύσεων ισχύει μόνο για όσα έχουν γεννηθεί ως χρέη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, έτσι ώστε να αναγκαστούν οι ΟΤΑ να περιορίσουν την υπερχρέωση και να εξυγιάνουν τα οικονομικά τους.

Με την διάταξη της παραγράφου 2 παρέχεται στους δήμους και στις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους λόγω υπερχρέωσης και εφόσον έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα περιορισμού των επενδυτικών δαπανών τους να εγγράψουν και εν συνεχεία να συνάψουν δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Για την λήψη του δανείου οφείλουν να υποβάλλουν Σχέδιο Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογής της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 264 του ν.3852/ 2010.

Η ρύθμιση της παραγράφου 3 εισάγεται, προκειμένου να μειωθεί το επιτόκιο των δανείων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών τους προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που συνήφθησαν με νόμο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και των οποίων το επιτόκιο δανεισμού είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανόδου των επιτοκίων των 10ετών ομολόγων, το επιτόκιο των δανείων αυτών είναι σήμερα δυσβάσταχτο για τους ΟΤΑ. Με την ανωτέρω διάταξη το επιτόκιο των δανείων αποσυνδέεται από αυτό των ομολόγων και ανακαθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η διάταξη της παραγράφου 4 προτείνεται προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία εξυγίανσης των ΟΤΑ.

Με την παράγραφο 5 παρατείνεται η προθεσμία της περίπτωσης γ’ του άρθρου 49 του ν.3943/2011, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ρύθμιση των δανείων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η προθεσμία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2011 και με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται κατά ένα εξάμηνο.

Η ρύθμιση της παραγράφου 6 κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι αρκετοί πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν θα έχουν ψηφισμένους και εγκεκριμένους προϋπολογισμούς από την αρχή του οικονομικού έτους 2012 και θα προσφύγουν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, περί διάρκειας της ισχύος του προϋπολογισμού, προκειμένου να προβούν σε δαπάνες. Ειδικότερα στο άρθρο αυτό προβλέπεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα πληρωμής για το πρώτο τρίμηνο του έτους των υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του ιδίου Κώδικα, το οποίο συμπληρώνουμε με τις δαπάνες εκείνες, οι οποίες εάν δεν πραγματοποιηθούν, θα προκαλέσουν κοινωνική αναστάτωση και θα οδηγήσουν σε ακόμη χειρότερη οικονομική κατάσταση πολλούς ιδιώτες (εργολήπτες, προμηθευτές κλπ) που συναλλάσσονται με τους δήμους, εμφανίζοντας τους ΟΤΑ χρεωμένους, παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις διαθέσιμες για την εξόφληση αυτών των οφειλών και αυξάνοντας επιπλέον το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 7 εναρμονίζεται και απλοποιείται το καθεστώς και η διαδικασία απόδοσης στους Δήμους των εσόδων του άρθρου 259 του ν.3852/2010, με αυτά του άρθρου 260 που αφορούν στις Περιφέρειες.

Την τελευταία τριετία, ο νομοθέτης έχει παρατείνει τις συμβάσεις μεταφοράς των μαθητών προκειμένου να καταστεί δυνατή έως την σύναψη νέων συμβάσεων η απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και κατά το τρέχον έτος οι περιφέρειες δεν κατόρθωσαν εντός των οριζομένων προθεσμιών να συνάψουν νέες συμβάσεις ή οι συναφθείσες συμβάσεις δεν είχαν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι κάτοχοι των παρεχομένων μεταφορικών μέσων να μην έχουν πληρωθεί. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 8 παρέχεται το δικαίωμα στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με διαπιστωτική του πράξη να βεβαιώσει την πραγματική μεταφορά των μαθητών αλλά και το ύψος της δαπάνης δηλαδή να διαπιστώσει ότι η μεταφορά έχει ήδη συντελεστεί και συνεπώς οι αντίστοιχες δαπάνες θεωρούνται νόμιμες.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 9 αποσαφηνίζεται ότι νομίμως αποδόθηκαν τα χρηματικά ποσά που έχουν κατανεμηθεί έως την 31.12.2010, στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

Η απόδοση των ανωτέρω ποσών έγινε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3697/2008, με την οποία αυξήθηκε από την 1-1-2009, το ποσοστό από τα τέλη κυκλοφορίας που αποτελούσε πόρο των Κ.Α.Π. από 50% σε 90%. Η αύξηση αυτή έγινε προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μεταφερθεισών κρατικών αρμοδιοτήτων προς τους ανωτέρω οργανισμούς. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων» του ν. 3852/2010, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010, ήτοι την 1-1-2011 και εφεξής, τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν πλέον πόρο των Κ.Α.Π.

Με τον τρόπο αυτό, αίρονται τυχόν νομικές επιφυλάξεις ως προς τη νομιμότητα απόδοσης των χρηματικών ποσών που έχουν κατανεμηθεί στους Ο.Τ.Α. έως την 31-12-2010, δυνάμει των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 3697/2008.

Με τη διάταξη της παραγράφου 10 ρυθμίζεται το θέμα της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων στους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κατά το υπόλοιπο της μεταβατικής περιόδου έως την συγχώνευσής τους στον νέο ενιαίο ΦΟΔΣΑ. Με το καταργούμενο τελευταίο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 104 του ν.3852/2010 παρατάθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων που είχαν εκλεγεί πριν την 1.1.2011 με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η λειτουργία τους δεδομένου ότι τα περισσότερα των μελών δεν είναι πλέον αιρετοί.

Με την προτεινόμενη διάταξη οι δήμοι οφείλουν να ορίσουν νέους αντιπροσώπους και να συγκροτηθεί το διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 246 του ν.3463/2006 και την συστατική πράξη (ανάλογα εάν είναι σύνδεσμοι ή ανώνυμες εταιρίες). Ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων ισχύει όμως ο αριθμός που προέκυπτε από τους πρώην ΟΤΑ που τώρα είναι δημοτικές ενότητες και συνεπώς το κάθε δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να ορίσει τόσους αντιπροσώπους όσους αντιστοιχούν στο σύνολο των αντιπροσώπων των ΟΤΑ που συγχωνεύθηκαν. Για την αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση κάθε δήμου μέλους του ΦΟΔΣΑ προβλέπεται η συμμετοχή και αντιπροσώπων που εκλέγονται από την μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Επί του άρθρου 3

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α’/2010) ρυθμίζονται τα μέχρι τις 30-9-2010 βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία. Με την ρύθμιση της παραγράφου 1 οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους με ευνοϊκές προϋποθέσεις, σε λίγες ή πολλές μηνιαίες δόσεις με ελάχιστα ποσά δόσης από τριακόσια (300) εως χίλια (1.000) ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα δόσεων που επιλέγει ο οφειλέτης. Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης προτείνεται, με την παράγραφο 1, η τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3888/10 προκειμένου να αντικατασταθούν-μειωθούν τα ελάχιστα ποσά δόσεων των προγραμμάτων ρύθμισης για να δοθεί η δυνατότητα στους οφειλέτες, και ιδιαίτερα σε αυτούς που οφείλουν μικρά ποσά, να υπαχθούν στα υφιστάμενα προγράμματα της ρύθμισης με περισσότερες δόσεις.

Επίσης, επειδή οι μέγιστες δυνατές δόσεις της ρύθμισης του άρθρου 14 του ν. 3888/10 βαίνουν συνεχώς μειούμενες (για ρυθμίσεις του Δεκεμβρίου 2011 απομένουν 31 δόσεις), καθώς η τελευταία δόση της ρύθμισης είναι υποχρεωτικά ο Ιούνιος του 2014, προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα επιλογής στους οφειλέτες υπαγωγής είτε στην εν λόγω ρύθμιση, είτε σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των διατάξεων των άρθρων 13-21 του ν. 2648/98, όπου οι προβλεπόμενες δόσεις δύνανται να ανέλθουν μέχρι τις 26 και υπό προϋποθέσεις μέχρι και τις 48.

Με την παράγραφο 2, καταργείται ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 με την οποία απαγορευόταν η χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, όσον αφορά χρέη που βεβαιώθηκαν ταμειακά μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3888/2010.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 (τροποποίηση άρθρου 17 ν.2648/98), καταργείται ρητά το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17, το οποίο παρείχε στην Επιτροπή του άρθρου 15 ν.2648/98 την δυνατότητα να γνωμοδοτεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση δόσεων μέχρι του τριπλασιασμού του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υπερέβαιναν όμως τις 48 μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο και η ελάχιστη μηνιαία δόση ήταν 146,75 ευρώ. Μετά την τροποποίηση του άρθρου 18 ν.2648/98 με το άρθρο 65 ν.3842/2010 ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων της πρώτης και δεύτερης διευκόλυνσης ισούται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων του άρθρου 17 του παρόντος νόμου, κατά συνέπεια η ισχύς του εν λόγω τρίτου εδαφίου του άρθρου 17 έχει σιωπηρά καταργηθεί. Επιπλέον προτείνεται η αναδιατύπωση του τέταρτου εδαφίου του ίδιου άρθρου, λόγω της κατάργησης του τρίτου εδαφίου αυτού ώστε να διατηρείται το δικαίωμα για τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. να παρέχει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σε οφειλέτες από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως σε δόσεις που δεν υπερβαίνουν όμως τις σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις κατά ανώτατο όριο και με τον περιορισμό του ελάχιστου ύψους μηνιαίας δόσης στα εκατό (100) ευρώ.

Στην παράγραφο 4, με την προτεινόμενη κατάργηση της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν.2648/98, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 65 ν. 3842/2010), παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους από παρακρατούμενους, επιρριπτόμενους φόρους, ή φόρο εισοδήματος τρέχοντος έτους σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, να υποβάλλουν το αίτημα της επανεξέτασης για αύξηση δόσεων χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος. Με την προτεινόμενη τροποποίηση, συνυπολογίζοντας την οικονομική συγκυρία γενικά, καθώς και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σ’ αυτό διάστημα πολλές επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι παρέχεται μια ακόμη δυνατότητα για την περαιτέρω καταβολή των χρεών τους προς το Δημόσιο.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η δυνατότητα χορήγησης παράτασης της ημ/νίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 18 ν.4002/2011 των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των συνδέσμων Ο.Τ.Α. που αφορά σε χρέη βεβαιωμένα μέχρι τις 31.12.2010 προς το Δημόσιο, καθώς και τα χρέη που είναι βεβαιωμένα μέχρι 22.08.2011, τα οποία αφορούν σε χρόνο μέχρι και 31.12.2010, που έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία.

Η σχετική διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράταση υπαγωγής στη σχετική ρύθμιση, λόγω της οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης αδυναμίας πολλών εκ των ως άνω οφειλετών, να ανταποκριθούν έγκαιρα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 6α , τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 1882/90, όπως ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης οφειλής χρεών προς το Δημόσιο. Λόγω της ανασυγκρότησης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση αλλά και διεύρυνση αυτής της δυνατότητας.

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 6β διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της βεβαίωσης οφειλής με σκοπό την περαιτέρω διευκόλυνση των οφειλετών του Δημοσίου για μερική εξόφληση των οφειλών τους, μέσω της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα με την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ακινήτου σε τρίτους και καταβολή του συνολικού τιμήματος στο Δημόσιο, ακόμη και αν δεν εξοφλείται η οφειλή, με τον όρο της διασφάλισης του εναπομένοντος ποσού με λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή εγγυήσεις τρίτων.

Με τις ανωτέρω προτεινόμενες διατάξεις εκτιμάται ότι θα επέλθουν άμεσα εισπρακτικά αποτελέσματα, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι εναπομένουσες απαιτήσεις του Δημοσίου.

Η ρύθμιση της παραγράφου 7 αποβλέπει στην αποτροπή της ακύρωσης των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, όταν ένα ή ορισμένα από τα περισσότερα χρέη, για τα οποία επισπεύδεται η εκτέλεση, κριθούν ως μη οφειλόμενα, εν όλω ή εν μέρει, ενόψει της δυσμενούς, για το Δημόσιο, μεταβολής της πάγιας νομολογίας επί του συγκεκριμένου θέματος (βλ. ΣτΕ 245/2008).

Με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 8 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και τα χρέη υπέρ τρίτων, τα οποία έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία.

Η ρύθμιση αυτή είναι ευνοϊκότερη και πιο ευέλικτη της προηγούμενης (άρθρο 14 ν.3888/2010) και κρίνεται απαραίτητη λόγω, αφενός της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πολλών φορολογούμενων (φυσικών και νομικών προσώπων) να ανταποκριθούν άμεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και αφετέρου των επιτακτικών δημοσιονομικών αναγκών για άμεση αύξηση των εσόδων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες, είτε να εξοφλήσουν τις οφειλές τους εφάπαξ με ολική έκπτωση από τις μέχρι τότε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ή να υπαχθούν σε προγράμματα τμηματικής καταβολής μέχρι εξήντα (60) μηνιαίων δόσεων, με ταυτόχρονη μείωση των εν λόγω προσαυξήσεων κατά ποσοστό που βαίνει μειούμενο όσο αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων.

Τέλος, με την σύνδεση των υπαγόμενων στη ρύθμιση οφειλών καθώς και της χρονικής περιόδου υπολογισμού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, η εν λόγω ρύθμιση αποκτά δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να μπορεί να ενεργοποιηθεί και στο μέλλον με Υπουργική Απόφαση, εφόσον οι συνθήκες το υπαγορεύσουν.

Η επιπρόσθετη επίδοση αντιγράφων της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράμματος πλειστηριασμού στον υπουργό Οικονομικών : α) είναι περιττή, β) επιβαρύνει ασκόπως την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, γ) δημιουργεί πρόσθετα έξοδα στους επισπεύδοντες πλειστηριασμούς και δ) προκαλεί ζημία στους καταταγέντες δανειστές – μεταξύ των οποίων και στο Δημόσιο – καθ’όσον η προεκτεθείσα δαπάνη επιδόσεως αφαιρείται ως έξοδο εκτελέσεως από το πλειστηρίασμα κατά την σύνταξη του πίνακα κατατάξεως δανειστών.

Για την αποτροπή των δυσμενών αυτών συνεπειών, προβλέπεται με την προτεινομένη διάταξη της παραγράφου 9 ότι αντίγραφα της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράμματος πλειστηριασμού δεν κοινοποιούνται στον υπουργό Οικονομικών.

Προς αποφυγή τυχόν ερμηνευτικών προβλημάτων από την προτεινομένη διάταξη, τονίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 6 του ν. 3296/2004 και 28 παρ. 2 του ν.2579/1998 εξακολουθούν να ισχύουν.

Η προτεινόμενη προσθήκη της παραγράφου 10 έχει σκοπό να ορίσει το φορέα που θα καθορίσει το ποσό της επιστρεπτέας αποζημίωσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.3986/2011 (Α’ 142) προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί η απόφαση της επιστρεπτέας αποζημίωσης. Η επιτροπή του άρθρου 15 η οποία ορίζεται από την προτεινόμενη διάταξη είναι και αρμόδια σύμφωνα με το ν.2882/2001 για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων.

Προκειμένου να ανατεθεί η ενημέρωση των οφειλετών του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών, στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών (ν.3758/2009) θα πρέπει να θεσπισθεί η σχετική νομοθετική διάταξη της παραγράφου 11.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του ν.3758/2009 (Α’68), με τον οποίο καθορίζεται το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών, ως Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις νοούνται: «οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους έναντι δανειστών, πριν από την διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προέρχονται από συμβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, όπως αγορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμή των οφειλών, κατ’ εντολή και για λογαριασμό των δανειστών, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 4 του παρόντος».

Στο ίδιο άρθρο και στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζονται και οι έννοιες, κατά το νόμο αυτό, των οφειλετών και των δανειστών. Έτσι ως οφειλέτες νοούνται: «τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως δανειολήπτες, εγγυητές πιστώσεων ή καταναλωτές, όπως ορίζονται στην Αστικό Κώδικα και στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή». Ως δανειστές δε νοούνται: «κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό που συναλλάσσεται στην αγορά και παρέχει στους πελάτες του πίστωση οποιασδήποτε μορφής, όπως πιστωτικά ιδρύματα, ανώνυμες εταιρείες παροχής πιστώσεων, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες κοινής ωφελείας, εταιρείες παροχής σταθερών και κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εταιρείες πώλησης καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών». Καθίσταται λοιπόν πρόδηλο, ότι το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια των δανειστών, κατά τις παραπάνω διατάξεις, καθώς επίσης και οι οφειλέτες προς το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των οφειλετών, όπως αυτοί νοούνται ανωτέρω.

Επί του άρθρου 4

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς των φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, στα επόμενα οικονομικά έτη, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ΚΦΕ, δεδομένου ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις συγχωνεύονται υποχρεωτικά βάσει νόμου.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθμίζονται οι φορολογικές, ως προς το ΦΠΑ, υποχρεώσεις του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και των αμιγώς δημοτικών επιχειρήσεων, σε όσες περιπτώσεις, από μη ορθή ερμηνεία των υφιστάμενων διατάξεων, δεν επέβαλαν στο παρελθόν ΦΠΑ επί των υπηρεσιών που παρείχαν.

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31/12/2011 δεν απαιτείται η είσπραξη του νόμιμα οφειλόμενου ΦΠΑ, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο φόρος αυτός δεν χρεώθηκε στους καταναλωτές και κατά συνέπεια οι φορείς αυτοί υποχρεούνται στην απόδοση του ΦΠΑ μόνο αν πράγματι τον επέβαλαν.

Περαιτέρω προτείνεται τυχόν πράξεις επιβολής ΦΠΑ καθώς και πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για τις ανωτέρω πράξεις, ακυρώνονται, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιοδήποτε τρόπο οριστικές μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης. Επιπλέον, ποσά που έχουν βεβαιωθεί βάσει πράξεων που σύμφωνα με τα ανωτέρω παύουν να ισχύουν διαγράφονται ενώ ποσά που καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, αντίστοιχα, όταν δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος. Με τις νέες διατάξεις καταργείται η φορολόγηση των πιο πάνω εισοδημάτων με τις γενικές διατάξεις για τα φυσικά εκείνα πρόσωπα που ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας τους με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 για τα συνολικά εισοδήματά τους, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων ή κερδών, είναι μικρότερος του 25%, με δυνατότητα επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου που προέκυπτε από το συμψηφισμό του φόρου που είχε παρακρατηθεί στα εισοδήματα αυτά και πλέον, στα συγκεκριμένα εισοδήματα θα επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης με την παρακράτηση του φόρου επί αυτών. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για λόγους απλοποίησης του φορολογικού συστήματος, αλλά και λόγω της μειώσεως του αφορολογήτου ποσού της κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2%ο κατά το δανεισμό εισηγμένων μετοχών εξωχρηματιστηρικά, προκειμένου να υπάρχει ίδια αντιμετώπιση με την πώληση εισηγμένων μετοχών, ενώ προβλέπεται ρητά ότι η σύμβαση του δανεισμού και κάθε συναφής πράξη δεν υπάγονται σε τέλος χαρτοσήμου. Με βάση τη διάταξη, ο φόρος βαρύνει τον δανειστή των μετοχών και επιβάλλεται στην αξία των μετοχών που δανείζονται.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 5, προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου και των παραγράφων 1, 4, 6 και 8 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. περί διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τις διατάξεις αυτές, αντικαθίσταται ένας εκ των προϊσταμένων οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετέχει ως μέλος στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. από έναν πρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή πρώην λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Επιτροπής ως προς τα μέρη και καθορίζεται ότι το μέλος της Επιτροπής που θα συμμετέχει από το Σ.Δ.Ο.Ε. είναι προϊστάμενος οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης της εν λόγω υπηρεσίας. Επιπλέον, και προκειμένου να επιλύονται οι φορολογικές διαφορές κατά τρόπο ενιαίο από ένα όργανο, ορίζεται ρητά ότι η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. καθίσταται αρμόδια για τη διοικητική επίλυση των διαφορών όλων των εκδοθεισών καταλογιστικών πράξεων όλων εν γένει των φορολογικών αντικειμένων από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αρμοδιότητα έστω και για μία από αυτές, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού ως εισηγητών ενώπιον της Επιτροπής προσώπων ανάλογα με την εξεταζόμενη υπόθεση.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ρυθμίζονται θέματα μεταβατικής φύσεως όσον αφορά εκκρεμείς αιτήσεις διοικητικής επίλυσης διαφορών που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων προς την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 7 προστίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 73, σύμφωνα με την οποία, τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101, παρ. 1 του ν.2238/1994, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα, παραλαμβάνουν κατά την χειμερινή περίοδο, αρχικά, πετρέλαιο εσωτερικής καύσης DIESEL και φωτιστικό πετρέλαιο με χαμηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ. (ήτοι 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο), και στην συνέχεια καταβάλουν την διαφορά μεταξύ του πλήρους συντελεστή Ε.Φ.Κ. των περιπτώσεων ζ και ια, της παραγράφου 1 και του ως άνω οριζόμενου χαμηλού συντελεστή, καθώς επίσης και του Φ.Π.Α. που αναλογεί σ’ αυτή και των λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται το χρονικό σημείο καταβολής συμπληρωματικών φορολογικών επιβαρύνσεων από τα ως άνω πρόσωπα , το οποίο είναι μέχρι και την 20η Ιανουαρίου για τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μέχρι και την 20η Μαΐου, για τις ποσότητες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30Απριλίου του ίδιου έτους.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 8 προστίθενται στην Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής ως μέλη, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Με την προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 βελτιώνεται το εξουσιοδοτικό περιεχόμενο των παρ. 5 και 14 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, προκειμένου να επιταχυνθεί η αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση των περιφερειακών οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών

Ενόψει της ύφεσης που αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αυτές αδυνατούν να καταβάλλουν εγκαίρως δεδουλευμένες αποδοχές σε μισθωτούς τους οποίους απασχολούν. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 11 αυτή δίνεται η δυνατότητα στους μισθωτούς που εισπράττουν καθυστερημένα και σε έτος μεταγενέστερο δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται, να δηλώσουν τις ανωτέρω δεδουλευμένες αποδοχές στο έτος στις οποίες αυτές εισπράττονται και όχι στο έτος που αφορούν (2011) για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν είχαν αποκτήσει δικαίωμα είσπραξης.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 12 συστήνεται νέα Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, καθώς με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2362/1995 (Α.247), όπως ισχύει, προβλέπεται ότι οι δημόσιες δαπάνες ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) που λειτουργούν σε κάθε Υπουργείο και δεδομένου ότι με το αριθ. 65/2011 π.δ/γμα (Α.147) διασπάστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε δύο Υπουργεία: α) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Εσωτερικών, παρίσταται ανάγκη: α) σύστασης νέας ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών/Γ.Λ.Κράτους που θα λειτουργεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) ρύθμισης των θεμάτων οργάνωσης της Υπηρεσίας αυτής.

Προς τούτο προτείνεται: α) η σύσταση της εν λόγω Υπηρεσίας που θα λειτουργεί σε επίπεδο Δ/νσης με δύο (2) Τμήματα και β) ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων αυτής που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της. Παράλληλα, η ΥΔΕ που λειτουργεί σήμερα στο τέως Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετονομάζεται σε ΥΔΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/95 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν 3871/10 προβλέπεται ότι για την ανάληψη υποχρεώσεων που θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου επόμενα έτη του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής απαιτείται έγκριση του Υπ. Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και του εποπτεύοντος Υπουργού για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Από τη μέχρι τώρα εφαρμογή της σχετικής διάταξης προέκυψε ότι οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν αιτήματα χορήγησης προεγκρίσεων ακόμη και για ποσά που είναι ασήμαντα με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπέρμετρα τόσο αυτοί όσο και το Υπουργείο Οικονομικών με γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν έχουν ουσιαστικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Για την αποφυγή των χρονοβόρων και γραφειοκρατικών αυτών διαδικασιών προτείνουμε με την διάταξη της παραγράφου 13 να τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη και να προβλεφθεί ότι απαιτείται προέγκριση για την ανάληψη υποχρεώσεων που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ετήσιο ύψος δαπάνης. Ως τέτοιο ετήσιο όριο προτείνεται το ποσό των 100.000 ευρώ κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και το ποσό των 50.000 ευρώ για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Με το άρθρο 3 του ν. 3920/11 τα χρέη (μέχρι 31-12-10) των εταιρειών «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» έναντι του Δημοσίου και ΟΑΣΑ καθώς επίσης και του ΟΑΣΑ έναντι του Δημοσίου, του ΙΚΑ ή των Ασφαλιστικών Ταμείων, αναλαμβάνονται από το Δημόσιο και μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Στον Οργανισμό όμως κατά το 2010 καταβλήθηκαν 210 εκατ. ευρώ από το λογ/ σμό αποκρατικοποιήσεων ως προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση η τακτοποίηση της οποίας, με επιστροφή του σχετικού ποσού στο Δημόσιο, εκκρεμεί. Ταυτόχρονα οι απαιτήσεις των συγκοινωνιακών φορέων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από την διακίνηση ατόμων με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο μέχρι την δημοσίευση του παρόντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 2669/98 και 20 και 25 του ν.2072/92 παραμένουν απαιτητές. Για να διορθωθεί η μονομερής ανάληψη υποχρεώσεων του Δημοσίου χωρίς τον αντίστοιχο συμψηφισμό των απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι των παραπάνω φορέων, προτείνεται με την διάταξη της παραγράφου 14 να συμπληρωθεί το άρθρο 3 του ν.3920/11 .

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της από 25 Αυγούστου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 183Α/25.08.2011) περί «Ανάληψης δανειακών υποχρεώσεων των Δήμων Ζωγράφου και Αχαρνών από το Υπουργείο Οικονομικών» όπου α) στο άρθρο 1 αυτής ορίζεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των δανείων που έχει συνάψει ο Δήμος Ζωγράφου με Τράπεζα του εξωτερικού συνολικού αρχικά εγκριθέντος ποσού 25.000.000 ευρώ και β) στο άρθρο 2 αυτής ορίζεται ότι τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και όσα θα καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση των δανείων αυτών μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους θα παρακρατούνται από τους πόρους των ΚΑΠ που αναλογούν στους παραπάνω δήμους. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι λόγω και του ιδιάζοντος αυτού προβλήματος, εν μέσω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, προκύπτει απολύτως επισφαλής η δυνατότητα του Δήμου Ζωγράφου να αντεπεξέλθει στο θεσμικό του ρόλο, λόγω της υπέρμετρης απομείωσης των πόρων των ΚΑΠ προτείνεται η διάταξη της παραγράφου 15.

Επί του άρθρου 5

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 5 ρυθμίζονται κατεπείγοντα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να εναρμονιστεί η ισχύουσα εθνική νομοθεσία των οδικών εμπορευματικών μεταφορών όπως καθορίζεται στον ν. 3887/2010, με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα με βάση τις διατάξεις του ν.3845/2010 (Α’ 65). «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» με:

αα) την σύντμηση της μεταβατικής περιόδου που καθοριζόταν από τις «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α’174) για τα ζητήματα που αφορούσαν τη χορήγηση των αδειών οδικών μεταφορών, με αντικατάσταση της διατάξεως αυτής, από τις 30 Ιουνίου 2013 που προβλεπόταν αρχικά, στην 1η Ιανουαρίου 2012, ώστε να εξυπηρετείται η αναγκαιότητα της άμεσης απελευθέρωσης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα,

ββ) την τροποποίηση, λόγω της εφαρμογής της ρυθμίσεως της συντμήσεως της μεταβατικής περιόδου, της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ισχύοντος ν. 3887/2010 ειδικής εισφοράς, ανάλογα με την κατηγορία και το μικτό βάρος του φορτηγού οχήματος, προκειμένου η νέα διάταξη να είναι σύμφωνη με την παράγραφο 11 του ιδίου άρθρου του ίδιου νόμου, που καθορίζει (με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), ώστε το ύψος της να μην υπερβαίνει το διοικητικό κόστος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 3887/2010 και γγ) την συνακόλουθη κατάργηση της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010, που προέβλεπε την σταδιακή μείωση της ειδικής εισφοράς, καθ’ ότι η ρύθμιση αυτή καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου.

Επί του άρθρου 6

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 προστίθεται στον κώδικα δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954 ΦΕΚ Α/235/1954) άρθρο 38Α με το οποίο ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της προσωπικής προβολής δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε σχετική διάταξη νόμου, πλην μιας γενικής απαγόρευσης, που προβλέπονταν στον κώδικα δεοντολογίας άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ποτέ ισχύ νόμου. Με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις επιτρέπεται στο δικηγόρο ή στη δικηγορική εταιρία η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας είτε εντός της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό, καθώς και η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφημερίδες ή στα περιοδικά με την προϋπόθεση ότι η πληροφόρηση αυτή να είναι ακριβής και όχι παραπλανητική και να σέβεται την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών και λοιπών θεμελιωδών αρχών που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Επίσης προβλέπεται η επιβολή ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες της εν λόγω διάταξης και σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης και προστίμου.

Με την διάταξη της παραγράφου 2 προβλέπεται η υποχρέωση των Δικηγορικών Συλλόγων να δημοσιεύουν κατ’ έτος και στο διαδίκτυο τα οικονομικά τους στοιχεία (προϋπολογισμό και απολογισμό) καθώς και αναλυτικά στατιστικά στοιχεία των πειθαρχικών υποθέσεων που εισάγονταισ’ αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ’ αυτών αποφάσεις. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται από την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελλάδας στο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής που έχει σχεδιαστεί για τη χώρα (παρ. 4.2 του Μνημονίου Συνεννόησης για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής).

Με την ρύθμιση της παραγράφου 3 αίρονται οι τοπικοί περιορισμοί για την σύσταση δικηγορικών εταιρειών. Έτσι δύο ή περισσότεροι δικηγόροι, μέλη οποιουδήποτε δικηγορικού συλλόγου της Χώρας, μπορούν να συστήσουν «Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία» οπουδήποτε. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται με το καταστατικό της στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον ένας από τους εταίρους.

Με την ρύθμιση της παραγράφου 4 παρέχεται η δυνατότητα στη Δικηγορική Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα και στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. Στη δεύτερη περίπτωση, η ίδρυση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας Ε.Ε. και της νομοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 5 επιδιώκεται η τροποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, η οποία έχει ως σκοπό τη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-61/08, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία εκδόθηκε την 24η Μαΐου 2011.

Σύμφωνα με το διατακτικό της αποφάσεως, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία, επιβάλλοντας προϋπόθεση ιθαγένειας για την πρόσβαση στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 43 ΕΚ και ήδη, με ταυτόσημη διατύπωση, άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: «ΣΛΕΕ»). Το άρθρο αυτό απαγορεύει τους περιορισμούς στην ελευθερία εγκαταστάσεως των υπηκόων ενός κράτους μέλους στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 260 ΣΛΕΕ, εάν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώσει ότι ένα κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών, το κράτος αυτό οφείλει να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συμφέρον της άμεσης και ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάσσει η συμμόρφωση του κράτους μέλους με απόφαση του Δικαστηρίου να αρχίσει άμεσα και να λήξει εντός των συντομότερων δυνατών προθεσμιών (βλ. ενδεικτικά, ΔΕΚ 9.12.2008, Επιτροπή/Γαλλία, Ο 121/07, Συλλογή, σελ. Ι-9159, σκ. 21).

Με δεδομένο ότι η προϋπόθεση ιθαγένειας προκειμένου για το διορισμό στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου προβλέπεται στο άρθρο 19 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, το άρθρο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί, προκειμένου η Ελληνική Δημοκρατία να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν ήταν το μόνο κράτος μέλος που διατηρούσε αντίστοιχο περιορισμό στη νομοθεσία του. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το Βέλγιο (υπόθεση 047/08), η Γαλλία (υπόθεση 050/08), το Λουξεμβούργο (υπόθεση 051/08), η Αυστρία (υπόθεση 053/08) και η Γερμανία (υπόθεση 054/08) παραβίασαν επίσης το άρθρο 49 ΣΛΕΕ, διατηρώντας την προϋπόθεση της ιθαγένειας για την πρόσβαση στο συμβολαιογραφικό επάγγελμα. Επίσης, εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχες προσφυγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ολλανδίας (υπόθεση 0157/09) και της Πορτογαλίας (υπόθεση Ο 533/09).

Ειδικότερα, επί του άρθρου:

Άρθρο 19

Η νυν ισχύουσα διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Κώδικα Συμβολαιογράφων επιφυλάσσει το διορισμό στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου μόνο σε πρόσωπα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον κατέχουν και πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής. Η νυν ισχύουσα διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Κώδικα Συμβολαιογράφων επιφυλάσσει το διορισμό στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου σε ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από ειδικούς νόμους και κατέχουν και πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής.

Με δεδομένη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-61/08, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα διορισμού ως συμβολαιογράφων και υπηκόων των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λοιπές προϋποθέσεις διορισμού, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 δεν τροποποιούνται.

Επιπλέον, ως εκ της ανωτέρω τροποποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 19, επιβάλλεται η τροποποίηση και της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Επειδή, πλέον, οι Έλληνες το γένος που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτουν στη ρύθμιση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19 κατά τα ανωτέρω, η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού καταλαμβάνει μόνον τους Έλληνες το γένος που δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λοιπές προϋποθέσεις διορισμού, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 δεν τροποποιούνται.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 6, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι σωρευμένες έναντι τρίτων υποχρεώσεις σχετικά με το έργο της καθαριότητας, συντήρησης και φύλαξης των Δικαστικών κτιρίων και συντήρησης μηχανημάτων και προγραμμάτων πληροφορικής των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου στα πλαίσια των προσφερθέντων υπηρεσιών, των οποίων η εξόφληση δεν έχει καταστεί δυνατή, εξαιτίας επουσιωδών και τυπικών πλημμελειών στις σχετικές συμβάσεις, κηρύσσονται νόμιμες οι συμβάσεις που συνήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2010, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3858 (ΦΕΚ102/Α’) έως την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νόμου, υπό απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση ότι η εκτέλεση του ανατεθέντος έργου βεβαιούται από τις οικείες επιτροπές παραλαβής.

Επειδή εκδόθηκε η υπ’ αρ. 41/2011 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, δυνάμει της οποίας κρίθηκε ότι στις καταργούμενες, βάσει του άρθρου 33 παρ. 1 περ. α’ του νόμου 4024/2011 (Α’ 229), κενές οργανικές θέσεις δεν περιλαμβάνονται οι κενές οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων.

Επειδή, σύμφωνα με την ανωτέρω υπ’ αρ. 41/2011 απόφαση, η μη υπαγωγή των δικαστικών υπαλλήλων στις ρυθμίσεις περί κατάργησης οργανικών θέσεων του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (Α’ 229) δικαιολογείται πλήρως από το γεγονός ότι ο ίδιος ο νομοθέτης έχει ήδη διαπιστώσει μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης, λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων, και έχει λάβει με προγενέστερους νόμους διάφορα μέτρα προς την επιτάχυνση της απονομής της.

Επειδή η θέσπιση μέτρων, όπως η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων αλλά και η θέση σε εργασιακή εφεδρεία και η θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, όπως προβλέπονται στο ν. 4024/2011 (Α’ 229) , θα δυσχέραινε σε καθοριστικό βαθμό, αν δεν ματαίωνε, την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού του νομοθέτη για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης προτείνονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 .

Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε

Επί του άρθρου 7

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1-8 του άρθρου 7, ρυθμίζονται καθημερινά θέματα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, που έχουν προκύψει κατά τη μέχρι σήμερα λειτουργία του και αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου του. Επιπλέον, ρυθμίζονται λεπτομερέστερα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες και στους τρόπους αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχειών του Δημοσίου, που περιέρχονται στο Ταμείο, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα χρονοδιαγράμματα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής κατά τον πλέον συμφέροντα για το Δημόσιο και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας τρόπο.

Επίσης, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των παραγράφων 9-21 του άρθρου 7 αποβλέπουν στην ολοκλήρωση της θεσμικής μορφής και στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη έναρξη λειτουργίας της υφιστάμενης διοικητικής αρχής με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», η οποία ιδρύθηκε και οργανώνεται κατά τις προβλέψεις του ν. 3229/2004 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.4002/2011. Με βάση τα προτεινόμενα, η Ε.Ε.Ε.Π., η οποία έχει διφυή χαρακτήρα αφού προ βλέπεται να ρυθμίζει την λειτουργία της αγοράς των παιγνίων αλλά και να προστατεύει με κανονιστικές πράξεις ατομικά δικαιώματα και να διασφαλίζει την εφαρμογή κανόνων δημοσίου δικαίου, θα λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητη διοικητική Αρχή. Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις οργανωτικής φύσης, οι οποίες διευκολύνουν την ενεργοποίηση της Αρχής με τον ταχύτερο τρόπο έτσι ώστε να επιληφθεί του ρυθμιστικού της έργου από την εκτέλεση του οποίου το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά άμεσα σημαντικά δημόσια έσοδα. Επιπλέον, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βελτιώνουν και αποσαφηνίζουν λεπτομέρειες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της αγοράς παιγνίων, προκειμένου αφενός μεν να ενισχυθεί η εφαρμοστική του σαφήνεια αφετέρου να συμπληρωθούν επιμέρους λογικού και λειτουργικού χαρακτήρα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η κατά το δυνατόν πλέον απρόσκοπτη έναρξη λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς.

Ειδικότερα:

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και για τις συναπτόμενες από το Ταμείο συμβάσεις οι ελαφρύνσεις και απαλλαγές του άρθρου 10 του ν. 3049/ 2002 περί αποκρατικοποιήσεων, ώστε να μεγιστοποιείται τα αντάλλαγμα για την αποπληρωμή του Δημοσίου Χρέους καθώς και για έργα ανάπτυξης και επενδύσεις. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθμίζονται καθημερινά θέματα της λειτουργίας του Ταμείου. Με την παράγραφο 3 αποσαφηνίζεται το αντικείμενο της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ρυθμίζονται λεπτομερέστερα θέματα που αφορούν στους τρόπους αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχειών του Δημοσίου, που περιέρχονται στο Ταμείο, και την προετοιμασία αυτών, όπως αυτά προέκυψαν μετά την εξέταση των προς αξιοποίηση στοιχείων και δικαιωμάτων και τη μέχρι σήμερα εμπειρία.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης των συμβούλων για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο και τη μεταβίβαση τους στο Ταμείο, προς άρση αμφιβολιών και διαφορετικών ερμηνειών, ενώ περαιτέρω αποσαφηνίζεται ο ρόλος του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με τη διάταξη της παραγράφου 6 συμπληρώνεται η υφιστάμενη νομοθεσία προς ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης των ακινήτων, που περιέρχονται στο Ταμείο. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της ανώνυμης εταιρίας «Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» (ν. 3986/2011) ως προς τον τομέα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας που έχει περιέλθει ή θα περιέλθει στην κυριότητά του, λαμβανομένης υπόψη της θεμελιώδους σημασίας της απρόσκοπτης και επιτυχούς λειτουργίας του Ταμείου στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις α) επεκτείνονται οι ισχύουσες ευνοϊκές για το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ ρυθμίσεις κατά τη διαδικασία υπαγωγής ακινήτων τους στις διατάξεις του ν. 4014/2011, ώστε να καταλαμβάνουν και ακίνητα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ταμείου, β) προβλέπονται ειδικές προθεσμίες για την υποβολή των προβλεπόμενων στο άρθρο 24 του ν. 4014/2011 δικαιολογητικών, λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού πλήθους των ακινήτων που πρόκειται να περιέλθουν στην κυριότητα του Ταμείου και γ) προβλέπεται ρητώς, για την άρση κάθε αμφιβολίας, ότι δεν απαιτείται η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης και βεβαίωσης μηχανικού του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 για την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου στα βιβλία μεταγραφών των οικείων Υποθηκοφυλακείων ή Κτηματολογικών Γραφείων.

Με την διάταξη της παραγράφου 7 παρέχεται η δυνατότητα στο Ταμείο να αξιοποιεί και περιουσία ΝΠΔΔ καθώς και να αποκτά την κυριότητα ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή εταιρείες του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ.

Ειδικότερα: Η προσθήκη του εδαφίου α’ είναι αυτονόητη και καλύπτει το κενό που υπήρχε αναφορικά με τα ΝΠΔΔ, εντούτοις για να λειτουργήσει σωστά απαιτεί και τις ρυθμίσεις των επομένων εδαφίων ως εξής:

Η προσθήκη του εδαφίου β’ καλύπτει και την απόκτηση επιμέρους εμπραγμάτων δικαιωμάτων (λ.χ. ψιλή κυριότητα) από το ΤΑΙΠΕΔ και όχι μόνο της πλήρους κυριότητας (βλ. περ. γ’ παρ. 4 και παρ. 5 του άρθρου 2).

Προς τούτο, η προσθήκη των εδαφίων γ’ και δ’ λειτουργεί συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 καλύπτοντας όλες τις πιθανές περιπτώσεις μεταφοράς στο ΤΑΙΠΕΔ εμπραγμάτων δικαιωμάτων και εν γένει ακινήτων, τα οποία άλλωστε δεν αναφέρονται ρητά – σε αντίθεση με άλλα περιουσιακά στοιχεία – στο ΜΠΔΣ.

Με την διάταξη της παραγράφου 8 επιδιώκεται η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας εταιριών που συμμετέχουν στις διαδικασίες αποκρατικοποίησης περιουσιακών τους στοιχειών και στις οποίες το δικαίωμα ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου έχει παραχωρηθεί στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»

Με την παράγραφο 9, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ορίζεται ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή .

Με την παράγραφο 10 συμπληρώνεται η σχετική διάταξη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποκεντρωμένης λειτουργίας των υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π. αν αυτό κριθεί αναγκαίο δεδομένης της γεωγραφικής διασποράς της σχετικής αγοράς.

Με την παράγραφο 11 συμπληρώνονται οι διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό καθεστώς του Προέδρου και των μελών καθώς και λειτουργικά ζητήματα της Ε.Ε.Ε.Π.

Με τις παραγράφους 12 και 13 αναμορφώνονται οι υφιστάμενες διατάξεις στο μέρος που αφορούν στις ειδικότητες του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. ώστε αυτές να είναι συμβατές με τις ανάγκες λειτουργίας της.

Με την παράγραφο 14 οι προβλεπόμενες από τον νόμο οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π. εξαιρούνται της γενικής κατάργησης κενών οργανικών θέσεων, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της Επιτροπής για πρώτη φορά.

Με την παράγραφο 15 παρέχεται η δυνατότητα για περιορισμένο χρόνο και αριθμό μετακίνησης προσωπικού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων προκειμένου η Ε.Ε.Ε.Π. να τεθεί σε άμεση λειτουργία.

Με τις παραγράφους 16 και 17 συμπληρώνονται υφιστάμενες διατάξεις έτσι ώστε να οργανωθεί αποτελεσματικότερα το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση της Ε.Ε.Ε.Π.

Με την παράγραφο 18 καταργείται εξουσιοδότηση η ποία δεν είναι αναγκαία, δεδομένης της ενεργοποίησης της Ε.Ε.Ε.Π.

Με την παράγραφο 19 ρυθμίζονται τα θέματα εμπορικής επικοινωνίας των εταιριών που οικειοθελώς υπάγονται στο φορολογικό καθεστώς της αναφερόμενης διάταξης.

Με την παράγραφο 20 διευκρινίζεται ο ενδεικτικός χαρακτήρας των στοιχείων της Κάρτας Παίκτη έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού των πραγματικών στοιχείων που είναι απαραίτητα ώστε να επιτευχθεί η προστασία των ατόμων που επιδιώκει η κείμενη νομοθεσία.

Με την παράγραφο 21 ορίζεται ότι η δωδεκάμηνη προθεσμία εγκατάστασης των παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Α. αρχίζει από την έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων, χωρίς την ύπαρξη των οποίων η εγκατάσταση δεν είναι δυνατή.

Επί του άρθρου 8:

Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στη χώρα μας διέπεται, ως προς το καθεστώς αδειοδότησής τους, από ένα νομοθετικό πλαίσιο προσωρινού χαρακτήρα λόγω της αδυναμίας ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας. Οι σχετικές διατάξεις του ν.3051/2002 έχουν μάλιστα κριθεί ως αντισυνταγματικές με την απόφαση 3578/2010 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα νομολογιακά δεδομένα προτείνεται να συνδεθεί η νόμιμη λειτουργία των σταθμών με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος ως προς την ψηφιακή μετάβαση: στις μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιοχές της χώρας γίνεται ταυτόχρονη μετάδοση αναλογικού και ψηφιακού σήματος, ενώ σε περιορισμένες περιοχές έχει ήδη σταματήσει η αναλογική εκπομπή. Κατά συνέπεια, ένα μεγάλο μέρος των τηλεθεατών απολαμβάνουν τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν αφενός μεν στην ψηφιακή αδειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της χώρας, αφετέρου δε στην οριστική παύση της αναλογικής μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος. Όπως έχει συμβεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η οριστική παύση του αναλογικού σήματος θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία θα οριστεί εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών. Προς επίτευξη του στόχου της οριστικής μετάβασης στη ψηφιακή εκπομπή και μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, απαιτούνται από την πολιτεία συγκεκριμένες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των απαραίτητων νομοθετικών διατάξεων για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (έως τον Ιούνιο 2012), να έχουν εκδοθεί σταδιακά από το ΕΣΡ οι προκηρύξεις για τη χορήγηση αδειών (έως τον Δεκέμβριο 2012) και να έχουν εκδοθεί οι άδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (έως τον Δεκέμβριο του 2013). Άλλωστε οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με την απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Τηλεπικοινωνιών (Ι.Τ.υ.) που θέτει την ως άνω ημερομηνία ως καταληκτική για την παύση της διασυνοριακής προστασίας των αναλογικών συχνοτήτων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών παρατείνεται το ιδιότυπο νομικό καθεστώς της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών της χώρας. Επισημαίνεται ότι ως όρος για την ένταξη στο καθεστώς της νόμιμης λειτουργίας τίθεται η συμμετοχή των τηλεοπτικών σταθμών στη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης αδειών και ειδικά για τους περιφερειακούς σταθμούς η προηγούμενη έγκριση του προγράμματός τους από το ΕΣΡ. Με την τελευταία προϋπόθεση συνδέεται άμεσα η νόμιμη λειτουργία των περιφερειακών σταθμών με τον έλεγχο και την έγκριση του προγράμματός τους από το ΕΣΡ. Επίσης τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης για τους σταθμούς που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα την παραπάνω έγκριση.

Τέλος ανάλογη ρύθμιση προβλέπεται και για τη παράταση νόμιμης λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών ενόψει του ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί σε πρώτο στάδιο η διαμόρφωση των χαρτών συχνοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Επείγουσες Ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας

Επί του άρθρου 9

Με τις διατάξεις του άρθρου 196 προστίθενται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007, ΦΕΚ Α’ 150) μια σειρά ρυθμίσεων με τις οποίες εισάγονται για κάτω από τα κοινοτικά όρια η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών – πλαίσιο, η χρήση της τεχνικής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού κατά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, τα δυναμικά συστήματα αγορών και η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενων κατ’ αποκλειστικότητα.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις συμφωνίες – πλαίσιο αυτές δεν αποτελούν νέο τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά μία μέθοδο την οποία η αναθέτουσα αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την επιλογή του αντισυμβαλλομένου της. Η τελεολογία της εισαγωγής της μεθόδου των συμφωνιών – πλαίσια είναι η δυνατότητα καθορισμού όρων εκτέλεσης των συμβάσεων μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των αντισυμβαλλομένων τους πριν την ανάθεση συγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου. Ενδεχομένως μάλιστα η συγκεκριμένη ανάγκη να μην έχει καν προκύψει για την αναθέτουσα αρχή, αλλά αυτή να προβλέπει απλώς ότι μπορεί να προκύψει.

Επιπρόσθετα, όταν μια αναθέτουσα αρχή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο με οικονομικούς φορείς, έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις εκτελεστικές, είτε βάσει των όρων της συμφωνίας – πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισμό, είτε, στην περίπτωση που δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι εκ των προτέρων στη συμφωνία-πλαίσιο, να συνάπτει τις ως άνω συμβάσεις, αφού επαναδιαγωνιστούν τα μέρη για τους μη καθορισθέντες όρους. Η συμφωνία – πλαίσιο αποτελεί μέθοδο που εξασφαλίζει την απαιτούμενη ευελιξία και ταχύτητα στις διαγωνιστικές διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων. Η τεχνική αυτή παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου και κόστους και βελτίωσης της ποιότητας των δημόσιων παραγγελιών. Ταυτόχρονα, η τετραετής μέγιστη διάρκειά τους διασφαλίζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και τον ανταγωνισμό.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι επεκτείνονται με ταχείς ρυθμούς οι τεχνικές που ενισχύουν την ηλεκτρονική διεξαγωγή διαγωνισμών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η υιοθέτηση ιδίως της χρήσης της τεχνικής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών καθώς και του δυναμικού συστήματος αγορών αποτελούν ενδεδειγμένα εργαλεία για την επίτευξη χαμηλότερων τιμών και τη διεύρυνση του ανταγωνισμού.

Τέλος, στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευομένων θέσεων εργασίας εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για τη σύναψη συμβάσεων με επιχειρήσεις, όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ένταξη των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας.

Επί του άρθρου 10

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1 επιδιώκεται η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και επαναπροσδιορίζεται το ύψους του προϋπολογισμού άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία του Μητρώου.

Η παράγραφος 2 της διάταξης αυτής τροποποιεί το άρθρο 15 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), με το οποίο προβλέφθηκε η σύσταση Επιτροπών Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων στις Περιφέρειες, που προεδρεύονται από Σύμβουλο, Πάρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που υπηρετεί σε Γραφείο Νομικού Συμβούλου ή Δικαστικό Γραφείο της οικείας Περιφέρειας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται η εισαγωγή, στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, της δυνατότητας κάλυψης της θέσης του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής από άλλο πρόσωπο, εφόσον δεν υπηρετεί στην εν λόγω Περιφέρεια Σύμβουλος, Πάρεδρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος ή δεν μπορεί να διατεθεί για τη στελέχωση της εν λόγω Επιτροπής. Δεδομένου ότι τη θέση του Προέδρου θα πρέπει να κατέχει πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και με νομική κατάρτιση, προτείνεται η κάλυψη της θέσης από τον Πρόεδρο δικηγορικού συλλόγου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με αναπληρωτή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Συλλόγου.

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται ο χρόνος έναρξης των αρμοδιοτήτων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και εύρυθμη λειτουργία της.

Επί του άρθρου 11

Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στην εισαγωγή στο άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199) ειδικής εξουσιοδοτικής διάταξης που να παρέχει τη δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας περί εμπορικών εκθέσεων. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω της απλοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την διεξαγωγή εμπορικών εκθέσεων, καθώς και στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 63), καταργείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση η αδειοδότηση της διοργάνωσης εκθέσεων και αντικαθίσταται με απλή ανακοίνωση του διοργανωτή. Γίνεται σαφές ότι η κατάργηση της άδειας και των σχετικών εγγυητικών επιστολών και η αντικατάσταση των περισσότερων δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, καθιστούν απαραίτητο τον αυστηρό εκ των υστέρων έλεγχο και απαιτείται να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις. Στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι να προβλεφθεί το ελάχιστο, καθώς και το μέγιστο ποσό του προβλεπόμενου προστίμου σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων της χώρας, καθώς επίσης και να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού με την υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση των περιπτώσεων διακοπής λειτουργίας της έκθεσης και οριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου.

Επί του άρθρου 12

Με το προτεινόμενο άρθρο του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται η σύσταση των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις Περιφέρειες.

Η μέχρι σήμερα ρύθμιση υπήγαγε τη σύσταση των κλιμακίων στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις). Ωστόσο η αποκλειστική αρμοδιότητα των Γενικών Γραμματέων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν εξυπηρετούν τους στόχους της γρήγορης και ταχείας σύστασης Κλιμακίων Ελέγχου, δεδομένης και της μείωσης του αριθμού των πρώην διοικητικών κρατικών περιφερειών (Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) από 13 σε 7. Επίσης, η αρμοδιότητα των κλιμακίων του Υπουργείου εκτεινόταν μέχρι τα όρια της Αττικής. Μετά όμως και την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με το ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 258) ορίσθηκε σαφώς στο άρθρο 22 ότι, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονταν τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου, εννοούνται τα κλιμάκια ελέγχου της ως άνω Υπηρεσίας. Δεδομένης δε και της έκτασης της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς σε όλη την Ελληνική Επικράτεια παρίσταται η ανάγκη αναδιατύπωσης και προσαρμογής της διάταξης για τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου.

Έτσι, με την προτεινόμενη ρύθμιση πρώτον τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου υπάγονται εφεξής στις Περιφέρειες. Η ρύθμιση αυτή, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα δράσης των κλιμακίων και την αντιμετώπιση των παραβάσεων νομοθεσίας Υπαιθρίου Εμπορίου και Λαϊκών Αγορών, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση των τοπικών προβλημάτων. Ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 202), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), με τις οποίες τα εν λόγω Κλιμάκια επιφορτίστηκαν και με την καταστολή του παραεμπορίου, η ενίσχυση του ρόλου τους και η στοχευμένη δράση τους εμφανίζεται ακόμα πιο επιτακτική. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στον Περιφερειάρχη, με απόφασή του, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα συγκρότησης των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να καταστεί η δράση των κλιμακίων ακόμη πιο ευέλικτη και ταχεία.

Δεύτερον, με τη νέα ρύθμιση, σε εναρμόνιση με το ν. 3728/2008, ορίζεται ότι όπου αναφέρονται τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας νοούνται τα κλιμάκια ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς.

Με τις παραπάνω ρυθμίσεις, γίνεται πραγματικότητα μία παράλληλη αλλά ταυτόχρονα ανεξάρτητη δράση των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου των Περιφερειών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με την παράγραφο 3 προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 7α, καθώς μετά και τη θέση σε ισχύ του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226) έχουν καταργηθεί όλα τα λοιπά επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

Επίσης, με την παράγραφο 3 προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 6 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 145), καθώς τυχόν ενστάσεις των διοικούμενων προβάλλονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονομίας και δεν υφίσταται ειδικότερη ανάγκη διορισμού τριμελών επιτροπών για τις περιπτώσεις αυτές.

Με την παράγραφο 4 και λόγω των αλλαγών που εισάγουν οι παράγραφοι 1 και 2, αναδιατυπώνονται οι διατάξεις που αφορούν στα έσοδα από τα επιβληθέντα πρόστιμα. Για τα κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα έσοδα που θα προέρχονται από τα πρόστιμα που αυτά επιβάλλουν αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται σε ειδικό κωδικό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα των Κλιμακίων Ελέγχου του Υπουργείου εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Τα έσοδα από πρόστιμα που επιβάλλονται από τα κλιμάκια κάθε Περιφέρειας εγγράφονται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας. Τέλος, τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Δημοτική Αστυνομία για τις παραβάσεις του άρθρου 5, πλην της παρ. 6 αυτού και του άρθρο 7, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και εγγράφονται σε ειδικό κωδικό του οικείου Δήμου, το όργανο του οποίου βεβαίωσε την παράβαση. Τα έσοδα όλων των ανωτέρω προστίμων διατίθενται για την κάλυψη εξόδων που προκύπτουν από τους ελέγχους (π.χ. έξοδα μετακίνησης) και τυχόν αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 4024/2011.

Επί του άρθρου 13

Ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών έχει μέχρι σήμερα καταδείξει την ανάγκη πολύμηνης επεξεργασίας του τηρούμενου κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 258) φακέλου τεκμηρίωσης, από ειδικά εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και ειδικότερα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Με το προτεινόμενο άρθρο του σχεδίου νόμου προτείνεται η προσθήκη στο άρθρο 3 στοιχείο θ’ της επιβολής προστίμων του άρθρου 26 του ίδιου νόμου, για τους κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών από την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς. Επιπλέον προτείνεται, η αναδιατύπωση των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (ΦΕΚ Α’ 258) και ορίζεται ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εποπτείας Ειδικός Γραμματέας, ως ο φορέας επιβολής των προβλεπομένων προστίμων. Ο καθορισμός του Ειδικού Γραμματέα, ως αρμοδίου για την επιβολή των προβλεπόμενων από τα άρθρα 6 και 7 κυρώσεων, βασίζεται στη φύση των κανόνων τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, όπως αυτή περιγράφεται στην εισηγητική έκθεση του ν. 3728/2008. Οι σχετικοί δε κανόνες υιοθετούνται κατ’ αναλογία των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines) και του κώδικα δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο θέμα. Επιπλέον, στην παράγραφο 6 εισάγεται μία νέα μορφή κύρωσης για την περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών που προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του παραπάνω νόμου. Το μέχρι σήμερα πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή ανέρχεται στο ποσοστό του 10% επί των συναλλαγών που δεν τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου. Η εκπρόθεσμη υποβολή αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου, ωστόσο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι μη δηλωθείσες με την κατάσταση συναλλαγές. Ετσι, προτείνεται ένας διαχωρισμός μεταξύ της μη υποβολής (καθόλου) κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών με την εκπρόθεσμη υποβολή, που ναι μεν θα πρέπει να τιμωρείται αλλά με μικρότερο πρόστιμο από την πρώτη περίπτωση. Έτσι για τη μη υποβολή της κατάστασης η κύρωση παραμένει στο 10% υπολογιζομένου επί της αξίας των συναλλαγών και για την εκπρόθεσμη υποβολή προτείνεται να ανέρχεται στις 5.000 Ευρώ με 500 Ευρώ επιπλέον για κάθε ημέρα καθυστέρησης με ανώτατο όριο τις 50.000 Ευρώ.

Επίσης, προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, η οποία κατά την μέχρι σήμερα πρακτική αντιμετώπισης των ενδοομιλικών συναλλαγών, δεν έχει δείξει ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του άρθρου. Η παράγραφος 8 παραπέμπει σε ανάλογη εφαρμογή του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 115) και συγκεκριμένα σε μία αποκεντρωμένη διαδικασία επιβολής προστίμου από το Νομάρχη (Περιφερειάρχη) η οποία αφενός δεν συνδέεται με τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ περαιτέρω δεν διαφαίνεται συνδετικός δεσμός του φορέα ελέγχου με το φορέα επιβολής της προβλεπόμενης κύρωσης. Επιπλέον, ειδικά η παράγραφος 6 του παραπάνω άρθρου 26, προβλέπει αυτοτελές πρόστιμο για τις παραγράφους 2 και 4 το οποίο είναι ίσο με το 10% των συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκμηρίωσης ή δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 καταστάσεις. Τα πρόστιμα της παραγράφου 6 είναι ιδιαιτέρως υψηλά και κατά πολύ μεγαλύτερα από το ύψος του προστίμου που μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α’ 115), να επιβάλει ο φορέας επιβολής προστίμου (2.000 Ευρώ) κατά τον έλεγχο, ενώ για το υπερβάλλον ποσό, αρμόδιος ορίζεται ο πρώην Νομάρχης (Περιφερειάρχης). Το γεγονός αυτό καταλύει την ενότητα της διαδικασίας, καθώς ο αρμόδιος ελεγκτής, ο οποίος διαθέτει τη τεχνογνωσία και την κατάρτιση για να διαπιστώσει την παράβαση, δεν είναι αρμόδιος για την επιβολή ή εισήγηση του προστίμου στον προϊστάμενό του, παρά μόνο για ένα ελάχιστο μέρος αυτού, του ποσού των 2.000 Ευρώ.

Περαιτέρω, δεν διαφαίνεται η σύνδεση της παράβασης αυτής με αυτές που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα, ώστε να δικαιολογείται η υπαγωγή της κύρωσης, κατά το υπερβάλλον ποσό, στις αρμοδιότητες του πρώην Νομάρχη και νυν Περιφερειάρχη. Προκειμένου λοιπόν, η διαδικασία ελέγχου των παραβάσεων των κανόνων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές να είναι ενιαία με τη διαδικασία επιβολής κύρωσης από τον αρμόδιο φορέα ο οποίος εν προκειμένω είναι η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραμματείας και κατ’ ακολουθία ο Προϊστάμενος Ειδικός Γραμματέας, κρίνεται σκόπιμη η αναδιατύπωση των παραγράφων 6 και 7 και η κατάργηση της παραγράφου 8. Οι ανωτέρω προτεινόμενες ρυθμίσεις θα καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς υποθέσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 26 του ν. 3728/2008 στις οποίες δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο.

Επί του άρθρου 14

Στον κλάδο του υπαιθρίου εμπορίου, τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζονται από τους διοικούμενους αλλά και τις ίδιες τις αδειοδοτούσες αρχές σχετίζονται με την αδυναμία προσδιορισμού του κατά τόπο αρμόδιου οργάνου να ασκήσει αποφασιστική αρμοδιότητα ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών, τα χρονικά όρια ισχύος αυτών καθώς και την κατανομή των θέσεων.

Για το λόγο αυτό, υφίσταται πληθώρα αιτημάτων των φορέων του υπαιθρίου αλλά και του στεγασμένου εμπορίου που έχει ως αντικείμενο, τη θεσμοθετημένη μεταφορά της αρμοδιότητας αυτής από την κεντρική διοίκηση στις τοπικές αυτοδιοικήσεις.

Περαιτέρω, προβληματική έχει επίσης αποδειχθεί η διαδικασία ενημέρωσης της κεντρικής διοίκησης περί του αριθμού των κατ’ έτος χορηγούμενων αδειών ανά κατηγορία επαγγέλματος υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ισχύς του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου ως προς την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών από το κράτος, ενώ παράλληλα, δημιουργείται σύγχυση και αβεβαιότητα ως προς το συνολικό αριθμό των αδειών που εκδίδεται κάθε χρόνο στη χώρα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται αφενός η μεταφορά της αρμοδιότητας περί του καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών στην τοπική αυτοδιοίκηση βάσει της χωρικής αρμοδιότητας όπως προσδιορίζεται στο ν. 3852/2010 περί Καλλικράτη, και αφετέρου η μεταφορά αρμοδιότητας περί του προσδιορισμού του αριθμού των προς χορήγηση αδειών στην κεντρική διοίκηση.

Επί του άρθρου 15

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται βελτιώσεις και τροποποιήσεις στον ν. 3419/2005, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτος και λειτουργικός και να εναρμονισθεί με τις διατάξεις και την διατύπωση των προϋφιστάμενων ειδικότερων νόμων, ειδικότερα του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3190/1955, του ν. 1667/1986 κλπ.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται εξουσιοδότηση να καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα τόσο των υποχρεωτικά όσο και των προαιρετικά εγγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 και η σχετική υποχρέωση αφορά στις πράξεις και στα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση δημοσιότητας, όρος που χρησιμοποιείται τόσο στον κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών όσο και στον ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία και αποτελεσματική έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. προτείνεται η θέσπιση υποχρέωσης για όσους από τους υπόχρεους των περιπτώσεων β’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 δεν έχουν μέχρι στιγμής εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., αυτούς δηλαδή των οποίων η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε πριν τις 4 Απριλίου 2011, να εγγραφούν σε αυτό υποβάλλοντας την σχετική αίτηση καθώς και τις πράξεις και τα στοιχεία τους όπως αυτά θα εξειδικευθούν με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αντίστοιχα, οι λοιποί υπόχρεοι που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο μπορούν δυνητικά να ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ με τον τρόπο και τη διαδικασία που θα προσδιοριστεί στην ίδια ως άνω απόφαση.

Επί του άρθρου 16

Σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ. 1 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α’ 180), με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε.» (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.) ήδη συγχωνεύθηκε με απορρόφηση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.» (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (ΚΥΑ 4507/03-11-2011, ΦΕΚ Β’ 2542).

Στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ανήκουν, ως θυγατρικές της, οι εταιρίες: (1) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ ΑΕ), (2) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), (3) «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), (4) «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής (α) “Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.” (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και (β) το “Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης” (ΚΕΚ- ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.), καθώς και (5) «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία».

Με το άρθρο 5 του ν. 3895/2011 (ΦΕΚ Α’ 206) προβλεπόταν η συγχώνευση διά απορροφήσεως των ως άνω υπό (1) έως (3) και της (4) (β) θυγατρικών εταιρειών στην εταιρεία ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε., η οποία, όπως ως άνω αναφέρεται, είναι και αυτή θυγατρική της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Ωστόσο, η συγχώνευση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, εν όψει της ψήφισης του νεώτερου ν. 4002/2011.

Η επιτακτική ανάγκη για την εξυγίανση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, λόγω της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης της χώρας, και δεδομένου ότι η ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. έχει συγχωνευθεί ήδη με απορρόφηση, κρίνεται πλέον σκόπιμη η κατάργηση των παραπάνω θυγατρικών εταιρειών, και η περιέλευση της αναλογούσης στον ΕΟΜΜΕΧ περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο πλέον αναλαμβάνει εφεξής και την εκπλήρωση των σκοπών τους, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης των εν εξελίξει δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους.

Επομένως, με την προτεινόμενη διάταξη, λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, τα καταστατικά τους και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Επί του άρθρου 17

Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. από 1-1-2012 και η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εξειδικεύονται θέματα της διαδικασίας συγχώνευσης, ώστε να μη θιγούν ο σκοπός και η λειτουργία του ΕΤΕΑΝ από την προαναφερόμενη συγχώνευση.

Επί του άρθρου 18

Με το προτεινόμενο άρθρο 3, γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 63 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) συγχώνευση των εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ.

Επί του άρθρου 19

Με το προτεινόμενο άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180) και προβλέπεται ότι ο κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της ΕΛΟΤ ΑΕ αποσχίζεται απ’ αυτόν και εισφέρεται στη νέα εταιρεία (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ) με ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας και διάθεση των εκδοθησομένων μετοχών στην ΕΛΟΤ ΑΕ. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται και η διαδικασία μεταφοράς, μετά από αξιολόγηση, του προσωπικού της ΕΛΟΤ ΑΕ που υπηρετεί στον εισφερόμενο κλάδο. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να γίνει απόλυτος διαχωρισμός της τυποποίησης από την πιστοποίηση, για συστηματικούς και λειτουργικούς λόγους. Να καταστεί δηλ. ο ΕΛΟΤ αποκλειστικά και μόνο οργανισμός τυποποίησης και οι αρμοδιότητές του που αφορούν την πιστοποίηση να μεταφερθούν στην ΕΒΕΤΑΜ , ώστε η τελευταία να καταστεί αποκλειστικά οργανισμός τυποποίησης.

Επί του άρθρου 20

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 διευκρινίζεται ότι η εισφορά του Ν. 128/1975 δεν βαρύνει τα δάνεια που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, μέσω της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών εργαλείων συνεπενδύσεως με τράπεζες. Αν και το σχετικό κοινοτικό νομικό πλαίσιο είναι σαφές στο ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξη φορολογικών ή παραφορολογικού χαρακτήρα επιβαρύνσεων σε συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, εν τούτοις κρίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει και ρητή διάταξη, ώστε να αρθούν αμφιβολίες που έχουν γεννηθεί στην τραπεζική αγορά, που κωλυσιεργούν τη χορήγηση πισσώσεων σ’ αυτή την κρίσιμη για τις επενδύσεις περίοδο. Για τον ίδιο λόγο δίδεται και αναδρομικός χαρακτήρας στην παρούσα διάταξη.

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 επιχειρείται η διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων και η τόνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος με τη μείωση του ποσοστού της εγγυητικής επιστολής για τη φερεγγυότητα του επενδυτή και τη γνησιότητα και ακρίβεια των δικαιολογητικών από το 2% στο 0,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Η ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, επειδή το υφιστάμενο ποσοστό κρίνεται ιδιαιτέρως υψηλό για τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος των συγκεκριμένων επενδύσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται βάσιμες δυσκολίες ανταπόκρισης εκ μέρους τραπεζών και των επενδυτών. Για το λόγο αυτό δίδεται αναδρομική ισχύ στη διάταξη, ώστε να καταλάβει και τις επενδυτικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο ν.3894/2010 και εκκρεμούν προς υλοποίηση ή αξιολόγηση.

Επί του άρθρου 21

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο ν.3845/2010 (ήτοι μέχρι την 30-6-2013) η έγκριση των τιμολογίων προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαμηλή τάση να γίνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ, όπως άλλωστε έτσι προβλεπόταν στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3899/2010 με το σκεπτικό ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το σταδιακό εξορθολογισμό των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο να διατηρηθεί η εν λόγω εξουσιοδότηση για να δίδεται η δυνατότητα κανονιστικής έγκρισης των τιμολογίων χαμηλής τάσης από τον Υπουργό και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται να εξακολουθήσει να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999, περιοριζομένης της ισχύος της μόνο ως προς τα τιμολόγια χαμηλής τάσης.

Επί του άρθρου 22

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ

(Visited 11 times, 1 visits today)
Please follow and like us:
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com